HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10226
ime MAJER, Dragutin
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, prof. šumarske škole, šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10226)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen12. 10. 1908.Virovitica
apsolvirao1932.
diplomirao1933.
umro26. 6. 2000.Rijeka
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Ivana i Marije r. Baugut. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio odvjetnik solicitator, a majka domaćica. Osnovnu je školu polazio i završio u Virovitici 1916., a III. realnu gimnaziju u Zagrebu 1938.
 Studirao je šumarstvo na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je 1933.
 Rad u šumarskoj struci otpočeo je već kao teh. dnevničar 16.7.1931. Ni nakon završetka studija nije dobio stalno zaposlenje: od 4. 1. do 4.9.1934. g. bio je službeni dnevničar u zagrebačkoj ispostavi Ministarstva šuma i ruda Beograd.
 Tek 5.9.1934. dobiva mjesto pripravnika u Šumskoj upravi Rujevac. Radio je na eksploataciji šuma i šumskih prometnih sredstava u Bosanskom Novom do 7.8.1937. godine kada je premješten u Vojnić za sefa šumske manipulacije eksploatacije šuma.
 Godine 1936., položio je državni stručni ispit u Beogradu. Napisao je rad pod naslovom "Šumsko-uzgojne osobine bukve, hrasta i kestena u mješovitim sastojinama s analizom primjernog stabla (visina - volumen) na području Šumarije Rujevac".
 Dana 16.5.1940. biva premješten u Šumsku upravu Garešnica, na mjesto sefa uprave za uzgoj i eksploataciju šuma.
 Od 23.1.1943. do 27.8.1944. radio je u Ravnateljstvu šuma Bjelovar. Bio je referent Odsjeka za režiju i Odsjeka za građevinarstvo u zvanju višeg šumarskog pristava.
 Od 28.8.1944. do 1.5.1945. u Domobranskoj je doknadnoj bojni u Bjelovaru. Kao pričuvni pješadijski poručnik bio je na građenju fortifikacijskih objekata obrane.
 Dana 13.5.1945. poslan je za v. d. upravitelja Šumarije "Štorgina greda" Pitomaca - u svojstvu pristava. Brinuo se za uzgoj i eksploataciju na području Podravine. Tu se zadržao dvije godine - do 1.7.1947. kad je premješten u ŠG Bjelovar, gdje je tri mjeseca bio referent Proizvodnog odsjeka.
 Čitavu 1948. godinu bio je tehnički direktor za eksploataciju šuma Poduzeća za iskorišćivanje šuma Karlovac. Godinu i po bio je tehnički direktor u DI "Petrova Gora" Karlovac (1.1.1949.-14.6.1950.). Nekoliko je mjeseci bio sef manipulacije i iskorišćivanja na radilištu Draganić u istom poduzeću, pa na radilištu Sošice.
 Od 1.2.1951. do 31.3.1954. bio je profesor na srednjoj Šumarskoj školi u Karlovcu. Predavao je veći broj stručnih predmeta: iskorišćivanje šuma, Šumsko građevinarstvo i pomoćna sredstva, organizacija šumarstva, dendrometrija.
 Napustio je prosvjetnu struku i postao direktor Karlovačke industrije drva (1.4.1954.-3.10.1956.). Nakon sto je mjesec dana bio na mjestu zamjenika sefa uprave DIP Karlovac, prelazi u Šumariju Karlovac I za režijskog referenta sa komercijalnom službom šumskih proizvoda (16.10.1956.-31.1.1959.)
 Konačno prelazi u Sekciju za uređivanje šuma Zagreb, gdje je najprije visi referent za uređivanje šuma, a od 1.12.1959. sef sekcije i savjetnik do umirovljenja 31.5.1975. godine.
 Bio je na specijalizaciji u Austriji na teret FAO iz područja eksploatacije i transporta u Šumarstvu.
 Iako je dipl. ing. Dragutin Majer bio često premještan i mijenjao radna mjesta, on je svagdje gdje je radio ostavio trag. Uz neposredan rad u struci on je dao golem doprinos hrvatskom Šumarstvu izradivši od 1959. do 1975. na desetke gospodarskih osnova od Istre do Našica.
 Bio je suradnik "Šum. lista" i "Šumarskih novina", u kojima je objavio desetak članaka. Napisao je i petnaestak referata i raznih priopćenja.
 Sudjelovao je u radu raznih komisija za izradu pravilnika, normi, sistematizacije za područje uređivanja šuma. Osnivač je i tajnik Šumarskoga kluba Karlovac (1952.-54. ), član Savjeta za komunalne poslove NO grada Karlovca, predsjednik školskog odbora srednje Šumarske škole Karlovac, prisegnuti vještak Kotarskog suda Karlovac, član Upravnog odbora Saveza Šumarskih društava Zagreb i član Savjeta za komunalne poslove NO grada Karlovca. Sudjelovao je u radu mnogih komisija državnih organa, Šumarstva i drvne industrije grada i kotara Karlovac.
 Godine 1976. prigodom 130. obljetnice osnutka Hrvatsko - slavonskoga Šumarskoga društva dodijeljena mu je povelja.

1Majer, 1952: Mjesto šumskog tehničara u privredi. Š.L. 12, s.472 PDF
2Mjesto šum. tehničara u privredi šumarstva. Šum. list 12, 1952., s. 474-480.
3Izlučenje zelenog pojasa oko grada Karlovca, (s Berlekovićem), (prijedlog) NO grada, Karlovac 1953.
4Šumarstvo na području kotara Karlovac, (s Berlekovićem), referat za NO kotara, Karlovac 1955.
5Privredno-ekonomska geografija Aus tri je s osvrtom na Šumarstvo i drvnu industriju, Izvješće za Sekretarijat za industriju NHH - za FAO Zagreb i predavanje u Šum. klubu Karlovac, 1957.
6Pojednostavljenje i smanjenje obima ured. elaborata. - O obilježbi i doznaci (konsignaciji) stabala za sječu. Šum. list 1-2, 1964.
7Da li revizija ili obnova šum. priv. osnova. Šum. list 3-4, 1964.
8Primjena ručne prese kod punjenja stabala - izvrtaka. Šum. list 5-6, 1964.
9Majer D., 1964: Pojednostavljenje i smanjenje uređajnog elaborata šum. privr. osnova.. Š.L. 1-2, s.73 PDF
10Majer D., 1964: O obilježbi i doznaci (konsignaciji) stalaba za sječu. Š.L. 1-2, s.76 PDF
11Majer D., 1964: Da li revizija ili obnova šumsko-privrednih osnova? . . .. Š.L. 3-4, s.152 PDF
12Majer D., 1964: Primjena ručne preše kod punjenja stabala.. Š.L. 5-6, s.269 PDF
13Majer D., 1965: Što su pokazale prve revizije šumsko-privrednih osnova. Š.L. 1-2, s.79 PDF
14O 30-god. službe uređivanja šuma. Šum. list 11-12, 1965., s. 518-522.
15Uređivanje šuma, transporta šum. proizvoda, sredstava transporta i uređenje stovarišta. Skripta za obrazovanje šumskih radnika, Posl. udruženje, Zagreb 1967.
16Pravilnik o izradi šum. privr. osnova gospodarenja i programa za unapređivanje šuma (N. N. br. 47/68) - sa suradnicima. Poslovno udruženje, Zagreb 1968.
17Cilj i smjernice gospodarenja u šumama Medvednice. Bilten Posl. udruženja, Zagreb 1969.
18Analiza šumskog fonda revidiranih osnova gospodarenja u Šum. gospodarstvu Zagreb. Bilten Posl. udruženja, Zagreb 1970.
19Program za unapređenje šuma - Pionirski grad. (Za "Inžinjering" Zagreb), Zagreb 1971.
20Osnova gospodarenja za OJ "Slatinske podravske šume". ŠG "Papuk", Podravska Slatina 1971.
21Sirovinska baza za stadij projekta o novoj tvornici celuloze "Savacel - Drava-cel". Ekonomski institut, Zagreb 1976.
22Zelene površine grada Zagreba. Zavod za zaštitu prirode i Sekcija za uređenje šuma, Zagreb 1977.
23Park prirode - Medvednica, (studija za zaštitu prirode). Hepub. zavod za zaštitu prirode, Zagreb 1978. -79.
24Provjera podataka šumarstva SB Hrvatske za kompjutersku obradu sa korekcijama i dopunama. Republički zavod za statistiku, Zagreb 1979.
25Uređajna osnova NP "Mljet" sa prostornim planom i zaštitom objekata. NP "Mljet", Govedari 1980.
26Majer, D., 1980: Šume Medvednice kao rekreacijsko područje grada Zagreba. Š.L. 7-8, s.299 PDF
27Majer, D., 1981: DELAČ, Slavko, dipl. inž. šum.. Š.L. 10-12, s.529 PDF
28Majer, D., 1983: Uređajne osnove za šume Nacionalnog parka »Mljet« od 1875. do 1980 godine. Š.L. 1-2, s.71 PDF
29Šumskogospodarska osnova za Prigorsko - zagorko šumskogospodarsko područje 1986-1995. Šumarija Zagreb 1986.
30Majer, D., 1992: Šume Maceljske gore prema gospodarskim osnovama od 1888. do 1986. godine. Š.L. 3-5, s.141 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: ŠIS, s. 8.
 *** ŠL 1934., s. 453; 1937., s 615; 1938., s. 45; 1940., s. 327; 1941., s. 502; 1943., s. 268.
 *** ŠN, s. 357, 550.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske 1846-1976., s. 386, 387, 417.
 *** ŠL 3-4/97., s. 186
 *** HŠD 1846-1996., s. 262, 331.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 GRAČAN, Joso: Dragutin Mayer, dipl. ing. šum. (1908 – 2000), ŠL 7-8/2000, s.491 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM