HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10328
ime M., Jakob
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva, pedolog, znanstveni savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10328)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1954.
diplomirao15. 1. 1955.
magistrirao2. 7. 1964.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao1972.Šumarski fakultet u Sarajevu
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Studirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šumarskom odjelu škol. g. 1953.-54., diplomirao 15.1.1955. Na istom fakultetu upisao je poslijediplomski studij iz pedologije i magistrirao 2.7.1964. godine.
 Doktorirao je 1972. godine na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.
 Radio je u šumarijama Lipovljani i Banova Jaruga (1955.-1959. ), a od 1.3.1961. do umirovljenja u Šumarskom institutu Jastrebarsko.
 Bavio se istraživanjima međusobnih odnosa šumskih zajednica i tala, pedološkom kartografijom i izradbom pedoloških karata. Posebnu pozornost posvećuje organskoj materiji šumskih tala, utvrđivanju proizvodnog redoslijeda tala za glavne vrste šumskoga drveća (jela, bukva, hrast lužnjak, hrast kitnjak) i utjecaju šumskogospodarskih zahvata na plodnost tla. Objavio je samostalno i u suradnji vise od sto znanstvenih i stručnih radova.

1Utjecaj tla na uspijevanje borovca (P. strobus L. ) u kulturi Bučice u Hrv. Zagorju. Šum. list 5-6, 1965.
2Martinović J., 1965: Utjecaj tla na uspijevanje borovca (P. Strobus L,.) u kulturi Bučiće u Hrv. Zagorju. Š.L. 5-6, s.218 PDF
3Martinović J., 1965: O iskorišćavanja ilimeriziranih tala za uzgoj četinjača na bjelovarskom području. Š.L. 7-8, s.316 PDF
4Komlenović N., Martinović J., 1966: Utjecaj plodnosti tla na rast obične smreke u kulturi »Vrelo« kod Jastrebarskog. Š.L. 3-4, s.213 PDF
5Martinović J., Milković S., 1966: Prilog šumsko-proizvodnom vrednovanju tala u ogulinskom području. Š.L. 7-8, s.361 PDF
6Prilog poznavanju proizvodnih mogućnosti tala u šumskim kulturama Bosiljeva. Šum. list 3-4, 1967.
7Prilog poznavanju proizvodnih mogućnosti tala u Hrv. primorju, (u suradnji). Zemljište i biljka 1-3, Zagreb 1967.
8Prilog izboru tala i agrotehničkih mjera pri intenzivnom uzgoju Četinjača na Kordunu, (u suradnji). Zemljište i biljka, Beograd 1967.
9Martinović J., Komlenović N., Milković S., 1967: Sezonske promjene sadržaja vlage u tlu i mineralnih hraniva u iglicama u kulturi običnog bora (P. silvestris L.) i američkog borovca (P. strobus L.) kraj Ogulina. Š.L. 3-4, s.111 PDF
10Martinović J., 1967: Prilog poznavanju proizvodnih mogućnosti tala u šumskim kulturama područja Bosiljevo. Š.L. 3-4, s.133 PDF
11Martinović J., Komlenović N., 1967: Treći kongres Jugosl. društva za proučavanje zemljišta (Zadar 1967). Š.L. 3-4, s.177 PDF
12Neke pedološke značajke šumskih fitocenoza u području Viševice i Velike Javornice. Šum. list 9-10, 1968.
13Komlenović N., Vanjković S., Martinović J. , 1968: Jedan pokus s američkim borovcem (Pinus strobus L.) na nizinskom pseudogleju i minero-organogenom močvarnom tlu kod Karlovca. Š.L. 3-4, s.85 PDF
14Martinović J., 1968: Neke pedološke značajke šumskih fitocenoza na području Viševice i Velike Javornice. Š.L. 9-10, s.357 PDF
15Martinović J., 1968: Prilog poznavanju sastava otpada lišća (iglica) drveća u nekim šumskim fitocenozama na području Krša zapadne Hrvatske. Š.L. 11-12, s.452 PDF
16Prilog poznavanju promjena plodnosti tla pod utjecajem šumskog drveća. Šum. list 7-8, 1969.
17Istraživanje tipova šuma na području SR Hrvatske, (u suradnji). Bilten 11, Zagreb 1969.
18N. Komlenović, J. Martinović, S. Milković, 1969: Kloroza obične smreke u mlađim kulturama na području vriština. Š.L. 3-4, s.92 PDF
19Z. Tomac, J. Martinović, 1969: Opisi staništa u gospodarskim elaboratima .. Š.L. 5-6, s.210 PDF
20Jakob Martinović, 1969: Prilog poznavanju promjena plodnosti tla pod utjecajem šumskog drveća. Š.L. 7-8, s.242 PDF
21Savjetovanje o tipološkim istraživanjima u ŠE Hrvatskoj, (u suradnji). Radovi 16, Zagreb 1970., s. 1-63.
22Martinović, J., 1970: Neke karakteristike organske materije tala u smrekovim šumama Hrvatske. Š.L. 11-12, s.409 PDF
23Kvalitativna i kvantitativna produkcija bukovih šuma u zapadnom dijelu Hrvatske, (u suradnji). Radovi 18, Zagreb 1971., s. 48.
24Ekološko-vegetacijske značajke Senjske drage i okolice, (u suradnji). Radovi 20, Zagreb 1972., s. 175.
25Istraživanje tipova šuma u ŠE Hrvatskoj, (u suradnji). Simpozij "Aktuelni problemi šumarstva, drvne industrije i hortikulture", Šum. fakultet, Beograd 1972., s. 211-218.
26Martinović, J., 1973: Prof. dr Robert Gaussen i suradnik docent dr Zlatko Gračanin — Geografija tala, 1972. Š.L. 3-4, s.143 PDF
27J. Martinović, 1973: Utjecaj tla i reljefa na omjer vrsta drveća u šumi bukve i jele na kršu zapadne Hrvatske. Š.L. 9-10, s.386 PDF
28Tla sekcije Ogulin l, Tumač. Osnovna pedološka karta SFRJ, Zagreb 1974.
29Ekološko-gospodarski tipovi šuma u NP Plitvička jezera, (u suradnji). Plitvička jezera: Čovjek i priroda. 1974., s. 61-66.
30Tipološke značajke šuma u g. j. Brod na Kupi, (u suradnji). Radovi 21, Zagreb 1974., s. 119.
31Energija nakupljanja bioelemenata u lišću šumskog drveća u Istri. ANU BiH, izd. XXII, knj. 5, 1975.
32Prilog poznavanju zemljišnih kombinata vanjskih Dinarida, (s A. Čolak). ANU BiH. izd. XXVII, knj. 6., 1975.
33Neke karakteristike oblikovanja kori-jenovog sistema Četinjača u ilimeriziranom akricnom (vristinskom) tlu, (sa N. Komlenovićem). Zemljište i biljka, Beograd 1975.
34Analiza korelacije između proizvodnosti jele (Abies Alba Mili., ) i nekih svojstava tala na kršu zapadne Hrvatske, (u suradnji). Simpozij o problemima istraživanja šumskih zemljišta, ANUBiH, Sarajevo 1975.
35O terenskim i laboratorijskim radovima pri izradi pedološke karte Jugoslavije, (u suradnji). Trudovi, Skopje 1976.
36Tipološke značajke šuma u gospodarskoj jedinici Crni lug, (u suradnji). Radovi 26, Zagreb 1976., s. 1-101.
37Ekološko-gospodarski tipovi šuma na području NP Plitvička jezera, (u suradnji). Radovi 28, Zagreb 1976., s. 1-87.
38Tla šumskih ekosistema Slavonije i Baranje, (u suradnji). Tla Slavonije i Baranje, Zagreb 1977.
39Tipološke značajke šuma na profilu Babica - Visocica - Divoselo, (u suradnji). Radovi 32, Zagreb 1977., s. 1-130.
40Tla šumskih ekosistema Slavonije i Baranje, (u suradnji). Projektni savjet pedološke karte SR Hrvatske, posebno izd., Zagreb 1977., s. 129-160.
41D. Cestar, Vl. Hren, Z. Kovačević, J. Martinović i Zv. Pelcer, 1977: Istraživanja ekološko-gospodarskih tipova šuma eumediteranskog i submediteranskog područja. Š.L. 3-4, s.168 PDF
42Tipološke značajke šuma na profilu StirovaCa-Lesce, (u suradnji). Radovi 33, Zagreb 1978., s. 1-103.
43Ekološko - gospodarski tipovi šuma okoliša Zavižana, (u suradnji). Radovi 34, Zagreb 1978., s. 1-110.
44J. Martinović, N. Komlenović, D. Jedlovski, 1978: Utjecaj požara vegetacije na tlo i ishranu šumskog drveća. Š.L. 4-5, s.139 PDF
45Č. Burlica i J. Martinović, 1978: Antropogeni utjecaj na fizikalna svojstva tala u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Š.L. 11-12, s.465 PDF
46Tipološke značajke šuma Slavonskoga gorja, (u suradnji). Radovi 39, Zagreb 1979., s. 1-213.
47Tipološka istraživanja kao osnov za suvremeno gospodarenje šumama, (u suradnji). Glas. Šum. fakulteta Beograd, 1979., posebno izd. 4, s. 63-65.
48Primjena daljinskih istraživanja i fotointerpretacije u pedologiji, (u suradnji). Savjet za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju JAZU, Bilten 2, Zagreb 1980.
49Ekološko-gospodarski tipovi šuma na području Moslavačke gore, (u suradnji). Radovi 41, Zagreb 1981.
50Martinović, J., 1981: GRAČANIN, prof. dr Mihovil. Š.L. 10-12, s.524 PDF
51Ekološko - gospodarski tipovi šuma gorja Hrv. zagorja, (u suradnji). Radovi 48, Zagreb 1982.
52Ekološko - gospodarska osnova prostora općine Delnice, (sažetak), (u suradnji). Goranski list 122, poseb. izd., Zagreb 1982.
53Prirodni šumski rezervat Medveđak, (u suradnji). Radovi 50, Zagreb 1982., s. 1-76.
54Prirodni šumski rezervat Ćorkova uvala-Cudinka, (u suradnji). Radovi 53, Zagreb 1983., s. 1-44.
55Tipovi nizinskih šuma zapadne Posavine, (u suradnji). Radovi 54, Zagreb 1983., s. 1-111.
56Ekološko-gospodarski tipovi šuma područja Bilogore, (u suradnji). Radovi 57, Zagreb 1983., s. 1-96.
57Oštećenje zemljišta i problemi njegove zaštite, (u suradnji). Zemljište i biljka, Beograd 1984.
58Prirodni šumski rezervat Kik-Visiba-ba, (u suradnji). Radovi 58, Zagreb 1984., s. 1-40.
59Prikaz dosadašnjih istraživanja na problematici biološke sanacije erozije na području izvorišta Une i na području Istre, (u suradnji). Vodoprivreda, Zagreb 1984., s. 1-23.
60Prirodni šumski rezervat Bjecica - Ja-vornik, (u suradnji). Radovi 58, Zagreb 1984., s. 41-76.
61Tipovi nizinskih šuma sliva Česme i Ilove, (u suradnji). Radovi 64, Zagreb 1985., s. 1-85.
62Oštećenje šumskog zemljišta i uglovi njegove zaštite, (sa Burlica, C. ). Stručno znanstveni skup na temu "Prostorno uređenje i zaštita rijeke Sane i Une", Bos. Novi 1985., Vol. l, s. 90-99.
63Tipološke značajke nizinskih šuma Slavonije, (u suradnji). Radovi 21 (68), SU, Zagreb 1986., s. 1-80.
64Uputstva za izradu karte ekološko-gospodarskih tipova gorskog područja (I) SR Hrvatske, (u suradnji). Radovi, izvanredno izd. 4, SI J, Zagreb 1986., s. 1-125.
65Einfluss von Tourismus und der Frei-zeitwirtschaft auf den Boden der Jugo-slawischen Adriaregion. Baverisches Ata-adsministerium flir Landesentwicklung und Umweltfragen. Kongress bodenschutz 13. und 14. Oktober 1987, 171-191. Munchen.
66Martinović, J., 1987: Šumska tla. Š.L. 7-9, s.391 PDF
67Tlo. Šum. enciklopedija 3, Zagreb 1987., s. 476-497.
68Geneza, i svojstva zemljišnog pokrivača na karstu, (u suradnji). VIII. kongres Jug. društva za proučavanje zemljišta, Zbornik radova, Cetinje 1988., s. 13-29
69Pedološki aspekt erozije tla u NP Plitvička jezera. Erozija (16) - strucno-inf. bilten, Beograd 1988., s. 133-144.
70Tipovi lužnjakovih šuma, (u suradnji). Radovi 23 (75), SIJ, Zagreb 1988., s. 167-176.
71Novi nalazi o imisijskom opterećenju tala Komolacke kotline. Radovi 23 (75), SIJ, Zagreb 1988., s. 183-187.
72Uputstvo za izradu karte ekološko-gospodarskih tipova brdskog i nizinskog područja (II) SR Hrvatske, (u suradnji). Radovi 24 (79), SIJ, Zagreb 1989., s. 1-119.
73Jakob Martinović, Andrija Vranković, Nikola Pernar, 1990: Neke pedološke karakteristike fitoklimatskih područja Velebita. GŠP vol. 26 s. 319
74Martinović, J., 1992: dr. ZORISLAV KOVAČEVIĆ. Š.L. 3-5, s.238 PDF
75Kulturne i tehnogenetske promjene stanja šumskih tala zagrebačkog područja. Radovi 28 (1/2), SIJ, Zagreb 1993., s. 105-113.
76Periodična karakterizaćija acidifikacije šumskih tala na kršu Hrvatske. Agro-nomski glasnik 1/2, Zagreb 1994., s. 121-130.
77Bertović, S., Generalović, M., Karavla, J., Martinović, J., 1997: Priroda i parkovni objekti u općini Rijeka. Š.L. 3-4, s.133 pdf
78Martinović, J., 2002: Stjepan Bertović (1922 - 2001). Š.L. 3-4, s.241 PDF
79Medvedović, J., Martinović, J., Vranković, A., 2003: Temeljne odrednice šumskih ekosustava u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.249 pdf
80Gospodarenje šumskim tlima u Hrvatskoj; Šumarski institut Zagreb; Hrvatske šume, Jastrebarsko 2003. BIB
81Martinović, J., 2004: Uvodne pripomene na elaborat “Crosoter I. faza“. Š.L. 1-2, s.69 PDF
82Martinović, J., A. Vranković, 2007: Tloznanstveno promišljanje o integralnom gospodarenju Hrvatskim šumama . Š.L. 7-8, s.375 PDF

nedeterminirano:
83VAŽNIJI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠN, s. 368.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske 1846-1976., s. l, 40, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 77, 119, 165, 417.
 *** ŠE 2, s. 401.
 *** ŠIM, s. 32, 43, 44, 46, 49, 50, 52, 54, 56, 59, 88, 91, 118, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 148, 151, 152, 153, 158, 159, 170, 173, 178.
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 56.
 *** ŠIB, s. 3, 5, 6, 27, 30, 32, 33, 43, 51, 54, 56, 67.
 *** HŠD 1846-1996., s. 285.
 *** ŠL 3-4, 1997., s. 181, 186.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HARAPIN, Miroslav: Dr. sc. JAKOB MARTINOVIĆ (1929–2013), ŠL 1-2/2014, s.109 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM