HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10228
ime MAJERA, Miroslav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, dr. sc.
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10228)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen23. 4. 1931.Bački Petrovac /Vojvodina/
apsolvirao1954.
diplomirao1955.
magistrirao1966.
doktorirao1982.
umro18. 10. 1993.Osijek

 Sin Mihajla i Zuzane r. Vida. Slovak, hrvatskoga državljanstva, evangelik. Otac mu je bio trgovac, a majka službenica. Osnovnu je školu završio u Kuplinu 1942., a Slovačku realnu gimnaziju u Bačkom Petrovcu, na kojoj je maturirao 1950. godine.
 Studij šumarstva upisao je na Šumarskom fakultetu u Beogradu. Diplomirao je 1955. Na istom fakultetu pohađao je poslijediplomski studij. Magistrirao je 1966. i doktorirao 1982. iz oblasti ekonomije i organizacije Šumarstva.
 Šumarsku karijeru započinje u Lovno - šumskom gospodarstvu "Jelen" 1.2.1957., najprije u Šumariji Zmajevac, a potom (tijekom 1959. ) u Lovno - šumskoj upravi Tikveš u svojstvu zamjenika upravitelja. Od 1959. do 1964. obnaša dužnost upravitelja Lovno - šumske uprave Kopačevo, od kada, pa do zaključno 1971. g., radi u Operativno - naučnom institutu "Dr. I. Đuričić". Od 1972. do 1991. tehnički je direktor radne organizacije i član Poslovodnog odbora LŠG "Jelen".
 Osnivanjem JP "Hrvatske šume" imenovan je rukovoditeljem Razvojno-planskog odjela UŠ Osijek, na kojoj dužnosti ostaje sve do smrti.
 Napisao je velik broj znanstvenih i stručnih radova.
 "Svi njegovi uspjesi u stručnom i znanstvenom radu prije svega mogu se pripisati osobinama ukorjenjenima u njegovu karakteru: znatiželji, spremnosti za suradnju i dobroj organizaciji posla, a prije svega u visokoj stručnoj svijesti" (J. Brna, 1993. ).

1Majera, M.: Činioci proizvodnje i njihov utjecaj na rezultate poslovanja Lov-no-šumskog gospodarstva "Košutnjak" Bilje od 1952. -1963. godine, (magistarski rad), ŠF Beograd 1966., s. 1-160.
2Majera, M.: Gajenje sadnica 3/3 cv. Populus robusta i uticaj navodnjavanja. Bilten JNKT "Topola" br. 20-21, Bgd 1961.
3Majera, M.: Usklađivanje plana seca s kalendarskom godinom. Bilten LŠF Jelen br. 21, Bgd 1964.
4Majera, M.: Planiranje u našoj organizaciji. Bilten LŠG "Jelen" br. 24, Bgd 1965.
5Majera, M.: Organizacija i ekonomika proizvodnje mekih lišćara i značaj ove proizvodnje za šumarstvo i drvnu industriju SFRJ, (disertacija). ŠF Beograd 1981., s. 1-475.
6Tepšič, S., Majera, M.: šume Baranje -uloga i značaj. Tri stoljeća Belja, Osijek, JAZU, Zavod za znanstveni rad. Posebno izdanje 1986.
7Majera, M., Brna, J., Nikolandić, Đ.: Biološka, tržišna i ekonomska opravdanost intenzivnog uzgoja divljih svinja. Privreda 5-6, Osijek 1990.
8Cvetić, Lj., Majera, M., Kalinka, M.: Proučavanje odnosa idealnog i realnog prirasta prasadi (Sus scrofa L. ) u baranjsko-backom lovno-šumskom području. Veterinarski glasnik br. 45 (2), Beograd 1991.
9Manojlović, L., Brna, J., Majera. M.: Utjecaj prihranjivanja na porast težine prasadi s posebnim osvrtom na kasno rođenu prasad (Sus scrofa). Šum. list 9-10, 1992.
10Brna, J., Nikolandić, Đ., Majera, M.: Prilog poznavanju reproduktivnih svojstava jelena (C. elaphus) u farmskom uzgoju divljaci. Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji, 22 (1), Osijek, 1992.
11Majera, M., Manojlović, L., Brna, J.: Prilog izučavanju gospodarske opravdanosti farmskog uzgoja lopatara (Dama dama L.;. Šum. list 1-2, 1994.

nedeterminirano:
12VAŽNIJI RADOVI
13Brna, J., Nikolandić, Đ., Majera, M.: Juvenilan i subadultan razvoj jelencića (C. elaphus ii. ) u ograđenom uzgajalištu. Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji" 19/1-2, Osijek 1989.

 *** In memoriam, Miroslav Majera, dipl. ing. šumarstva (1931-1993. ). Glasilo "Hrvatske šume" 20. X. 1993., s. 12.
 *** ŠL 3-4, 1997., s. 186.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM