HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1019
ime J., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov. – pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1019)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Nova Gradiška

1996

više nisu članovi

šumarski tehničar

 Sin Josipa Jurkovića. Osnovnu školu polazio je u Cerniku, a Srednju šum. u Novoj Gradiški (1981). Od 1981. do danas (2003) radi u Šumariji Nova Gradiška, UŠP Nova Gradiška. Pretežito je radio na mjestu lugara – čuvara šuma. Zaposlen je u «Hrv. šumama», UŠP Nova Gradiška, Šumarija Nova Gradiška.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM