HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10072
ime LUKIĆ, Nikola
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva, izv. prof. na Šumarskom fakultetu u Zagrebu
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10072)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen2. 12. 1948.Osijek
apsolvirao1974.
diplomirao1975.
magistrirao20. 7. 1983.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao11. 7. 1990.Šumarski fakultet u Zagrebu
djelovao ŠF Zagreb
umro29. 7. 2005.Kašina
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti Sin Matije i Katarine r. Beran. Hrvatske narodnosti i državljanstva, rimokatolik. Otac mu je bio službenik, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Osijeku 1963., a VI. gimnaziju (Gornjogradsku) u Zagrebu 1968. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1975., a poslijediplomski studij završio je na istom fakultetu iz uređivanja šuma područje dendrometrije 20.7.1983. Napisao je i obranio magistarski rad pod naslovom "Izmjera jednodobnih sastojina primjenom uzoraka promjenljive vjerojatnosti selekcije". Doktorat znanosti postigao je 11.7.1990. na Šumarskom fakultetu u Zagrebu u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstvenom polju šumarstvo, znanstvena grana uređivanje šuma, znanstveni ogranak dendrometrija, šumarska biometrika, dendrokronologija, rast i prirast, obranivši disertaciju pod naslovom "Utjecaj strukturnih promjena jednodobnih bukovih sastojina na visinski i debljinski prirast".
 Od 1.10.1977. zaposlen je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu u Katedri za dendrometriju. Započeo je raditi na mjestu asistenta, a nakon postignutog magisterija na mjestu višeg asistenta. Stekavši doktorat šumarskih znanosti, izabran je za docenta 3.12.1991., a 10.6.1993. za izvanrednog profesora iz predmeta dendrometrija. U tijeku je njegov reizbor za redovnog sveučilišnoga profesora.
 Sudjelovao je na većem broju kongresa i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu: IUFRO Sekcija S. 04.-01. (Beč 1984. ), Kolokvij o bukvi (Velika 1984. ), na simpozijima (Brijuni i Rab 1985. ), na XVIII IUFRO kongresu (Ljubljana 1986. ), Savjetovanju o sušenju (Zagreb 1987. ), Savjetovanju o ekologiji (Makarska 1988. ), Simpoziju na Brijunima (1992. ), na IUFRO kongresu u Tampere-u (1995. ), na IUFRO konferenciji u Kopenhagenu (1996. ) i na IUFRO konferenciji u Portugalu (1997. ).
 Član je Hrvatskoga šumarskog društva, Hrvatskog ekološkog društva, Hrvatskoga biometrijskoga društva i Hrvatske šumarske akademije.
 HŠD dodijelilo mu je pismeno priznanje i Srebrnjak Kralj Tomislav za višegodišnji rad na dobrobit šumarske struke, (ŠL 1997., s. 333).

1N. Lukić, 1978: Sastanak Sekcije za uređivanje šuma Zajednice fakulteta i instituta šumarstva i prerade drveta.. Š.L. 11-12, s.528 PDF
2Daljinska istraživanja u suborbitalnim i orbitalnim snimcima. Zagreb 1978., Šum. list 11-12, s. 532-534.
3Zloutekova elektronska promjerka. Zagreb 1978., Šum. list 11-12, s. 535-536.
4Karta gospodarske jedinice "Vinica -Kobiljača. Zagreb 1980., karta veličine 1800 x 1050 mm u mjerilu 1: 10000, prilog Osnovi gospodarenja gosp. jed. "Vinica -Kobiljača - Šumar. Pokupsko. US Sisak.
5Lukić, N., 1980: Sastanak Sekcije za uređenje šuma Zajednice fakulteta i instituta za šumarstvo i preradu drveta.. Š.L. 1-2, s.88 PDF
6Lukić, N., 1981: Ispitivanja pouzdanosti fotointerpretacijske inventure drvnih masa šuma jele u odnosu na listu podataka dobivenu mjernom fotointerpretacijom. Š.L. 3-4, s.133 PDF
7Lukić, N., 1982: Sastanak Sekcije za uređivanje šuma Zajednice Fakulteta i Instituta šumarstva i prerade drveta.. Š.L. 11-12, s.489 PDF
8Nikola Lukić, 1984: Izmjera jednodobnih sastojina primjenom uzoraka promjenljive vjerojatnosti selekcije. GŠP vol. 22 s. 333
9Izmjera jednodobnih satojina primjenom uzoraka promjenljive vrijednosti selekcije. Zagreb 1984., Glasnik za šum. pokuse 22, s. 5-377.
10Lukić, N., 1984: Državni rezervat prirode »BOKY«. Š.L. 1-2, s.86 PDF
11Lukić, N., 1984: ZÖHRER F.: Forstinventur. Ein Leitfaden für Studium und Praxis. Š.L. 5-6, s.251 PDF
12Lukić, N., 1984: Sastanak IUFRO grupe 4.04.1. u Republici Austriji. Š.L. 11-12, s.564 PDF
13Lukić, N., 1984: Sastanak Sekcije za uređivanje Šuma Zajednice Šumarskih fakulteta i Šumarskih instituta SFRJ. Š.L. 11-12, s.565 PDF
14Lukić, N., 1985: O visinomjeru »SUUNTO«. Š.L. 1-2, s.80 PDF
15Lukić, N., 1985: Sastanak Sekcija za uređivanje šuma Zajednice šumarskih fakulteta i šumarskih instituta SFRJ. Š.L. 11-12, s.594 PDF
16Ankica Pranjić, Nikola Lukić, 1986: Oblični broj i dvoulazne tablice volumena crnike (Quercus ilex L.). GŠP vol. P2 s. 169
17Lukić, N., 1986: Sistem »Digitalpositiometar« — nova mogućnost očitavanja godova. Š.L. 1-2, s.69 PDF
18Primjena računara kod izjednjacava-nja sastojinske visinske krivulje. Zagreb 1986., Kolokvij o bukvi, Šum. fakultet, s. 73-76.
19Lukić, N., 1986: Proslava 125 godina šumarske nastave i znanstvenog rada u SR Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.105 PDF
20Lukić, N., 1986: JAN JENIK: Veliky obrazovy atlas lesa. Š.L. 3-4, s.147 PDF
21Oblicni broj i dvoulazne tablice volumena crnike (Quercus ilex L. ^. Zagreb 1986., Glasnik za šum. pokuse, Posebno izd. 2, s. 169-177.
22Lukić, N., 1987: Doprinos pripadnika narodnosti u razvoju šumarskih društvenih organizacija i obrazovnih ustanova u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.149 PDF
23Lukić, N., 1987: »Lipovljanski susreti« ´86. Š.L. 3-4, s.167 PDF
24Lukić, N., 1987: Prof. dr, ANA PRANJIĆ: Šumarska biometrika. Š.L. 3-4, s.171 PDF
25Izmjera sastojina sa uzorcima promjenljive vjerojatnosti selekcije. Sarajevo 1987., Šumarstvo i prerada drveta 7-9, s. 227-288.
26Ankica Pranjić, Vladimir Hitrec, Nikola Lukić, 1988: Praćenje razvoja sastojina hrasta lužnjaka tehnikom simuliranja. GŠP vol. 24 s. 133
27Nikola LUKIĆ, 1988: Udaljenost dominantnih stabala obične bukve (Fagus silvatica L.) u jednodobnim sastojinama. Š.L. 3-4, s.115 PDF
28Praćenje razvoja sastojina hrasta lužnjaka tehnikom simuliranja. Zagreb 1988., Glasnik za šum. pokuse 24, s. 133-149.
29Vukelić, J. i Lukić, N., 1989: Savjetovanje »Šume Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim uvjetima«, Drvenik - Zaključci.. Š.L. 1-2, s.75 PDF
30Prirast stabala hrasta lužnjaka kao indikator stanišnih promjena. Zagreb 1989., Glasnik za šum. pokuse 25, s. 79-94.
31Ankica Pranjić, Nikola Lukić, 1990: Razvoj stabala crnog bora i hrasta medunca istarskog područja. GŠP vol. 26 s. 433
32Zahirović, A., Lukić, N., 1990: ZDRAVKO ZORIĆ, dipl. inž. Š.L. 1-2, s.111 PDF
33Razvoj stabala crnog bora i hrasta medunca istarskog područja. Zagreb 1990., Glasnik za šum. pokuse 26, s. 433-446.
34Nikola Lukić, 1992: Utjecaj strukturnih promjena jednodobnih bukovih sastojina na visinski i debljinski prirast. GŠP vol. 28 s. 1
35Nikola Lukić, 1992: Šumarski i lovački muzeji. Šume u Hrvatskoj, s. 295
36Utjecaj strukturnih promjena jednodobnih bukovih sastojina na visinski i debljinski prirast, (disertacija). Zagreb 1992., Glasnik za šum. pokuse 28, s. 1-48.
37Lukić, N., 1992: Prirast obične bukve u panonskom dijelu Hrvatske (Utjecaj emisije ili čovjekova rada). Š.L. 3-5, s.113 PDF
38Primjena Levakovićeve formule rasta u dendrokronologiji. Vinkovci 1992., Zbornik Centra HAZU, s. 117-123.
39Primjena Levakovićeve formule rasta u dendrokronologiji. Zbornik radova o Antunu Levakoviću, s. 117-123. HAZU Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci 1992.
40Šumarski i lovački muzeji. Zagreb 1992. Monografija "šume u Hrvatskoj", s. 295-296.
41Lukić, N., 1992: Još nešto o Jubilarnoj gospodarsko-šumarskoj izložbi 1891. godine u Zagrebu. Š.L. 6-8, s.327 PDF
42Lukić, N., Kružić, T., 1992: Razvoj obične bukve (Fagus sylvatica L.) na trajnoj plohi Medvedjak. Š.L. 11-12, s.501 PDF
43Nikola Lukić, 1993: Inventarizacija šuma u sklopu višenamjenskog korištenja šuma. GŠP vol. P4 s. 133
44Inventarizacija šuma u sklopu višenamjenskog korištenja šuma. Zagreb 1993., Glasnik za šum. pokuse, Posebno izd. 4, s. 133-138.
45Dendrološka istraživanja dvostruke bijeli na hrastovim stablima, (sa Franjić, A., Kružić, T i Babić, S. ). Zagreb 1994., Glasnik za šum. pokuse, Posebno izd. 3., s. 415-437.
46T. ). Zbornik radova l "Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, Šum. fakultet Zagreb i Šum. institut Jastrebarsko, Zagreb 1996., s. 125-131.
47Procjena biomase obične bukve (Fagus silvatica L. ^ u panonskom dijelu Hrvatske, (s Kružić, T. ). Zbornik radova l Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, Šum. fakultet Zagreb i Šum. institut Jastrebarsko, Zagreb 1996., s. 131-137.
48Dendrokronoloska istraživanja dvostruke bijeli na hrastovim stablima, (sa Kružić, T. i Babić, S. ). Zbornik radova 2 "Zaštita šuma i pridobivanje drva", Šum. fakultet Zagreb i Šum. institut Jastrebarsko, Zagreb 1996., s. 135-142.
49Utjecaj kolebanja podzemnih i površinskih voda na promjenljivost širine godova i sušenje hrasta lužnjaka (Quercus robur ii. ) u Varoskom lugu, česmi i Bol-canskom lugu, (s Majer, B. i Busić, G. ). Zbornik radova 2 Zaštita šuma i pridobivanje drva, Šum. fakultet Zagreb i Šum. institut. Jasrebarsko, Zagreb 1996., s. 191-210.
50Lukić, N., 1996: Marijan GRUBEŠIĆ. Š.L. 11-12, s.540 PDF
51Lukić, N., 1996: Tono KRUŽIĆ. Š.L. 11-12, s.543 PDF
52Lukić, N., 1996: Vladimir KUŠAN. Š.L. 11-12, s.545 PDF
53Izmjera šuma ; Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb 1997. BIB
54Lukić, N., 1997: Značenje prof. dr. Antuna Levakovića u prevođenju Šumarske akademije u Gospodarsko-šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Š.L. 1-2, s.48 PDF
55Lukić, N., 1997: Znanost u Hrvata. Š.L. 1-2, s.92 PDF
56Lukić, N., 1997: Renata Pernar. Š.L. 1-2, s.99 PDF
57Lukić, N., 1999: Dendroklimatološka analiza obične bukve (Fagus sylvatica L.) s Papuka. Š.L. 1-2, s.29 pdf
58Juro Čavlović, Mario Božić, Nikola Lukić, 2000: Trends in forest and timberland values in the dynamic system of an even-aged forest of pedunculate oak in the management unit Josip Kozarac. GŠP vol. 37 s. 83
59Lukić, N., 2000: Prof. dr. sc. Mladenu Figuriću dodijeljen počasni doktorat (Dr. Honoris causa) Tehničkog univerziteta u Zvolenu, R. Slovačka. Š.L. 9-10, s.563 PDF
60Nikola Lukić, Željko Galić, Mario Božić, 2001: Dendrokronologija obične jele. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 561
61Lukić, N., 2001: Dendroklimatološka analiza obične bukve (Fagus sylvatica L.) sa Papuka. Š.L. 1-2, s.3 pdf
62Azra Čabaravdić, Nikola Lukić, 2002: The optimization in forest inventory on regional level in Bosnia and Herzegovina. GŠP vol. 39 s. 133
63Lukić, N., 2002: Dr. sc. Đuro Kovačić (1934 - 2002). Š.L. 7-8, s.434 PDF
64Nikola Lukić, Željko Galić, Mario Božić, 2003: Rast i prirast obične bukve. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 449
65Nikola Lukić, Željko Galić, 2003: Prilog poznavanju dendrokronologije obične bukve. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 524
66Šušnjar, M., Lukić, N., 2004: Dvoulazne tablice obujama stabala jele u gospodarskoj jedinici “Belevina”, Gorski kotar. Š.L. 9-10, s.537 pdf
67Lukić, N., M. Božić, J. Čavlović, K. Teslak, D. Novosel, 2005: Istraživanje primjenjivosti ultrazvučnog visinomjera/daljinomjera Vertex III u odnosu na najčešće korištene visinomjere u šumarstvu Hrvatske. Š.L. 9-10, s.481 pdf

nedeterminirano:
68Procjena distribucije visine obične bukve (Fagus silvatica L. ) pomoću Mar-kovljevih lanaca, (sa Šegotić, K. i Kružić,
69The increment of Black alder as monitoring forest conditions in the Turopoljski lug forest. Proceedings of the 16th International Conference on Information Technologj´ Interf aces, p. 435-440.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 Klepac, D.: Prof. dr. Antun Levaković, utemeljitelj moderne dendrometrije. Zbornik o Antunu Levakoviću, HAZU Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci 1992., s. 5-22.
 Rauš, Ž.: Značenje i uloga Glasnika za šum. pokuse tijekom 66 godina (1926. -1992. ) u Zagrebu. Zagreb 1993., Glasnik za šum. pokuse, Posebno izdanje 4, s. 410.
 *** Hrast lužnjak u Hrvatskoj. HAZU, Centar za znanstveni rad Vinkovci i J. P. "Hrvatske šume. Vinkovci - Zagreb 1996., s. 522.
 *** Hrvatsko šumarsko društvo 1846. -1996., s. 321, 382-384.
 *** ŠL 3-4, 1997., s. 181, 185-186.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ČAVLOVIĆ, Juro: Nikola Lukić (1948–1995), ŠL 9-10/2005, s.549 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM