HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10007
ime L., Vladimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10007)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1974.
diplomirao15. 10. 1975.

član HŠD ogranak
Zagreb

1978

isčlanjeni

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Stjepana i Marije r. Matoš. Hrvat, katolik. Otac mu je službenik, a majka medicinska sestra. Školovao se u Zagrebu. Osnovnu je školu završio 1964., VII. gimnaziju 1968. g., a diplomirao je na Šum. fakultetu 15.10.1975. g.
 Od 1.10.1977. zaposlen je u Šumarskom institutu Jastrebarsko u Odjelu za tipologiju šuma. Stručni ispit položio je 1979. Već 1978. uvršten je u kategoriju pomoćnog istraživača, 1984. u kategoriju istraživača, a 1988. izabran je u zvanje istraživač - suradnik na poslovima Šumarske fitocenologije i tipologije šuma. Do 1997. radi na mjestu istraživača-suradnika u Odjelu za tipologiju šuma Šumarskog instituta Jastrebarsko, a nakon toga zaposlio se u Odjelu inspekcije Šumarstva i lovstva, Ministarstva poljoprivrede i Šumarstva R. Hrvatske.
 Sudjelovao je na IUFRO kongresima, savjetovanjima i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.
 Član je HŠD i Hrvatskog ekološkog društva.

1Pelcer, Z., Medvedović, J., Lindić, V., 1982.: Karta šumskih zajednica rezervata Medveđak. Radovi 50, 1: 10. 000, SU.
2Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Bezak, K., Krznar, A., Lindić, V., Vrbek, B., Krejči, V., 1982.: Prirodni šumski rezervat Medveđak. Radovi 50, s. 1-76, SU.
3Pelzer, Z., Medvedović, J., Lindić, V., 1983.: Karta biljnih zajednica rezervata Čorkova uvala - čudinka. Radovi 53, 1: 10. 000, Karta 1-2, Zagreb, SIJ.
4Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Pelcer, Z., Bezak, K., Krejči, V., Krznar, A., Lindić, V., Medvedović, J., Vrbek, B., 1983.: Prirodni šumski rezervat Čorkova uvala - Čudinka. Radovi 53, s. 1-44, SIJ.
5Isti, 1984.: Karta šumskih zajednica Kik-Visibaba. Radovi 58, 1: 10. 000, Karta 1-2, SIJ.
6Pelcer, Z., Lindić, V., 1984.: Karta biljnih zajednica rezervata Riječica-Javornik. radovi 58, 1: 10. 000, Karta 1-2, SIJ.
7Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Pelcer, Z., Bezak, K., Krejči, V., Krznar, A., Lindić, V., Medvedović, J., Vrbek, B., 1984.: Prirodni šumski rezervat Kik-Visibaba. Radovi 58, s. 1-40. SIJ.
8Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Pelcer, Z., Bezak, K., Krejči, V., Krznar, A., Lindić, V., Medvedović, J.; Vrbek, B., 1984.: Prirodni šumski rezervat. Radovi 58, s. 41-76, Si J.
9Pelcer, Z. Medvedović, J., Lindić, V., 1989.: Karta šumskih zajednica sjeverozapadne Hrvatske (dio), 1: 100. 000, disertacija Vukelić, J. "Šumske zajednice i staništa hrasta kitnjaka (Quercus petraea Liebl. ) u gorju sjeverozapadne Hrvatske, Šum. fakultet Sveuč, u Zagrebu.
10Pelcer, Z., Lindić, V.; 1990.: Karlovac-ko-slunjska krska ploča specifičan ekolos-ko-vegetacijski i Šumsko-gospodarski kompleks. Rad. šum. inst. 25, (2), Zagreb, s. 354-363.
11Pelcer, Z., Lindić, V., 1990.: Vegetacijska karta Karlovacko-slunjska krska ploča 1: 100. 000. Rad. šum. inst. 25, (2), s. 361-362.
12Pelcer, Z., Medvedović, J., Lindić, V. 1990.: Macelj, 1: 25. 000. Radovi, Vol. 25, br. 2, s. 393, SU.
13Vrbek, B., Lindić, V., Krznar, A., 1992.: Forest Typology in Croatian Forestry. Pro-ceedings Centennial, s. 328, 100 years IUFRO, Berlin-Eberswalde, 3188 - 4. 09., Berlin.
14Martinović, J., Medvedović, J., Krznar, A., Krejči, V., Vrbek, B., Bilandžija, J.,Benko, M., Lindić, V., Vuletić, D., Dolenec, S., Littvaj-, T., Novotnj-, V., Dubravac, T., Viličić, V., 1993.: Tipologija šuma jučer, danas, sutra. Savjetovanje "Znanstvenoistraživački rad i razvoj šumarstva Hrvatske", Stubičke Toplice 3. -5. XI.
15Krznar, A., Krejči, V., Vrbek, B., Bilandžija J., Benko, M., Lindić, V., Vuletić, D., Littvaj-, T., Novotnj-, V., Dubravac, T., 1993.: Normativni model klasifikacije ekološko - okolišnih funkcija tipova šuma (OEFT). Savjetovanje "Znanstveno-istraživački rad i razvoj šumarstva, Stubičke Toplice 3. -5. XI.
16Lindić, V., Vrbek, B., Medvedović, J., 1993.: Ekološko - gospodarski tipovi šuma srednje Podravine. Znanstveni simpozij "Flora i vegetacija Hrvatske" u povodu 100-godisnjice rođenja akademika Ive Pe-valeka, Koprivnica - Novigrad Podravski 20. -22., Knjiga sažetaka.
17Gradečki, M., Lindić, V., Krejči, V., Poštenjak, K., Vrbek, B., 1993.: Stojbinske prilike šuma u nacionalnom parku Risnjak". Savjetovanje u povodu 40-godisnjice osnutka i rada NP Risnjak", Crni Lug 16. -17. IX. Zbornik radova, s. 34-46.
18Gradečki, M., Krejči, V., Lindić, V., Poštenjak, K., Vrbek, B., 1993.: Ekolosko-gospodarske i neke druge osobine jele na Biokovu. Kongres "Prirodoslovna istraživanja blokovskog područja, Makarska 11. -16. listopada. Knjiga sažetaka, s. 71.
19Lindić, V., Vrbek, B., 1993.: Prilog poznavanju ekoloških prilika staništa crnog bora na južnim obroncima Biokova. Kongres Prirodoslovna istraživanja Blokovskog područja, Makarska ll. -16. X., Knjiga sažetaka, s. 71-72.
20Benko, M., Kusan, V., Lindić, V., 1993.: Primjena GIS tehnologije pri razvrstavanju šuma Hrvatske za potrebe sjemenarstva. Zbornik radova, s. 77-85, 4. Međunarodni skup o razvoju i primjeni kompjuterskih sustava, 12. - 16. V., Zagreb.
21Ananić, M., Belusić, H., Benko, M., Biondić, B., Butigan, A., Krznar, A., Kusan, V., Lindić, V., Lončarić, J., Lovrić, P., Singer, D., Vrbek, B., 1993.: Uspostava geografskog informacijskog sustava za Nacionalni park "Risnjak" kao dijela programa zaštićenih područja Hrvatske. Savjetovanje u povodu 40-godisnjice osnutka i rada NP "Hisnjak", Crni Lug 16. -17. IX. Zbornik radova, s. 112-115.
22Bilandžija, J., Lindić, V., 1993.: Utjecaj strukture šumskoga goriva na vjerojatnost pojave i razvoj požara u sastojinama alepskoga bora. Rad. šum. inst. 28, (1/2), s. 215-224, Jastrebarsko.
23Lovrić, S., Lindić, V., Singer, D., 1994.: Uspostava geografskog informacijskog sustava (GIS) za zaštićena područja u Republici Hrvatskoj. Zbornik radova, 5. međunarodni skup o razvoju i primjeni kompjutorskih sustava, 26. -29. VI., Zagreb, s. 68-72.
24Krznar, A., Dolenec, S., Bilandžija, J., Krejči, V., Vebek, B., Lindić, V., Littvaj-, T., 1995.: Model of Evaluating of Environ-mental Capital of Forest Ecosvstem, (Model vrednovanja okolišnog kapitala šumskog ekosustava). Carring for the forest Research in achanging World - Abstracts of Invited Papers: 484. IUFRO XX World Congress, 6-12, August, Tampere, Finland.
25Bilandžija, J., Lindić, V., 1996.: Ekološke promjene u panjaci hrasta medunca i cera izazvane požarom. HŠD 1846-1996., Zastiza šuma i pridobivanje drva, knj. 2., Zagreb, s. 29-34.
26Krznar, A., Lindić, V., Bilandžija, J., Vrbek, B, Dolenec, S., 1996.: Računanje vrijednosti šuma kao okolicno ekološkog kapitala na primjeru dva ekološko - gospodarska tipa šuma. Mehanizacija u šumarstvu 21, (4), Zagreb, s. 223-230.
27Bilandžija, J., Lindić, V., 1996.: Sadržaj teških kovina u sastojinama medunca, cera i crnog bora. HŠD, "Skrb za hrvatske šume od 1846-1996. Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, knj. 1., Zagreb, s. 385- 390.
28Jelavić, V., Dolenec, S., Martinović, J., Vranković, A., Pernar, N., Krznar, A, Lindić, V., 1997.: Calculation and mapping of critical thresholds in Europe - Status report coordination center for effects, of the United Nations Economie Commission for Europe, 63-65.
29Lindić, V., 1997.: Krajobraz i rasprostiranje vrsta. 29-33, 40, 85. poglavlje u knjizi "Šumsko drveCe i grmlje jestivih plodova": Satalić, S., Stambuk, S., Drsavna uprava za zaštitu okoliša, Zagreb, s. 1-144.
30Lindić, V., 1997.: Karte zona šumskog drveća Republike Hrvatske. Knjiga DUZO: "Šumsko drveCe i gmlje jestivih plodova, Satalić, S., Stambuk, A., s. 30-136., 52 karte.

nedeterminirano:
31TISKANE KAHTE
32Osim ovih radova, kao autor i suradnik sudjelovao je u izradbi 57 studija, projekata i elaborata. Kao autor i suradnik izradio je karte raznih mjerila šumskih zajednica, ekološko - gospodarskih tipova šuma i ostalih vegetacijskih karata - ukupno 247 karata.

 *** ŠL 1-2/95., s. 56.
 *** ŠIB, s. l, 2, 5, 13, 30, 32, 51, 59, 137, 138.
 *** ŠIM, s. 33, 55, 59, 118, 137, 138, 178.
 *** HŠD 1846-1996, s. 29, 381, 385.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM