HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9511
ime J., Hranislav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9511)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1981.
diplomirao15. 6. 1982.
karijera1963.ŠF Zagreb
1995.Hrvatsko šumarsko društvo
umirovljen1. 1. 2006.
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Zagreb

1.1.1968

mirovina

diplomirani inženjer šumarstva

 Osnovnu školu završio je u Sungeru, gimnaziju u Delnicama, a šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 15.6.1982.
 Od 1. rujna 1963. god. zaposlen je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu pri Katedri za ekonomiku šumarstva i drvne industrije i to do diplomiranja na mjestu tehničkog suradnika na pomoćnim poslovima u izvođenju redovite nastave, te terenske školske nastave, sa studentima Šumarskog tako i DT odjela. Istodobno je i suradnik na znanstveno-istraž ivačkim zadacima financiranim sredstvima znanosti i gospodarstva. Nakon diplomiranja radio je kao stručni suradnik pri istoj katedri, a od 1983. do 1991. godine asistent je iz predmeta Ekonomika šumskoprivrednih organizacija usporedo s predmetima Ekonomika šumarstva, te na DT odjelu za Ekonomiku i Trgovinu drvom i marketingom.
 Od 1982. do 1993. zamjenik je upravitelja NPŠO Zalesina, a od 1990. godine voditelj je terenske školske nastave studenata Šumarskog odjela.
 Šk.god. 1988/89. i 1989/90. zamjenik je voditelja dislocirane nastave VI. stupnja studija uz rad na DT odjelu za potrebe drvne industrije Goransko-primorske regije.
 Završio je poslijediplomski studij iz znanstvenog područja znanstvena organizacija i ekonomika šumarstva.
 Početkom 1995. započinje raditi kao tajnik HŠD-a. Iste godine preuzima dužnost tehničkog urednika Šumarskog lista, a 1996. i poslovnog tajnika Akademije šumarskih znanosti.
 Umirovljen je sa 30. 12. 2005. ali i dalje nastavlja raditi u HŠD kao tehnički urednik Šumarskog lista i član UO HŠD kao predsjednik zagrebačkog ogranka.
 U tijeku rada na Fakultetu bio je suradnik na vise istraživačkih tema i zadataka te pri izradbi skripata za studente. Sudjelovao je na mnogobrojnim savjetovanjima i kongresima u zemlji i inozemstvu: Drvenik, Brijuni, Split, Montreal...
 Radeći na znanstveno-istraživačkim zadacima i u praksi, sudjeluje u izradi i objavljuje (u Šumarskom listu, Glasniku za šumske pokuse, Biltenu ZIDI-ja i drugim znanstvenim i stručnim časopisima) sam ili u suautorstvu oko 40 znanstvenih i struč. radova, prikaza knjiga i časopisa, disertacija, izvješća sa stručno znanstvenih skupova i drugih raznovrsnih napisa. U razvoju Zavoda za organizaciju proizvodnje u drvnoj industriji nastavio je za radovima prof. dr. sc. Sabadi R.
 Ing. Hranislav Jakovac je rijetko marljiv i sposoban djelatnik pa su mu povjeravani poslovi različite težine i kakvoće - od tehničkih i organizacijskih do stručnih i znanstvenih. Svatko ga je rado imao za suradnika.

1Sabadi, H., Krznar, A., Jakovac, H., Miler, N.: Proceedings of IUFRO 1900, S-.3-04 Subject Area. XIX World Congres, Montreal 1990., pp. 190-197.
2Sabadi, H., Jakovac, H. i sur.: Tržišne strukture i njihova implikacija na optimizaciju proizvodnih i troškovnih funkcija u pilanarstvu, proizvodnji parketa, proizvodnji drvnih ploča i finalnih drvnih proizvoda u SR Hrvatskoj u dolazećem razdoblju. Bilten ZIDI, 1982., 10(3):11-15. lit. 6.
3Sabadi, H. Jakovac, H. i sur.: Istraživanje optimalnog modela maksimizacije izvoza finalnih proizvoda od drva iz SR Hrvatske uz zadovoljavanje rastuće domaće tražnje s implikacijama na cjelokupni privredni razvoj SRH i SFRJ. Bilten ZIDI 1982., 10 (3):16-21. lit. 9.
4Sabadi, H., Jakovac, H. i sur.: Istraživanje kompleksnog razvitka celuloze u SR Hrvatskoj radi zadovoljavanja rastuće domaće potražnje. Bilten ZIDI 1982. 10(3): 21-24.
5Sabadi, H., Jakovac, H. i sur.: Uloga regionalnog razvitka prerade drva u okvirima cjelokupnih nastojanja za postizanjem optimuma proizvodnje i istraživanja regionalnog i individualnog marketing-mix-a u preradi drva. Bilten ZIDI 1982., 10(3): 25-29. lit. 11. šummarv.
6Sabadi, H, Jakovac, H.: Iskorištenost kapaciteta u drvnoprerađivačkoj industriji u SR Hrvatskoj. Bilten ZIDI 1982., 10(5):3-24 lit 17. šummarv.
7Realne mogućnosti razvitka šumsko-prerađivačke industrije u nas, (s R. Sabadi), Zagreb 1982, Bilten ZIDI br. 6., 1-95.
8Sabadi, R., Jakovac, H., 1982: Sirovinski izvori prerade drva u SR Hrvatskoj. Š.L. 6-8, s.231 PDF
9Sabadi, H, Jakovac, H, Bijedić, B.: Gospodarski položaj pilanarstvu u Hrvatskoj i očekivanja budućeg razvitka. Bilten ZIDI 1983., 11(4):105-122, lit. 22. šummary.
10Sabadi, H., Bijedić, B., Jakovac, H.: Analiza gospodarskih rezultata poslovanja industrijske prerade drva u SR Hrvatskoj. Bilten ZIDI 1983., ll(2):l-59, lit. 6. Hešume.
11Sabadi, H., Prpić, B., Bađun, S., Jakovac, H.: Problemi razvitka u šumarstvu i drvnoj industriji u SR Hrvatskoj. Šum. fak. Zagreb. Studija za SIZ za znanstveni rad, s. 1-15.
12Sabadi, R., Bijelić, B., Jakovac, M., 1983: Gospodarski rezultati poslovanja u šumarstvu i problemi budućeg razvitka. Š.L. 11-12, s.477 PDF
13Sabadi, H., Jakovac, H., Bijelić, B., Hitrec, V.: Perspektive razvitka i gospodarski položaj proizvodnje ploča od umjetnog drva u nas i u svijetu. Bilten ZIDI 1984., 12:1-11, lit. 23. šummarv.
14Jakovac, H., Sabadi, H.: Gospodarski značaj bukve u šumarstvu i preradi drva SR Hrvatske. Šum. fakultet Sveuč. u Zagrebu. Savjetovanje asistentske sekcije, Velika 22-24.XI.1984. U knjizi "Kolokvij o bukvi", s. 165-173, lit. 6. šummarv.
15Sabadi, H., Jakovac, H., Redžić, A.: Društveni proizvod i narodni dohodak -Problemi njihova stvaranja i raspoređivanja. Zbornik, Split 4-5. listopada 1984., s. 209-219, lit. 31. šummarj´.
16Sabadi, H., Jakovac, H.: Dugoročni i srednjoročni ciljevi šumarstva kao funkcija općedruštvene dobrobiti. Predavanje na sastanku, Brijuni 18-22. II. 1985. Glasnik za šum. pokuse, s. 1-6. šummarv, (predano u tisak.).
17Sabadi, H. Jakovac. H.: Strategija pilanske proizvodnje i plasmana na domaćem i stranom tržištu u uvjetima informatičke revolucije. Bilten ZIDI 1987., 14:23-27.
18Savjetovanje “Šume Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim uvjetima, Drvenik 19-12. rujna 1988.
19Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H., 1988: Koliko društvena zajednica pridonosi održavanju i proširenju potencijala općih koristi od šuma. Š.L. 5-6, s.255 PDF
20Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H. i Miler, N., 1988: Što se može dogoditi?. Š.L. 7-8, s.367 PDF
21Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H., Miler, N., 1989: Replika na članak dipl. ing. D. Bedžule »Vrijeme za eksperimente je isteklo«. Š.L. 9-10, s.488 PDF
22Rudolf Sabadi, Ankica Krznar, Hranislav Jakovac, Nenad Miler, 1990: Općekorisne funkcije šuma i problem njihova vrednovanja u razvoju narodnog gospodarstva. GŠP vol. 26 s. 461
23Sabadi, H., Krznar, A., Jakovac, H., Dolenec, S.: Problems of Transition of Fo-restrv and Forest Industries from Plan-ned to Market Oriented model - Structura 001, Changes Requirements & Optimiza-tion, (Problemi prijelaza šumarstva i drvoprerađivačkog sektora iz planskog u tržišni model - zahtjevi za strukturnim promjenama i Optimizacija). Proceedings of XIX IUFRO World Congress, Subject area, Montreal, 1990., pp. 190-197.
24Sabadi, H., Krznar, A., Jakovac, H., Miler, N.: Općekorisne funkcije šuma i problem njihova vrednovanja u razvoju narodnoga gospodarstva, (Forest Multiple Functions and problem of Their Evalua-tion). Izlaganje na savjetovanju u Drveniku. Glasnik za šum. pokuse 26, Zagreb 1990., s. 461-470.
25Rudolf Sabadi, Hranislav Jakovac, 1993: Problem tvorbe konzistentne šumarske politike u Hrvatskoj. GŠP vol. P4 s. 243
26Jakovac, H., 1995: Zapisnik 6. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva. Š.L. 3, s.109 PDF
27Jakovac, H., 1995: Osnivačka skupština Hrvatskog šumarskog društva HR Herceg-Bosne. Š.L. 9-10, s.353 PDF
28Jakovac, H., 1995: Dani hrvatskog šumarstva. Š.L. 9-10, s.354 PDF
29Jakovac, H., 1996: Zapisnik 8. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva. Š.L. 1-2, s.82 PDF
30Jakovac, H., 1996: Juro ČAVLOVIĆ. Š.L. 7-8, s.371 PDF
31Jakovac, H., 1996: Ivan MARTINIĆ. Š.L. 7-8, s.375 PDF
32Jakovac, H., 1996: Zapisnik sa 9. sjednice U. O. HŠD-a. Š.L. 7-8, s.377 PDF
33Jakovac, H.: Hrvatsko šumarsko društvo 1846-1996, (knjiga), s. 393-442.
34Jakovac, H., 1996: Božidar Longin, dipl. inž. šum.. Š.L. 9-10, s.436 PDF
35Jakovac, H., 1996: Ivan Pleše, dipl. inž. šum. Š.L. 9-10, s.436 PDF
36Jakovac, H., 1996: Zapisnik sa 100. skupštine HŠD-a .. Š.L. 9-10, s.443 PDF
37Gračan, J., Jakovac, H., Martinić, I., 1996: Program proslave 150-te obljetnice Hrvatskoga šumarskog društva i 120-te obljetnice Šumarskog lista.. Š.L. 9-10, s.446 PDF
38HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO 1846 — 1996. ; Hrvatsko šumarsko društvo, ZAGREB 1996. BIB
39Jakovac, H., 1996: Proslava 150-te obljetnice Hrvatskoga šumarskog društva i 120-te obljetnice neprekidnog tiskanja Šumarskog lista. Š.L. 11-12, s.519 PDF
40Jakovac, H., 1996: Milan Presečan, dipl. inž. šum.. Š.L. 11-12, s.538 PDF
41Jakovac, H., 1996: Herbert Krauthacker, dipl. inž. šum. Š.L. 11-12, s.539 PDF
42Jakovac, H., 1996: Davorin KAJBA. Š.L. 11-12, s.541 PDF
43Jakovac, H., 1997: Željko Španjol. Š.L. 1-2, s.94 PDF
44Jakovac, H., 1997: Nikola Pernar. Š.L. 1-2, s.97 PDF
45Jakovac, H., 1997: Zapisnik sa 10. i 11. sjednice U. O. HŠD-a. Š.L. 1-2, s.107 PDF
46Jakovac, H., 1997: Zapisnik sa 12. sjednice U. O. HŠD-a. Š.L. 5-6, s.315 PDF
47Jakovac, H., 1997: Zapisnik sa Godišnje (101.) skupštine HŠD-a. Š.L. 5-6, s.319 PDF
48Jakovac, H., 1997: 30-ta obljetnica Velebitskog botaničkog vrta. Š.L. 7-8, s.442 PDF
49Jakovac, H., 1997: 50-ta obljetnica postojanja i rada Šumarske škole Karlovac. Š.L. 7-8, s.446 PDF
50Jakovac, H., 1997: Vodstvo Njemačkoga šumarskog društva u posjeti Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.453 PDF
51Jakovac, H., 1997: Srebrna plaketa "INOVA 97" dr. sc. J. Medvedoviću. Š.L. 9-10, s.538 PDF
52Jakovac, H., 1997: Oleg Antonić. Š.L. 9-10, s.562 PDF
53Jakovac, H., 1997: Akademik prof. dr. sc. Dušan Klepac, Iz Šumarske povijesti Gorskoga kotara u sadašnjost. Š.L. 11-12, s.677 PDF
54Jakovac, 1997: Zapisnik s 13. sjednice Upravnoga odbora HŠD-a, održane 23. listopada 1997. u Zagrebu. Š.L. 11-12, s.686 PDF
55Jakovac, H., 1998: Zapisnik 14. sjednice Upravnog odbora HŠD-a održane 18. prosinca 1997. u Zagrebu. Š.L. 1-2, s.100 PDF
56Jakovac, H., 1998: Zapisnik Izvanredne skupštine Hrvatskoga šumarskog društva održane 18. prosinca 1997. u Zagrebu. Š.L. 1-2, s.101 PDF
57ODRŽIVO GOSPODARSKO KORIŠTENJE NIZINSKIH RIJEKA I ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA; Hrvatsko šumarsko društvo i EURONATUR, Zagreb 1998. BIB
58Jakovac, H., 1998: Gozdarski vestnik, godina 56, br. 2, ožujak 1998.. Š.L. 3-4, s.177 PDF
59Jakovac, H., 1998: 30. Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje.. Š.L. 3-4, s.184 PDF
60Jakovac, H., 1998: Zapisnik sa 1. sjednice U. O. HŠD-a. Š.L. 3-4, s.186 PDF
61Jakovac, H., 1998: Hrvatski inovator br. 4. Š.L. 5-6, s.276 PDF
62Jakovac, H., 1998: 20. lipnja Dan hrvatskog šumarstva. Š.L. 5-6, s.294 PDF
63Jakovac, H., 1998: Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva. Š.L. 7-8, s.383 PDF
64Jakovac, H., 1998: Zapisnik sa 102. redovite skupštine HŠD-a. Š.L. 7-8, s.385 PDF
65Jakovac, H., 1998: Zaključci 102. redovite skupštine HŠD-a. Š.L. 7-8, s.391 PDF
66Jakovac, H., 1998: 100. godina od izgradnje Hrvatskoga šumarskog doma", 100 g. sveučilišne šumarske nastave i 50. g. sveučilišne drvnotehnološke nastave. Š.L. 11-12, s.549 PDF
67Jakovac, H., 1998: Okrugli stol: Protupožarna preventiva. Š.L. 11-12, s.569 PDF
68Jakovac,H., 1998: Mirko Kolesar, dipl. inž. šum. (1938 -1998). Š.L. 11-12, s.580 PDF
69Jakovac, H., Vukelić, J., 1999: Obilježavanje 100. obljetnice šumarske i 50. obljetnice drvnotehnološke sveučilišne nastave u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.45 PDF
70Jakovac, H., 1999: Mogući utjecaj višenamjenskog kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave. Š.L. 1-2, s.63 PDF
71Jakovac, H., 1999: 31. Europsko natjecanje šumara u nordijskom skijanju. Š.L. 1-2, s.82 PDF
72Jakovac, H., 1999: Hrvatski organizacijski odbor za natjecanje šumarskih radnika. Š.L. 3-4, s.166 PDF
73Jakovac, H., 1999: Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 3-4, s.167 PDF
74Jakovac, H., 1999: Zapisnik 4. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 3-4, s.171 PDF
75Jakovac, H., 1999: Dani hrvatskoga šumarstva - prethodna obavijest. Š.L. 5-6, s.246 PDF
76Jakovac, H., 1999: Dani hrvatskoga šumarstva: Otvaranje i 103. redovita skupština HŠD-a. Š.L. 7-8, s.343 PDF
77Jakovac, H., 1999: Savjetovanje na temu: Aktualni problemi i zadaće hrvatskoga šumarstva -Tema 1.: Upravljanje i gospodarenje zaštićenim objektima prirode (poticatelji rasprave: T. Starčević, R. Laginja, V. Čamba, D. Getz). Š.L. 7-8, s.346 PDF
78Jakovac, H., 1999: Savjetovanje na temu: Aktualni problemi i zadaće hrvatskoga šumarstva -Tema 2.: Vodoprivredna naknada - stanje i prijedlozi za rješenje (poticatelj rasprave: P. Jurjević). Š.L. 7-8, s.359 PDF
79Jakovac, H., 1999: Savjetovanje na temu: Aktualni problemi i zadaće hrvatskoga šumarstva -Tema 3.: Zapošljavanje šumarskih djelatnika i razvoj poduzetništva u šumarstvu (poticatelj rasprave: J. Dundović). Š.L. 7-8, s.363 PDF
80Jakovac, H., 1999: HOC Bjelolasica - natjecanje šumarskih radnika. Š.L. 7-8, s.371 PDF
81Jakovac, H., 1999: Prof. dr. sc. Milan Glavaš - Gljivične bolesti šumskoga drveća. Š.L. 7-8, s.389 PDF
82Jakovac, H., 1999: Sporazum o osnovama suradnje između Hrvatskoga i Mađarskoga šumarskog društva. Š.L. 7-8, s.398 PDF
83Jakovac, H., 2000: Okrugli stol: Štitimo li prirodu i okoliš osobitim znanjem, moralnim i čestitim djelima?. Š.L. 1-2, s.102 PDF
84Jakovac, H., 2000: Zapisnik 5. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 1-2, s.115 PDF
85Jakovac, H., 2000: Alpe-Adria, 8. zimsko-športski susret šumara. Š.L. 3-4, s.253 PDF
86Jakovac, H., 2000: 32. EFNS (Europäische Forstliche Nordische Skiwettkämpfe). Š.L. 3-4, s.254 PDF
87Jakovac, H., 2000: Zapisnik 6. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 5-6, s.351 PDF
88Jakovac, H., 2000: Tematska rasprava: Hrvatsko šumarstvo za 21. stoljeće (nastavak 104. red. skupštine HŠD-a). Š.L. 7-8, s.432 PDF
89Jakovac, H., 2000: “Agrimar-Florest 2000”. Š.L. 7-8, s.481 PDF
90Jakovac, H., 2000: Zapisnik 104. redovite skupštine HŠD-a. Š.L. 7-8, s.486 PDF
91Jakovac, H., 2000: 235. obljetnica Šumarije Krasno. Š.L. 11-12, s.702 PDF
92Dundović, J., Jakovac, H., 2000: Stručna ekskurzija “bjelogorica u Hrvatskoj”. Š.L. 11-12, s.725 PDF
93Jakovac, H., 2000: Anton Sabo, dipl. ing. šum.. Š.L. 11-12, s.727 PDF
94Rudolf Sabadi, Branimir Prpić, Hranislav Jakovac, 2001: Ukupna vrijednost jelovih šuma u Hrvatskoj. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 792
95Hranislav Jakovac, 2001: Bibliografija. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 839
96Jakovac, H., 2001: Okrugli stol: Žirenje, pašarenje i brst u prirodnim šumskim ekosustavima. Š.L. 1-2, s.69 PDF
97Jakovac, H., 2001: Priznanje časopisa Priroda A. Frkoviću. Š.L. 1-2, s.100 PDF
98Jakovac, H., 2001: Zapisnik 8. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 1-2, s.124 PDF
99Jakovac, H., 2001: Dani hrvatskoga šumarstva (najava). Š.L. 3-4, s.209 PDF
100Jakovac, H., 2001: 33. EFNS, Estonija, Otepaa. Š.L. 3-4, s.232 PDF
101Jakovac, H., 2001: Dani hrvatskoga šumarstva (izvješće). Š.L. 5-6, s.298 PDF
102Jakovac, H., 2001: Zapisnik 9. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 5-6, s.354 PDF
103Jakovac, H., 2001: Zapisnik 105. redovite skupštine HŠD-a. Š.L. 5-6, s.360 PDF
104Dundović, J., Jakovac, H., 2001: 60. skupština Njemačkog šumarskog društva, Dresden 20 - 23. 9. 2001.. Š.L. 9-10, s.539 PDF
105Prpić, B., Jakovac, H., 2001: Međunarodni dan Drave. Š.L. 9-10, s.551 PDF
106Tikvić, I., Jakovac, H., Dundović, J., 2001: Stručna ekskurzija hrvatskih šumara u Austriju. Š.L. 9-10, s.553 PDF
107Jakovac, H., 2001: ZAPISNIK 10. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 11-12, s.675 PDF
108Jakovac, H., 2002: Okrugli stol: Koja su stručna, odgovorna i javna određenja hrvatskih šumara o strategiji šumarstva, restrukturiranju "Hrvatskih šuma" i novom Zakonu o šumama?. Š.L. 1-2, s.88 PDF
109Jakovac, H., 2002: 9. Alpe -Adria natjecanje šumara. Š.L. 1-2, s.112 PDF
110Jakovac, H., 2002: Okrugli stol: "Koja su stručna, odgovorna i javna određenja hrvatskih šumara o strategiji šumarstva, restrukturiranju "Hrvatskih šuma" i novom Zakonu o šumama". Š.L. 3-4, s.191 PDF
111Jakovac, H., 2002: ZAPISNIK 11. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a održane u Zagrebu 22. ožujka 2002. god.. Š.L. 3-4, s.221 PDF
112Jakovac, H., 2002: 34. EFNS Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje (Ramsau, Austrija, 3-8. ožujka 2002.). Š.L. 3-4, s.238 PDF
113Jakovac, H., 2002: Otkriveno spomen obilježje pok. prof. dr. sc. Đuri Raušu. Š.L. 5-6, s.310 PDF
114Jakovac, H., 2002: Zapisnik s Izborne (106. redovite) skupštine Hrvatskoga šumarskog društva. Š.L. 5-6, s.337 PDF
115Jakovac, H., Dundović, J., 2002: Tematska rasprava na 106. redovitoj Skupštini Hrvatskog šumarskog društva. Š.L. 7-8, s.409 PDF
116Jakovac, H., 2002: Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 11-12, s.660 PDF
117Josip Dundović, Marijan Hofer, Hranislav Jakovac, 2003: Tržište bukovine u Hrvatskoj, Europi i u svijetu. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 747
118Hranislav Jakovac, 2003: Bibliografija. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 793
119Jakovac, H., 2003: Zlatne plakete hrvatskog lovačkog saveza šumarnicima Alojziju Frkoviću, Josipu Troharu, Želimiru Štahanu i Filipu Šabiću. Š.L. 1-2, s.69 PDF
120Jakovac, H., 2003: Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 1-2, s.86 PDF
121Jakovac, H., 2003: 35. EFNS (Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje). Š.L. 3-4, s.203 PDF
122Jakovac, H., 2003: Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 5-6, s.311 pdf
123Jakovac, H., 2003: Zapisnik 107. redovite skupštine HŠD-a. Š.L. 5-6, s.319 PDF
124Jakovac, H., 2003: Gozdarski vestnik. Š.L. 7-8, s.412 PDF
125Dundović, J., Jakovac, H., 2003: 61. Skupština Njemačkoga šumarskog društva. Š.L. 9-10, s.526 PDF
126Jakovac, H., 2003: Zapisnik 4. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 11-12, s.640 PDF
127Prpić, B., H. Jakovac, 2003: Nadzorništvo - Inspektorat u Senju na stranicama "Šumarskoga lista". Š.L. 13, s.* pdf
128Dundović, J., Jakovac, H., 2004: Cluster “Šuma – drvo”. Š.L. 1-2, s.78 PDF
129Jakovac, H., Dundović, J., 2004: 36. EFNS (Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje). Š.L. 1-2, s.93 PDF
130Jakovac, H., 2004: Zapisnik 5. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 1-2, s.95 PDF
131Jakovac, H., 2004: Zapisnik 6. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 3-4, s.208 PDF
132Jakovac, H., 2004: Dani hrvatskoga šumarstva, 108. redovita skupština hrvatskoga šumarskog društva. Š.L. 5-6, s.301 PDF
133Jakovac, H., 2004: Mr. sc. Stjepan Petreš, dipl. ing. šum.. Š.L. 7-8, s.476 PDF
134Jakovac, H., 2004: Doživljaj Like i Velebita iz svijeta Karla Posavca. Š.L. 7-8, s.485 PDF
135Jakovac, H., 2004: 85. obljetnica Mendelovog poljoprivrednog i šumarskog sveučilišta u Brnu. Š.L. 9-10, s.576 PDF
136Jakovac, H., 2004: Zapisnik 7. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 9-10, s.589 PDF
137Jakovac, H., 2004: Protuerozijska i vodozaštitna uloga šume i postupci njezina očuvanja i unapređenja. Š.L. 11-12, s.704 PDF
138Branimir Prpić, Slavko Matić, Petar Jurjević, Hranislav Jakovac, Ivica Milković, 2005: Općekorisno i gospodarsko značenje poplavnih šuma. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 50
139Hranislav Jakovac, 2005: Bibliografija. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 428
140Jakovac, H., 2005: Zapisnik 8. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 1-2, s.123 pdf
141Jakovac, H., 2005: Pohvalnica “Gorančica 2004” Alojziju Frkoviću . Š.L. 3-4, s.211 pdf
142Jakovac, H., 2005: 37. EFNS – Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje Raubiči. Š.L. 3-4, s.227 pdf
143Jakovac, H., 2005: Zapisnik 9. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 3-4, s.233 pdf
144Jakovac, H., 2005: Zapisnik 109. redovite skupštine HŠD-a. Š.L. 5-6, s.301 pdf
145Jakovac, H. , 2005: Dario Majnarić, dipl. ing. šum.. Š.L. 7-8, s.438 pdf
146Dundović, J., H. Jakovac, 2005: Posjet poduzeću bavarske državne šume i sudjelovanje na 62. skupštini njemačkoga šumarskog društva. Š.L. 11-12, s.652 PDF
147Jakovac, H., 2005: Zapisnik 10. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 11-12, s.658 PDF
148Jakovac, H., 2005: Ekskurzija u Bosnu i Hercegovinu. Š.L. 11-12, s.661 PDF
149Jakovac, H., 2005: Zapisnik 11. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 11-12, s.666 PDF
150Branimir Prpić, Petar Jurjević, Hranislav Jakovac, 2005: Procjena vrijednosti protuerozijske, hidrološke i vodozaštitne uloge šume. Š.L. 13, s.* pdf
151Jakovac, H., 2006: Zapisnik 12. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 1-2, s.79 PDF
152Jakovac, H., 2006: Šumarska znanost Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim prilikama. Š.L. 11-12, s.555 PDF
153Jakovac, H., 2006: Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije . Š.L. 11-12, s.566 PDF
154Dani hrvatskoga šumarstva; Hrvatske šume; Hrvatsko šumarsko društvo, Delnice 2007. BIB
155Jakovac, H., D. Delač, 2007: 39. EFNS, Italija, Aosta – Brusson, (od 29. 1. do 3. 2. 2007). Š.L. 1-2, s.97 PDF
156Dundović, J., H. Jakovac, 2007: Godišnja sjednica Upravnog vijeća asocijacije Pro Silva Europa. Š.L. 5-6, s.300 PDF
157Jakovac, H., 2007: Naše trofejno blago. Š.L. 11-12, s.589 PDF
158Jakovac, Hranislav, 2008: Alpe-Adria 2008., 13. zimsko-šporski susret šumara. Š.L. 1-2, s.98 PDF
159Jakovac, Hranislav, 2008: Prva i treća nagrada “Gorančica 2007” šumarniku Alojziju Frkoviću. Š.L. 3-4, s.189 PDF
160Jakovac, Hranislav, 2008: Stručna tema skupštine: “Obnovljivi izvori energije u RH – Energetska uporaba šumske biomase”. Š.L. 5-6, s.281 PDF
161Jakovac, Hranislav, 2008: 10. obljetnica nastupa ekipe hrvatskih šumara na EFNS-u . Š.L. 5-6, s.290 PDF
162Jakovac, Hranislav, 2008: 110. obljetnica Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Š.L. 9-10, s.450 PDF
163Jakovac, Hranislav, 2008: 100 godina crikveničkog rasadnika “Podbadanj” (1908 – 2008). Š.L. 9-10, s.456 PDF
164Dundović, J., H. Jakovac, 2008: Stručni sastanak šumarskih društava Europe 2008.. Š.L. 9-10, s.476 PDF
165Jakovac, Hranislav, 2008: Predstavljene knjige: Atlas šumskih oštećenja i Atlas bolesti i štetnika na drveću i grmlju . Š.L. 11-12, s.564 PDF
166Jakovac, H., J. Dundović, 2009: 41. EFNS (Donovaly, Slovačka, 8. do 14. veljače 2009.). Š.L. 1-2, s.107 PDF
167Jakovac, Hranislav, 2009: Alpe Adrija 2009., 14. zimsko-športski susret šumara. Š.L. 1-2, s.107 PDF
168Jakovac, Hranislav, 2009: Biološko-ekološke i energetske značajke amorfe (Amorpha fructicisa L.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.202 PDF
169Jakovac, Hranislav, 2009: Stručna tema 113. skupštine HŠD-a, Restrukturiranje Hrvatskih šuma d.o.o.. Š.L. 5-6, s.345 PDF
170Jakovac, Hranislav, 2009: Božica J e l u š i ć : Pogled stablu. Š.L. 5-6, s.347 PDF
171Jakovac, Hranislav, 2009: Marija N o d i l o : Zanimljivosti prirodne baštine otoka Mljeta. Š.L. 5-6, s.355 PDF
172Jakovac, Hranislav, 2009: Gozdarski vestnik. Š.L. 11-12, s.646 PDF
173Jakovac,Hranislav, 2010: Alpe Adria 2010. - 15. zimsko-športski susret šumara. Š.L. 3-4, s.187 PDF
174Jakovac,H., J.Dundović, 2010: 42. EFNS, Ramsau (Austrija), 28. 2 – 6. 3. 2010.. Š.L. 3-4, s.188 PDF
175Petar Jurjević, Branimir Prpić, Dijana Vuletić, Hranislav Jakovac, Stjepan Posavec, 2011: Procjena vrijednosti općekorisnih funkcija sredozemnih šuma primjenom šumarskih ekoloških i klasičnih ekonomskih načela. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 516
176Hranislav Jakovac, 2011: Bibliografija. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 698
177Jakovac,H., J.Dundović, 2011: 43. EFNS (6–12. 3. 2011. g., Östersund, Švedska). Š.L. 3-4, s.188 PDF
178Jakovac,Hranislav, 2011: Šume, tla i vode – neprocjenjiva prirodna bogatstva Hrvatske. Š.L. 5-6, s.309 PDF
179Jakovac,H., Z. Seletković, 2011: Državna nagrada za znanost za 2010. god. Nagrada za životno djelo, Prof. em. dr. sc. dr. h. c. Branimiru Prpiću. Š.L. 9-10, s.503 PDF
180Jakovac, Hranislav, 2011: Profesoru Anti P. B. Krpanu dodijeljeno visoko priznanje Zapadnomađarskog sveučilišta. Š.L. 11-12, s.608 PDF
181Jakovac, Hranislav, 2012: Znanstvena monografija: Šume hrvatskoga Sredozemlja. Š.L. 1-2, s.77 PDF
182Jakovac, Hranislav, 2012: Ana Horvat: Stablopis – hrvatski pjesnici o stablu i šumi. Š.L. 1-2, s.80 PDF
183Hranislav Jakovac, 2012: Kralj europskog neba – izložba Željka Gubijana. Š.L. 3-4, s.210 PDF
184Hranislav Jakovac, Josip Dundović, 2012: 44. EFNS Todtnau, Schwarzwald (Njemačka) – 27.02. do 4.03.2012.. Š.L. 3-4, s.211 PDF
185Hranislav Jakovac, 2013: Mr. sc. DAMIR DELAČ, dipl. ing. šum.. Š.L. 1-2, s.99 PDF
186Hranislav Jakovac, 2013: 45. EFNS – IZVJEŠĆE . Š.L. 3-4, s.241 PDF
187Hranislav Jakovac, 2014: ALPE-ADRIA 2014.. Š.L. 1-2, s.105 PDF
188Hranislav Jakovac, 2014: 46. EFNS KONHIOLAHTI, JOENSUU, FINSKA. Š.L. 3-4, s.229 PDF
189Hranislav Jakovac, 2014: Alozije Frković: U CRNOM LUGU VIŠE NEMA PRAĆKI - PTICE NAJUOČLJIVIJI ČLANOVI PRIRODE. Š.L. 9-10, s.509 PDF
190Hranislav Jakovac, 2015: 47. EFNS u Švicarskoj (12. do 17. siječnja 2015.). Š.L. 1-2, s.91 PDF
191Hranislav Jakovac, 2015: 21. ALPE-ADRIA 2015.. Š.L. 3-4, s.207 PDF
192Hranislav Jakovac, 2015: STRUČNI SKUP 250 GODINA HRVATSKOGA ŠUMARSTVA. Š.L. 5-6, s.282 PDF
193Hranislav Jakovac, 2015: I BAŠKE OŠTARIJE DOBILE SPOMEN PLOČU. Š.L. 5-6, s.290 PDF
194Hranislav Jakovac, 2015: NOVA KNJIGA I NOVA PRIZNANJA ALOJZIJU FRKOVIĆU. Š.L. 7-8, s.384 PDF
195Hranislav Jakovac, 2016: OTVARANJE SPOMEN RELJEFA PROF. DR. SC. IVANU KNEŽEVIĆU, ZALESINA 10.6.2016.. Š.L. 7-8, s.414 PDF
196Hranislav JAKOVAC, 2016: ALOJZIJE FRKOVIĆ (1934–2016). Š.L. 9-10, s.528 PDF
197Hranislav Jakovac, 2016: NA KRAJU SLAVLJENIČKE GODINE. Š.L. 11-12, s.604 PDF
198Hranislav Jakovac, 2017: ALPE-ADRIA 2017.g.. Š.L. 3-4, s.208 PDF
199Hranislav Jakovac, 2017: U LATVIJI ODRŽAN 49. EFNS. Š.L. 3-4, s.213 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠIB 1996., s. 53-54, 65.
 *** HŠD 1996., s. 377, 381-384, 386, 387, 391.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM