HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10085
ime L., Boris
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. drvne tehnologije
      redovni prof. i dekan Šum. fakulteta u Zagrebu. Redoviti je član Hrv. akademije tehničkih znanosti i Akademije šumarskih znanosti

                                                                IZBOR      (knjiga3/10085)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1959.
diplomirao1960.
magistrirao1970.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao1974.Šumarski fakultet u Zagrebu
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti Osnovnu školu pohađao je u Petrinji, a gimnaziju u Sisku. Diplomirao je na Drvno - industrijskom odjelu Šum. fakulteta u Zagrebu 1960.
 Godine 1961. zaposlio se u DIP "Brezovica" u Sisku, gdje je radio na poslovima šefa pripreme rada i upravitelja pogona za proizvodnju namještaja.
 Od 1963. asistent je na Šum. fakultetu u Zagrebu iz predmeta Proizvodnja namještaja. Magistrirao je na istom Fakultetu 1970. g., obranivši temu pod naslovom "Otpornost sistema lak - drvo prema utjecaju svjetla".
 Doktorirao je 1974. također na Šum. fakultetu u Zagrebu, obranivši temu pod naslovom "Utjecaj drva i njegove vlažnosti na obradu poliuretanskim lakovima". U zvanje docenta izabran je 1975., u zvanje izvanrednoga profesora 1979., te u zvanje redovitoga profesora 1983. godine, a 1991. pozitivno mu je ocijenjen petogodišnji rad i ponovno je biran u isto zvanje.
 Godine 1997. izabran je, odlukom Sveučilišnog senata, u trajno zvanje redoviti sveučilišni profesor.
 Kao asistent na Šum. fakultetu pohađao je u škol. god. 1964/65. na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu predavanja predmeta Interieur i Arhitektura novog doba. Bio je na ovim studijskim boravcima: 1) kao DAAD stipendist u SR Njemačkoj - Institut für Holzforschung München (1965/ 66), 12 mjeseci, 2) u DDR-u, na Tehnische Universität Dresden (1971), 3 mjeseca, 3) u Norveškoj, u Statens teknologiske institutt Oslo (1974), 3 mjeseca. U sklopu međufakultetske suradnje Zagreb-München, šest puta je bio na jednotjednom studijskom boravku u Institut für Holzforschung u Münchenu.
 Obnašao je ove dužnosti i obavljao ove znanstvene i stručne aktivnosti: - tajnik Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji (ZIDI), od 1970. do 1972.godine; - predstojnik Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji, od 1979. do 1983. godine; - dekan Šum. fakulteta, od 1984. do 1986. god; - prodekan DT odjela Šum. fakulteta, od 1986. do 1988. godine;
 Kao član delegacije bivše SFRJ i zamjenik "glavnog opunomoćenog" za znanstveni projekt Kompleksno korišćenje drvne sirovine pri SEV u razdoblju 1968.-1972. sudjelovao je na sastancima u Berlinu, Moskvi, Beogradu, Zagrebu i Herceg-Novom.
 Od 1975. projektira, suosniva i vodi razvoj Laboratorija za ispitivanje namještaja pri Institutu za drvo - Zagreb. Sudjelovao je u radu Komisije za namještaj i u ISO TC-136 na zasjedanjima u Kopenhagenu i Kolnu. Bio je član Tehničkog odbora za namještaj pri asocijaciji drvne industrije Hrvatske.
 Godine 1980. osnovao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu Katedru za finalnu obradu drva.
 Od 1982. u interdisciplinarnoj suradnji s Institutom za spavanje Kliničke bolnice Vrapče razvija istraživanje optimalnih konstrukcija ležaja na temelju somnoloških, psiholoških i mehaničkih ispitivanja spavača i ležaja te osniva laboratorij za ispitivanje kreveta na Šumarskom fakultetu.
 Golema radna energija prof. dr. sc. Borisa Ljuljke ogleda se i u narednim aktivnostima: bio je voditelj sedam projekata / podprojekata i glavni istraživač dva znanstveno - istraživačka projekta; bio je predsjednik organizacijskog odbora četiri znanstvena skupa i član organizacijskog odbora 12 skupova. U IUFRO na 18. kongresu u Ljubljani Jugosl, je koordinator (18th IUFRO World Congress, Division 5 - Forest products); član je Matičnog povjerenstva za biotehničke znanosti od 1982. do 1985. i od 1987. godine do danas; član je Znanstveno-nastavnoga vijeća Arhitek. fakulteta za studij dizajna i član Koordinacijskog odbora za taj studij; bio je predsjednik Izdavačkog savjeta časopisa "Drvna industrija" (1992.-1996. ), a od 1996. član je izdavačkog savjeta; vise od dvadeset godina (1974.-1997. ) član je Uredničkog odbora toga časopisa; bio je dugogodišnji član Uređivačkog odbora i časopisa "Bilten" ZIDI (1971.-1989. ), član je Prosudbene skupine za ocjenu znanstvenih projekata u području biotehničkih znanosti.
 Dobio je Zahvalnicu saveznog zavoda za standardizaciju za suradnju u izradi nacionalnih standarda (1978. )
 Godine 1994. izabran je za redovitoga člana Hrvatske akademije tehničkih znanosti, a 1997. za redovitoga člana Akademije šumarskih znanosti.
 Od 1996. član je europske asocijacije ispitivača i istraživača namještaja EURIFI, a od 1997. predsjednik je Tehničkog odbora za namještaj pri Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo.
 U znanstvenom radu s područja površinske obrade bavi se interakcijom sustava lak - drvo, činiteljima koji utječu na trajnost tog sustava i njegova estetska svojstva. Također istražuje područje tehnologije površinske obradbe drva, kakvoće površinske obradbe i metode njezina ispitivanja. U području tehnologije finalnih proizvoda bavi se problemima lijepljenja masivnog drva, taljivim ljepilima, trajnošću slijepljenih spojeva i nekim teorijskim aspektima lijepljenja. Na istom području bavi se problemima brušenja ploča, problemima razvoja proizvoda, razvoja tehnologije i tehnoloških sustava, te kakvoćom namještaja.
 Objavio je više od 70 znanstvenih i 85 stručnih radova. U časopisima izvan zemlje objavio je pet znanstvenih radova, a u zbornicima radova izvan zemlje tri rada. Izradio je osnove za nekoliko Jugosl, standarda za ispitivanje kvalitete namještaja, koji su kasnije preuzeti kao hrvatske norme. Izradio je osnovu i za norveški standard za ispitivanje otpornosti površine namještaja na ogrebotine.
 Objavio je 11 znanstvenih i stručnih knjiga i 4 poglavlja u enciklopediji.
 Njegova PEDAGOŠKA I NASTAVNA AKTIVNOST također je na visokoj razini. Predaje tri predmeta dodiplomske nastave i tri predmeta poslijediplomske nastave na Šum. fakultetu, jedan predmet dodiplomske nastave na Studiju dizajna u Zagrebu i jedan predmet na poslijediplomskoj nastavi Biotehničkog fakulteta u Ljubljani. Dugo je godina voditelj poslijediplomske nastave s područja tehnologije finalnih proizvoda.
 Bio je mentor u 160 diplomskih radova, 9 magistarskih radova i 7 disertacija obranjenih na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Povrh toga bio je i član velikoga broja komisija za obranu magistarskih radova i disertacija na Biotehničkom fakultetu u Ljubljani te na Građevinskom i Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

1Ispitivanje obrade pločastih elemenata na cilindričnoj brusilici, Drvna industrija, 16(1965), 5-6, 66-74.
2Utjecaj strukturne naravnosti drva i laka na glatkoću površine. Drvna industrija 17, 11-12, Zagreb 1966., s. 180-186.
3Utjecaj strukturne neravnosti drva i laka na glatkoću površine, Drvna industrija, 17(1966), 11-12, 180-186.
4Wplyw czasu suzsenia blon lakiero-wych na ich wytrzymaloSC i elasticznoSC, (sa K. Nowak). Hoczniki wyzszej szkolj´ rolniczej w Poznanie, 39, 1968., p. 141-150.
5Wplyw czasu suzsenia blon lakierowych na ich wytrzymalošć i elasticznošć (s K. Nowak), Roczniki wyzszej szkoly rolniczej w Poznanie, 39 (1968), 141- 150.
6Ispitivanje postojanosti lakova i boja. Simpozij povodom 50-godisnjice fakultetske nastave i nauke, Zbornik radova, Zagreb 1969., s. 67-80.
7Ispitivanje postojanosti lakova i boja, Simpozij povodom 50-godišnjice fakultetske nastave i nauke, Zbornik radova, 67-80, Zagreb, 1969.
8Bezracno štrcanje. Drvna industrija 31, 7-8, Zagreb 1970., s 127-134.
9Bezračno štrcanje, Drvna industrija, 21(1970), 7- 8, 127-134.
10Der Einfluss von Licht auf lackierte Holzoberflachen. Holz als Hoh-u. Werk-stoff 29, 1971., s. 224-231.
11Der Einfluss von Licht auf lackierte Holzoberflächen, Holz als Roh-und Werkstoff, 29(1971), 224- 231.
12Einfluss der Anfangsfeuchtigkeit von Buchenholz auf die Haftfestigkeit von Polyurethanlack. Farbe + Lack 77, 8, 1971., s. 776-778.
13Einfluss der Anfangsfeuchtigkeit von Buchenholz auf die Haftfestigkeit von Polyurethanlack, Farbe + Lack, 77(1971), 8, 776-778.
14Površinska obrada drva i drvnih materijala (skripta, 239 str.), Zagreb, 1975.
15Površinska obrada drva i drvnih materijala, (skripta). Zagreb 1975., s. 1-239.
16Lakkerte platers ripefasthet, (s E. Haknes). Tre og mObler 7, 6, 1975., p. 199-202.
17Lakkerte platers ripefasthet (s E. Raknes), Tre og möbler, 7(1975), 6, 199-202.
18Utjecaj atmosferilija na lakom zaštićeno drvo. Drvna industrija 26, 9-10, Zagreb 1975., s. 229-230.
19Utjecaj atmosferilija na lakom zaštićeno drvo, Drvna industrija, 26(1975), 9-10, 229-230.
20POVRŠINSKA OBRADA DRVA I DRVNIH MATERIJALA; SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ODGOJA I USMJERENOG OBRAZOVANJA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE SRH, Zagreb 1975. BIB
21Namještaj za sjedenje, neka njegova svojstva i metode ispitivanja. Drvna industrija 27, 1-2, Zagreb 1976., s. 13-20.
22Namještaj za sjedenje, neka njegova svojstva i metode ispitivanja, Drvna ind., 27(1976), 1-2, 13-20
23Ispitivanje Čvrstoće i trajnosti naslonjača (fotelja) i pocivaljki (sofa i kauce-va). Drvna industrija 27, 1-2, Zagreb 1976., s. 21-25.
24Ispitivanje čvrstoće i trajnosti naslonjača (fotelja) i počivaljki (sofa i kaučeva), Drvna industrija, 27(1976), 1- 2, 21-25.
25Tehnologija proizvodnje namještaja, (skripta). Zagreb 1977., s. 1-257.
26Tehnologija proizvodnje namještaja , skripta (257 str.), Zagreb, 1977.
27Lakkerte platers ripefasthet, (s E. Haknes). Tre og mcbler 9, 7, 1977., p. 271-275.
28Lakkerte platers ripefasthet (s E. Raknes), Tre og möbler, 9(1977), 7, 271-275.
29Lijepljenje u tehnologiji finalnih proizvoda, (udžbenik). Zagreb 1978., s. 1-219.
30Izrada shema krojenja ploča pomoću elektronskog računala, (sa V. Hitrec i dr. ). "Bilten" ZIDI 6, l, Zagreb 1978., s. 1-21.
31Izrada shema krojenja ploča pomoću elektronskog računala (s V. Hitrec i dr.), Bilten, 6(1978), 1, 1-21.
32Lijepljenje u tehnologiji finalnih proizvoda, udžbenik (219 str.), Zagreb, 1978.
33Faktori kvalitete naslonjača i visesje-da, (sa B. SinkoviC). Drvna industrija 29, 1-2, Zagreb 1978., s. 5-12.
34Faktori kvalitete naslonjača i višesjeda (s B. Sinković), Drvna industrija, 29(1978), 1-2, 5-12.
35Suvremeni procesi i strojevi u proizvodnji namještaja. BIAM 78, Zbornik radova, Zagreb 1978., s. 201-212.
36Suvremeni procesi i strojevi u proizvodnji namještaja,BIAM ’78, Zbornik r., 201-212, Zagreb, 1978.
37Prilog ispitivanju kvalitete korpusnog namještaja, (sa D. Biondić i B. Sinković). Drvna industrija 29, 11-12, Zagreb 1978., s. 297-308.
38Prilog ispitivanju kvalitete korpusnog namještaja (s D. Biondić i B. Sinković), Drvna industrija, 29(1978), 11-12, 297-308.
39Faktori kvalitete namještaja. Drvna industrija 29, 11-12, Zagreb 1978., s. 309-312.
40Faktori kvalitete namještaja, Drvna industrija, 29(1978), 11-12, 309-312.
41Karakteristike suvremene proizvodnje namještaja u Jugoslaviji i tendencije njenog razvoja. 30. Kongres Evropske unije za namještaj", Zbornik radova, Dubrovnik 1979., s. 1-22.
42Uroven razvitija mebeljnoj promišljenosti kak garanti ja kaCestva mebelji. Simpozij UNO - Tehnički i ekonomski razvoj industrije namještaja, Poznan 1979., p. 1-3.
43Uroven razvitija mebeljnoj promyšljenosti kak garantija kaćestva mebelji, Simpozij UNO Tehnički i ekonomski razvoj industrije namještaja, 1-3, Poznan, 1979.
44Karakteristike suvremene proizvodnje namještaja u Jugoslaviji i tendencije njenog razvoja, 30. kongres evropske unije za namještaj, Zbornik r., 1-22 str., Dubrovnik, 1979.
45Postojanost spojeva sljepljenih PVA ljepilima, u vanjskim uvjetima, (sa Z. Šonje). Drvna industrija 30, 4, Zagreb 1979., s. 104-104.
46Postojanost spojeva slijepljenih PVA ljepilima u vanjskim uvjetima (sa Ž. Šonje), Drvna industrija, 30(1979), 4, 104-105.
47Faktori kvalitete stolova, (sa B. SinkoviC i dr. ). Drvna industrija 30, 11-12, Zagreb 1979., s. 391-395.
48Faktori kvalitete stolova (s B. Sinković i dr.), Drvna industrija, 30(1979), 11-12, 391-395.
49Ispitivanje otpornosti površina namještaja na udar, (sa H. Spol jarom). Zbornik radova, Virovitica 1980., s. 1-38.
50Ispitivanje otpornosti površina namještaja na udar (s R. Špoljarom), zbornik radova,1-38 , Virovitica. 1980
51Planierung und Entwicklung der Holzverarbeitung und Bearbeitung in SB Kroatien. XVII IUFHO Kongres, Kvoto 1981., p. 1-6.
52Planierung und Entwicklung derHolzverarbeitung und Bearbeitung in SR Kroatien, XVII. IUFRO kongres, 1-6 , Kyoto, 1981.
53Komparativno istraživanje Čvrstoće i trajnosti sljepljenih spojeva u proizvodima za građevinarstvo, (s A. Bogner, I. Grbac i Z. Pugar). Drvna industrija 32, 7-8, Zagreb 1981., s. 183-190.
54Komparativno istraživanje čvrstoće i trajnosti slijepljenih spojeva u proizvodima za građevinarstvo (s A. Bogner, I. Grbac i Z. Purgar), Drvna industrija, 32(1981), 7-8, 183-190.
55Zahteve o višji kvaliteti pohištva za pridobivanje kvalitetnega znaka (s V. Mihevc i dr.), znanstvena studija (355 str.), Biotehnički fakultet Ljubljana, 1982.
56Zahteve o visji kvaliteti pohistva za pridobivanje kvalitetnega znaka, (sa V. Mihevc i dr. ). Znanstvena studija, Biotehnički fakultet Ljubljana 1982., s. 1-355.
57Boris Ljuljka, 1983: Utjecaj drva i njegove vlažnosti na obradu poliuretanskim lakovima. GŠP vol. 21 s. 121
58Razvoj tehnologije. "Bilten" ZIDI 11, 6, Zagreb 1983., s. 1-11.
59Razvoj tehnologije, Bilten, 11(1983), 6, 1-11.
60Utjecaj drva i njegove vlažnosti na obradu poliuretanskim lakovima. Glas. za šum. pokuse 21, Zagreb 1983., s. 121-127.
61Utjecaj drva i njegove vlažnosti na obradu poluretanskim lakovima, Glasnik za šumske pokuse, 21 (1983), 121-127.
62Optimizacija procesa lijepljenja ploća iz masivnog drva u proizvodnji namještaja, (s A. Bogner, I. grbac i V. Kostal). "Bilten" ZIDI 12, 4, Zagreb 1984., s. 1-50.
63Optimizacija procesa lijepljenja ploča iz masivnog drva u proizvodnji namještaja, (s A. Bogner, I. Grbac i V. Koštal), Bilten ZIDI, 12(1984), 4, 1-50.
64Akruelle Probleme der Ausbildung von Ingenierien fuer die Jugoslawische (Kroatische) Holzindustrie. VI Holztech-nologisches Kolloquium, Technische Uni-versitat Dresden 1985., p. 1-13.
65Aktuelle Probleme der Ausbildung von Ingenieuren fuer die Jugoslawische (Kroatische) Holzindustrie, VI Holztechnologisches Kolloquium, Technische Universität Dresden, 1-13, 1985.
66Interakcija Čovjek - ležaj, (s I. Grbac). "Bilten" ZIDI 13, 6, Zagreb 1985., s. 51-90.
67Interakcija čovjek - ležaj (s I. Grbac), Bilten ZIDI, 13(1985), 6, 51-90.
68Ljuljka, B. i Hitrec, V., 1985: CAD/CAM ´85.. Š.L. 11-12, s.591 PDF
69Boris Luljka, 1986: 125 godina šumarske nastave i znanstvenog rada u SR Hrvatskoj. GŠP vol. P2 s. 5
70Ispitivanje mogućnosti primjene VF -struje za plastifikaciju i savijanje masivnog drva, (s A. Bogner i dr. ). Znanstvena studija. Šum. fakultet, Zagreb 1986., s. 1-63.
71Ispitivanje mogućnosti primjene VF - struje za plastifikaciju i savijanje masivnog drva (s A. Bogner i dr.), znanstvena studija, 1-63, ŠF, Zagreb, 1986.
72Ljuljka, B., 1986: 125 godina šumarske nastave i znanstvenog rada u SR Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.95 PDF
73Boris Ljuljka, Hrvoje Turkulin, 1987: Tradicionalna primjena hrastovine. GŠP vol. P3 s. 415
74Lijepljenje bukovine i jelovine aktiviranjem površine sljubnica natrij hidroksi-dom uz primjenu punila na bazi lignina, (s. A. Bogner i dr. ). Drvna industrija 38, 3-4, Zagreb 1987., s. 51-58.
75Lijepljenje bukovine i jelovine aktiviranjem površine sljubnica natrij hidroksidom uz primjenu punila na bazi lignina (s A. Bogner i dr.), Drvna industrija, 38(l987), 3-4, 51-58.
76Utrjevanje površinskih premazov v proizvodnji pohistva, (sa V. Mihevcom i dr. ). Znanstvena studija, Ljubljana 1988., s. 1-64.
77Utrjevanje površinskih premazov v proizvodnji pohištva (s V. Mihevc i dr.), znanstvena studija, 1-64, Ljubljana 1988.
78Studij parametrov ki vplivajo na sušenje in utrjevanje pohistvenih lakov, (sa V. Mihevcom i dr. ). Znanstvena studija, Ljubljana 1989., s. 1-46.
79Lamelirana građevinska stolarija, (sa H. Turkulinom). Monografija, Šum. fakultet, Zagreb 1989., s. 1-182.
80Studij parametrov ki vplivajo na sušenje in utrjevanje pohištvenih lakov (s V. Mihevc i dr. ), znanstvena studija, 1-46, Ljubljana, 1989.
81Lamelirana građevinska stolarija (s H. Turkulin), monografija,1-182, Šumarski fakultet, Zagreb, 1989.
82Boris Ljuljka, 1990: Obrazovanje visokoškolskih kadrova za preradu drva. GŠP vol. 26 s. 71
83Površinska obrada drva, (sveuč, udžbenik). Zagreb 1990., s. 1-450.
84Površinska obrada drva, sveučilišni udžbenik (450 str.), Zagreb, 1990.
85Istraživanje tehnoloških i mehaničkih osobina reaktivnih poliuretanskih taljivih ljepila, (sa Z. Sunje), Drvna industrija 41, 9-10, Zagreb 1990., s. 163-169.
86Istraživanje tehnoloških i mehaničkih osobina reaktivnih poliuretanskih taljivih ljepila (s Ž. Šonje), Drvna industrija, 41(1990), 9-10, 163-169.
87Identifikacija perspektivnih tehnologija u proizvodnji namještaja, (znanstvena monografija). "Proizvodni sustavi u drvn. ind. ", Šum. fakultet, Zagreb 1992., s. 75-81.
88Identifikacija perspektivnih tehnologija u proizvodnji namještaja, znanstvena monografija Proizvodni sustavi u drvnoj industriji, 75-81, Šumarski fakultet, Zagreb, 1992.
89Otpornost na promjenu temperature i trajnost taljivih ljepila, (sa Z. Šonje). Drvna industrija 45, l, Zagreb 1994., s. 11-15.
90Otpornost na promjenu temperature i trajnost taljivih ljepila (sa Ž. Šonje), Drvna ind., 45(1994), 1, 11-15.
91Vodeni lakovi, (sa V. Jirous). Drvna industrija 45, l, Zagreb 1994., s. 20-26.
92Vodeni lakovi (s V. Jirouš), Drvna industrija, 45(1994), 1, 20-26.
93Zapaljivost ojastucenog namještaja, (s I. Grbac). Drvna industrija 45, l, Zagreb 1994., s. 27-33.
94Zapaljivost ojastučenog namještaja (s I Grbac), Drvna industrija, 45(1994), 1, 27-33.
95Čvrstoća spoja različitih materijala i ljepila za oblaganje rubova, (sa Z. Šonje), drvna industrija 45, 2, Zagreb 1994., s. 59-63.
96Čvrstoća spoja različitih materijala i ljepila za oblaganje rubova (sa Ž. Šonje), Drvna industrija, 45(1994), 2, 59-63.
97Kut kvašenja i adhezija, (s A. Bogner i H. Turkulin). 13. Dani plastičara i gumaraca, Zbornik radova, Zagreb 1995., s. 206-210.
98Kut kvašenja i adhezija (s A. Bogner i H. Turkulin), 13 dani plastičara i gumaraca, Zbornik radova, 206-210, Zagreb, 1995.
99pH površine drva, (sa V. Jirous i V. Sertic). "Uporaba drva, savjetovanje u povodu 150. obljetnice Šum. društva. Zbornik radova, Zagreb 1996., s. 65-77.
100pH-površine drva (s V. Jirouš i V. Sertić), Uporaba drva- savjetovanje povodom 150. godišnjice Šumarskog društva, Zbornik radova, 65-77, Zagreb, 1996.
101Improving the Ctlued Joint Strength by Modifving the Beechwood (Fagus syl-vatica ii. ) with Oamma Eays, (s A. Bogner i I. Grbac). Drvna industrija 47, 2, Zagreb 1996., s. 68-73.
102Improving the Glued Joint Strength by Modifying the Beechwood (Fagus sylvatica L.) with Gamma Rays (s A. Bogner i I.Grbcem), Drvna ind., 47(1996), 2, 68-73.
103Metode ispitivanja otpornosti taljivih ljepila na temperature i klimatske promjene, (s A. Bogner). "Uporaba drva - savjetovanje u povodu 150. obljetnice Šum. društva, Zbornik radova, Zagreb 1996., s. 87-97.
104Metode ispitivanja otpornosti taljivih ljepila na temperaturne i klimatske promjene (s A. Bogner), Uporaba drva - savjetovanje povodom 150. godišnjice Šumarskog društva, Zbornik radova, 87-97, Zagreb, 1996.
105Methods for Testing the Besistance of Wood Hotmelt Adhesives to Temperature Changes and Weathering, s A. Bogner i dr. ). Drvna industrija 47, 3, Zagreb 1996., s. 108-113.
106Methods for Testing the Resistance of Wood Hotmelt Adhesives to Temperature Changes and Weathering (s A. Bogner i dr.), Drvna industrija, 47(1996), 3, 108-113.
107Improving the glued joint strength by modifying the beechwood (Fagus sylvatica L.) with gamma rays (sa suradnicima), Drvna industrija. 47 (1997), 2; 68-73.
108Investigation into the changes of wood surface layer by measurement of pH-value (sa suradnicima), Drvna industrija, 47 (1997), 3; 101-107.
109Methods for testing the resistance of wood hotmelt adhesives to temperature changes and weathering (sa suradnicima), Drvna industrija. 47 (1997), 3; 108-113.
110Ljuljka, Boris; Grbac, Ivica; Jirouš-Rajković, Vlatka. Trajnost i modifikacija površine drva. Europska mjeriteljska suradnja, Boršić, Mladen; Ilić, Damir (ur.).: Hrvatsko mjeriteljsko društvo & EUROMET, 1998. 4-5.
111Sveučilišna nastava, šumarska nastava, bifurkacije. Pola stoljeća drvnotehnološke nastave, Ljuljka, Boris (ur.). Zagreb, Šum. fakultet, 1998. 10-19.
112Jirouš-Rajković, Vlatka; Ljuljka, Boris; Bogner Andrija. Wood color anddiscolouration during weathering. Colour and colorimetry, Jeler, Slava; Barle, Nataša i drugi članovi uredničkog odbora (ur.). Univerza v Mariboru, 1998. 201-208.
113POLA STOLJEĆA DRVNOTEHNOLOŠKE NASTAVE; Šumarski fakultet Zagreb, Zagreb 1998. BIB
114Mihulja, Goran; Bogner, Andrija; Ljuljka, Boris; Dziegielewski, Stanislaw. Quality of office work chair. XIII sesja naukowa "Badania dla meblarstwa", Dziegielewski, Stanislav (ur.). Poznan : Komitet Technologii Drewna PAN, 2000. 29-39.
115Bogner, Andrija; Ljuljka, Boris; Grbac, Ivica. Ecology and wood adhesives. Ecological, biological and medical furniture - Fact and misconceptions, Grbac, Ivica (ur.). Zagreb : UFI Paris, 2000. 61-65.
116Tkalec, Stjepan; Ljuljka, Boris; Ivelić, Želimir. Ecological aspects in industrials manufacture of furniture. Ecological, biological and medical furniture - Fact and misconceptions, Grbac, Ivica (ur.). Zagreb : UFI Paris. 2000. 67-73.
117Ljuljka, B., 2000: Dodjela počasnog zvanja i titule professor emeritus Prof. dr. sc. Marijanu Brežnjaku. Š.L. 7-8, s.430 PDF
118Boris Ljuljka, Andrija Bogner, Ivica Grbac, Vlatka Jirouš-Rajković, 2001: Obrada i uporaba jelovine. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 751
119Andrija Bogner, Ivica Grbac, Želimir Ivelić, Vlatka Jirouš-Rajković, Boris Ljuljka, 2003: Obrada i uporaba bukovine. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 721
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM