HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10100
ime DEKANIĆ, Ivo
zvanje
zanimanje     
dr. sc. dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10100)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen14. 10. 1919.Rokovci /Vinkovci/
apsolvirao1942.
diplomirao1943.
doktorirao1959.Šumarski fakultet u Zagrebu
umro25. 10. 1998.Zagreb Sin Marka i Katice r. Šimac. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz poljodjelske obitelji. Pučku je školu završio u Rokovcima 1931. g., a Realnu gimnaziju u Vinkovcima 1939. godine.
 Na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, šumarski odsjek, studirao je šumarstvo. Diplomirao je 1943. g.
 Službu je započeo 1.9.1945. g. Najprije je radio kao šumarski referent u Okružnom narodnom odboru, odjel za šumarstvo, u Vinkovcima i Slavonskom Brodu. Zatim, bio je upravitelj šumarija u Oriovcu, Daruvaru i Pakracu, potom referent za uzgoj šuma Š.G. "Psunj" u Novoj Gradiški, Ministarstva šumarstva NR Hrvatske, Glavne uprave za šumarstvo NRH i Š.G. "Šamarica" u Zagrebu, pa tehnički direktor Š.G. "Spačva" u Vinkovcima. Stručni šumarski ispit položio je 1949. g. Od 25.3.1953. g., nakon izbora, na dužnosti je asistenta u Zavodu za uzgajanje šuma Poljoprivredno - šumarskog fakulteta, odnosno od 8.12.1959. g. samostalnog Š.F. Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirao je uzgajanje šuma na Ecole Nationale des Eaux et Forets, Nancy (Francuska) i na Eidgenossische Hochschule, Institut für Waldbau, Zürich (Švicarska) 1954. g. Na Š.F. Sveučilišta u Zagrebu doktorirao je 1959. g. s temom "Utjecaj podzemne vode na pridolazak i uspijevanje šumskog drveća u posavskim šumama kod Lipovljana", a 1960. g. habilitirao je s raspravom "Elementi za njegu mladih sastojina u poplavnom području posavskih šuma".
 Na Š.F. Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Ivo Dekanić izabran je za docenta iz predmeta tehnika uzgajanja šuma u veljači 1961. g., a u listopadu 1963. g. za izvanrednog profesora iz predmeta uzgajanje šuma. Za redovitog profesora iz predmeta uzgajanje šuma izabran je u lipnju 1968. g. Od 1968. do 1975. g. održavao je nastavu iz predmeta melioracije degradiranih šumskih terena. Prof. dr. sc. I. Dekanić upravljao je nastavno — pokusnim objektima park Maksimir, park - šuma Dotršćina, dio Medvednice te zeleni pojas grada Zagreba Dubrava — Mokrice i Šašinovečki Lug. Rukovodio je terenskom nastavom studenata na spomenutim objektima i na fakultetskim objektima u Zalesini, Lipovljanima, Velikoj i Rabu. Organizirao je terensku nastavu na područjima šumskih gospodarstava Slavonski Brod, Osijek, Požega, Gospić, Senj i Buzet, kao i na objektima "Semesadike" u Mengešu (Slovenija) i na objektima Š. I. Jastrebarsko. Prof. dr. sc. I. Dekanić bio je voditelj poslijediplomske nastave iz znanstvenih područja Silvikultura i oblikovanje parkovnih i prirodnih rekreacijskih objekata te nastavnik iz kolegija osnivanje i uzgojni tretman prirodnih sastojina, šumske kulture i plantaže, sjemenarstvo i rasadničarska proizvodnja, vrtna i pejzažna tehnika, te biološka konzervacija tla i rekultivacija.
 Rukovodio je i aktivno sudjelovao u edukacijskim i znanstveno-nastavnim izlaganjima studentima šumarskih fakulteta iz Danske, Čehoslovačke, Norveške i Mađarske. U Međunarodnom savezu organizacija za istraživanja u šumarstvu (IUFRO) bio je vođa u sekciji Intensivierung des Eichen-waldbaue godine 1980.
 Prof. dr. sc. I. Dekanić bio je dugogodišnji predstojnik Katedre za uzgajanje šuma, u dva navrata prodekan i 1978.-1980. g. dekan Š.F. Također je bio član i predsjednik Komisije za predlaganje stručnih mjera i nadzor u Velebitskom botaničkom vrtu i rezervatu "Modriča Docu".
 Proučavanja i znanstvena istraživanja obavljao je u ekološki različitim stojbinama i sastojinama na području šumskih gospodarstava Vinkovci, Osijek, Našice, Slav. Brod, Nova Gradiška, Bjelovar, Đurđevac, Zagreb, Sisak, Karlovac, Delnice, Buzet i Senj, o čemu je napisano vise od 80 znanstvenih i stručnih radova.
 Dugogodišnji je član HŠD i Hrvatskog društva za gajenje lova i ribarstva.

1Stablimična procjena, Šumarske novine, Zagreb 1952., s. 2.
2LUGARSKI PRIRUČNIK; ŠUMARSKO DRUŠTVO NR HRVATSKE, ZAGREB 1953. BIB
3Stanje naših lovišta, Bilteni Š.G. Vinkovci, 1953., s. 18.
4Dendrometrija, Lugarski priručnik, Zagreb 1953., s. 91-182.
5Geodezija, Lugarski priručnik, Zagreb 1953., s. 183-202.
6Uređivanje šuma, Lugarski priručnik, Zagreb 1953., s. 203-216.
7Dekanić ing. Ivo, 1955: Neki podaci o uzgajanju šuma u Francuskoj. Š.L. 9-10, s.315 PDF
8Utjecaj proreda na kvalitet i vrijednost drvne mase te sniženje ophodnje, Bilten Poljoprivredno — šumarske komore NRH, Zagreb 1958.
9Areal i šumsko — uzgojna svojstva jele na Papuku (manuscript), Zagreb 1958, s. 1-60.
10Dekanić I., 1958: Gisela Jahn: Standörtliche Grundlagen für den Anbau der grünnen Douglasie (Schriftenreihe der Forstlichen Fakultät der Universität Gottingen, Band 11. Š.L. 7-9, s.326 PDF
11Dekanić I., 1958: Njegovanje šuma kao mjera za unapređenje šumske produkcije.. Š.L. 10, s.339 PDF
12Njegovanje šuma kao mjera za unapređenje šumske proizvodnje, Vjesnik društva lugara NRH, Zagreb 1960., s. 198-203.
13Dr Ivo Dekanić, 1961: Osnovni principi uzgojnih zahvata u posavskim šumama. Š.L. 1-2, s.11 PDF
14Dekanić I., 1961: Tjedan šumarstva u Mündenu. Š.L. 3-4, s.155 PDF
15Ivo Dekanić, 1962: Utjecaj podzemne vode na pridolazak i uspijevanje šumskog drveća u posavskim šumama kod Lipovljana. GŠP vol. 15 s. 5
16Ivo Dekanić, 1962: Elementi za njegu mladih sastojina u poplavnom području posavskih šuma. GŠP vol. 15 s. 119
17Ivo Dekanić, 1962: Kvantitativno i kvalitativno povećanje proizvodnje drvne mase u mješovitim sastojinama brežuljkastih terena. GŠP vol. 15 s. 197
18Ivo Dekanić, 1962: Povećanje proizvodnje proredom mladih mješovitih sastojina lužnjaka, poljskog jasena i nizinskog brijesta u Posavini. GŠP vol. 15 s. 267
19Povećanje proizvodnje proredom mladih mješovitih sastojina lužnjaka, poljskog jasena i nizinskog brijesta u Posavini, G. S. P, 15, S. F, Zagreb 1962, str. 267-302.
20Utjecaj podzemne vode na pridolazak i uspijevanje šumskog drveća u posavskim šumama kod Lipovljana, G. S. P. Šumarskog fakulteta u Zagrebu, knj. 15, Zagreb 1962, s. 1-118.
21Elementi za njegu mladih sastojina u poplavnom području posavskih šuma, G. Š. P, Š. F, 15, Zagreb 1962, s. 119-196.
22Kvantitativno i kvalitativno povećanje proizvodnje drvne mase u mješovitim sastojinama lužnjaka, poljskog jasena i nizinskog brijesta u Posavini, G. Š. P, Š. F, 15, Zagreb 1962, s. 197-266.
23I. Dekanić, 1962: Biološki i gospodarski faktori njegovanja sastojina. Š.L. 11-12, s.398 PDF
24Metodi intenzivnog proređivanja sastojina visokog uzrasta. Jugoslovenski poljoprivredno - šumarski centar, Dokumentacija za tehnologiju i tehniku u šumarstvu, knj. 46, Beograd 1964, s. 1-79.
25Osnovni principi intenzivne njege nizinskih i prigorskih šuma suvremenim metodama, Savezna privredna komora, Beograd 1965, s. 1-16.
26Neki podaci o uzgoju šuma u Danskoj, manuskript, Zagreb 1965., s. 1-32.
27Uspijevanje raznih euroameričkih topola (Populus euroamericana f. marilandica, regenerata, robusta, serotina i P. c. klon 1-314) kod jednakog režima podzemne vode na dravskom aluviju u intenzivnim kulturama. Topola, 48-49, Beograd 1965., s. 2-15.
28Utjecaj podzemne vode na uspijevanje Populus euramericana f. marilandica i šumskim i intenzivnim kulturama na dunavskom i dravskom aluviju kod Osijeka. Topola, 59-60, Beograd 1966., s. 5-28.
29Ekološka karakterizacija predjela Brezovačka predestiniranoga za uzgajanje euroameričkih topola, manuskript, Zagreb 1967., s. 1-21.
30Intenziviranje proizvodnje proređivanjem mješovitih sastojina nizinskih šuma, Jug. Poljoprivredno-šumarski centar, knj. 57, Beograd 1967., s. 1-44.
31Intenziviranje proizvodnje prorjeđivanjem mješovitih sastojina prigorskih šuma. Jug. Poljoprivredno-šumarski centar, 58, Beograd 1967., s. 1-32.
32Eifluss des Orundwasserspiegels auf Wuchsleitung der euramerikanischen Pappelsorten, Schweizerische Zeitschrift flir Fortwessen, 11, Zlirich 1967, s. 1-13.
33Plantaže i intenzivne kulture topola i Četinjača u šumskoj proizvodnji na području SE Hrvatske. Materijali III. Kongresa Jug. društva za proučavanje zemljišta, Zagreb 1967., s. 12-15.
34Utjecaj podzemne vode na uspijevanje Populus euramericana f. serotina kod plantažnog uzgoja na spačvanskom području. Topola, 61-62, Beograd 1967., s. 65-93.
35Senjska draga - Historijat radova na pošumljavanju. Materijal III. kongresa Jug. društva za proučavanje zemljišta, Zagreb 1967., s. 173.
36Djelovanje visine podzemne vode na uspijevanje Populus euramericana cv. serotina. Zemljište i biljka, 1-3, Beograd 1967., s. 375-381.
37Konverzija plantaže Populus euramericana klon 1-214 u sastojinama hrasta lužnjaka, manuskript, Zagreb 1968., s. 14.
38Dekanić I., 1968: Milan Anić. Š.L. 7-8, s.326 PDF
39Razvijanje i pronalaženje optimalne metode uzgajanja prirodnih mješovitih sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L. J), manuskript, Zagreb, 1969., s. 1-20.
40Razvijanje i pronalaženje optimalnog načina uzgajanja prirodnih sastojina hrasta kitnjaka (Quercus petraea Lieb.), manuskript, Zagreb 1969., s. 1-18.
41I. Dekanić, 1969: Dubina podzemne vode i tlo kao važni edafski činioci uspijevanja nekih evroameričkh topola na aluviju Save i Kupe kod Siska. Š.L. 11-12, s.363 PDF
42Njega sastojina proredom u gospodarskoj jedinici "Novsko brdo, manuskript, Zagreb 1970., s. 1-17.
43Šumsko — uzgojna svojstva poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl. ^). Šumarstvo, 1-2, Beograd 1970., s. 3-10.
44Dekanić, I., 1970: Osvrt na suradnju stručnjaka iz operative u nastavi. Š.L. 1-2, s.37 PDF
45Intenzivna njega sastojina kao faktor podizanja vrijednosti šuma i financijskog efekta gospodarenja. Narodni šumar, 4-5, Sarajevo 1970., s. 117-126.
46Kultura molike na Medvednici kraj Zagreba. Zbornik na simpoziumot na molikata, Skopje 1970., s. 379-389.
47Lov i ribolov kao privredna grana Slavonije. JAZU - Znanstveni sabor Slavonije i Baranje, Osijek 1970., s. 399-402.
48I. Dekanić, 1971: Inteziviranje proizvodnje drva u cenozi hrasta kitnjaka i običnog graba (Querco-Carpinetum croaticum Horv.) primjenom intenzivnih proreda i fertilizacije različitim mineralnim gnojivima. Š.L. 7-8, s.197 PDF
49Uspijevanje nekih vrsta šumskog drveća u prirodnim sastojinama i kulturama Posavlja u ovisnosti o režimu poplavnih i podzemnih voda. Savjetovanje o Posavini, III. Zagreb 1971., s. 275-282.
50Dubina podzemne vode kao edafski čimbenik uspijevanja bijele vrbe (Salix alba ii.) na inundacijskom području Save i Kupe kod Siska, manuskript, Zagreb 1972, s. 1-12
51Dekanić, I., 1972: S. Bertović.. Š.L. 7-8, s.293 PDF
52Dinamika proizvodnje drva za celulozu nekih evroameričkih topola pri različitom načinu uzgajanja. Topola, 98-99, Beograd 1973.
53Prirodna regeneracija i rekultivacija propalih nizinskih sastojina, manuskript, Zagreb 1973., s. 1-52.
54Mogućnost proizvodnje prostornog drva u mladim sastojinama nizinskih šuma. Šumarstvo, 11-12, Beograd 1973., s. 3-12.
55Prorede sastojina u gospodarskoj jedinici Breznica, manuskript, ŠPP Slavonska šuma Vinkovci, Šumsko gospodarstvo Osijek, 1974.
56Konverzija plantaža Populus euramericana, klon 1-314, u sastojinama hrasta lužnjaka, manuskript, Zagreb 1974, s. 1-11.
57Značajke uzgoja šuma jugoistočne Slavonije. JAZU - Centar za znanstveni rad Vinkovci, knj. I, Vinkovci - Slav. Brod 1974., s. 11-41.
58HRAST 1974.; ŠG Hrast, Vinkovci, Vinkovci 1974. BIB
59Njega sastojina proredom. JAZU -Centar za znanstveni rad, Vinkovci 1974., s. 79-85.
60Dekanić, I., 1974: Nikola Komlenović. Š.L. 3-4, s.177 PDF
61Edafske prilike i uspijevanje evroameričkih topola na nekim lokalitetima, Hrvatske, (sa Skorić, A.). Zemljište i biljka, 2-3, Beograd 1974., s. 267-277.
62I. Dekanić, 1975: Utvrđivanje najpogodnijih vrsta drveća i metoda obnove opustošenih površina sušenjem hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 4-6, s.119 PDF
63I. Dekanić, 1975: Utjecaj visine i oscilacije nivoa podzemnih voda za sušenje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 7-10, s.267 PDF
64INTENZIVIRANJE PROIZVODNJE PROREDOM SASTOJINA U SLAVONSKOJ ŠUMI HRASTA LUŽNJAKA ; ŠUMSKO PRIVREDNO PODUZEĆE »SLAVONSKA ŠUMA«, ZAGREB 1976. BIB
65Intenziviranje proizvodnje proredom sastojina u slavonskoj sumi hrasta lužnaka (Genisto - (Quercetum roboris Horv.;. Šumsko privredno poduzeće Slavonska šuma", Zagreb 1976., s. 1-43.
66Djelovanje fertilizacije različitim mineralnim gnojivima na proizvodnju drva u cenozi kitnjaka i običnoga graba. ANU BiH. Posebna izdanja, XXIII., knj. 5., Sarajevo 1976., s. 99-117.
67I. Dekanić, 1976: Kirigin i dr.: Klimatski podaci Hrvatske.. Š.L. 1-2, s.106 PDF
68Suma i proizvodnja drva na nekim tlima slavonsko-baranjskog područja. Tla Slavonije i Baranje, Zagreb 1977., s. 169-174.
69Velebitski botanički vrt i rezervat, (s Bertović, S. i dr.). Naše planine, 9-10, Zagreb 1977., s. 193-208.
70Djelovanje fertilizacije različitim mineralnim gnojivima na proizvodnju drva u cenozi kitnjaka i običnog graba. Jugoslavenski Poljoprivredno-šumarski centar, Zagreb i Lipovljani 1978., s. 1-19.
71Suvremeno značenje i namjena nastavnih i pokusnih objekata Šumarskog fakulteta (Maksimir, Dotršćina, Medvednica i ostali) u današnjoj nastavi i odgojnoj akciji. Hortikultura, 2, Split 1978., s. 6-9.
72Dekanić, L., 1979: Uzgojne mjere i proizvodnja u nekim prirodnim sastojinama i kulturama euroameričkih topola slavonskog područja. Š.L. 7-8, s.299 PDF
73NAČIN I INTENZITET PROREDA U ŠUMI HRASTA LUŽNJAKA I OBIČNOG GRABA ; SŠGO »SLAVONSKA ŠUMA« VINKOVCI, Vinkovci 1980. BIB
74Prirodna regeneracija i rekultivacija nizinskih sastojina u propadanju, manuskript, Zagreb, 1980., s. 1-23.
75Podzemna voda i tlo kao faktori uspijevanja (rast i prirast) euroameričkih topola u "Ravniku", manuskript, Zagreb 1980., s. 1-17
76Način i intenzitet proreda u sumi hrasta lužnjaka i običnog graba. Složena šumsko-gospodarske organizacija "Slavonska šuma", Zagreb 1980., s. 1-120.
77Gospodarenje šumama Slavonije s uzgojnog stajališta. JAZU, Zbornik radova kombinata Belišće, Osijek 1980., s. 43-58.
78Način i intenzitet prorede u gorskoj bukovoj sumi, manuskript, Zagreb 1982., s. 1-52.
79Rezultati istraživanja utjecaja fertilizacije različitim mineralnim gnojivima na proizvodnju drva u cenozi kitnjaka i običnog graba (Querco-Carpinetum croaticum Horv. > INA, Kutina 1983., s. 1-12.
80Djelovanje kompleksnih gnojiva i UREA-e na proizvodnju drva u sumi kitnjaka i običnog graba (Querco-Carpi-netum croaticum Horv.). INA, Kutina 1983., s. 1-15.
81Konverzija šuma, (s Pejoski, A.). Š.E., knj. 2, Zagreb 1983., s. 271-273.
82Njega šuma. Š.E., knj. 2, Zagreb 1983., s. 511-516.
83Značajke uzgojnih mjera u sastojinama nizinskih šuma. G. S. P., Š.F.. posebna izdanja, l, Zagreb 1984., s. 99-108.
84Mogućnosti unapređenja šumske proizvodnje primjenom uzgojnih mjera (proreda) u prirodnim sastojinama. Jugoslavenski simpozij o proredama u Sarajevu, Jugoslovenski poljoprivredno - šumarski centar, Beograd 1985., s. 1-60.
85Prirodna obnova sastojina bukve progalnim proredama. Kolokvij o bukvi, Zbornik radova Sveučilišta u Zagrebu, Š.F., Zagreb 1986., s. 25-36.
86VELEBITSKI BOTANIČKI VRT I REZERVAT; Goransko-Primorsko šumsko gospodarstvo Delnice, OOUR Uzgoj i zaštita šuma — Senj, ZAGREB 1987. BIB
87Podzemna voda (gravitacijsko podzemna voda), Š.E. knj. 3., Zagreb 1987., s. 8.
88Sklop. Š.E., knj. 3, Zagreb 1987., s. 210.
89Rekultivacija opustošenih površina sušenjem hrasta lužnjaka (Quercus robur L. J), manuskript, Zagreb 1990., s. 1-71.
90Utjecaj strukture na njegu sastojina proredom u sumi hrasta lužnjaka i običnog graba (Querco roboris - Carpinetum illyricum Anić). HAZU - Centar za znanstveni rad, Vinkovci 1991., s. 1-154.
91UTJECAJ STRUKTURE NA NJEGU SASTOJINA PROREDOM U ŠUMI HRASTA LUŽNJAKA I OBIČNOG GRABA (Querco roboris -- Carpinetum illyricum Anić); HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI, Vinkovci 1991. BIB

nedeterminirano:
92Tehnika uzgoja šuma. Predavanja studentima šumarstva u V. i VI. semestru, (skripta), Š.F., Zagreb.
93Plantaže i intenzivne kulture topola: Španjolska ada - Plantažni uzgoj P. X. E. klon 1-214. Ibid., s. 46-48.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** DEKANIĆ Ivo, dr. ing. šumarstva, Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860. -1960., s. 411-413, Š.F., Zagreb 1963.
 *** DEKANIĆ dr. Ivo, Jugoslovenski - savremenici - Ko je ko u Jugoslaviji, Beograd 1970., str 195.
 *** DEKANIĆ Ivo, redoviti sveučilišni profesor i predstojnik Katedre za uzgajanje šuma Š.F. u Zagrebu, Š.E., knj. I, Zagreb 1980., s. 299.
 Dr. S. Bertović: Prof. dr. ing. Ivo Dekanić - povodom 70 godina života, Š.L., 1-2, Zagreb 1991, s. 80-85, (s radovima).
 Bertović, S.: Dekanić, Ivo, šumarski stručnjak, H. B. L., knj. 3, Zagreb 1993., s. 255-256.
 *** ŠE I, JLZ, Zagreb 1980., s. 299.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Promocija I. Dekanića, ŠL 10-11/1959, s.400 PDF
 BERTOVIĆ, Stjepan Marcel: Prof. dr. ing. IVO DEKANIĆ, ŠL 1-2/1991, s.80 PDF
 MATIĆ, Slavko: Prof. dr. sc. Ivo Dekanić (14. 10. 1919. - 25. 10. 1998.), ŠL 11-12/1998, s.583 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM