godište: 1988   


HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where god=1988 and arb=1 order by ktg0,id

broj: 3-4
     
 
UVODNI ČLANAK
     
Prpić, B.
O budućnosti šuma u SR Hrvatskoj     PDF     HR 101
broj: 5-6
     
Prpić, B.
Umiranje šuma — uzroci i posljedice     PDF     HR 193
broj: 1-2
     
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Kraljić, B. i Meštrić, B. UDK 630*815 + 657.3
Kako omogućiti jeftiniju a objektivniju procjenu asortimana drvne zalihe šumarske organizacije udruženog rada u svrhu bilanciranja uspjeha šumsko biološke reprodukcije drva     pdf 5
broj: 3-4
     
Krstinić, A. i Kajba, D. UDK 630*232.12 + 165.62 (salix sp.)
Genotipske razlike između nekih klonova stablastih vrba u sposobnosti formiranja adventivnog korijenja — značajnog elementa rane dijagnostike u selekciji     PDF 105
Nikola LUKIĆ UDKA 630*228.1 (Fagus silvatica L.)
Udaljenost dominantnih stabala obične bukve (Fagus silvatica L.) u jednodobnim sastojinama     PDF 115
Joso VUKELIĆ UDK 630*2:581.5:631.41
Mogućnost elološke karakterizacija i usporedbe šumskih staništa na temelju indikatorske vrijednosti flornog sastava     PDF 125
Biškup, J. i Šajković, A. UDK 630*62
Reorganizacija šumarstva u SR Hrvatskoj i samoupravljanje     PDF 137
broj: 5-6
     
Prpić, B., Komlenović, N. i Seletković, Z. UDK 630*43 (497.13)
Propadanje šuma u Hrvatskoj     PDF 195
Komlenović, N., Gračan, J., Pezdirc, N. i Rastovski, P. UDK 630*425.1 (497.13)
Utjecaj polutanata na bukove šume i kulture smreke u sjeverozapadnoj Hrvatskoj     PDF 217
Kauzlarić, K. UDK 630*425.1 (497.13)
Utjecaj štetnih polutanata na propadanje šuma u Gorskom kotaru     PDF 231
broj: 7-8
     
Konrad Pintarić UDK 630*561 (Picea sitchensis L.)
Ritam prirašćivanja u visinu sitkanske smrče (Picea sitchensis L.) u ovisnosti od provenijencije     PDF 301
Kastori, R., Miljković, D., Potkonjak, A. i Nikšić, R. UDK 630*232.328
Utjecaj fitohormona na ožiljavanje zelenih reznica listopadnog i zimzelenog u-krasnog šilja i drveća     PDF 317
Jurković, M. UDK 630*231 (Div. spec. exote)
Fruktifikacija i subspontano razmnožavanje drvenastih egzota u arboretumu Botaničkog vrta u Zagrebu     PDF 327
broj: 9-10
     
Mikloš, I. UDK 630*453
Rani šumski štetnici i njihovo značenje u zaštiti šuma     PDF 405
broj: 11-12
     
Kušan, V. UDK 630*528.7 (Abies alba L.)
Točnost određivanja površine projekcije krošnje obične jele(Abies alba L.)     PDF 489
Martinović, I. UDK 630*322.1:331.043.2
Utjecaj snijega na sječu i izradu drva u šumama Gorskog kotara     PDF 497
broj: 7-8
     
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Vidaković, M. UDK 630*232:631.459.01
Istraživanja i pošumijivanja degradiranih zemljišta     PDF 335
broj: 11-12
     
Frković, A., Ruff, L. R., Cicnjak, L. i Huber, Đ. UDK 639 (Canus lupus)
Ulov vuka u Gorskom kotaru u razdoblju od 1945. do 1986. godine     PDF 519
broj: 1-2
     
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Dimitrov, T. i Jurčec, V. UDK 630*431 (497.13 — Jadran. područje)
Šumski požari i vremenske prilike na Jadranu u 1986. g. i usporedba sa situacijom u 1985. godini     PDF 25
Obad-Šćitaroci, M. UDK 712
PERIVOJ LIPIK, povijesni pregled, valorizacija i obnova     PDF 37
Jureša, B. UDK 630*41
Sušenje šuma na području jugoistočne Slavonije     PDF 51
broj: 5-6
     
Komlenović, N., Harapin, M. i Gračan, J. UDK 630*425 + 632.15
Kritične vrijednosti direktnih efekata zagađenosti zraka na šume, poljoprivredne usjeve i materijale     PDF 247
Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H. UDK 630*907
Koliko društvena zajednica pridonosi održavanju i proširenju potencijala općih koristi od šuma     PDF 255
broj: 9-10
     
Šolić, P. UDK 630*174.7 + 176.1 (Goli otok)
Prilog poznavanju dendroflore parkova i šumskih kultura na Golom otoku     PDF 423
Dimitrov, T. i Jurčec, V. UDK 630*431—45—(497.13)
Šumski požari i vremenske prilike na Jadranu u 1987. godini     PDF 435
broj: 11-12
     
Šolić, P. UDK 630*2:712 (Quercus suber L.)
Prilog uzgajanju hrasta plutnjaka — Qercus suber L. u ukrasnim nasadima Opatijske rivijere     PDF 507
broj: 1-2
     
 
STRUČNI ČLANCI
     
Glavaš, M. UDK 633.88
Ljekovitost i druge koristi od zlatnice (Solidago SPP)     PDF 65
broj: 3-4
     
Gračan, J. i dr. UDK 630*232.31 + 165.3 + 232.32 + 416.16 (437)
Šumsko sjemenarstvo, oplemenjivanje šumskog drveća, rasadnička proizvodnja i sušenje šuma u Čehoslovačkoj     PDF 143
broj: 7-8
     
Rauš, Đ., Vukelić, J. i Španjol, Ž. UDK 630*28 (Robinia pseudoacacia L.)
Bagremove šume kao ispaša za pčele     PDF 351
Šojat, M. UDK 631.466.1.2
Mikrobiološka istraživanja nekih šumskih tala direktnim metodama     PDF 361
Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H. i Miler, N. UDK 630*681
Što se može dogoditi?     PDF 367
broj: 9-10
     
Mužinić, J.
U potrazi za najrjeđom pticom u Evropi     PDF 447
broj: 11-12
     
Čop, B.
Uspješan razvoj zavisi prvenstveno o stručnim kadrovima . . .     PDF 531
Golubović, U.
Financijski rezultati jednog ad hok pokusa u DI »Slavonija« Sl. Brod     PDF 535
Mikloš, I.
Šumarska razglednica sa Rodosa.     PDF 541
broj: 3-4
     
 
AKTUALNO
     
Heski, T.
Osvrt na Zakon o šumama nakon njegove primjene     PDF 159
Amandmani na Zakon o šumama     PDF 164
broj: 5-6
     
Butković, Z.
Zaštita na radu u šumarstvu.     PDF 267
broj: 1-2
     
 
OSVRTI I ZAPAŽANJA
     
Šojat, M.
Neka mikrobiološka zapažanja u šumskim fitocenozama     PDF 76
broj: 3-4
     
Stojković, M.
Besplatne sadnice (2)     PDF 176
broj: 9-10
     
Ivančević, V.
Prošlo je 110 godina od osnivanja kraljevskog nadzorništva za pošumljavanje krša krajiškog područja u Senju.     PDF 450
broj: 11-12
     
Bilandžija, J.
Prof. dr. Klepac o kombiniranom gospodarenju mediteranskim šumama i brdskim ekosistemima na Tečaju održanom 1988. godine u Chaniu     PDF 555
broj: 5-6
     
 
OBLJETNICE
     
Piškorić, O.
JOSIP PANČIĆ (o 175-godišnjici rođenja i 75-godišnjici smrti)     PDF 273
Piškorić, O.
Dvadeseta godišnjica VELEBITSKOG BOTANIČKOG VRTA     PDF 277
broj: 9-10
     
 
PORTRETI
     
Vladisavljević, S.
MANOJLO DIVJAK (1878—1938).     PDF 466
 
STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
     
Drugo savjetovanje o znanstveno-istraživačkog radu Šumarskog instituta Jastrebarsko.     PDF 452
DEMO 88 — SILVILOG 88 — COMFOR 88.     PDF 453
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
Simpozij EKOLOŠKI I PRIVREDNI ASPEKTI PROPADANJA SUMA.     PDF 558
broj: 3-4
     
 
IZ INOZEMSTVA
     
Piškorić, O.
Iz šumarstva Francuske     PDF 167
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI a) knjige
     
Mikloš, I.
Grupa autora: Osnove zaštite šuma od požara.     PDF 78
broj: 3-4
     
Piškorić, O.
Nekoliko novih knjiga u Francuskoj.     PDF 169
ABONYI, Istvan
Dr. L. Markus — ERDÖERTEK — ES ERDEMENY — SZAMITAS Budapest 1986.     PDF 170
broj: 5-6
     
Piškorić, O.
ANALI ZA ŠUMARSTVO, 13/1—2     PDF 282
Prpić, B.
Promocija »MALE EKOLOŠKE BIBLIOTEKE".     PDF 282
broj: 7-8
     
Klepac, D.
NUOVE METODOLOGIE NELLA ELABORAZIONE DEI PIANI DI ASSESTAMENTO DEI BOSCHI, Bologna, 1977     PDF 372
Klepac, D.
Horst Kramer, Alparslan AKca: LEITFADEN FÜR DENDROMETRIE UND BESTANDESINVENTUR, Frankufrt am Main, 1987. . .     PDF 373
Golubović, U.
Branko Kraljić: Usavršavanje kalkulacija u primarnoj preradi drva u svrhu deduktivnog izračunavanja ekonomskih opravdanih cijena njezinih drvnih sirovina     PDF 374
Piškorić, O.
Branislav Begović : Šumska privreda Bosne i Hercegovine 1918. — 1941., Sarajevo 1985     PDF 376
Piškorić, O.
ANALI ZA ŠUMARSTVO, Vol. 12     PDF 378
broj: 9-10
     
Klepac, D.
J. PARDE, J. BOUCHON: DENDROMETRIE, Nenaj 1988. . .     PDF 454
Piškorić, O.
GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE — Posebno izdanje broj 3. Zagreb, 1987.     PDF 456
Piškorić, O.
Ferdinand Šulentić: NA ŠUMARSKIM I LOVAČKIM STAZAMA, Slav. Brod, 1988     PDF 459
broj: 11-12
     
Kraljić, B.
Nihad Berbak i Ahmed Biščević: WÖRTERBUCH DER HOLZWIRTSCHAFT DEUTSCH — SERBOKROATISCHES, Sarajevo 1988. . .     PDF 560
Kraljić, B.
Oroszi Sander: KARSZTFASITÂS AZ OSZTRAK-MAGYAR MONARCHIABAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HORVAT TENGER-MELIEKRE ÉS FIUME VAROSARA — A Magyar mezögazdasägi müzeuim evkönyve Közlemenyek, 1986—1987     PDF 560
Klepac, D.
Petar Ziani: L´AMENAGEMENT DES PAPCOURS FAO RABAT, 1972.     PDF 562
Klepac, D.
Horst Kramer: WALDWACHSTUMSLEHRE, Berlin, 1988. . .     PDF 563
broj: 1-2
     
 
KNJIGE I ČASOPISI b) časopisi
     
Kušan, V.
D. A. Stellingwer, G. Sicco Smit, J. M. Remeijn: APPLACA-TIONS AERIAL PHOTOGRAPHS AND OTHER REMOTE SENSING IMAGERY IN FORESTRY, ITC Publication Number 3 (1983), Enschede . .     PDF 80
broj: 3-4
     
Piškorić, O.
Poljoprivreda i šumarstvo br. 4. Titograd, 1985.     PDF 172
Piškorić, O.
VEDECKÉ PRACE, VO Zvolene 36, Bratislava — Zvolen 1987.     PDF 174
broj: 5-6
     
Piškorić, O.
HORTIKULTURA, br. 3—4/1987.     PDF 284
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
CENTRALBLATT FÜR GESAMTE FORSTWESEN, br. l 1988     PDF 566
broj: 1-2
     
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
Vilček, E.
Društvo ITŠDI Zagreb u posjeti šumarstvu i drvnoj industriji Bjelovara .     PDF 82
ZAPISNIK 13. sjednice PREDSJEDNIŠTVA Saveza DITŠDI Hrvatske, održane 3. studenoga 1987. g.     PDF 84
broj: 3-4
     
Vilček, E.
Posjeta rezervatu šum. vegetacije »PRAŠNIK«.     PDF 178
ZAPISNIK 14. sjednice PREDSJEDNIŠTVA Saveza DITŠDI Hrvatske, održane 23. prosinca 1987. god. u Zagrebu.     PDF 180
broj: 5-6
     
ZAPISNIK 15. sjednice PREDSJEDNIŠTVA Saveza DITŠDI Hrvatske, održane 2. veljače 1988. g. u Zagrebu     PDF 286
ZAPISNIK 1. sjednice PREDSJEDNIŠTVA Saveza DITŠDI Hrvatske održane 26. svibnja 1988. g. u Zagrebu.     PDF 288
broj: 7-8
     
ZAPISNIK 16. sjednice PREDSJEDNIŠTVA Saveza DITŠDI Hrvatske, održane 26. travnja 1988. g. u Zagrebu.     PDF 380
ZAPISNIK 93. SKUPŠTINE SAVEZA DITŠDI Hrvatske, održane 26. svibnja 1988. g. u Zagrebu.     PDF 383
Vilček, E.
Šumari DRUŠTVA ITŠDI Zagreb u šumama Macelj gore .     PDF 397
broj: 9-10
     
ZAPISNIK 2. sjednice PREDSJEDNIŠTVA Saveza DITŠDI Hrvatske, održane 7. srpnja 1988. g. u Zagrebu     PDF 461
Emanule Vilček
Šumari veterani u Jastrebarskom.     PDF 463
broj: 11-12
     
ZAPISNIK 3. sjednice PREDSJEDNIŠTVA Saveza DITŠDI održane 26. listopada 1988. g. u Zagrebu     PDF 569
Emanuel Vilček
Šumari posjetili Požeški krajolik — Zlatnu dolinu     PDF 573
Emanuel Vilček
Šumari posjetili R.O. »Marko Šavrić«.     PDF 574
Emanuel Vilček
Šumari posjetili DI »Turopolje«.     PDF 575
broj: 1-2
     
 
IN MEMORIAM
     
Orlić, S.
ŽARKO HAJDIN, dipl. inž. šum     PDF 91
Ivančević, V.
VLADIMIR SEVERINSKI, dipl. inž. šum     PDF 93
broj: 3-4
     
Prpić, B.
BRANKA BAĐUN, tehn. urednik Šum. lista     PDF 183
Pelcer, Z.
VITOMIR MUČALO, dipl. inž. šum.     PDF 184
Petrović, F.
STJEPAN MIHELIĆ, dipl. inž. šum.     PDF 185
Petrović, F.
BRANKO GAVRANIĆ, dipl. inž. šum.     PDF 186
broj: 5-6
     
Hren, V.
Dr. DRAŽEN CESTAR, dipl. inž. šum     PDF 291
Orlić, S.
STJEPAN MILČIĆ, šum. tehničar.     PDF 294
broj: 9-10
     
Bertović, S.
Prof. JOSIP ŠAFAR, dipl. inž. šum     PDF 471
Pranjić, A.
MIROSLAV KUGLER.     PDF 478
Piškorić, O.
VILIM BESTAL, dipl. inž. šum.     PDF 480
Franjo Petrović
ALEKSANDAR NOVAK, dipl. inž. šum.     PDF 484
broj: 11-12
     
Stjepan Bertović
Akademik JOSIP ROGLIĆ     PDF 577
Franjo Petrović
RUDOLF KRPAN, dipl. inž. šum.     PDF 581
Maurin, Z.
NEDJELJKO PUAČA, dipl. inž. šum     PDF 582
Ivančević, V.
SLOBODAN VUJASINOVIĆ, dipl. inž. šum.     PDF 583
broj: 1-2
     
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF 36
Iz Šumarskog lista     PDF 75
Iz Šumarskog lista     PDF 77
broj: 3-4
     
Iz Šumarskog lista     PDF 163
broj: 5-6
     
Iz Šumarskog lista     PDF 272
broj: 7-8
     
Iz Šumarskog lista     PDF 360
broj: 3-4
     
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF 136
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF 142
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF 158
broj: 5-6
     
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF 246
broj: 11-12
     
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF 518
 
RAZNO
     
Matezić, M.
O ZOŠ-u iz lijevog ugla     PDF 539
Piškorić, O.
Tri priloga uzgoju običnog oraha     PDF 554
Razno     PDF 559
Iz Gozdarskog vestnika     PDF 568
broj: 3-4
     
 
OBAVIJESTI
     
Obavijesti     PDF 104

                UNDER CONSTRUCTION