HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1013
ime J., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar, rasadničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1013)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Imotski

 sin Stipana, lugar, rasadničar, rođ. 1918. Poslove lugara obavljao je od 1948. do 1953. u Vinjanima, Šumarija Imotski. Od 1953. do umirovljenja 1983. god. radio je kao rasadničar u rasadniku “Borak”.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM