HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10230
ime M., Dario
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10230)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1971.Delnice
srednje obr.1975.Delnicegimnazija
apsolvirao1984.
diplomirao12. 4. 1985.Šumarski fakultet Zagreb
magistrirao11. 2. 2005.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1. 7. 1985.GPŠG Delnicepripravnik
1. 7. 1986.GPŠG Delnicesamostalni taksator
2. 1994.UŠP Delicestr. suradnik za lovstvo
trenutno, od1. 7. 1995.UŠP Delnicerukovoditelj lovstva Sin Marija i Zlate r. Pleše. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je ekonomist, a majka službenica. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Delnicama, gdje je završio i nižu glazbenu školu. Maturirao je na gimnaziji "Ilonka Golik" 1975. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Uz studij je pohađao i Školu za strane jezike u Zagrebu, te je završio V. stupanj engleskog jezika. Tijekom studija regulirao je vojnu obvezu, te je diplomirao 12. 4, 1985. godine iz predmeta šumske komunikacije kod mentora prof. dr. sc. Ive Kneževića. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Gospodarska opravdanost izgradnje šumskih prometnica".
 Prvo zaposlenje dobiva u ŠG Delnice, u odjelu za uređivanje šuma (1.7.1985.), u kojem, nakon jednogodišnjeg pripravničkog staža, radi kao samostalni taksator punih deset godina. U to vrijeme izuzetno je dobro upoznao problematiku prebornih šuma Gorskoga kotara, ugradivši u uređajne elaborate vise korisnih naputaka za održavanje njihove proizvodnosti i zaštite.
 Kao pasionirani lovac, u veljači 1994. popunjava ispražnjeno mjesto stručnog suradnika za lovstvo u Proizvodnom odjelu UŠ Delnice, da bi novom organizacijom "Hrvatskih šuma" 1.7.1995. bio postavljen na radno mjesto rukovoditelja Odjela za lovstvo pri UŠ Delnice.
 Izradio je više lovnogospodarskih osnova, a 18. 12. 1996. pred ispitnom komisijom HLS položio je ispit za ocjenjivača lovačkih trofeja.
Radeći 17 godina u poslovima lovstva, stekao je iskustvo u gospodarenju divljači, a uvidjevši veliku biološko-ekološku i gospodarsku vrijednost smeđeg medvjeda, posvetio se njegovu gospodarenju. UŠP Delnice danas je vodeći lovoovlaštenik u Hrvatskoj u gospodarenju smeđim medvjedom.
Akademske godine 1993./94. upisao je poslijediplomski znanstveni studij, smjer lovstvo na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te magistrirao 11. veljače 2005. godine. Naslov magistarskog rada je "Značaj gospodarenja smeđim medvjedom (Ursus arctos L.) u Gorskom kotaru za stabilnost i strukturu populacije".
Na šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 15. 11. 2011. godine pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Krešimira Krapinca, obranio je doktorski rad naslova "Kvaliteta staništa i gospodarski kapacitet smeđeg medvjeda (Ursus arctos L.) na području Gorskog kotara" i time stekao akademski stupanj doktora znanosti. Vrijedno istraživanje jedinstveno takve vrste na ovom prostoru obuhvatilo je dugogodišnji rad uz niz metoda koje su dovele do novih spoznaja o životu, prisutnosti i gospodarenju medvjedom na tom prostoru.
Volonterski je obavljao funkciju predsjednika Lovačke udruge "Divokoza" Brod na Kupi od 1992. do 1997. godine.

Sudionik je Domovinskog rata od 1991. do 1994. godine, te ima status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Član je mnogobrojnih asocijacija u zemlji i inozemstvu.
U njegov znanstveni opus ulazi niz objavljenih radova i suautorstva na knjigama te je sudionik brojnih simpozija. Suradnik je na projektima s područja lovstva sa znanstvenicima Šumarskog i Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao i nezavisnih međunarodnih istraživanja.
 Član je HŠD, ogranak Delnice.

1Majnarić, D., 2002: Gospodarenje medvjedom kao zadatak državnog šumarstva. Š.L. 11-12, s.601 pdf
2Majnarić. D., 2007: Odstrjel i otpad smeđeg medvjeda u Gorskom kotaru. Š.L. 1-2, s.25 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2/95., s. 66.
 Lovački vjesnik 12/2011 s.21
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 KRAPINEC, Krešimir: Dario Majnarić, ŠL 11-12/2011, s.612 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM