HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID10339
ime M., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, predavač na Šum. školi u Karlovcu
     


lokacija

apsolvirao1977.
diplomirao1. 1979.

 Sin Petra i Kate r. Volarić. Hrvat, rimokatoličke vjere. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu je Školu završio u Hrnetiću 1940., a realnu gimnaziju u Karlovcu 1948. godine.
 Odmah je upisao Šumarstvo na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Nakon odslušana četiri semestra prekida studij iz materijalnih razloga.
 Zaposlio se u kotarskoj Šumariji Karlovac u svojstvu Šumarskog tehničara i (1957. ) položio stručni ispit. Radio je pretežito na poslovima uzgajanja šuma i rasadničarstvu. Godine 1973. prelazi na Šumarsku školu Karlovac, gdje je vodio terenske vježbe (radovi u školskom rasadniku, pošumljavanje).
 Uz rad na Šumarskoj školi u Karlovcu, 1974. nastavlja studij šumarstva na Šumarskom fakultetu u Zagrebu i diplomira u siječnju 1979. g. Već kao apsolvent šumarstva predavao je od 1977. uzgajanje šuma i povremeno prateće predmete klimatologiju i pedologiju. Predavao je i parkove, koji su bili u programu 1981.-1991.
 Terensku nastavu, u sklopu predmeta uzgajanje šuma održavao je na području ŠG Karlovac i Gorskoga kotara, tako da su učenici upoznali šume i njihovu uzgojnu problematiku od nizinskih vlažnih šuma i brdskih šuma do prebornih šuma Gorskoga kotara. Terenska nastava obuhvaćala je i pošumljavanje, pa je pošumljeno vise od tisuću hektara zemljišta i to četinjačama na čistinama i introdukcijom četinjača u šume bukve (Žumberak), obavljena je priprema staništa za prirodnu obnovu šuma, rekonstrukcija šuma - konverzija te njega mladika i čišćenje guštika s ciljem stvaranja buduće sastojine.
 Svoje teorijsko i praktično znanje dipl. ing. S. Matan nesebično je prenosio učenicima i dao im Čvrstu osnovu za njihov rad u struci.
 Na Šumarskoj školi u Karlovcu radio je 18 godina - do umirovljenja 1991. godine. Živi u Karlovcu i bavi se uzgajanjem hortikulturnih vrsta u manjem vlastitom rasadniku.

 Perić, N.: Svi rakovački maturanti 1882-1995. Impresšum, Karlovac 1995., s. 40.
 *** Šum. škola Karlovac 1947 - 1997., (monografija), Karlovac 1997., s. 35, 62-67, 70, 71.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ŠLAT, Stjepan: Stjepan Matan (1929 - 2002), ŠL 1-2/2002, s.113 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM