HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10391
ime MEDVEDOVIĆ, Juraj
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, dr. sc., viši znanstveni suradnik
     


lokacija

rođen21. 3. 1935.Prizren /Kosovo/
apsolvirao1963.
diplomirao1964.
magistrirao1983.Sveučilišni postdiplomski centar u Zagrebu
doktorirao1991.Šumarski fakultet u Zagrebu

član HŠD ogranak
Zagreb

1999

mirovina

diplomirani inženjer šumarstva Sin Ivana liječnika i majke Vjekoslave, nastavnice, r. Matajić. Hrvatske nacionalnosti i državljanstva. Školovao se u Zagrebu: osnovnu je školu završio 1950., a maturirao je na V. muškoj gimnaziji 1955. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je 1964.
 Nakon diplomiranja zaposlio se u Institutu za šumarska istraživanja, (kasnije Šumarski institut Jastrebarsko), u Odjelu za tipologiju šuma Zagreb, gdje je radio i 1997. godine.
 Specijalizirao je Šumarsku fitocenologiju (1972. ) na Šumarskom fakultetu u Budimpešti. Poslijediplomski studij upisao je 1975. u Sveučilišnom postdiplomskom centru u Zagrebu, a magistrirao je (1983. ) obranom magistarskog rada pod naslovom "Istraživanje vodnog režima staništa u poplavnim šumama između česme i Lonje u Posavini". Doktorat znanosti stekao je (1991. ) na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, obranom disertacije s naslovom "Sinekologija zajednica obične jele (Abies alba Mili. ) u sjevernoj Hrvatskoj i floristički parametri važni za gospodarenje bukovo-jelovim šumama".
 Glavni doprinos šumarskoj znanosti dr. sc. J. Medvedovića je suradnja u timskom radu na izradi monografije "Šume u Hrvatskoj" u poglavlju "Biljni svijet hrvatskih šuma" s kartom šumskih zajednica u mjerilu 1: 500. 000, zatim monografije "Hrast lužnjak u Hrvatskoj", u poglavlju "Šumske zajednice i sinekološki uvjeti hrasta lužnjaka", te na izradi znanstvene knjige "Skrb za hrvatske šume od 1846. do 1996. ", knjiga l "Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava".
 Daljnji doprinos je također suradnja na timskom radu u izradi Karte šumskih zajednica Hrvatske u mjerilu 1: 100. 000 i karata pojedinih područja detaljnijih mjerila. Fitocenološka kartiranja su poslužila kao jedna od komponenata za definiciju i utvrđivanje rasprostranjenosti ekološko-gospodarskih tipova šuma u Hrvatskoj.
 Glavni njegov doprinos u samostalnom radu je izrada Karte pluviotermičkih indeksa povoljnosti klime za šumsku vegetaciju Hrvatske. Kartu je izradio na temelju podataka meteoroloških postaja Državnog hidrometeorološkog zavoda i Atlasa klime Hrvatske. Svrha izrade karte je utvrđivanje utjecaja klime na šumsku vegetaciju. U istu svrhu je proveo mikroklimatska istraživanja u mnogim šumskim zajednicama nizinskog i brdskog pojasa sjeverne Hrvatske.
 Šumarsku fitocenologiju je primijenio i u utvrđivanju prehrambenih potencijala za divljač primjenom metode fitocenoloških uzoraka veličine l m3 (prema Đ. Raušu 1991. ).
 Sinekološka istraživanja su mu, osim znanstvenih postignuća, omogućila, a i navela ga, da napise knjigu o solarnom uređaju i opravdanosti korištenja solarne energije, koja među ostalim počiva na fenomenu vremenskog razmaka između duljine trajanja insolacije i nastupa ekstremnih temperatura.
 Istraživanja mikroklime šumskih staništa su ga navela da konstruira i izradi prototip novog termografa (tip JMT-90), koje je bolje prilagođen za istraživanja u šumarstvu u usporedbi s mjernim instrumentima koji su namijenjeni za mjerenja na nešumskim staništima.
 Primjena aerofotointerpretacije u Šumarskom institutu na kartiranju šumskih zajednica pobudila mu je ideju za konstrukciju i izradu osobnog uređaja za aerofotosnimanje, kojim se može brzo i pod povoljnim uvjetima dobivati fotografije detalja vrsnih dijelova krošanja stabala.
 Uslijedio je još jedan izum kojim se proširuje primjena solarne energije.
 Do sada je tri svoja izuma prijavio Državnom uredu za intelektualno vlasništvo Hrvatske. Izlagao je na dvije međunarodne izložbe izuma, a na izložbi INOVA 97 dobio je srebrnu plaketu.
 Član je vise društava, od kojih je jedno međunarodno, a među njima član je i HŠD, unutar kojeg je njegovom inicijativom osnovan Klub izumitelja, čiji je predsjednik.
 Uspješni znanstveni, stručni i inventivni rad dr. sc. J. Medvedovića proizlazi iz biološko-tehničke izobrazbe na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, u Šumarskom institutu Jastrebarsko i osobnom zalaganju.

1Rauš, Đ., Jovanović, B., Pelcer, Z., Medvedović, J., 1977.: Vegetacijska karta Slavonije i Baranje u djelu Skorio, A. "Tla Slavonije i Baranje. Projektni savjet pedološke karte Hrvatske, Zagreb.
2Medvedović, J., Oreč, M., Rukavina, M., 1979.: Prikaz tala, šumskih zajednica i ekološko-gospodarskih tipova šuma na profilima Slavonskoga gorja. Suradnik na karti u djelu: Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Pelcer, Z.: "Tipološke značajke šuma Slavonskoga gorja". Radovi 39, SI J Zagreb iza s. 147.
3Hruška, K., Medvedović, J., Palfi, T., 1981.: Prikaz ekološko-gospodarskih tipova šuma, šumskih zajednica i tala na profilima Moslavačke gore, (sa suradnicima: Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Pelcer, Z.: "Ekološko-gospodarski tipovi šuma na području Moslavačke gore. Radovi 41, SIJ Zagreb iz s. 70.
4Medvedović, J., Orec, M., 1982.: Prikaz ekološko-gospodarskih tipova šuma, šumskih zajednica i tala na profilima Hrvatskog zagorja.
5Cestar, D, Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Pelcer, Z.: Ekološko-gospodarski tipovi šuma na gorju Hrvatskog zagorja. Radovi 48, Si J Zagreb iza s. 105.
6Medvedović, J., 1983.: Pluviotermijska karta "Kartica", sekcije Podravska Slatina vegetacijske karte Hrvatske. Mjerilo 1: 100. 000.
7Gazi - Baskova, V., Plavšić - Gojković, N., Dubravac, K., Hulina, N., Pelcer, Z., Medvedović, J., 1983.: Vegetacijska karta SB Hrvatske, sekcija Podravska Slatina. Mjerilo 1: 100. 000, Bgd.
8Cestar, D., Hren, V., Martinović, J., Kovačević, Z., Pelcer, Z., Krejči, V., Krznar, A., Lindić, V., Medvedović. J., Vrbek, B., 1983.: Prirodni šumski rezervat "Ćorkova uvala - Cudinka Nacionalnog parka Plitvička jezera. Radovi 53, SIJ, Zagreb, s. 1-53.
9Medvedović, J., Palfi, T., 1983.: Prikaz ekološko-gospodarskih tipova šuma, šumskih zajednica i tala na profilima Bilogore. Suradnici na karti u djelu: Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Pelcer, Z.: "Ekolosko-gospodarski tipovi šuma područja Bilogore. Radovi 57, SIJ Zagreb, iza s. 88.
10Medvedović, J., 1983.: Prikaz ekološko-gospodarskih tipova šuma, šumskih zajednica i tala na profilima Zapadne Posavine. Suradnici na karti u djelu: Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinović, J., Pelcer, Z.: "Tipovi nizinskih šuma Zapadne Posavine. Radovi 54, SU Zagreb, iza s. 100
11Cestar, D., Hren, V., Martinović, J., Kovačević, Z., Pelcer, Z., Krejči, V., Krznar, A., Lindić, V., Medvedović, J., Vrbek, B., 1984.: Prirodni šumski rezervat Kik-Visibaba" i "Bijecica-Javornik" nacionalnog parka Plitvička jezera. Radovi 58, SIJ Zagreb, s. 1-76.
12Medvedović, J., 1984.: Istraživanje vodnog režima staništa u poplavnim šumama između česme i Lonje u Posavini, (magistarski rad). Radovi 62, SIJ Zagreb, s. 1-72.
13Medvedović, J., 1986.: Tipologija šuma u Hrvatskoj. Poster na ekskurziji 18 IUFRO Kongresa, Ljubljana, održanoj u SIJ.
14Pelcer, Z., Medvedović, J., 1988.: Krite-rien filr die zonierung der Subalpinen Buchenwalder im Dinarischen Oebirge Kroatiens. SAUTEHIA 4, Osten-Alpen-Dinariscshen Section flir Forschungen der Vegetation, Salzburg, s. 21-32.
15Medvedović, J., 1989.: Moj solarni uređaj. SITSDI, Zagreb, s. 1-42.
16Medvedović, J., 1989.: Metoda utvrđivanja prehrambenih potencijala za divljač. Radovi 80, SIJ Zagreb, s. 7-12.
17Zelić, J., Medvedović, J., 1990.: Istraživanje najpovoljnijeg intenziteta prorjeđivanja sastojina i ekoloških prilika staništa. Radovi, Vol. 25, br. 2., SIJ Zagreb, s. 419-439.
18Medvedović, J., 1991.: Possibilities for application of Termograph JMT-90 in-tended for microclimatic research in for-estry. Poster, 10. Svjetski kongres šumarstva, Pariz.
19Medvedović, J., 1991.: Moj solarni uređaj. Interliber", međunarodna izložba knjiga, Zagreb.
20Medvedović, J., 1991.: Sinekologija zajednica obične jele (Abies Alba) u sjevernoj Hrvatskoj i floristički parametri važni za gospodarenje bukovo-jelovim šumama, (disertacija). Šum. fakultet Zagreb 1991., s. 1-126 (1. dio) i prilozi 1-24 (2. dio).
21Medvedović, J., 1991.: Microclimatic research using new methods and new mea-sure instrument. 10. Svjetski kongres šumarstva, Pariz 1991., Radovi, Vol. 26, br. 2., SIJ, Zagreb, s. 241-254.
22Medvedović, J., 1991: Sinekologija zajednice obične jele (Abies alba Mill) u sjevernoj Hrvatskoj i floristički parametri važni za gospodarenje bukovo--jelovim šumama. Š.L. 6-9, s.303 PDF
23Medvedović, J., 1991: Deseti svjetski kongres šumarstva, Pariz 16—17. rujna 1990. Š.L. 10-12, s.539 PDF
24Đuro Rauš, Ivo Trinajstić, Joso Vukelić, Juraj Medvedović, 1992: Biljni svijet hrvatskih šuma. Šume u Hrvatskoj, s. 33
25Ivo Trinajstić, Đuro Rauš, Joso Vukelić, Juraj Medvedović, 1992: Vegetacijska karta šumskih zajednica Hrvatske. Šume u Hrvatskoj, s. 79
26Medvedović, J., 1992.: Pluviotermicki indeksi povoljnosti klime za šumsku vegetaciju. Radovi, Vol. 27, br. l, SIJ Zagreb, s 77-89.
27Medvedović, J., 1992.: Primjena brojnosti biljaka u ekološkim istraživanjima. Radovi, Vol. 27, br. l, SIJ Zagreb, s. 29-42.
28Rauš, D., Trinajstić, I., Vukelić, J., Medvedović, J., 1992.: Biljni svijet hrvatskih šuma. Rauš, Đ. (ur. ). U monografiji "šume u Hrvatskoj", Zagreb, s. 33-78.
29Medvedović, J., 1992: Novi mjerni instrument TERMOGRAF JMT-90 za mikroklimatska istraživanja u šumarstvu. Š.L. 1-2, s.41 PDF
30Trinajstić, I., Rauš, D., Vukelić, J., Medvedović, J., 1992.: Vegetacijska karta šumskih zajednica Hrvatske. Rauš, Đ. (ur. ). U monografiji "šume u Hrvatskoj, Kartografski odsjek LZH "M. Krleža", GZH, Zagreb, s. 79-80 i u omotu iza s. 340.
31Medvedović, J., 1992.: Karta pluvioter-mickih indeksa povoljnosti klime za šumsku vegetaciju Hrvatske. Radovi, Vol. 27, br. l, SIJ Zagreb, iza s. 89.
32Medvedović, J. i Petrić, I., 1992: ZAPISNIK osnivačke Skupštine KLUBA IZUMITELJA HŠD-a. Š.L. 6-8, s.290 PDF
33Medvedović, J., 1992: Relativne vrijednosti pluviotermičkih indeksa povoljnosti klime za šumsku vegetaciju. Š.L. 9-10, s.415 PDF
34Medvedović, J., Lindić, V., 1993.: Istraživanje vegetacije i klime sjeverozapadne Hrvatske. Referat na savjetovanju SU, Stubičke toplice, 3. -5. XI. 1993.
35Medvedović, J., 1993.: Chart of pluvio-thermal indices of climate favourableness fot the forest vegetation of Croatia. Hrvatski meteorološki Časopis br. 28, Zagreb., s. 28.
36Medvedović, J., 1993.: The application of climathological data in determination of climate favourableness for forest vege-tation of Croatia. Hrvatski meteorološki časopis, br. 28, Zagreb, s. 73-79.
37Medvedović, J., 1993: Primjena pluviotermičkih indeksa povoljnosti klime za šumsku vegetaciju. Š.L. 6-8, s.253 PDF
38Krauthacker, H., Medvedović, J., 1993: Znanstveno-stručna ekskurzija na Medvednici. Š.L. 9-10, s.446 PDF
39Medvedović, J., 1993: Međunarodni sajam šumarstva i drvne industrije u Klagenfurtu — izložba izuma. Š.L. 11-12, s.568 PDF
40Milković, J., Medvedović, J., 1994: Usklađivanje meteorološkog nazivlja. Š.L. 1-2, s.38 PDF
41Medvedović, J., 1994.: Prehrambeni potencijal za divljač u šumama hrasta lužnjaka i graba sjeverne Hrvatske. Radovi, Vol. 29, br. l, SIJ, Zagreb, s. 123-136.
42Medvedović, J., 1994: Šumska klima i fitomasa prizemnog sloja šuma na dijelu Samoborskog gorja. Š.L. 11-12, s.349 pdf
43Juraj Medvedović, 1996: Mikroklima staništa hrasta lužnjaka. Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, s. 83
44Medvedović, J., 1996.: Uređaj za aero-fotosnimanje detalja iz malih visina. Bilten" VijeCa za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju HAZU, s. 79-87, Zagreb.
45Medvedović, J., Knepr, J., 1996.: Prehrambeni potencijal za divljač u lovištima Žabljacki lug - Česma" i "Pisanička Bilogora". Znanstvena knjiga Skrb za hrvatske šume 1846-1996., knjiga 1. Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava", s. 209-216, Zagreb.
46Medvedović, J.: 1996.: Izrada vremenskih nizova za mikroklimu šumskih staništa. Znanstvena knjiga "Skrb za hrvatske šume 1846-1996., knj. 1. Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava", s. 257-262, Zagreb.
47Medvedović, J., 1997.: Akumulatorska kosilica za travu. 26. Međunarodna izložba izuma INOVA 97., Zagreb.
48Medvedović, J., Mravinac, I., 1999: Šumske štete na Psunju nastale uslijed jakog vjetra. Š.L. 11-12, s.616 PDF
49Medvedović, J., 2000: Oto Žunko, dipl. ing. šum. (1919 – 2000). Š.L. 7-8, s.489 PDF
50Juraj Medvedović, 2001: Klima i hidrološke prilike u jelovim šumama panonske Hrvatske. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 147
51Čorkalo, K., Medvedović, J., 2001: Obilježavanje 30. obljetnice centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima. Š.L. 7-8, s.463 PDF
52Medak, J., Slade, D., Vukelić, M., Medvedović, J., 2002: Šume hrasta lužnjaka u predjelima "Premužno jezero" i "Crno jezero" u Lici. Š.L. 5-6, s.251 pdf
53Medvedović, J., Martinović, J., Vranković, A., 2003: Temeljne odrednice šumskih ekosustava u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.249 pdf
54Medvedović, J., 2007: Osvrt na članak “Tloznanstveno promišljanje o integralnom gospodarenju hrvatskim šumama”. Š.L. 9-10, s.483 PDF
55Medvedović, J., 2007: Osvrt na članak “Tipološko istraživanje šuma slavonskoga gorja” . Š.L. 9-10, s.484 PDF
56Medvedović,J., J. Milković, M. Tomaić, 2009: Neke značajke vremena i klime Krasna i okolnog područja. Š.L. 11-12, s.613 pdf
57Juraj Medvedović, 2019: O posebnosti ptica. Š.L. 1-2, s.72 PDF

nedeterminirano:
58MEĐUNAHODNE IZLOŽBE OSOBNIH EKSPONATA
59Medvedović, J.: Intensiat des Tannen-absterbens unter verschiedenen Okologi-schen Bedingungen Nordkroatiens. Zvolen, 5. IUFRO - Tannen-svmposium, Zvolen, s. 343-353.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Domović, M.. Izložba šumarskih izuma. Glasilo "Hrvatske šume br. 29, Zagreb 1993., s. 15.
 Filipi, M.: Sunce pod krovom. "Sam" br. 6, Zagreb 1991., s. 15-18.
 Georgieva-Petrić, M.: Između sunca i zemlje. Nas dom" br. 6, Maribor 1991., s. 35-37.
 Milković, J.: Novi tip termografa JMT-90. Vijesti br. 1., Hepub. hidrometeorolos-ki zavod Hrvatske, Zagreb 1991., s. 41-44.
 Sabadi, R. (ur. ): Heview of forestrv and forest Industries sector in Hepublic of Croatia. Ministarstvo poljopr. i šumarstva HH i "HŠ", Zagreb 1994., s. 1-120.
 Sabadi, R. (ur. ): Pregled šumarstva i drvnoprerađivackog sektora u HH. Ministarstvo poljop. i šumarstva HH i "HŠ", Zagreb 1994., s. 1-120.
 Uredništvo: Osvrt na struCno-znanstve-ni sastanak na Bilogori. ŠL 3-5/93., s. 184-193.
 *** ŠL 1-2/95., s. 56.
 *** ŠL 9-10/97., s. 538; 2000., s. 340.
 *** ŠIM, s. 32, 55, 59, 116, 118, 137, 138, 141, 155, 178.
 *** ŠIB, s. 30, 38-40, 51, 53, 55, 60, 67.
 Maričević, L: ŠL 3-4, 1997., s. 186.
 *** HŠD 1846-1996., s. 346, 371.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Zatna plaketa dr. sc. Juraju Medvedoviću, ŠL 5-6/2000, s.340 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM