HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10055
ime LOVRIĆ, Ninoslav
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva, redovni sveuč, profesor
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10055)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1. 9. 1907.Tuzla /BiH/
apsolvirao1930.
diplomirao1930.
doktorirao1977.
umro14. 11. 1990.Zagreb Otac dr. Ante bio je poznati slavist, profesor i pisac. Osnovnu školu i realnu gimnaziju Ninoslav završio je u Sarajevu 1926. godine.
 Šumarstvo je studirao na Gospodarsko - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1929.-30., a diplomirao 1930.
 Od 1932. do 1940. službovao je u Direkciji šuma Zagreb, gdje se bavio šumskim građevinarstvom. Uz redovitu službu i dalje je studirao, pa je 1942. g. diplomirao na Građevinskom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu. Za vrijeme II. svjetskog rata radio je kao građevinski inženjer na poslovima regulacije Save i na aerodromskim objektima hrvatskoga zrakoplovstva.
 Po završetku rata, kao domobranski časnik, prošao je mukotrpan "križni put" od Bjelovara do Vršca u Banatu.
 Najveći dio svog radnog vijeka, od 1940. pa do umirovljenja 1978. g., a i kasnije, proveo je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je bio isprva asistent, nakon habilitacije 1958.-docent, od 1960, izvanredni profesor, a od 1964. redovni sveučilišni profesor.
 Doktorat biotehničkih znanosti postigao je 1977. g. s disertacijom "Mogućnost primjene centralnog izvlačenja kod planiranja šumskih transportnih sustava".
 Od 1960. do 1978. g. bio je predstojnik Zavoda za šumsko građevinarstvo i komunikacije, odnosno kasnije Katedre za šumska transportna sredstva na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Redovno je predavao kolegije: Šumske komunikacije, mostovi, šumarsko i drvno - industrijsko građevinarstvo, honorarno tehničku mehaniku i uređivanje bujica, a na poslijediplomskoj nastavi iz "Iskorišćivanja šuma" kolegij projektiranje šumskih prometnica.
 U svom 40-godisnjem predanom nastavno - pedagoškom radu bavi se i stručnim i znanstvenim temama i zadacima u svezi s izradom elaborata, trasiranja i izgradnje šumskih cesta, željeznica i mostova; zatim radi na projektiranju i statističkim proračunima gospodarskih i industrijskih zgrada, crpnih stanica i trafostanica te na izradi financijskih i investicijskih programa.
 Bio je vrlo angažiran oko gradnje novih fakultetskih zgrada u Maksimiru i Nastavno-pokusnih školskih objekata na terenu. Izradio je mnoge elaborate, projekte i financijsko-investicijske programe, već tada uvažavajući ekološke standarde.
 S referatima i koreferatima sudjelovao je na mnogim domaćim i stranim kongresima, simpozijima i savjetovanjima: Zagreb (1955., 1969., 1971. ), Zvolen (1973. ), Vinkovci (1974. ), Cavtat (1977., 1989. ), Portorož, Gospić i Zadar - Plitvice (1979. ), Poreč (1981. ), Opatija (1982.,1983. ), Sarajevo (1983., 1984. ), Bled (1986. ) i dr.
 Izradio je mnoge stručne recenzije rukopisa, knjiga i projekata, mnoge ekspertize i projekte te oko osamdesetak znanstvenih, stručnih i stručno popularnih studija i članaka u časopisima i publikacijama: u "Malom šumarskom priručniku", "Šumsko-tehničkom priručniku", "Šumarskoj enciklopediji", "Šumarskom listu", "Drvnoj industriji", "Mehanizaciji šumarstva", "Tehničkom pregledu", "Glasniku za šumske pokuse" Šum. fakulteta u Zagrebu, u "Radovima" Šum. fakulteta i instituta u Sarajevu" i drugdje.
 Za svoj rad prof. dr. sc. Ninoslav Lovrić dobio je Zlatnu plaketu i povelju Saveza ITŠDI u povodu 130. obljetnice osnutka Hrvatsko-slavonskoga šumarskoga društva (1976. ); primio je i počasnu diplomu Šumarskoga fakulteta u Zagrebu prigodom 125. obljetnice šumarske nastave u Hrvatskoj "u znak priznanja i zahvalnosti za doprinose razvoju ŠF u Zagrebu, za ostvarenje uloge fakulteta u obrazovanju visoko stručnih kadrova i znanstvenih radnika, za uspjehe postignute u znanstvenom radu, za doprinose razvoju svestrane suradnje i ugleda ŠF u našoj zemlji i inozemstvu, za doprinose razvoju šumarstva i prerade drva, " (1985. ).

1Razvojna iskustva u izgradnji šumskih cestovnih prometnica nizinskih i brdskih predjela primjenom građevinske opreme u razdoblju od 1945. do 1985. godine. Mehanizacija šumarstva 9-10, Zagreb 1987., s. 135-140.
2Komparativna ispitivanja nekih pa-domjera, (sa Z. Tomasegovićem). Šum. list 7, 1948., s. 230-238.
3Ing. Z. Tomašegović i Ing. N. Lovrić, 1948: Komparativna ispitivanja nekih padomjera. Š.L. 7, s.231 PDF
4Naprave za utovar u šumi, (sa S. Floglom). Tehnički pregled I, l, Zagreb 1949., s. 30-31.
5Opći pojmovi mehanike: Zgradarstvo, šumsko-prometna sredstva, Drveni mostovi, Novije konstrukcije nosača, Propusti. Mali šumarski priručnik, Zagreb 1949., s. 671-804, 817-822.
6Nastavni program i tehnički predmeti na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu, (referat na savjetovanju šumarskih inženjera građevinara, 21. III. 1950. ), Zagreb 1955.
7ing. N. Lovrić, 1950: Vrijeme o radnom procesu. Š.L. 9-10, s.369 PDF
8Vrijeme u radnom procesu. Šum. list 9-10, 1950., s. 369-383; Tehnički pregled 6, Zagreb 1950., s. 418-426.
9ing. N. Lovrić., 1950: Neka dizala kod primjene skidera. Š.L. 12, s.487 PDF
10Šumski transport i motorna vozila. Drvna industrija, Zagreb 1951., s. 21- 23.
11M. Lovrić, 1951: Vrijeme u radnom procesu. Š.L. 7, s.274 PDF
12Upotreba skidera za privlačenje oblovine, (sa H. Benićem). Drvna industrija III, 10-12, Zagreb 1952., s. 1-11.
13Dosadašnja izgrađenost i perspektiva izgradnje mreže šumskih putova na području jugoistočne Slavonije. Centar za znanstveni rad JAZU, l, Vinkovci 1954., s. 159-184.
14Lovrić ing. Nino, 1954: Srednja daljina i obračun troškova transporta. Š.L. 7, s.301 PDF
15Lovrić ing. Ninoslav, 1955: Šumarski inženjeri i tehničari kao projektanti i izvađači građevinskih objekata. Š.L. 5-6, s.191 PDF
16Mehanizacija izgradnje šumskih putova, (habilitacijske) predavanje). Drvna industrija, Zagreb 1959., s. 20-21.
17Lovrić N., 1959: Vremenski plan rada. Š.L. 8-9, s.291 PDF
18Flogl Stanko, Građenje, Građevne konstrukcije, Građevni materijali. Šum. enciklopedija I, Zagreb 1959., s. 477-484, 486-497, 497-507.
19Šumarsko građevinarstvo, (skripta, rukopis), Zagreb 1960.
20Plantaže šuma. Knjiga radosti II, Zagreb 1960., s. 101-102.
21Zadaci iz tehničke mehanike, (rukopis). Zagreb 1961.
22Lovrić N., 1963: Smjernice izračunavanja srednjeg nagiba terena za potrebe analize privlačenja. Š.L. 9-10, s.354 PDF
23Lovrić N., 1964: Određivanje srednje daljine prijenosa kod centralnog privlačenja pomoću težišta.. Š.L. 11-12, s.496 PDF
24Neidhardt N., Lovrić N., 1965: Tačnost određivanja centričkih kuteva izmjerom duljina kod trasiranja šumskih putova. Š.L. 7-8, s.277 PDF
25Građevinarstvo. Šumarsko - tehnički priručnik, Zagreb 1966., s. 543-568.
26Termička izolacija zidanih komornih sušionica za drvenu građu, (sa D. Ha-mmom). Drvna industrija 8-9, Zagreb 1967., s. 115-142.
27Lovrić N., 1968: O nekim tipovima vibracijskih nabijača s više ploča koji služe kod izgradnje i održavanja šumskih puteva. Š.L. 1-2, s.50 PDF
28Lovrić, N., 1970: Dimenzioniranje kolničkih konstrukcija šumskih puteva. Š.L. 7-8, s.221 PDF
29Parionice za bukovu piljenu građu, (sa D. Hammom). Drvna industrija 9-10, 11-12, Zagreb 1971.
30Dimenzioniranje kolničkih konstrukcija šumskih puteva. Suvremena izgradnja i održavanje prometnih površina na pilan-skom prostoru. Materijali Drvarskoga simpozija prigodom 300-godisnjice Sveučilišta i 50-godisnjice šumarske fakultetske nastave u Zagrebu, Zagreb 1971., s. 17-21, 68-74.
31Racionalna izgradnja transportne mreže na otvorenim površinama pilanskog prostora, (referat na Internac. simpoziju u Zvolenu, 11-14. 9. 72. ). Drvna industrija 3-4, Zagreb 1973.
32N. Lovrić, 1973: Planiranje mreže šumskih puteva u okviru nastavnog programa zagrebačkog Šumarskog fakulteta. Š.L. 3-4, s.132 PDF
33Die Anwendung der befesstigten Erde in Forstwegebau. Zbornik referatov ve-decke Zvolen 1973., s. 132-148.
34Zum Ausbau eines innenbetrieblichen Transportnentzes in Schnittholzbetrieben. Holzindustrie 5, Leipzig 1973., s. 141-142.
35Primjena stabilizacijskih materijala u izgradnji šumskih putova na području Šumskoga gospodarstva >Mojica Birta< Bjelovar. Materijali Simpozija o mehanizaciji tehnoloških procesa u suvremenim procesima gospodarenja u šumama (29. -31. X. 74. ), Bjelovar 1974., s. 1-11.
36Nova metoda gradnje kolničkog zastora i mogućnost njene primjene u jugoistočnoj Slavoniji. Centar za znanstveni rad JAZU, 2, 1975., s. 389- 401.
37Lovrić, N., 1975: Prof. ing. S. Flögl. Š.L. 7-10, s.395 PDF
38Armirano tlo u izgradnji šumske putne mreže. Mehanizacija šumarstva 1-2, Zagreb 1976.
39Bacionalna izgradnja kolničkih konstrukcija šumskih putova u suvremenom gospodarenju šumama (referat na proslavi 25. godišnjice rada Šumarskog fakulteta Univ. u Sarajevu, 23. X. 74). Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo Sarajevo, Sarajevo 1976.
40Šumsko-građevinska tehnika i transport. Povijest šumarstva Hrvatske 1846-1976. kroz stranice Šum. lista, Zagreb 1976., s. 267-286.
41Primjena lijepljenoga prenapregnutog drvnog materijala u izgradnji građevinskih objekata. Drvna industrija 11-12, Zagreb 1977.
42Savjetovanje o stabilizaciji vapnom u niskogradnji. Mehanizacija šumarstva 3-4, Zagreb 1977.
43Drvene inženjerske konstrukcije i njihova sigurnost", B 9-6, Cavtat 1977., s. 1-10.
44N. Lovrić, 1977: Stabilizacija tla vapnom u izgradnji šumskih transportnih sustava. Š.L. 10-12, s.488 PDF
45Prilog problematici planiranja i izgradnje šumskih transportnih sistema (referat na X. kongresu Saveza društava za puteve Jugoslavije, Aranđelovac 19. -21. X. 78. ). Mehanizacija šumarstva 11-12, Zagreb 1978.
46Kameni materijali u izgradnji šumske putne mreže, (referat na simpoziju o primjeni kamenih materijala u kolovoznim konstrukcijama, Portorož 1979. ). Mehanizacija šumarstva 3-4, Zagreb 1980.
47Prikaz izgradnje šumske putne mreže na području Like. Zbornik radova II. znanstvenoga simpozija, Centar >Nikola Tesla", 13, Gospić 1979., s. 5-11.
48Prostorno planiranje šumskih prometnica s aspekta zaštite Čovjekove okoline. Zbornik radova II. kongresa ekologa Jugoslavije (Zadar - Plitvice 1979. ), Zagreb 1979., s. 253-259.
49Lovrić, N., 1980: Primjena konstrukcionog drva u izgradnji objekata šumskih transportnih sistema. Š.L. 1-2, s.17 PDF
50Flfigl Stanko. Šum. enciklopedija l, Zagreb 1980., s. 398.
51Određivanje i mogućnosti primjene srednje daljine centralnoga linijskog izvlačenja. Zbornik materijala sekcije iskorišćivanja šuma Zajednice šumarskih fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju SFHJ, Bgd 1981., s. 11-20.
52Neka rješenja izgradnje šumske cestovne mreže u nizinskim šumama poplavnog područja; Obnova i održavanje šumske cestovne mreže. Mehanizacija šumarstva 3-4, Zagreb 1981., s. 85-96, 97-106.
53Sigurnost izgradnje i odvijanja prometa šumskih transportnih sistema izvlačenja i prijevoza. Mehanizacija šumarstva 11-12, Zagreb 1981., s. 343-349.
54Teorijska razmatranja o primjeni plastične netlon mreže u cestogradnji nizinskih šumskih sustava. Mehanizacija šumarstva 3-4, Zagreb 1982., s. 62-74.
55Klasifikacija šumskih terena s aspekta novih propisa građenja šumskih cestovnih transportnih sustava. Mehanizacija šumarstva 9-10, Zagreb 1982., s. 237-247.
56Lovrić, N., 1982: Mogućnosti primjene ekološko-bioloških principa u izgradnji šumskih transportnih sistema. Š.L. 9-10, s.392 PDF
57Ninoslav Lovrić, 1983: Mogućnost primjene centralnog izvlačenja kod planiranja i projektiranja šumskih transportnih sustava. GŠP vol. 21 s. 79
58Građenje. Most. Šum. enciklopedija 2., Zagreb 1983., s. 1-18, 427-428.
59Mogućnost primjene centralnog izvlačenja kod planiranja i projektiranja šumskih transportnih sustava, (disertacija). Glas. za šum. pokuse, XXI, Zagreb 1983., s. 79-120.
60Konstrukcijska i prometna sigurnost šumskih prometnica. Drvna industrija 9-10, Zagreb 1983., s. 217-274.
61Primjena logistike kod otvaranja šumskih predjela cestovnim prometnicama. Mehanizacija šumarstva 9-10, Zagreb 1983., s. 254-260.
62Ocjena kvalitete kolničke vozne površine šumskih kamionskih cestovnih prometnica; Utjecaj motornih vozila na gradnju i održavanje šumskih cestovnih transportnih sustava. Zbornik radova savjetovanja Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi, Opatija 1983., s. 433-438, 439-447.
63Lovrić, N., 1984: Gradnja i sigurnost prometa na šumskim cestovnim prometnicama. Š.L. 3-4, s.155 PDF
64Gradnja šumskih cestovnih prometnica za transport drvne mase, odnosno sitnog drva, s aspekta potrošnje energije. Mehanizacija šumarstva 9-10, Zagreb 1984., s. 196-200.
65Utjecaj građenja šumske cestovne mreže, odnosno cestovnih pravaca, na ekološke sustave okoline. Knjiga referata III. kongresa ekologa Jugoslavije, l, Sarajevo 1984., s. 447-450.
66Analiza transportnih cestovnih i gospodarskih sustava u procesu planiranja otvorenosti šumskih predjela. Mehanizacija šumarstva 9-10, Zagreb 1985., s. 225-227.
67Lovrić, N., 1985: Utjecaj građenja šumske cestovne mreže odnosno cestovnih pravaca na ekološke sustave okoline. Š.L. 11-12, s.561 PDF
68Problematika planiranja i projektiranja šumskih cestovnih prometnica sa stajališta zaštite Čovjekove okoline. Mehanizacija šumarstva 9-10, Zagreb 1986., s. 137-160.
69Izvedba drvenih konstrukcija lijepljenim prednapregnutim materijalom. Građevinar 8, Zagreb 1986., s. 319-323.; Drvna industrija 7-8, Zagreb 1986., s. 175-180.
70Put šumski, trasiranje. Šum. enciklopedija 3, Zagreb 1987., s. 105-115., 529-531.
71Lovrić, N., 1987: Metoda planiranja otvorenosti šumskih predjela i cestovne infrastrukture za potrebe proređivanja sastojina u nizinskim poplavnim područjima. Š.L. 3-4, s.125 PDF
72Građenje mostova na šumskim cestovnim prometnicama primjenom lameliranog drva. Zbornik simpozija - Cavtat ll. -13. X. 1989.

nedeterminirano:
73Problematika primjene konstrukcio-nog drva u izgradnji objekata šumskih transportnih sistema. Materijali simpozija
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 Borošić, J.: SIS, s. 7, 40, 115.
 *** ŠL 1937., s. 614, 696; 1940., s. 181, 560.
 *** ŠN, s. 178, 179, 280, 306, 350, 383, 384, 456-457..
 *** Povijest šum. Hrvatske 1846-1976., s. 2, 143, 280, 374, 417.
 *** ŠE 2, 1983., s. 372.
 Bertović, S.: In memoriam - Prof. Dr.
 Ninoslav Lovrić (1907-1990). ŠL 3-5/91., s. 233-237.
 Lovreković, M.: Organizacija i korištenje izvora šumarskih informacija, Š. F. Zagreb 1997., s. 12.
 *** HŠD 1846-1996., s. 242, 248, 249, 253, 285, 295.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 BERTOVIĆ, Stjepan Marcel: Prof. dr. NINOSLAV LOVRIĆ (1907—1990), ŠL 3-5/1991, s.233 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM