Tri šumara starine
A. Ugrenović, 1926: Pola stoljeća šumarstva