HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10353
ime MATIĆ, Vasilije
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, redovni sveuč. profesor
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10353)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen12. 4. 1906.Moravice
apsolvirao1930.
diplomirao10. 10. 1930.
umro20. 8. 1981.Sarajevo Nakon završene gimnazije u Ogulinu 1926. g., studira šumarstvo na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1929.-1930., a diplomirao 10.10.1930.
 Dana 12.5.1932. zaposlio se u Direkciji šuma na Sušaku na poslovima uređivanja, 1933. g. prelazi u Direkciju šuma Sarajevo, radi pružanja pomoći prigodom uvođenja suvremenih metoda uređivanja šuma, a 1937. prelazi u Direkciju šuma u Tuzli.
 Poslije uspješno obavljenoga posla, 1938. g. vraća se u Sušak i preuzima dužnost rukovoditelja Šumske uprave u Jasenku u Gorskom kotaru, gdje radi do početka II. svjetskog rata, koje je vrijeme (1941.-1945. ) proveo kao ratni zarobljenik u Njemačkoj.
 Po povratku preuzima rukovođenje poslovima šumarstva u Okružnom NO u Delnicama. Na traženje vlade NK BiH, 1946. godine premješten je u Sarajevo u Ministarstvo šumarstva i drvne industrije gdje je rukovodio poslovima planiranja, najprije kao načelnik Odjeljenja (1946.-1947. ), a zatim kao pomoćnik ministra (1947.-1949. ). Početkom 1950. izabran je za izvanrednoga, a 1958. za redovnoga profesora na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Sarajevu za predmet uređivanje šuma gdje je svo vrijeme bio rukovoditelj katedre. Vršio je i dužnost sefa zavoda za uređivanje šuma, odnosno Odjeljenja za uređivanje šuma Instituta za šumarstvo u Sarajevu, a bio je prodekan i dekan Poljoprivredno-šumarskog te dekan osamostaljenoga Šumarskoga fakulteta u Sarajevu.
 Bio je aktivan član SITŠID SR BiH i jedno je vrijeme bio predsjednik tog saveza.
 Za svoj doprinos znanstvenom radu i obrazovanju kadrova dobio je nagradu "27. juli" i nagradu "Veselin Masleša", a za doprinos razvoju privrede i društva odlikovan je Ordenom rada sa zlatnim vijencem i Ordenom zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom.
 Školovao je od 1951. do odlaska u mirovinu 1972. godine 22. generacije šumarskih stručnjaka, ali je i dalje honorarno radio na fakultetu do kraja života.
 Objavio je veći broj knjiga, znanstvenih radova, studija i drugih publikacija.

1Ing. V. Matić, 1947: Šumarstvo Bosne i Hercegovine. Š.L. 1-2, s.56 PDF
2Normalno stanje u jelovim i smrCevim šumama. Radovi PS fakulteta, Sarajevo 1956, B I/l.
3Eine angewandte Methode ŽUT Zuwach-bestimmung Tannen-Fichten-und Buchen-Plenterwalder in Jugoslawien. IUFRO Kongres, Oxford 1956.
4Taksacioni elementi prebornih šuma jele, smrce i bukve na području Bosne. Radovi ŠF i Inst. za šumarstvo, Sarajevo 1959, IV/4.
5Ertragstafeln der Tannen-Fichen-und Buchen - Plenterwalder. IUFRO kongres, Beč 1963.
6Osnovi i metod utvrđivanja normalnog sastava za preborne sastojine jele, smr-Ce, bukve i hrasta kitnjaka na području Bosne. Radovi ŠF i Instit. za šumarstvo, Sarajevo 1963., VIII/8.
7Metod inventure šuma za velike površine I., II. i III. dio. Sarajevo 1964.
8Stanje šuma u SB BiH prema inventuri šuma na velikim površinama u 1964-1968. godini, (sa suradnicima). Sarajevo 1971.
9Uređivanje šuma I i II dio. Sarajevo 1968. i 1969.
10Osnovne smjernice gazdovanja šumama u Bosni i Hercegovini, ( sa suradnicima). Sarajevo 1969.
11Prirast i prinos šuma. Sarajevo 1979.
12Tablice taksacionih elemenata visokih i izdanackih šuma u ŠE BiH, (sa suradnicima). Sarajevo 1980.

nedeterminirano:
13VAŽNIJI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 42, 115.
 *** ŠL 1935., s. 478; 1936., s. 206; 1937., s. 43; 1939., s. 54.
 *** ŠN, s. 356, 593.
 Drinić, P.: In memoriam - Vasilije Matić - Vajo (1906-1981). ŠL 4-5/82., s. 203-204.
 *** ŠE 2, 1983., s. 403.
 Klepac, D.: Iz šum. povijesti Gorskoga kotara..., Zagreb 1997., s. 208, 229.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 Drinić, P.: Vasilije Matić, dipl. inž. šum., ŠL 4-5/1982, s.203 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM