HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10247
ime MALBOHAN, Eduard
zvanje
zanimanje     
šumarski stručnjak
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10247)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen8. 11. 1844.Goldenstein /Šleska/
umro27. 1. 1931.Karlovac Otac mu je bio šumarnik kneza Lihtensteina. Realnu gimnaziju završio je 1862. u Troppa-u, a Šumarske znanosti u Šumarskom učilištu u Ausseeu (Njemačka) s odličnim uspjehom.
 Nakon završenog Školovanja dvije je godine u službi kneza Lihtensteina, zatim kod francuskog društva za iskorišćivanje šuma, koje je radilo u slavonskim šumama kod Pakraca.
 Godine 1871. stupio je u državnu Šumarsku službu, gdje radi vise godina kao taksator u šumama Vojne krajine i na pošumljavanju krša.
 U Senju je radio od 1874., i njegovom je zaslugom 1875. osnovan rasadnik u Sv. Mihovilu. Od 1878. g. upravitelj je netom osnovanog Nadzorništva za pošumljavanje krša u Senju. Izradio je prve osnove za pošumljavanje krša, koje se provodilo sustavno po uputstvima uglednog Šumarskog stručnjaka toga doba Josipa Weselyja. Malbohan je inzistirao na donošenju zakona o kršu. God. 1879. prisustvuje, kao nadšumar i upravitelj Nadzorništva, Velikoj kraškoj skupštini (Rijeka, Senj), na kojoj je jedan od govornika. Šumarnikom je imenovan 1886. godine.
 Od 1893. do 1899. predstojnik je Šumarskog ureda u Otočcu u Lici, kada je umirovljen i nastanio se u Karlovcu, gdje umire 1931. godine. Sahranjen je na karlovačkom groblju na Dubovcu.
 Bavio se i lovom i bio dobar poznavalac lova.
 Objavio je nekoliko radova kod nas i u svijetu o pošumljavanju krša. U radu "Pošumljavanje hrvatskog krasa" govori o Šumskouzgojnim radovima na ozelenjavanju krša, podizanju ograda, sadnji dvogodišnjih četinjača i jednogodišnjih listača i zonama pošumljavanja.
 Surađivao je u Šumarskom listu (1885.-1896)., a bio je i član Jugosl. Šum. udruženja.

1Der Karst in dem ehemaligen Mili-targrenz-Litorale und dessen Aufforstung. Centralblatt fiir daš gesamte Forstwesen, 1885., s. 358-364.
2, 1885: Pošumljenje hrvatskoga kraša.. Š.L. 10, s.403 PDF
3Karstaufforstung. Centralblatt fiir daš gesamte Forstwesen, 1886., s. 343-344.
4, 1892: V. Hrvatsko-primorski kras i pošumljenje istoga u području bivše vojne Krajine. Piše Malbohan, kr. šumarnik i nadzornik za pošumljenje primorskog krasa. Š.L. 5, s.211 PDF
5Poslovanje kr. nadzornistva za pošum-Ijenje primorskoga krasa u Senju tečajem godine 1894. Ibid., 1896., s. 86-95.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1879., s. 156, 173-176; 1886., s. 47; 1891., s. 278; 1893., s. 70; 1895., s. 254; 1896., 496; 1986., s. 337., 1992., s. 328.
 Hradil, D.: Eduard Malbohan. In memoriam. ŠL 5, 1931., s. 252-253.
 Kauders, A.: Šum. bibliogr. I, s. 66.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske 1846-1976, s. 123, 321, 408.
 Ivančević, V.: Stota obljetnica osnivanja i rada Nadzornistva za pošumljavanje primorskog krasa. ŠL 1-3, 1979., s. 31-46.
 *** ŠE 2, 1983., s. 397.
 *** HŠD 1846-1996., s. 44, 69.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HRADIL, Dragutin: † Eduard Malbohan., ŠL 5/1931, s.252 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM