HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10129
ime D., Danko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, doc. dr. sc.
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10129)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1988.
diplomirao1989.
magistrirao1993.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao1997.Šumarski fakultet u Zagrebu
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za zaštitu šuma i lovstvo
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti

član HŠD ogranak
Zagreb

1999

Šumarski fakultet

diplomirani inženjer šumarstva Sin akademskih slikara Josipa i Jasne r. Maretić. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu je školu polazio u Labinu i završio je 1976. g., a srednju školu završio je u CUO "Mate Blažina" u Labinu 1980. g.
 Šumarstvo je studirao na Š.F. u Zagrebu. Diplomirao je 1989. napisavši i obranivši diplomski rad iz područja Šumarska fitopatologija kod profesora Milana Glavaša. Diplomski rad nosi naslov "Životni ciklus nekih gljiva uzročnika osipanja iglica četinjača u nas".
 Poslijediplomski studij iz zaštite šuma završio je 1993. god. također na Š.F. Sveučilišta u Zagrebu. Napisao je i obranio magistarski rad pod naslovom "Prilog poznavanju mikoza borovih kultura u Istri". Mentor mu je bio profesor Milan Glavaš. Doktorsku disertaciju obranio je 1997. godine na istome fakultetu.
 Od ožujka do kraja 1989. g. zaposlen je u Šumarskom institutu u Jastrebarskom na poslovima zaštite šuma. 1.1.1990. g. prelazi na Š.F. u Zagrebu, gdje je do 30.9.1993. zaposlen u svojstvu mlađeg istraživača, a od 1.10.1993. na mjestu asistenta za predmet šumarska fitopatologija.
 Sudjelovao je na nekoliko stručnih i znanstvenih skupova i to: 1. Jug. savjetovanje o primjeni pesticida, Opatija 4.-7.12.1989. g.; 2. VII. jug. simpozij o zaštiti bilja, Opatija 3.-6.12.1990. g.; 3. Doprinos znanosti razvoju šumarstva Hrvatske, Brijuni 20.-23.10.1993.; 4. Skup znanstvenika: 100. obljetnica znanstveno - istraživačkog rada u poljodjelsko — prehrambenom i šumarskom sustavu Mediterana Republike Hrvatske, Split 12. i 13.10.1994. g. Član je HŠD.

1Kušan, V., Z. Kalafadžić, B. Hrašovec, D. Diminić & M. Zdjelar, 1991.: Izgled oštećenosti stabala jele, smreke i bukve. Mala ekološka biblioteka, Zagreb, s. 1-92.
2IZGLED OŠTEĆENIH STABALA JELE SMREKE I BUKVE; HRVATSKO EKOLOŠKO DRUŠTVO; UPRAVA ŠUMA DELNICE, Zagreb 1991. BIB
3Boris Hrašovec, Milan Glavaš, Danko Diminić, 1993: Istraživanje populacije štetnika hrastova žira i drugoga šumskog sjemena. GŠP vol. P4 s. 213
4Danko Dimić, Milan Glavaš, Boris Hrašovec, 1993: Važniji uzročnici bolesti borova u Istri. GŠP vol. P4 s. 223
5Milan Glavaš, Boris Hrašovec, Danko Diminić, 1993: Važnost mikoza šumskih insekata s posebnim osvrtom na zeleni muskardin žirotoča. GŠP vol. P4 s. 381
6Hrašovec, B., M. Glavaš & D. Diminić, 1993.: Istraživanje populacije štetnika hrastova žira i drugog šumskog sjemenja. Ibid. s. 213-222.
7Diminić, D., M. Glavaš & B. Hrašovec, 1993.: Važniji uzročnici bolesti borova u Istri. Glas. šum. pokuse, posebno izdanje 4, Zagreb, s. 223-230.
8Glavaš, M., B. Hrašovec & D. Diminić, 1993.: Važnost mikoza šumskih insekata s posebnim osvrtom na zeleni muskardin žirotoca. Ibid. s. 381-390.
9Danko Diminić, 1994: Prilog poznavanju mikoza borovih kultura u Istri. GŠP vol. 30 s. 21
10Diminić, D., 1994.: Prilog poznavanju mikoza borovih kultura u Istri. Glas. šum. pokuse, 30, Zagreb, s. 21-60.
11Diminić, D., 1995.: Pojava i štetnost gljive Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko et Sutton na borovima sjevernojadranskog područja. Skup znanstvenika: "100. obljetnica znanstveno-istraživačkog rada u poljodjelsko - prehrambenom i šumarskom sustavu Mediterana Republike Hrvatske", u tisku, Split.
12Diminić, D., Glavaš, M., Hrašovec, B., 1995: Mikoze i štetni insekti u kulturama crnog bora na Crikveničko-vinodolskom području. Š.L. 7-8, s.245 pdf
13Diminić, D., 1996: Prof. dr. sc. Milan Glavaš: Osnove šumarske fitopatologije. Š.L. 3-4, s.210 PDF
14Diminić, D., 1996: Gljiva Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko et Sutton na borovima sjevernojadranskog područja. Š.L. 11-12, s.463 pdf
15Milan Glavaš, Danko Diminić, 2001: Mikološki kompleks obične jele. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 606
16Danko Diminić, 2003: Gljivične bolesti obične bukve. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 549
17Danko Diminić, 2005: Mikoze kore i lišća topola i vrba. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 390
18Danko Diminić, Nenad Potočić, Ivan Seletković, Maja Gršković, 2005: Utjecaj patogene gljive Sphaeropsis sapinea na protuerozijsku zaštitnu ulogu kulture crnoga bora u Istri: Analiza zdravstvenog stanja i stanja ishrane. Š.L. 13, s.* pdf
19Danko Diminić, Maja Gršković, Antonija Mozer, 2006: Gljivične bolesti šumskoga drveća u kulturama četinjača sjevernojadranskoga područja Hrvatske. GŠP vol. P5 s. 355
20Danko Diminić, Željko Kauzlarić, 2006: Zaraženost stabala obične jele (Abies alba Mill.) bijelom imelom (Viscum album ssp. abietis /Wiesb./Abromeit) u Gorskom kotaru. GŠP vol. P5 s. 365
21Margaletić, J., V. Jurjević, M. Glavaš, B. Hrašovec, D. Diminić, 2007: Analiza suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) tijekom 2005. godine u državnim šumama Hrvatske. Š.L. 11-12, s.539 pdf
22BOLESTI I ŠTETNICI URBANOG DRVEĆA; Šumarski institut, Jastrebarsko; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008. BIB
23Milan Glavaš, Danko Diminić, 2011: Bolesti šumskoga drveća. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 533
24Pernek,M., M. Županić, D. Diminić,T. Cech, 2011: Vrste roda Phytophthora na bukvi i topolama u Hrvatskoj. Š.L. 13, s.* pdf
25Diminić,D., N.Potočić, I.Seletković, 2012: Uloga staništa u predispoziciji crnoga bora (Pinus nigra Arnold) na zarazu fitopatogenom gljivom Sphaeropsis sapinea(Fr.) Dyko et Sutton u Istri. Š.L. 1-2, s.19 pdf
26Lea BARIĆ, Miljenko ŽUPANIĆ, Milan PERNEK, Danko DIMINIĆ, 2012: Prvi nalazi patogene gljive Chalara fraxinea u Hrvatskoj – novog uzročnika odumiranja jasena (Fraxinus spp.). Š.L. 9-10, s.461 pdf
27Marno Milotić, Osman Mujezinović, Mirza Dautbašić, Tarik Treštić, Daniela Pilarska, Danko Diminić, 2015: PRVI NALAZ ENTOMOPATOGENE GLJIVE Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu & R.S. Soper NA GUBARU U BOSNI I HERCEGOVINI. Š.L. 1-2, s.59 pdf
28Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet u akad. god. 2014./2015.; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2015. BIB
29Željko Zgrablić, Zdenko Tkalčec, Armin Mešić, Hrvoje Marjanović, Danko Diminić, 2015: SMANJUJU LI EKTOMIKORIZNE GLJIVE OSJETLJIVOST CRNOG BORA (Pinus nigra J. F. Arnold) NA ZARAZU VRSTOM Sphaeropsis Sapinea (FR.) Dyko et Sutton?. Š.L. 7-8, s.329 pdf
30Željko ZGRABLIĆ, Hrvoje MARJANOVIĆ, Danko DIMINIĆ, 2016: MOŽEMO LI PREDVIDJETI ZARAZE GLJIVOM SPHAEROPSIS SAPINEA PRATEĆI RAZNOLIKOST GLJIVA U ŠUMSKIM KULTURAMA CRNOGA BORA?. Š.L. 1-2, s.7 pdf
31Danko Diminić, 2016: Dr. sc. KRUNOSLAV ARAČ. Š.L. 11-12, s.631 PDF
32Jelena KRANJEC, Marno MILOTIĆ, Marija HEGOL, Danko DIMINIĆ, 2017: GLJIVAMA SLIČNI ORGANIZMI U TLU ODUMIRUĆIH SASTOJINA POLJSKOG JASENA (Fraxinus angustifolia Vahl). Š.L. 3-4, s.115 pdf
33Danko Diminić, 2017: Dr. sc. JELENA KRANJEC. Š.L. 9-10, s.521 PDF
34Jelena Kranjec Orlović, Ivan Andrić, Ida Bulovec, Danko Diminić, 2019: Vrste gljiva u sjemenu poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl). Š.L. 3-4, s.103 pdf
35Jelena Kranjec Orlović, Ida Bulovec, Milivoj Franjević, Damjan Franjević, Josip Skejo, Marin Biliškov, Danko Diminić, Boris Hrašovec, 2021: Preliminarni rezultati istraživanja entomofaune sjemena poljskog (Fraxinus angustifolia Vahl) i pensilvanskog jasena (Fraxinus pennsylvanica Marshall) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.147 pdf
36Kristijan Tomljanović, Marijan Grubešić, Danko Diminić, Milan Poljak, Jelena Kranjec Orlović, 2022: Štete od jelena običnog (Cervus elaphus L.) u sastojinama poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) Srednje Posavine. Š.L. 3-4, s.117 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 GLAVAŠ, Milan: Danko Diminić, ŠL 5-6/1997, s.308 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM