godište: 1973   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1973 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-2
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
S. Jovanović UDK 634.0.24
Problem racionalizacije sječa njege sastojina     PDF 9
S. Vanjković UDK 634.0.174.7:634.0.232.1
Rezultati ranog rasta i prirasta pet vrsta četinjača u Šumskom predjelu »Točak«     PDF 39
broj: 3-4
     
D. Bartovčak UDK 634.0.232.3.634.0.174.7
Rasadnička proizvodnja četinjača na području Šumskog gospodarstva Bjelovar s posebnim osvrtom na rasadnik »Šljukingon«     PDF 73
Z. Vajda UDK 634.0.232.32»1969/1971«(497.13)
Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj 1969, 1970. i 1971. godine     PDF 96
M. Vidaković, A. Krstinić, M. Harapin UDK 634.0.232.13:634.0.174.7 Pinus
Neka svojstva hibrida između Pinus nigra i Pinus densiflora     PDF 112
broj: 5-6
     
Ž. Borzan UDK 634.0.232:539.26
O snimanju i analizi šumskog sjemena pomoću rendgenskog zračenja     PDF 166
Đ. Rauš UDK 634.0.182
Fitocenološke značajke i vegetacijska karta fakultetskih šuma »Lubardenik« i »Opeke« kod Lipovljana     PDF 190
broj: 7-8
     
J. Gračan UDK 634.0,165.5:634.0.181.6:634.0.174.7 Larix decidua
Varijabilnost nekih svojstava evropskog ariša populacije Varaždinbreg     PDF 275
broj: 9-10
     
S. Matić UDK 634.0.231:634.0.568:634.0.174.7 Abies Alba
Prirodno pomlađivanje kao faktor strukture sastojine u šumama jele s rebračom (Blechno-Abietetum Horv.)     PDF 321
J. Gračan UDK 634.0.232.12:634.0.174.7 Larix europaea
Nasljednost nekih svojstava evropskog ariša populacije Varaždinbreg     PDF 358
broj: 11-12
     
S. Orlić UDK 634.0.232.43:634.0.174.7 Pinus spp.
Komparativna istraživanja o najpovoljnijim razmacima sadnje običnog bora (Pinus silvestris L.) i američkog borovca (Pinus strobus L.) u intenzivnim kulturama     PDF 421
S. Matić UDK 634.0.231:623.0.568:634.0.174.7 Abies alba
Prirodno pomlađivanje kao faktor strukture sastojina u šumama jele s rebračom (Blechno-Abietetum Horv.)     PDF 432
broj: 3-4
     
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
N. Lovrić UDK 634.0.686.3:634.0.945.31(075.5)
Planiranje mreže šumskih puteva u okviru nastavnog programa zagrebačkog Šumarskog fakulteta     PDF 132
broj: 1-2
     
 
DENDROMETRIJA
     
A. Špiranec UDK 634.0.524.12:634.0.176.1
Drugi prilog poznavanju obličnog broja graba     PDF 45
broj: 5-6
     
Z. Kalafadžić UDK 634.0.587.6:634.0.41
Današnje mogućnosti primjene fotointerpretacije u zaštiti šuma     PDF 149
broj: 7-8
     
A. Pranjić UDK 519.27:634.0.568
Korelacijske analize visinskog prirasta, visine, prsnog promjera i debljinskog prirasta u nekim sastojinama jele     PDF 261
V. Hitrec UDK 519.2
Izjednačenje podataka metodom najmanjih kvadrata bez Gaussovih normalnih jednadžbi     PDF 293
broj: 1-2
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Ž. Kovačević UDK 634.0.453:595.668.23
Ekonomski značaj pipa Otiorrhynchus vrsta kao štetnika šumskog drveća     PDF 1
broj: 9-10
     
S. Orlić et al. UDK 634.0.48:634.0.174.7 Pinus strobus
Sušenje američkog borovca (Pinus strobus L.) u kulturama     PDF 375
broj: 1-2
     
 
PEDOLOGIJA
     
B. Meyer, N. Komlenović, S. Orlić UDK 634.0.114.4:634.0.174.7 Pinus silvestris
Istraživanje produktivnosti vrištinako-bujadinačnih tala pod mladim kulturama običnog bora (P. silvestris L.) na području Šumskog gospodarstva Karlovac     PDF 22
broj: 9-10
     
J. Martinović UDK 634.0.113/114:634.0.228.0(497.13—15)
Utjecaj tla i reljefa na omjer vrsta drveća u šumi bukve i jele na kršu zapadne Hrvatske     PDF 386
broj: 1-2
     
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
Čurić, R.
O obrazovanju posebnog šumsko-privrednog područja na kršu u Bosni i Hercegovini.     PDF 53
broj: 3-4
     
Upozorenje i neslaganje s novim pokušajem držanja koza u šumama     PDF 138
broj: 5-6
     
Tabaković, K.
Šumarstvo i drvna industrija u našoj dnevnoj i periodičnoj štampi.     PDF 222
broj: 7-8
     
Piškorić, O.
Neki rezultati istraživanja prirasta stabala u skupnom rastu     PDF 310
broj: 9-10
     
Heski, T.
Naša terminologija ne prati tehnički razvitak u šumarstvu     PDF 394
Slabak, M.
Posjet sajmu šumarske opreme u Jönköpingu (Švedska) s osvrtom na stanje u nas     PDF 396
broj: 11-12
     
Prijić, M.
O pošumljivanju krša na području ŠG Knina     PDF 463
Cvitić, M.
Ponovno sušenje hrasta u Spačvanskom bazenu     PDF 467
Wirth, M.
10. Natjecanje šumskih radnika SR Hrvatske.     PDF 469
broj: 7-8
     
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Posavec, K.
Kratki prikaz povijesnog razvoja šuma i šumarstva Like     PDF 298
broj: 1-2
     
 
ZNANSTVEMI I STRUČNI SKUPOVI
     
Mlinšek, D.
Svjetski šumarski kongres u Buenos Airesu održan u listopadu 1972. godine     PDF 55
Kalinić, M.
Četvrti kongres jugoslavenskog društva za proučavanje zemljišta     PDF 58
broj: 5-6
     
Krstinić, A.
Međukatedarski sastanak Šumarskih fakulteta iz predmeta Šumarska genetika     PDF 227
Matić, S.
Mehanizacija i racionalizacija bioloških radova u šumarstvu (Simpozij održan u N. Sadu 18. V 1973.     PDF 229
broj: 9-10
     
Jovančević, M.
Aktivnost Sekcije za genetiku i oplemenjivanje šumskog drveća na području Crne Gore     PDF 402
Rauš, Đ.
Prvi internacionalni simpozium o problemu balkanske flore i vegetacije. .     PDF 404
broj: 11-12
     
Mihelčić, Z.
Brže, bolje i jeftinije pošumljivanje. Simpozij, Celovec, 1973.     PDF 482
Orlić S. — Dokuš A.
Iufro, Sekcija l     PDF 486
broj: 5-6
     
 
ZAKONI
     
Antoljak, R.
Zakon o prostornom uređenju i korišćenju građevinskog zemljišta     PDF 237
broj: 1-2
     
 
OBLJETNICE
     
Klepac, D.
Stogodišnjica Visoke škole za kulturu tla u Beču     PDF 59
broj: 11-12
     
Rauš, Đ.
Stodvadesetgodišnjica rođenja zaslužnog šumara Pravdoje Belija     PDF 479
broj: 3-4
     
 
OBAVIJESTI
     
B. B.
Interforst — 2. Internacionalni sajam tehnike u šumarstvu i drvnoj industriji     PDF 142
broj: 11-12
     
Kovačević, J.
Osnivanje Jugoslavenskog društva za proučavanje i suzbijanje korova.     PDF 492
broj: 1-2
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
Mate Aničić — Klasifikacija zemljišta prema proizvodnoj sposobnosti i upotrebnoj vrijednosti Sliva Neretve, Mostar 1970.     PDF 61
Piškorić, O.
Godišen zbornik na Zemjodelsko-šumarskiot fakultet na Univerzitetot Skopje, Šumarstvo, kniga XXIV, Skopje 1972     PDF 62
broj: 5-6
     
B. B.
Drvna industrija, 23:1—12, 1972, Zagreb. Kazalo članaka, prikaza, stručnih obavijesti i izvještaja     PDF 242
broj: 7-8
     
B. B.
Gozdarski vestnik, 30 (1972), br. 1—10. Kazalo članaka, prikaza, stručnih obavijesti i izvještaja     PDF 313
B. B.
Narodni šumar, 26 (1972), br. 1—12. Kazalo članaka, prikaza, stručnih obavijesti i izvještaja     PDF 314
B. B.
Šumarstvo, 25 (1972), br. 1—12. Kazalo članaka, prikaza, stručnih obavijesti i izvještaja     PDF 315
B. B.
Les, (1972), br. 1—10. Kazalo članaka, prikaza, stručnih obavijesti i izvještaja     PDF 316
broj: 1-2
     
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
S. B.
Međunarodno udruženje šumarskih istraživačkih organizacija (IUFRO)     PDF 64
Piškorić, O.
Natur und Landschaft, 1972     PDF 68
broj: 3-4
     
Martinović, J.
Prof. dr Robert Gaussen i suradnik docent dr Zlatko Gračanin — Geografija tala, 1972     PDF 143
broj: 5-6
     
Kalafadžić, Z.
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 1970, 1—12.     PDF 244
Kalafadžić, Z.
Forstwissenschaftliches Centralblatt (Forstw. Cbl.), 1971, 1—6     PDF 246
Kalafadžić, Z
Forstwissenschaftiches Centralblatt (Forstw. Cbl), 1972, 1-6     PDF 247
Kalafadžić, Z.
Ott, Ernst — Erhebungen über den gegenwärtigen Zustand des Schweizer Waldes als Grundlage waldbaulicher Zielsetzungen (Istraživanja sadašnjeg stanja šuma u švicarskoj kao temelj šumsko-uzgojnog planiranja, 1972.     PDF 247
Kalafadžić, Z.
Application of Remote Sensors in Forestry (Primjena daljinskog istraživanja u šumarstvu — Izvještaj Sekcije 25 IUFRO-a)     PDF 248
broj: 9-10
     
Tomašegović, Z.
F. Loetsch, F. Zöhrer, K. E. Haller: Forest inventory (Volume II) ,.     PDF 406
Mikloš, I.
Boletin de la Estaciön Central de Ecologia, br. 1. 1972. (Bilten Centralne stanice za ekologiju)     PDF 408
broj: 11-12
     
Rauš, Đ.
Dr Adolf Horvat — Die Vegetation des Mecsekgebirges und seiner Umgebung, 1972. (Vegetacija Meček gore i njene okoline).     PDF 488
Mikloš, I.
Boletin de la Estaciön Central de Ecologia, br. 2. 1972. (Bilten Centralne stanice za ekologiju).     PDF 490
broj: 3-4
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
4. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 1. 3. 1973     PDF 144
broj: 5-6
     
5. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 19. 4. 1973     PDF 250
6. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 14. 6. 1973     PDF 251
broj: 9-10
     
7. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 4. 10. 1973     PDF 410
broj: 5-6
     
 
NEKROLOZI
     
Bertović, S.
Prof. dr Maks Wraber     PDF 254
broj: 9-10
     
Bertović, S.
Prof. dr Fran Kušan     PDF 412

                UNDER CONSTRUCTION