godište: 1978   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1978 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 1-3
     
 
UVODNICI
     
Z. Potočić
1978. GODINA U SVJETLU ZAKONA O UDRUŽENOM RADU     PDF 3
broj: 11-12
     
F. Knebl
DA LI DA SE VRATIMO KOZAMA?     PDF 435
broj: 1-3
     
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
M. Vidaković, A. Krstinić, Ž. Borsan i B. Jurković-Bevilaqua UDK 634.0.165.72:634.0.174.7 Pinus densiflora, P. sylvestris
Neke morfološke karakteristike hibrida između japanskoga crvenog bora (Pinus densiflora Sieb. et Zucc.) i običnoga bora (Pinus sylvestris L.)     PDF 19
N. Popnikola UDK 634.0.164.5:634.0.165.5:634.0.174.7 (234.42) Pinus heldreichii
Anatomske karakteristike Cetina varijeteta munike (Pinus heldreichii Christ) u prirodnim populacijama na Balkanskom poluostrvu     PDF 25
broj: 4-5
     
N. Zekić UDK 634.0.44:634.0.414.12
Novi arboricid »KRENITE«     PDF 131
broj: 8-10
     
V. Stefanović UDK 634.0.181.1(497.15):634.0.176.1 Platanius acerifolia
Prvi prilog o ekološkom aspektu subspontanog širenja javorolisne platane (Platanus acerifolia Willd.) u kanjonu Une     PDF 298
broj: 1-3
     
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
I. Knežević i D. Pejović UDK 634.0.383 (497.1)
Stanje saobraćajnica u društvenim šumama SFRJ     PDF 7
broj: 8-10
     
Br. Begović UDK 634.0.6(497.15:634.176.1 Quercus spp.
O gospodarenju hrastovim šumama u Bosni i Hercegovini za vrijeme austro-ugarske uprave     PDF 311
broj: 11-12
     
S. Bojanin UDK 634.0.352:634.0.177.7 Picea abies
Odnos između utroška vremena i donje granice izrade sortimenata jelovih stabala     PDF 439
broj: 1-3
     
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
O. Žunko UDK 634.0.43 (497.13)
Razdjeljenje SR Hrvatske na oblasti prema stupnjevima učestalosti šumskih požara     PDF 41
broj: 4-5
     
I. Mikloš UDK 595.782
Jasenov štitasti moljac (Siphoninus phillyreae Haliday)     PDF 149
K. Dubravec i V. Gaži-Baskova UDK 634.0.181.42:634.0.156.5:634.0.451.2
Promjene vegetacije, izazvane utjecajem divljači     PDF 155
broj: 8-10
     
P. Cindrić UDK 634.0.111:634.0.432
Meteorologija kao integralni dio organizacije zaštite šuma od požara     PDF 291
M. Tortić UDK 582.284(497.1:210.5):634.0.181
Prilog poznavanju gljiva na drveću u obalnom području Jugoslavije     PDF 302
D. Andrašić UDK 634.0.156.5(047):599.735.3(497.13)
Prethodni izvještaj o istraživanjima veličine šteta od jelenske i srneće divljači u šumama Šumskog gospodarstva »Hrast« u Vinkovcima     PDF 322
broj: 6-7
     
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Stručno savjetovanje o: a) utvrđivanje šumsko gospodarskih područja, b) osnivanju osnovnih organizacija udruženog rada (OOUR-a), c) nacrta Zakona o sredstvima reprodukcija šuma     PDF 218
broj: 1-3
     
 
SAVJETOVANJE O ULOZI ŠUME I ŠUMSKE VEGETACIJE U ZAŠTITI ČOVJEKOVE OKOLINE
     
Đ. Rauš UDK 634.0,18 (497.13—15)"15/19"
Šumski ekosistemi otoka Raba (od XV. do XX. stoljeća)     PDF 53
D. Böhm
Prilog proučavanju procesa prirodne obnove šuma u Jadranskoj regiji Jugoslavije     PDF 67
I. Spaić
Suvremena zaštita šuma.     PDF 71
broj: 4-5
     
J. Martinović, N. Komlenović, D. Jedlovski UDK 634.0.453.9:634.0.181.32
Utjecaj požara vegetacije na tlo i ishranu šumskog drveća     PDF 139
D. Raguž
Stanje i uloga divljači u zaštiti čovjekova okoliša ekosistema krša .     PDF 159
broj: 8-10
     
M. Androić
Neke bioekološke karakteristike borova četnjaka (Thaumatopoea pityocampa Schiff.) i mogućnosti njegovog suzbijanja     PDF 333
R. Ćurić
Vrednovanje općekorisnih funkcija šuma na primjeru šumskih kultura     PDF 342
H. Dizdarević
Uloga i značaj šumskih nasada u prigradskim područjima na hercegovačkom kršu i problemi njihova podizanja     PDF 346
broj: 11-12
     
M. Androić UDK 634.0.453:634.0.181.411.42
Entomološki faktor u lancu uzroka koji dovode do poremetnje ekološke ravnoteže u šumskim ekosistemima     PDF 458
Č. Burlica i J. Martinović UDK 634.0.91:634.0.114.1:634.0.907.11 (285, Plitvička jezera)
Antropogeni utjecaj na fizikalna svojstva tala u Nacionalnom parku Plitvička jezera     PDF 465
V. Gaži-Baskova i N. Šegulja UDK 634.0.181.43
Prilog poznavanju promjena vegetacije izazvanih požarom     PDF 477
N. Šegulja i M. Bedalov UDK 634.0.41 (234.422 Mosor)
Važnost zaštite šuma na Mosoru za splitski industrijski bazen     PDF 489
I. Trinajstić UDK 634.0.122.24:634.0.46 (497,1:262.3)
O utjecaju fitogeografskih granica na stupanj antropogene degradacije klimazonalne šumske vegetacije Jadranskog primorja Jugoslavije     PDF 496
broj: 1-3
     
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
Ž. Ostojić
Uloga inžinjera i tehničara šumarstva u pripremi operative šumarstva za opštenarodnu odbranu     PDF 76
K. Kožul
Prilog raspravi ili osnovne teze Zakona o sredstvima za reprodukciju šuma     PDF 83
broj: 6-7
     
 
SAVJETOVANJE O PRIMJENI ZAKONA O ŠUMAMA I ZAKONA O UDRUŽENOM RADU U ŠUMARSTVU
     
Saziv Savjetovanja     PDF 220
Uvod u rad Savjetovanja     PDF 229
Diskusija (S. Tomanić, P. Vratarić, B. Momčilović, M. Kožul, S. Vanjković, D. Tonković, M. Andrašek, Zv. Potočić i T. Krnjak)     PDF 240
Zaključci Savjetovanja     PDF 278
broj: 1-3
     
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
D. Hanzl
Jela na Papuku     PDF 95
broj: 4-5
     
Z. Mihelčić
Republički seminar šumara Slovenije iz uzgajanja šuma     PDF 175
R. Ćurić
Savjetovanje o ulozi i značaju hidrometeorologije u proizvodnji hrane i sirovina.     PDF 177
broj: 6-7
     
SAVJETOVANJE o primjeni nekih odredaba Zakona o šumama i Zakona o udruženom radu u šumarstvu (utvrđivanje šumsko-gospodarskih područja, osnivanje osnovnih organizacija udruženog rada — OOUR-a te nacrt Zakona o sredstvima reprodukcije šuma — vidi i pod »aktualna problematika).     PDF 220
broj: 8-10
     
M. Kalinić
Sto godina »Zemljoznanstva« Mije Kišpatića.     PDF 365
U. Golubović
Problemi rente kao dohodovne kategorije u socijalizmu     PDF 367
broj: 11-12
     
Đ. Rauš
Drugi internacionalni simpozij o problemima balkanske flore i vegetacije     PDF 511
 
IZ RADA ŠUMSKIH GOSPODARSTAVA
     
D. Kapiten
Staklenik u rasadniku »Šljukingon« u Bjelovaru . . .     PDF 517
broj: 4-5
     
 
ODJECI I OSVRTI
     
J. Šafar
Kvalifikacije stručnjaka za doznaku stabala za uzgojne sječe u prebornim šumama     PDF 166
broj: 8-10
     
Š. Meštrović
Pravilnik o izradi šumsko-privrednih osnova, osnova gospodarenja i programa za unapređenje šuma u svijetlu šumarske znanosti .     PDF 352
broj: 4-5
     
 
IZ DRUGIH REPUBLIKA
     
S. Vučijak
Efikasnost poslovanja u šumarstvu BiH     PDF 169
R. Čomić
Organizaciono-ekonomske karakteristike lovišta »Treskavica« Trnovo     PDF 172
broj: 11-12
     
M. Gerasimov
Pošumljivanje goleti u SR Makedoniji u periodu od 1971—1977. godine .     PDF 529
broj: 1-3
     
 
IZ STRANOG ŠUMARSTVA
     
W. Tikkala - O. Žunko
Tehnološki transfer — proces za poboljšanje protupožarne zaštite šuma u SAD.     PDF 88
broj: 4-5
     
O. Žunko
Španija i šumski požari     PDF 182
O. Piškorić
Rezultati pojačane zaštite šuma od požara na Korzici     PDF 187
I. Mikloš
170. godišnjica šumarskog visokog školstva u Čehoslovačkoj i 25. godišnjica Visoke šumarske i drvarske škole u Zvolenu     PDF 188
broj: 8-10
     
Đ. Rauš i S. Matić
Jednomjesečni studijski boravak u šumama SSSR     PDF 374
S. Slabak
Sajam šumske opreme »Elmia Loggis 77« u Jönköpingu u Švedskoj     PDF 378
broj: 1-3
     
 
ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA
     
V. Ržehak
Četvrta generalna skupština Evropske federacije zaštite prirode i nacionalnih parkova.     PDF 100
broj: 8-10
     
 
NOVI ZAKONI I PROPISI
     
O. Piškorić
Iz Zakona o eksproprijaciji.     PDF 391
broj: 11-12
     
 
KADROVI I ŠKOLE
     
O. Piškorić
Proslava tridesetgodišnjeg rada Šumarske škole u Karlovcu .     PDF 521
M. Skoko
IX Savezno takmičenje učenika šumarskih škola     PDF 526
X Savezno jubilarno natjecanje učenika šumarskih škola     PDF 527
broj: 1-3
     
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
A. Krstinić i Ž. Borzan
MONOGRAFIJE O GENETICI važnijih evropskih vrsta šumskog drveća     PDF 103
O. Piškorić
GENETIKA — Serija F, Vol. 9, No l, Beograd, 1977     PDF 105
broj: 4-5
     
O. Piškorić
GLASNIK za šumske pokuse ŠF u Zagrebu, knj. 19.     PDF 190
broj: 8-10
     
J. Kišpatić
Hočevar, S.: Hišne gobe (Gljive pokućarke)     PDF 393
J. Kovačević
Čanak, M., Parabucsk, S., Kojić, M.: Ilustrovana korovska flora Jugoslavije     PDF 393
O. Piškorić
GODIŠNJAK Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, vol. XXVIII i XXIX     PDF 393
O. Piškorić
GODIŠEN ZBORNIK PŠ fakulteta Univerziteta Skopje, Šumarstvo, knj. XXVII — 1975.     PDF 396
O. Piškorić
GODIŠNIK Šumarskog instituta Skopje, knj. XI     PDF 397
broj: 11-12
     
O. Piškorić
PREGLED jugoslavenskih šumarskih časopisa za 1977.     PDF 537
I. Mikloš
PRIRODA, Zagreb, 1977.     PDF 547
broj: 4-5
     
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
S. Frančišković
PIUSSI, P.: Un inventario forestale del XVIII secolo per i boschi costieri dell´alto Adriatico     PDF 192
J. Kišpatić
LEIBUNDGUT, H.: Wirkungen des Waldesauf die Umwelt des Menschen     PDF 193
I. Bajin
TOTH, B. es miunkatarsai: Szikesek fasitasa     PDF 194
I. Mikloš
BOLETIN de la Estacion central de Ecologia, 1976. br. 10.     PDF 194
Z. Kalafadžić
ALLGEMEINE FORST- UND JAGDZEITUNG, 1976, 1977.     PDF 196
Z. Kalafadžić
CENTRALBLATT für das gesamte Forstwesen 1976.     PDF 197
Z. Kalafadžić
FORSTARCHIV, 1976, 1977.     PDF 198
Z. Kalafadžić
FORSTWISSENSCHAFTLICHES CENTRALBLATT, 1976, 1977.     PDF 199
Z. Kalafadžić
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT für Forstwesen, 1976, 1977.     PDF 200
B. Hruška
LESNICKA PRACE, 1976, 1977.     PDF 202
broj: 8-10
     
J. Kišpatić
BALOGH, A.: Trees of historical past im Hungary     PDF 399
J. Kišpatić
BALOGH, A.: Trees of historical past im Hungary     PDF 399
S. Opalički
Strana stručna literatura iz područja šumarske entomologije, ZAŠTITE ŠUMA, i fitofarmacije     PDF 406
broj: 11-12
     
S. Opalički
DREUX, Ph.: Precis d´Ecologie     PDF 548
B. Hruška
PRACE Vyskumneho ustavu lesniho hospodarstvi a myslivosti, 1976., I dio     PDF 550
broj: 1-3
     
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
V. Radauš
Stota godišnjica Društva inžinjera i i arhitekata     PDF 107
R. Antoljak
Svečana sjednica i slavlje povodom vraćanja nacionaliziranog dijela zgrade »Šumarski dom« održanih 28. prosinca 1977. godine .     PDF 112
D. Tonković
Značajne obljetnice Saveza IT šumarstva i drvne industrije Vinkovci     PDF 117
Zapisnici sjednica UPRAVNOG ODBORA SITŠDI Hrvatske .     PDF 121
broj: 6-7
     
Zapisnik proljetnog PLENUMA održanog 20. travnja 1977     PDF 279
broj: 11-12
     
M. Androić, Z. Vajda
PROF. DR ŽELJKO KOVAČEVIĆ — veliko ime entomološke znanosti Hrvatske i Jugoslavije     PDF 505
Novi magistri s područja iskorišćivanja šuma (T. Heski i G. Petrović)     PDF 561
broj: 8-10
     
 
IN MEMORIAM
     
O. Žunko
Rafael Mott, dipl. inž. šum.     PDF 421
H. Prelesnik
Davorin Žeravica, dipl. inž. šum.     PDF 423
O. Piškorić
Ilija Jankavić, dipl. inž. šum.     PDF 425
M. Strineka
Franjo Asaj, dipl. inž. šum.     PDF 426
A. K.
Marinko Oreč, dipl. inž. šum.     PDF 427
J. Đurđević
Ante Dubravac, dipl. inž. šum.     PDF 428
broj: 11-12
     
A. Mudrovčić, O. Piškorić
Vladimir Štetić, dipl. inž. šum.     PDF 564
S. Bertović
Slavko Delač i prof. Božidar Kirigin     PDF 569
broj: 1-3
     
 
VIJESTI I OBAVIJESTI
     
Foire international forestiere Epinal     PDF 126
Sastanak grupe IUFRO održat će se u rujnu 1978. godine u Ljubljani     PDF 126
Bibliografski leksikon Hrvatske — poziv na suradnju     PDF 127
broj: 4-5
     
Drugi KONGRES EKOLOGA Jugoslavije 1979. godine     PDF 215
broj: 6-7
     
Poziv na MEĐUNARODNO NAUČNO - TEHNIČKO savjetovanje o sušenju drva     PDF 287
broj: 11-12
     
N. Lukić
Sastanak Sekcije za uređivanje šuma Zajednice fakulteta i instituta šumarstva i prerade drveta.     PDF 528

                UNDER CONSTRUCTION