HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10020
ime L., Tibor
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10020)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1975.
diplomirao1976.
magistrirao1994.Šumarski fakultet u Zagrebu Sin Ladislava i Rože r. Rajnović. Mađar, hrvatskoga državljanstva, rimokatolik. Majka mu je po zanimanju bila službenica, a otac trgovac. Osnovnu i srednju naobrazbu stekao je u Somboru: osnovnu školu završio je 1963., a gimnaziju 1967. godine.
 Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1976.
 Godine 1977. zaposlio se u Šumarskom institutu Jastrebarsko, u Odjelu za oplemenjivanje i sjemenarstvo gdje i danas (1997. ) radi.
 Nakon pripravničkog staža položio je stručni ispit pred komisijom Poslovne zajednice za šumarstvo i drvnu industriju u Zagrebu 1979.
 Godine 1994. obranio je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu magistarski rad pod naslovom "Varijabilnost nekih kvantitativnih svojstava običnog bora (Pinus syl-vestris L. ) uzgojenog iz sjemena zračenog gama zrakama", (mentor akademik prof. dr. sc. M. Vidaković).
 Surađivao je na projektima i zadacima Odjela za oplemenjivanje i sjemenarstvo, Odjela za ekologiju i Odjela za tipologiju.
 Od 1979. godine intenzivno radi na oplemenjivanju domaćeg oraha, selekciji matičnih stabala, osnivanju pokusa i vegetativnom razmnožavanju (cijepljenju). Cilj radova na oplemenjivanju domaćeg oraha bio je da se tijekom godina dođe do hrvatske selekcije oraha. Radeći na strojnom cijepljenju oraha, došao je na ideju da pocijepi na sličan način i hrast, koji se vrlo teško, a osobito starija stabla, vegetativno razmnožavao. Cijepljenje je uspješno provedeno (u suradnji s prof. dr. sc. Ž. Borzanom) 1989. godine i referirano na svjetskom IUFRO kongresu u Montrealu. Na temelju tog iskustva osnovana je sjemenska plantaža hrasta lužnjaka (Vidaković, 1992., 1996., Hrast lužnjak).
 Sudjelovao je na svjetskom šumarskom IUFRO kongresu u Ljubljani 1986., godine, koautor je znanstvenoga rada na svjetskom IUFRO kongresu u Montrealu, Canada, 1990., a na svjetskom IUFRO kongresu u Tampereu, Finska, 1995., godine samostalni je autor postera i suradnik na dva pozivna referata.
 Prisustvovao je i sudjelovao na vise domaćih i međunarodnih simpozija i savjetovanja, stručnim ekskurzijama: u Italiji, Slovačkoj, češkoj, Mađarskoj, Kanadi i Belgiji. Sudjelovao je u razmjeni stručnjaka s Institutom u Zvolenu 1988. godine.
 Mr. sc. Tibor Littvay društveno je i strukovno aktivan, član je HŠD od 1978. i član predsjedništva toga društva u Zagrebu od 1986. do 1990. godine. Član je Hrvatskoga genetičkoga društva, Hrvatskog ekološkog društva, Hrvatskoga biološkoga društva, Pokreta prijatelja prirode "Lijepa naša", osnivač i predsjednik ogranka "Maksimir". Državna uprava za zaštitu okoliša imenovala ga je u komisiju za izobrazbu ekoloških kadrova Republike Hrvatske.
 Član je IUFRO - Division 2 (Fiziologija i oplemenjivanje šumskoga drveća). Rezultate istraživanja objavljuje u domaćim i stranim časopisima i zbornicima znanstvenih skupova.
 Odlikovan je Spomenicom domovinskog rata.

1Vidaković, M., Littvay, T., 1986.: First hybrid trial of larch. 18th IUFRO Congress Ljubljana, exursion No. 4, Topics l, Expe-riment No. l, Jastrebarsko, (posterno izlaganje).
2Vidaković, M., Littvay, T., 1986.: Hyb-rids P. omorika x P. sitchensis. 18th IUFRO Congress Ljubljana, exursion No. 4, Topics l, Experiment No. 2, Jastrebarsko, (posterno izlaganje).
3Mrva, F., Littvay, T., 1988.: Oplemenjivanje običnog oraha. Radovi 75, s. 103-113, SIJ (stručni rad).
4Borzan, Ž., Littvay, T., 1989: Vegetativno razmnožavanje hrasta lužnjaka strojnim cijepljenjem. Š.L. 11-12, s.557 PDF
5Borzan, Z., Littvay, T., 1990.: Vegeta-tive Propagation of English Oak using Ctrafting Device. XIX World Congress IUFRO, Montreal, (izvorni znanstveni rad).
6Mrva, F., Littvay, T., 1990.: Teškoće u selekciji plus stabala smreke u populacijama oštećenim od zračnih zagađivanja-Radovi, Vol. 25, 2, s. 277 - 284, SU (izvorni znanstveni rad, izlaganje sa znanstvenoga skupa).
7Littvay, Tibor, Bilandžija, J., 1991.: A Letter from Friends in Croatia, (Pismo prijatelja iz Hrvatske). IUFRO News, 20 (3): 6-6, gablitz.
8Gračan, J., Vidaković, M., Littvay, T., Komlenović, N., Rastovski, P., 1991.: Prilog sanaciji erozije na području izvorišta rijeke Une. Radovi, Vol. 26, 1, s. 5-23, SIJ, (izvorni znanstveni rad).
9Dolenec, S., Littvay, T., 1991.: Proučavanje sakupljanja šumskog sjemena. Radovi, Vol. 26, 2, s. 277-313, SIJ, (stručni rad).
10Zoldos, V., Littvay, T., Besendorfer, V., Jelenić, S., Lorković, Z., Papeš, D., 1993.: Cvtogenetic damages as an indicator of common oak forest decline. IUFRO Symposium Cj´togenetics Working Party, 82. 04-08, Brijuni, Croatia, (izvorni znanstveni rad, izlaganje sa znanstvenoga skupa).
11Littvay, T., Gradečki, M., Poštenjak, K., Papeš, D., 1993.: Prikaz programa i prvih rezultata istraživanja plodonosenja hrasta lužnjaka ((juercus robur ii. ) u različitim stupnjevima oštećenja krošnje. Radovi, Vol. 28, 1-2, s. 289-297, SIJ, (izlaganje sa znanstvenog skupa).
12Zoldos, V, Besendorfer, V., Littvay, T., Papeš, D., 1994.: Hrast lužnjak ((juercus robur L. ^ kao potencijalna test-biljka za praćenje štetnog utjecaja okoliša. Zbornik sažetaka priopćenja, Peti kongres biologa s međunarodnim sudjelovanjem, Pula, (posterno izlaganje).
13Zoldos, V., Littvay, T., Besendorfer, V., Jelenić, S., Lorković, Z., Papeš, D., 1994.: Primjena citogenetskih i biokemijskih analiza u utvrđivanju stupnja oštećenja šuma hrasta lužnjaka. Radovi, Vol. 29, l, s. 151-160, §IJ, (prethodno priopćenje, izlaganje sa znanstvenoga skupa).
14Littvay, T., 1994.: Varijabilnost nekih kvantitativnih svojstava običnog bora (Pinus svlvestris L. ^ uzgojenog iz sjemena zračenog gama zrakama. Radovi, Vol. 29, 2, s. 207-246, §IJ, (izvorni znanstveni rad).
15Zoldos, V., Besendorfer, V., Littvay, T., Papeš, D., 1994.: The common oak (Quercus robur ii. ) as a potential test plant for cytotoxicity monitoring. Periodicum biolo-gorum Vol. 96, No. 4, p. 490-491. Presented at the 5th Congres of Croatian Biologists, Pula.
16Littvay, T., 1995.: Device-Orafting of Narrow - Leaved (Fraxinus angustifolia Vahl. ^) and Common (Quercus Robur ii. ). XX IUFRO WOHLD Congress Tampere, Finland, (poster - izvorni znanstveni rad).
17Besendorfer, V., Zoldos, V, Littvay, T., Papeš, D., 1995.: Karyological Characteris-tic of the Common Oak ((juercus robur L.;. XX IUFRO World Congress Tampere, Finland, (Invited Papers, izvorni znanstveni rad).
18Krznar, A., Dolenec, S., Bilandžija, J., Krejči, V., Vrbek, B., Lindić, V., Littvay, T. 1995: Model of Evaluating of Environ-mental Capital of Forest Ecosystem. XX IUFRO World Congress Tampere (Invited Papers, (izvorni znanstveni rad).
19Littvay, T., Krznar, A., Papeš, D., 1995.: Metodology survey of integral re-search of changes in forest ecosystem. Proceedings of the International Collo-quium on Bioindication of Forest Site Polution: Development of Methodology and training, 267-271, TEMPUS, Ljubljana, (pozivni referat, izvorni znanstveni rad).
20Papeš, D., Besendorfer, V., Zoldos, V., Littvay, T., Peskan, M., Krsnik - Hasol, M., 1995.: Cytogenetical and biochemical in-vestigations in bioindication of common oak forest. Proceedings of the International Colloquium on Bioindication of Forest Site Pollution: Development of Me-todologj- and trainig, 221-226, TEMPUS, Ljubljana, (pozivni referat, izvorni znanstveni rad).
21Perić, Z., Littvay, T., 1995.: Seed Or-chards in Croatia. ECE/FAO, Workshop on "Forest seed collection and storage", OpoCno, Czech Republic, 4-8 june 1995., (izlaganje sa znanstvenog skupa, poster).
22Littvay, T., 1996.: Selection and pre-servation of Common Oak (Qurcus robur ii. ). Plus Trees Adopted to the Changed Ecological condition, IUFRO Simposium (82. 04-01): Diversitj´ and Adaptation in Forest Ecosj´stems in A Changing World. Vancouver, Canada. Abstracts 46, (poster-no izlaganje).
23Besendorf er, V., Zoldos, V., Peskan, T., Krsnik-Hasol, M., Littvay, T., Papeš, D., 1996.: Indentification of Potencial Cvtoge-netical and Biochemical Markers in Bio-indication of Common Oak Forests. Phiton (Horn, Australia). Special issue: "Bioindi-cation... 11, Vol. 36. Fasc. 3, p. 139-146.
24Littvay, T., Perić, Z., 1997.: Štete od voluharica u klonskoj sjemenskoj plantaži običnog bora (Pinus sylvestris L. ^. Šesti kongres Biologa Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, Zbornik sažetaka priopćenja, s. 180.
25Gračan, J., Tikvić I., Littvay, T., 1998: Mr. sc. Zlatko Perić (3. 5. 1965. - 10. 2. 1998.). Š.L. 1-2, s.122 PDF
26Davorin Kajba, Joso Gračan, Mladen Ivanković, Saša Bogdan, Marija Gradečki-Poštenjak, Tibor Littvay, Ida Katičić, 2006: Očuvanje genofonda šumskih vrsta drveća u Hrvatskoj. GŠP vol. P5 s. 235
27Harapin, M., T. Littvay, 2010: Uloga i značaj šumskog sjemena u obnovi šuma 50. obljetnica šumskog sjemenarstva u Republici Hrvatskoj 1959.–2009.. Š.L. 1-2, s.78 PDF
28Littvay, Tibor, 2011: Fenotipska stabilnost i adaptabilnost familija običnog oraha (Juglans regia L.) u testovima potomstava. Š.L. 13, s.* pdf
29Tibor Littvay, 2022: Priznanje Vadas Jenő. Š.L. 9-10, s.464 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 Vidaković, M., Bećarević, J., Hajek, I., Keceli, S. i Podnar, V., (1992. ): Radovi na podizanju klonske sjemenske plantaže hrasta lužnjaka na području ŠG "Krndija i ŠG "Papuk". Zbornik o Antunu Levakoviću, HAZU, Centar Vinkovci, (200), s. 153-170.
 *** ŠIM, s. 33, 118.
 *** ŠL 1-2/95., s. 56.
 *** ŠIB, s. 2, 5, 7, 11, 30, 31, 43, 50, 51, 55, 60, 66.
 *** Hrast lužnjak u Hrvatskoj, (monografija), 1996. Poglavlja: Vegetativno razmnožavanje hrasta lužnjaka, s. 111, Cijepljenje plus stabala, s. 135, citirana lit., s. 499, 504, 521, 546.
 Martinović, J., 1997: Tloznanstvo u zaštiti okoliša. Priručnik za inženjere, cit. literatura, Glava 8. 1. 3. Biološka sanacija erodiranih tala, s. 268.
 *** ŠL 3-4, 1997., s. 186.
 *** HŠD 1996., s. 329, 350.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM