HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10244
ime MAKSIĆ, Branko
zvanje
zanimanje     
sveuč. prof., dr. sc.
     


lokacija

rođen16. 10. 1909.Zagreb
apsolvirao1932.
diplomirao1933.
doktorirao1952.fizika
umro20. 9. 1966.Zagreb U Zagrebu je završio osnovnu školu, realnu gimnaziju i diplomirao na Filozofskom fakultetu (1933. ) iz grupe predmeta: teorijska matematika, racionalna mehanika, teorijska fizika i eksperimentalna fizika.
 Za doktora fizičkih znanosti promoviran je 1952. godine. Obranio je disertaciju "Atmosferska vlaga u specijalnim uvjetima i njeno mjerenje".
 Najprije je osam godina bio u službi kao srednjoškolski profesor matematike i fizike u gimnaziji u Visokom (Bosna) i Bitola (Makedonija). Od 1941. asistent je Geofizičkog zavoda u Zagrebu, a od 1954. docent. Od 1956. izvanredni je profesor, a od 1961. redovni profesor geofizike na PMF-u.
 Od škol. g. 1953.-54. predaje meteorologiju i klimatologiju na Šumarskom odjelu Poljoprivredno-šumarskog, odnosno Šumarskoga, fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Isti predmet honorarno je predavao i studentima geodezije na Tehničkom, odnosno Arhitektonsko - građevinsko - geodetskom fakultetu u Zagrebu.
 Bio je izvrstan suradnik Zavoda za uzgajanje šuma Šum. fakulteta.
 Kao nastavnik na Šum. fakultetu znatno je pridonio izobrazbi naših studenata iz oblasti meteorologije i klimatologije. Prerana smrt onemogućila je njegova nastojanja da se prošire mikroklimatska istraživan ja i u našim šumama; prekinula je planove da se zajedničkim snagama organiziraju mikroklimatske stanice i otpočnu u njima sakupljati podaci iz naših šuma.
 Godine 1955. postaje predstojnik Geofizičkog zavoda, a 1960. izabran je za v. d. direktora Geofizičkog instituta PMF-a. Od 1959. direktor je Instituta za fiziku atmosfere i kozmičku fiziku JAZU. Izabran je za dopisnog člana Akademije. Bio je urednik časopisa "Rasprave" Odjela za matematičke, fizičke i tehničke znanosti. Bio je i predsjednik Društva matematičara i fizičara NRH 1957. i 1958. godine.
 Prof. Maksić napisao je velik broj znanstvenih i stručnih radova. Oni su objavljeni u domaćim i stranim publikacijama. Hrvatskoj javnosti poznat je kao autor srednjoškolskih udžbenika iz fizike. Kao suradnik Šum. enciklopedije napisao je vrijedan članak "Klima Krša" (ŠE 2, 1963. ).

1PRIRUČNIK ZA TIPOLOŠKO ISTRAŽIVANJE I KARTIRANJE VEGETACIJE ; NAKLADNI ZAVOD HRVATSKE, ZAGREB 1950. BIB
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠN, s. 161, 197, 383, 457-459.
 Penzar, L: Prof. dr. Branko Maksić (1909. -1966. ), Vijesti iz Hidromet. službe SRH, br. 9-10, 1966, Zagreb, s. 51-55.
 Kašumović, M.: Branko Maksić - 16. X. 1909- 20. IX. 1966., s. 277-279.
 Anić, M.: Dr. Branko Maksić - in memoriam. ŠL 7-8/67., s. 346-347, (s pregledom važnijih radova).
 *** Branko Maksić. Ljetopis JAZU, 73, Zagreb 1969.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ANIĆ, Milan: Prof. dr B. Maksić, ŠL 7-8/1967, s.346 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM