HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10150
ime DOKUŠ, Antun
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva, stručni savjetnik, znanstveni asistent
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/10150)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen11. 5. 1934.Seona /Našice/
niže obr.1948.
srednje obr.1953.Osijekrealna gimnazija
apsolvirao1958.
diplomirao4. 9. 1959.ŠF Zagreb
magistrirao1976.ŠF Zagreb
karijera15. 3. 1961.Šumarski institut Jastrebarskoasistent, suradnik, samostalni istraživač
1. 8. 1971.Šumarski institut Jastrebarskov.d. direktor
16. 9. 1985.SIZ šumrarstva Hrvatskerukovoditelj službe za biološku reprodukciju šuma
1. 1. 1991.JP Hrvatske šume
umirovljen30. 6. 1991.
umro4. 6. 2016.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Zagreb

1971

isčlanjeni

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana i Zdenke r. Matun. Otac mu je bio učitelj, a majka činovnica. Hrvat, rimokatolik. Sedmogodišnju osnovnu školu završio je 1948., a Realnu gimnaziju "Ivo Lola Ribar" 1953. u Osijeku.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Studij je upisao 1953. g., a diplomirao je na Šumsko - gospodarskom odsjeku 4.9.1959.
 Na Šum. fakultetu u Zagrebu upisao je 1961. g. poslijediplomski studij iz znanstvene oblasti Silvikultura. Izradio je i obranio magistarski rad pod naslovom "Uspijevanje borovca (Pinus strobus L., ) u sjeverozapadnoj Hrvatskoj". Prema rezultatima istraživanja ing. Dokuš je dokazao da je američki borovac vrsta brzog rasta i velikog prirasta i da je proizvodnost američkog borovca veća ili barem jednaka proizvodnji obične smreke i običnoga bora.
 Naslov magistra šumarskih znanosti iz oblasti Silvikultura stekao je 1976. g.
 Tijekom studija i razdoblja od diplomiranja do odlaska na odsluženje vojnog roka radio je honorarno u Zavodu za uzgajanje šuma, Zavodu za dendrometriju, Zavodu za uzgajanje šuma i Zavodu za šumarsku ekonomiku na Šum. fakultetu u Zagrebu.
 Od 15.3.1961. do 15.9.1985. g. u stalnom je radnom odnosu u Šum. institutu u Jastrebarskom, najprije kao asistent za sjeme i rasadnik (31.3.1961.-26.2.1962.), zatim kao suradnik uzgajivač (27.2.1962.-15.5.1968.), pa sef Odsjeka za uzgoj (16.5.1968.-10.6.1975.) te kao samostalni istraživač - uzgajivač (11.6.1975.-15.9.1985.).
 Od 1.8.1971. do 1.3.1972. bio je vršitelj dužnosti direktora Instituta.
 Od 16.9.1985. do 31.12.1990. bio je zaposlen u SIZ-u šumarstva Hrvatske, Zagreb kao rukovoditelj službe za biološku reprodukciju šuma.
 Nakon reorganizacije hrvatskoga šumarstva, od početka 1991. do 29.6.1991. g. zaposlen je u Direkciji J. P. "Hrvatske šume" p. o. Zagreb. 30.6.1991. odlazi u mirovinu.
 Glavno područje rada bilo mu je iz oblasti uzgajanja četinjača: rasadnička proizvodnja, istraživanje autohtonih i aloktonih četinjača i njihovih provenijencija u stalnim terenskim pokusima; radio je na izboru i rasporedu vrsta četinjača za Pošumljavanje na terenu prema rezultatima dobivenim na temelju pedološko-uzgojnih istraživanja, dajući opis bioloških svojstava i ekoloških zahtjeva preporučenih vrsta četinjača.
 Znanstveni i stručni članci objavljivani su mu u "Radovima" Š. I. Jastrebarsko, "Biltenu" Poslovnog udruženja šumsko-privrednih organizacija Hrvatske, izdanjima JAZU, "Šumarskom listu" i "Šumarskoj enciklopediji".
 Za potrebe šumarske operative izradio je, u izravnoj suradnji, više od 80 elaborata, studija, projekata i stručnih izvještaja iz spomenutog područja rada (nalaze se u dokumentaciji Instituta). Mr. sc. Antun Dokuš sačinio je i petnaestak izvedbenih projekata za ljetne akcije pošumljavanja na području šumskih gospodarstava Karlovac, Ogulin, Sisak, Nova Gradiška, Požega i Split. Od l. IV. do 1.10.1964. g. bio je na specijalizaciji iz rasadničke proizvodnje i tehnike osnivanja kultura četinjača u Danskoj, Vel. Britaniji i Španjolskoj, kao stipendist FAO. Na kraćim studijskim putovanjima bio je u Poljskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Danskoj, Italiji, SR Njemačkoj, Irskoj i Nizozemskoj.
 Bio je član mnogih udruga:
 - Bio je član nekoliko radnih grupa IUFRO;
 - član republičkih i saveznih komisija za sjemenarstvo i sadni materijal;
 - član je republičke komisije za stručni nadzor nad proizvodnjom šumskoga sadnog materijala;
 - Dugogodišnji je član HŠD i Saveza inž. i tehničara SIDI Hrvatske i član nadzornih organa;
 - član je Hrvatskog ekološkog društva.
 - Dugogodišnji je član Sportskog ribolovnog društva "Mrežnica" Duga Resa;
 - član je LD "Družac" Bosiljevo;
 - Bio je aktivan sportaš (igrač hokeja na travi), igrao je za reprezentaciju Zagreba, Hrvatske i bivše Jugoslavije.
 Obnašao je dužnost predsjednika upravnog odbora, predsjednika radničkoga savjeta i zbora radnih ljudi. Za uspješan rad u Institutu nekoliko puta bio je pohvaljivan i nagrađivan.
 Umro je u Zagrebu 4. lipnja 2016. nakon duge i teške bolesti.

1Dopunski elaborat za podizanje 2. 000 ha intenzivnih nasada Četinjača ubrzanog rasta u predjelima Medak i Zitnik S. O. Gospić, (dva elaborata), (s Popović, B., Hajdin, Z. i Potočić, Z.). Gospić, 1964.
2Uzgoj sadnica Četinjača u Jiffy-lon-cicima. Referat na Seminaru o nekim novijim metodama uzgoja sadnog materijala Četinjača, Jastrebarsko, 5. IX. 1965.
3Uzgoj sadnica zel. duglazije u Jiffy-loncicima u rasadniku Kuželj S. O. Delnice. Delnice 1966.
4Primjena Dunemannove metode uzgoja biljaka Četinjača u rasadniku Zagorje S. O. Karlovac. Karlovac 1966.
5Dunemannova metoda uzgoja biljaka Četinjača i njezina primjena u rasadniku Kušelj - Šumarija Delnice, (dva elaborata). Delnice 1966.
6Program rasadničke proizvodnje za Š.G. u Karlovcu, (dva elaborata). Karlovac 1966.
7Pedološka istraživanja tala u svrhu podizanja intenzivnih nasada Četinjača u predjelima Javornik, Riječani, Kokirna... . O. Sisak, (s Majer, B. i Komlenović, N.). Š.I. Jastrebarsko 1966.
8Pedološka istraživanja tala u svrhu podizanja intenzivnih nasada Četinjača na području S. O. Nova Gradiška, šumarije Okučani i Novska, (s Majer, B. i Komlenović, N.). S. I. Jastrebarsko 1966.
9Pedološka istraživanja tala u svrhu podizanja intenzivnih nasada Četinjača na području sela Gakovo, Šumarija Vel. Grđevac, S. O. "Mojica Birta"Bjelovar, (s Majer, B. i Komlenović, N.). Š.G. Bjelovar i Posl. udruženje Zagreb, 8. 1. Jastrebarsko 1966.
10Istraživanje tala na području S. O. "Papuk", Slatina, u svrhu podizanja intenzivnih nasada Četinjača - šumarija: Voćin, Virovitica i Suhopolje. S. I. Jastrebarsko 1966.
11Pedološka istraživanja tala u svrhu podizanja intenzivnih nasada šumskog drveća na području S. O. Koprivnica - šumarije: Koprivnica i Kloštar Podravski, (s Majer, B. i Komlenović, N.). S. I. Jastrebarsko 1966.
12Istraživanje tala na području S. O. "Krndija, Našice s preporukama za njihovo iskorištavanje u svrhu podizanja intenzivnih nasada Četinjača - šumarije: Đurđenovac, Orahovica, Našice i Slat. Drenovac, (s Majer, B. i Komlenović, N.). Š.G. Našice i Posl. udruženje Zagreb 1966.
13Pedološka istraživanja tala u svrhu podizanja intenzivnih nasada Četinjača na području S. O. Slav. Brod - šumarije: Slav. Brod, Trnjani i Oriovac, (s Majer, B. i Komlenović, N.). Š.G. Slav. Brod i Posl. udruženje Zagreb 1966.
14Pedološka istraživanja tala u svrhu podizanja intenzivnih nasada Četinjača u G.J. "Garjevica", Kutina, (s Komlenović, N. i Majer, B.). Š.G. Kutina i Posl. udruženje Zagreb 1966.
15Istraživanje tala na području 8. G. Zagreb s preporukama za njihovo iskorištavanje u svrhu podizanja intenzivnih nasada četinjača - šumarije: Zlatar i Krapina, (s Komlenović, N. i Majer, B.). Š.G. Zagreb i Posl. udruženje Zagreb 1966.
16Istraživanje tala na području Š.G. Požega s preporukama za njihovo iskorištavanje u svrhu podizanja intenzivnih nasada Četinjača - šumarije: Kutjevo i Požega, (s Komlenović, N., Martinović, J. i Majer B.). Š.G. Požega i Posl. udruženje Zagreb 1966.
17Komparativan pokus 4 provenijencije zel. duglazije u G. J. "Garjevica B", odjel 34, Š.G. Kutina. Fazni stručni izvještaj za razdoblje 1966. -1970. g. Kutina 1971.
18Komparativan prikaz 4 provenijencije zel. duglazije u G. J. "Slatki potok", odjel 35. Fazni izvještaj za razdoblje 1966. - 1970., Š.G. Bjelovar. Bjelovar 1974.
19Komparativan pokus o provenijencija zel. duglazije u G. J. "Jastrebarske prigorske šume", odjel 43, Š.G. Karlovac. Fazni izvještaj za razdoblje 1966. -1970. Karlovac 1970.
200 rasadnicima i kulturama Četinjača, Jastrebarsko, 28. -29. IX. 1967.
21Istraživanje tala na području Poljoprivredno - šumskog kombinata "Spačva", Vinkovci, u svrhu podizanja intenzivnih nasada Četinjača - Šumarija Vukovar, (s Majer, B. i Komlenović, N.). Š.G. Vinkovci i Posl. udruženje 1967.
22Istraživanje tala na području Š.G. Senj s obzirom na njihovu prikladnost za uzgoj Četinjača, (s Majer, B. i Komlenović, N.). Š.G. Senj i Posl. udruženje Zagreb 1967.
23Rasadnička proizvodnja Četinjača. Referat na Seminaru o rasadničkoj proizvodnji, podizanju i njezi nasada Četinjača brzog rasta. Dolenjske Toplice, 8. XI. 1968., 8. 1. Jastrebarsko 1968.
24Uzgoj biljaka Četinjača na iglicama obične smreke. "Radovi" Jug. inst. za Četinjače Jastrebarsko 2, Zagreb 1969., s. 5-16.
25Ispitivanje najpogodnijih supstrata za uzgoj jednogodišnjih biljaka zel. duglazije, am. borovca i ob. smreke. Završena studija za repub. fond za znanstveni rad SKH, (dvije studije). S. I. Jastrebarsko 1970.
26Komparativan pokus 6 vrsta Četinjača u O. J. "Zalesina", odjel 43, Šumarija Skrad. Fazni izvještaj za razdoblje 1970. -1974. Delnice 1975.
27Običan bor, obična smreka, zel. duglazija i američki borovac u plantaži Durgutovica, (s. Orlić, S.), Š.G. Vinkovci, Vinkovci 1971.
28Pedološko istraživanje tala na području Š.G. Koprivnica s osvrtom na mogućnost uzgoja Četinjača - šumarije Sokolovac i Koprivnica, (s Majer, B. i Komlenović, N.). Š.G. Koprivnica i Posl. udruženje Zagreb 1971.
29Pedološka istraživanja plantaže topola s osvrtom na mogućnost sadnje Četinjača - Šumarija Vel. Gorica, šumski predjel "Drot", (s Majer, B. i Komlenović, N.). Šumarija Vel. Gorica 1971.
30Tla Samoborske Plešivice s osvrtom na mogućnost uzgoja Četinjača - Šumarija Jastrebarsko, Š.G. Karlovac, (s Majer, B.,Orlić, S. i Komlenović, N.). Š.G. Karlovac i Posl. udruženje Zagreb 1971.
31Običan bor, zel. duglazija i amer. borovac u plantaži Donja Dolca, Š.G. Slav. Brod, (s Orlić, S.), Slav. Brod 1971.
32Utjecaj provedenih mjera njege na razvoj mladih sastojina ob. bora u G. J. Bosiljevo, Š.G. Karlovac, (s Orlić, S.), Karlovac 1971.
33Idejni projekt za podizanje intenzivnih kultura Četinjača na području Š.G. Gospić, (s Komlenović, N.), Gospić 1972.
34Informacija o rasadniku Jug. inst. za četinjače Jastrebarsko. Referat na Seminaru o rasadničkoj proizvodnji Četinjača, Jastrebarsko, 19. IX. 1972.
35Osvrt na proizvodnju biljaka u šumskim rasadnicima Četinjača Gozdnog gosp. Maribor, (dva elaborata). Maribor 1972.
36Izbor novih vrsta i provenijencija alohtonih Četinjača. Fazni izvještaj za razdoblje 1972. -1975. god. 8. 1. Jastrebarsko 1976.
37Pokusi provenijencija zel. duglazije i američkih vrsta Četinjača u Lokvama i Kupčini, Š.G. Karlovac. Karlovac 1973.
38Komparativan pokus 13 provenijencija zel. duglazije u Surduku, Šumarija Trnjani, Š.G. Slav. Brod, Slav. Brod 1973.
39Komparativan pokus 13 provenijencija zel. duglazije i 3 provenijencije tulipanovca u Paulinovcu, Š.G. "Krndija Našice. Našice 1973.
40Pokus provenijencija zel. duglazije i sjevernoameričkih vrsta Četinjača u Dur-gutovici - Šumarija Mikanovci, Š.G. "Hrast" Vinkovci. Vinkovci 1973.
41Sitkanska smreka i žuti bor - dvije nove i perspektivne vrste Četinjača. Referat na seminaru iz rasadničke proizvodnje i uzgoja kultura Četinjača, Karlovac i Bjelovar, 18. XII. i 20. XII. 1973. 8. 1. Jastrebarsko 1973.
42Pedološko istraživanje tala na području Š.G. Bjelovar s osvrtom na mogućnost uzgoja četinjača - šumarije: Vrbovec, Vel. Pisanica, Križevci i Pakrac, (s Majer, B.). Š.G. Bjelovar i Posl. udruženje Zagreb 1973.
43Pedološka istraživanja tala na području 8. G. Slav. Brod s osvrtom na mogućnost uzgoja Četinjača, (s Majer, B.). Š.G. Slav. Brod i Posl. udruženje Zagreb 1973.
44Obrezivanje grada - mjere njege u kulturama i sastojinama Četinjača za proizvodnju visokokvalitetne oblovine, (s Orlić, S.). "Radovi" 8. 1. Jastrebarsko 1973.
45Pedološka istraživanja tala na području S. O. Požega s osvrtom na mogućnost uzgoja četinjača - šumarije Pleternica i Čaglin, (s Mayer, B.). Š.G. Požega i posl. udruženje Zagreb 1973.
46Izbor produktivnijih domaćih i stranih Četinjača za jadransko mediteransko područje i tehnika njihovog uzgoja u rasadnicima i kulturama. Završna studija za Savezni fond za naučni rad. S. I. Jastrebarsko 1973.
47Orlić S. — Dokuš A., 1973: Iufro, Sekcija l. Š.L. 11-12, s.486 PDF
48Proizvodnja klijanaca četinjača u lije-hama u rasadniku "Krka" O. o. Novo Mesto. S. I. Jastrebarsko 1974.
49Običan bor, crni bor, evropski ariš, obična smreka i amer. borovac u jugoistočnoj Slavoniji, (s Orlić, S.). Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije, JAZU, Centar za znanstveni rad, Vinkovci 1975.
50Pokus provenijencija zel. duglazije u banskom gaju i pokus sjevernoamer. Četinjača u Zelengaju - Šumarija Varaždin, S. O. Varaždin, Varaždin 1975.
51Uzgoj biljaka Četinjača na različitim supstratima. Završna studija za SIZ za znanost SKH i Posl. udruženje. S. I. Jastrebarsko 1976.
52Uzgoj presađenica Četinjača u Jiffy-londCimSL. Završna studija za SIZ za znanost SRH. S. I. Jastrebarsko 1976.
53Uspijevanje borovca (Pinus strobus L., ) u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, (magistarski rad). Š.F. Zagreb 1976.
54Sitka Spruce Internationalen Ten-Provenance Experiment in Yugoslavia, (s Gračan, Joso). Proceedings of the IUFRO joint meeting of working parties, Vancouver, Canada, 1978., vol. 2.
55Istraživanje faune tla u različitim tipovima tla, (s Kovačević, Ž., Gračan, J., Halambek, M. i Harapin, M.). Završni izvještaj, S. I. Jastrebarsko 1979.
56Rezultati prorjeđivanja mladih sastojina običnog bora, (s. Orlić, S.). Radovi 37, 1979., S. I. Jastrebarsko, s. 1-38.
57Orlić, S. i Dokuš, A., 1980: Međunarodni simpozij IUFRO, S 3,02—00 — SSSR, rujan, 1979. Š.L. 1-2, s.77 PDF
58Limba (P. cembra), (s. Fukarek, P.). Š.E., l, Zagreb, 1980., s. 143.
59Vajmutovac (P. strobus ´L.), (s Fukarek, P.). Š.E., l, Zagreb 1980., s. 145-146.
60Američki crveni bor (P. resinosa Ait., ), (s Anić, M.). Š.E., l, Zagreb 1980., s. 155.
61Žuti bor (P. ponderosa DougL), (s Fukarek, P.). Š.E. l, Zagreb 1980., s. 155.
62Džefrejev bor (P. Jeffreyi A. Murr.), (s Fukarek, P.). Š.E., l, Zagreb 1980., s. 155-156.
63Dugoiglični bor (P. palustris Mili, ), (s Vidaković, M.). Š.E., l, Zagreb 1980., s. 156.
64Teda bor (P. Taeda ~L.), (s Vidaković, M.). Š.E., l, Zagreb 1980., s. 156.
65Smrčoliki bor (Pinus echinata Mili., ), (s Vidaković, M.). Š. E., l, Zagreb 1980., s. 156.
66Kanarski bor (P. canariensis Smith. ^, (s Anić, M.). Š.E., l, Zagreb 1980., s. 156.
67Pičpajn (P. rigida Mili., ), (s Fukarek, P.). Š.E., l, Zagreb 1980., s. 156- 157.
68Usukani bor (Pinus contorta Loud. ^, (s Vidaković, M.). Š.E., l, Zagreb 1980., s. 157-158.
69Kalifornijski bor (Pinus radijata Don., ), (s Vidaković, M.). Š.E., l, Zagreb 1980., s. 158.
70Projekt za osnivanje kultura Četinjača u gospodarskoj jedinici "Lipovača" S. O. Karlovac, OOUR Šumarstvo Slunj, (s Orlić, S.). S. I. Jastrebarsko 1981.
71Prilog za poznavanje početnog rasta šest vrsta Četinjača u Gorskom kotaru. "Radovi" 47, Zagreb 1981., s. 41-64.
72Projekt za osnivanje 300 ha kultura Četinjača na području OOUR Šumarstvo Vrginmost, R. J. Šumarija Topusko u O. J. "Petrova gora - Bublen, K. O "Pecka" i "Crni potok" sa SORA-om u ljetnom razdoblju 1983. g., (s Komlenović, N., Mayer, B. i Orlić, S.). S. I. Jastrebarsko 1982.
73Projekt za osnivanje kultura na području S. O. Sisak sa SORA-om u ljetnom razdoblju 1983., (s Komlenović, N. i Majer, B.). S. I. Jastrebarsko 1982.
74Projekt za osnivanje kultura Četinjača na lokalitetu "Medak", Šumarstvo na kršu Gospić, sa SORA — om u ljetnom razdoblju 1983., (s Orlić, S.). S. I. Jastrebarsko 1982.
75Projekt za osnivanje 100 ha kultura četinjača na lokalitetu "Prespa", S. O. "Lika" Gospić, OOUR Šumarija Titova Korenica sa SORA — om u ljetnom razdoblju 1983., (s Komlenović, N., Mayer, B. i Orlić. S.). S. I. Jastrebarsko 1982.
76Projekt za osnivanje kulture crnog bora na lokalitetu "Golubić", S. O. Knin, sa SORA — om u ljetnom razdoblju 1983. godine, (s. Komlenović. N., Majer, B. i Orlić, S.). S. I. Jastrebarsko 1982.
77Projekt za osnivanje kultura Četinjača na lokalitetima "Veliko brdo" i "Kraljeva stopa", S. O. Nova Gradiška, OOUR Šumarija Okučani sa SORA — om u ljetnom razdoblju 1983. g., (s Komlenović N., Majer, B. i Orlić, S.). S. I. Jastrebarsko 1982.
78Projekt za osnivanje 350 ha kultura Četinjača na području S. O. "Lika", Gospić, OOUR Šumarija Titova Korenica, Udbina i Donji Lapac s omlad. radnim brigadama u ljeto 1983., (s Komlenović, N., Majer, B. i Orlić. S.). S. I. Jastrebarsko 1983.
79Projekt za osnivanje kultura Četinjača na lokalitetu "Grđevica", Š.G. Bjelovar, OOUR Šumarija Pakrac sa SORA-om u ljetnom razdoblju 1983., (s Komlenović, N., Majer, B. i Orlić, B.). Š. I. Jastrebarsko 1983.
80Projekt za osnivanje 50 ha kultura Četinjača sa SORA-om na području Š.G. Sisak, OOUR Šumarija Dvor, G. J. "Zrinska brda, odjel 51, u ljetnom razdoblju 1983., (s Komlenović, N., Majer, B. i Orlić, S.). S. I. Jastrebarsko 1983.
81Projekt za osnivanje 350 ha kultura četinjača na području Š.G. Karlovac, R. J. Šumarija Slunj, Duga Resa, Krnjak i Topusko sa SORA-om u ljeto 1983., (s. Komlenović, N., Majer, B. i Orlić, S.). S. I. Jastrebarsko 1983.
82Projekt za osnivanje 300 ha kultura Četinjača sa SORA-om na području Š.G. Ogulin, O. J. "Međuvođe - Žale" u ljetnom razdoblju 1983. g., (s Komlenović, N., Majer. B. i Orlić, S.). S. I. Jastrebarsko 1983.
83Projekt za osnivanje 100 ha kultura na lokalitetu "Kričke, Š.G. "Mojica Birta", Bjelovar, OOUR Šumarija Pakrac sa SORA-om u ljetnom razdoblju 1984. g., (s Komlenović, N., Majer, B. i Orlić, s.). S. I. Jastrebarsko 1984.
84Projekt za osnivanje 100 ha kultura na području k. o. Mijači, lokalitet Šušnjari, Š.G. Slav. Požega, sa SORA-om u ljetnom razdoblju 1984., (s Komlenović, N., Majer, B. i Orlić, S.). S. I. Jastrebarsko 1984.
85Projekt za osnivanje 105 ha kultura listača i Četinjača na području Š.G. Sisak, OOUR Šumarija Dvor, Pokupsko, Lekenik i Sunja sa SORA-om u ljetnom razdoblju 1984. g., (s Komlenović, N., Majer, B. i Orlić. S.). S. I. Jastrebarsko 1984.
86Projekt za osnivanje 300 ha kultura četinjača na području Š.G. Karlovac, R. J. Šumarija Slunj, Krnjak i Krašić sa SORA-om u ljeto 1984. g., (s Komlenović, N., Majer, B. i Orlić, S.). S. I. Jastrebarsko 1984.
87Projekt za osnivanje 150 ha kultura Četinjača na području Š.G. Ogulin, OOUR Šumarija Josipdol, OOUR Šumarija Plaški i OOUR Šumarija Gomirje sa SORA-om u ljetnom razdoblju 1984. g., (s Komlenović, N., Majer, B. i Orlić, S.). S. I. Jastrebarsko 1984. Šumske kulture. "Radovi" 2, izvanredno izdanje, Zagreb 1984., s. 63-68.
88Projekt za osnivanje 300 ha kultura Četinjača na području OOUR za uzgoj i zaštitu šuma Ogulin, R. J. Šumarija Ogulin, sa SORA-om u ljetnom razdoblju 1985. g., (s Komlenović, N., Majer, B. i Orlić, S.). S. I. Jastrebarsko 1985.
89Projekt za osnivanje 300 ha kultura četinjača na području Š.G. Karlovac, OOUR za uzgoj i zaštitu šuma Jastrebarsko, R. J. Slunj, Krašić i Krnjak sa SORA-om u ljetnom razdoblju 1985. g., (s Komlenović, N., Majer, B. i Orlić, S.). S. I. Jastrebarsko 1985.
90Projekt za osnivanje 330 ha kultura Četinjača na području Š.G. "Lika", Gospić, OOUR Šumarstvo na kršu, Gračac, R. J. Šumarija Udbina i Srb te OOUR za uzgoj i zaštitu Titova Korenica R. J. Korenica sa SORA-om u ljetnom razdoblju 1985. g., (s Komlenović, N., Majer, B. i Orlić, S.). S. I. Jastrebarsko 1985.
91Projekt za osnivanje 100 ha kultura listača i Četinjača na području Š.G. "Josip Kozarac", Nova Gradiška, R. J. Šumarija Novoselec, Popovača i Kutina sa SORA-om u ljetom razdoblju 1985. g., (s Komlenović, N., Majer, B. i Orlić, S.). S. I. Jastrebarsko 1985.
92Projekt za osnivanje 358 ha kultura listača i Četinjača na području Š.G. Sisak, R. J. Šumarija Lekenik, Petrinja, Sunja, Dvor sa SORA-om u ljetnom razdoblju 1985. g., (s Komlenović, N., Majer, B. i Orlić, S.). S. I. Jastrebarsko 1985.
93Antun Dokuš, Stevo Orlić, Željko Orešković, Milan Žgela, Slavko Matić, Milan Oršanić, 1992: Šumski rasadnici. Šume u Hrvatskoj, s. 101
94Slavko Matić, Antun Dokuš, Stevo Orlić, 1992: Šumske kulture i plantaže. Šume u Hrvatskoj, s. 105
95Šumski rasadnici, (s Orlić, S., Orešković, 2., Žgela, M., Matić, S. i Oršanić, M.). U ediciji "Šume u Hrvatskoj, Zagreb 1992., s. 101-104.
96Šumske kulture i plantaže, (s Matić, S. i Orlić, S.). U ediciji "Šume u Hrvatskoj, Zagreb 1992., s. 105-108.

nedeterminirano:
97Prethodni rezultati istraživanja nekih supstrata upotrebljavanih za proizvodnju jednogodišnjih biljaka zel. duglazije, am. borovca i ob. smreke. Referat na Seminaru
98Osjetljivost na insekte i bolesti izabranih sjevernoameričkih vrsta šum. drveta uzgajanih u Jugoslaviji, (s Harapin, M. i Milatović, I.). Završna studija za temu koju su financirale SAD.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Bertović, S.: Dokuš, Antun. HBL, 3, Zagreb, 1993., s. 457.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HARAPIN, Miroslav: DOKUŠ ANTUN KRUNO (1934–2016), ŠL 1-2/2017, s.103 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM