HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10410
ime MEŠTROVIĆ, Šime
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
      redovni sveuč. profesor, znanstveni savjetnik, član Šumarske akademije, dekan Šumarskoga fakulteta

                                                                IZBOR      (knjiga3/10410)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1957.
diplomirao3. 3. 1959.
magistrirao29. 6. 1971.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao25. 10. 1976.Šumarski fakultet u Zagrebu
umro13. 9. 2018.
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti Godine 1952.-1953. radio je u ŠG Split, a zatim je posao na studij. Na Šumsko-uzgojnom odsjeku Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta apsolvirao je škol. g. 1956.-57., a diplomirao je 3.3.1959. godine.
 Nakon diplomiranja ostaje na fakultetu, zaposlivši se 1.4.1959. g. u Zavodu za uređivanje šuma na mjestu stručnog suradnika, a od 1.1.1960. radi kao asistent. Već tada je njegovo glavno područje zanimanja bilo uređivanje šuma u mediteranskom i submediteranskom području.
 Bio je na specijalizaciji u Nancyju u Francuskoj (1962.-63. ) iz područja gospodarenja u mediteranskim šumama. Radio je kao ekspert međunarodne tehničke suradnje u Tunisu (1967.-69. ). Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu upisao je i poslijediplomski studij na kojem je magistrirao 29.6.1971. i doktorirao 25.10.1976. godine.
 Od 1976. nastavnik je kolegija parkiranje i ozelenjavanje u zvanju docenta, a od 1981. izvanredni je profesor iz područja uređivanja šuma. Od 1985. u zvanju je Sveuč. profesora, odnosno redovnog sveučilišnog profesora i znanstvenoga savjetnika, u kojem svojstvu od 1987. vodi nastavu iz uređivanja šuma.
 U međuvremenu bio je tajnik ZIŠ-a (1975.-1979. ) i voditelj radne grupe "Pošumljavanje aridnih i semiaridnih područja" u IUFRO (od 1976.-1981. ). Od 1982. do 1987. g. direktor je Republičkog zavoda za zaštitu prirode, a nakon Domovinskog rata (1992. ) direktor je NP "Brijuni".
 Bio je prodekan (1988.-90. ) i dekan (1990.-92. ) Šumarskoga fakulteta, predstojnik Katedre za uređivanje šuma (1987. ) i (1997. ) Zavoda za uređivanje šuma.
 Sudionik je velikog broja IUFRO kongresa, simpozija i savjetovanja u zemlji i inozemstvu, kao i stručnih ekskurzija. Od 1985. stalni je predstavnik u FAO komitetu Silva Mediteranea, a 1989.-1991. i potpredsjednik komiteta. Učesnik je svjetskih i europskih konferencija za šume FAO.
 Pročelnik je i predavač na poslijediplomskom studiju iz uređivanja šuma.
 Radio je na projektima uređivanja šuma u Libiji (1974. ) i u Alžiru (1978. ).
 Objavio je velik broj znanstvenih i stručnih radova te skripata i udžbenika za studente.
 Aktivan je član HŠD, Šumarskog ekološkog društva i drugih strukovnih udruga. Za svoj rad dobio je vise odlikovanja i priznanja, među kojima Orden rada sa zlatnim vijencem.

1Primjena mehaničke obrade tla pri podizanju šuma u oblasti Mediterana. Šum. list 3-4, 1964.
2Meštrović Š., 1964: Primjena mehaničke obrade tla pri podizanju šuma na području Mediterana.. Š.L. 3-4, s.124 PDF
3Meštrović Š., 1964: Terenska nastava studenata zagrebačkog Šumarskog fakulteta u oblasti primorskih šuma. Š.L. 9-10, s.439 PDF
4Turistička renta kao funkcija šumskih sastojina uz Jadransko more i magistralu, (u surad. ). ŠL 11-12, 1966.
5Golubović U., Meštrović Š., 1966: Turistička renta kao funkcija šumskih sastojina uz Jadransko more i magistralu — Tourist rental as a function of the forest stand situated along the Adriatic and its motor highway — La rente touristique en tant que fonction des peuplements forestiers le long de la Mer Adriatique et le long de l´autoroute côtiere — Die Touristenrente als Funktion der Waldbestände längs des Adriatischen Meeres und der Küsten-Autobahn. Š.L. 11-12, s.481 PDF
6Meštrović Š., 1967: Algan-Schaefferove i Čoklove tarife prilagođene za automatsko obračunavanje. Š.L. 1-2, s.38 PDF
7Plan d´ amenagement, Foret domani-ale d ain Draham, (u surad. ). Tunis 1968.
8Plan d´ amenagement, Foret domani-ale de Tegma, (u surad. ). Tunis 1968.
9Algan - Schaefferove, Schaefferove i Coklove tarife prilagođene za automatsko obračunavanje. Šum. list 1-2, 1972.
10Meštrović, Š., 1972: Uspijevanje primorskog bora (Pinus pinaster Ait.) u kulturama Hrvatske. Š.L. 5-6, s.179 PDF
11Oefora project (idejni projekt plantaža eukaliptusa za Libiju). Zagreb 1973.
12S. Meštrović, 1977: Značaj šumskih kultura u primorskom području Krša .. Š.L. 8-9, s.382 PDF
13Š. Meštrović, 1978: Pravilnik o izradi šumsko-privrednih osnova, osnova gospodarenja i programa za unapređenje šuma u svijetlu šumarske znanosti .. Š.L. 8-10, s.352 PDF
14Prilog poznavanju utjecaja fluorida (kao industrijskog zagađivača) na vegetaciju. II kongres ekologa Jugoslavije, 1979.
15Šime Meštrović, 1980: Utjecaj borovih kultura na čistoću zraka u kliško-solinskom bazenu. GŠP vol. 20 s. 231
16Utjecaj borovih kultura na čistoću zraka u Klisko-solinskom bazenu, (disertacija). Glasnik za šum. pokuse 20, Zagreb 1980.
17Klepac, D., Meštrović, Š., 1981: Upotreba drveća i grmlja u uređivanju čovjekova okoliša. Š.L. 1-2, s.35 PDF
18Meštrović, Š., 1984: Parkovi u funkciji razvoja turističke privrede. Š.L. 11-12, s.515 PDF
19Meštrović, S., 1985: Simpozij o uređivanju šuma u svjetlu dostignuća šumarskih znanosti i razvoja privrede. Š.L. 5-6, s.243 PDF
20Šime Meštrović, 1986: Različite uloge mediteranskih šuma. GŠP vol. P2 s. 161
21Šime Meštrović, 1987: Uređivanje šuma u našem zakonodavstvu i praksi. GŠP vol. P3 s. 13
22Šime Meštrović, 1987: Uređivanje šuma s posebnom namjenom. GŠP vol. P3 s. 137
23Šime Meštrović, 1988: Šume hrasta lužnjaka s posebnom namjenom. GŠP vol. 24 s. 151
24Josip Kozarac i zaštita šuma hrasta lužnjaka. Zbornik radova "Josip Kozarac" književnik i šumar". JAZU, Centar za znanstveni rad Vinkovci 1988., s. 165-173.
25Uređivanje šuma hrasta lužnjaka zahvaćenih sušenjem. Glasnik za šum. pokuse 25, Zagreb 1989., s. 101-110.
26Meštrović, Š., Prpić, B., Matić, S., 1989: Šumskogospodarska područja u organizaciji šumarstva Hrvatske. Š.L. 9-10, s.423 PDF
27Šime Meštrović, 1990: Šume u privrednom razvoju SR Hrvatske. GŠP vol. 26 s. 419
28Šime Meštrović, Robert Laginja, 1990: Gospodarenje šumama hrasta crnike (Orno Quercetum ilicis Br. - Bl.). GŠP vol. 26 s. 425
29Meštrović, Š., Kovačić, Đ., 1991: Šume Hrvatske u svjetlu primjene prijedloga Zakona o denacionalizaciji i vraćanju oduzetih nekretnina —. Š.L. 6-9, s.333 PDF
30Šime Meštrović, Ana Pranjić, Zvonimir Kalafadžić, Radovan Križanec, Karlo Bezak, Đuro Kovačić, 1992: Uređivanje šuma. Šume u Hrvatskoj, s. 131
31Đuro Rauš, Šime Meštrović, Ivo Trinajstić, Joso Vukelić, Željko Španjol, 1992: Zaštićeni prirodni objekti u hrvatskim šumama. Šume u Hrvatskoj, s. 197
32Uređivanje šuma, (u surad. ). Monografija "šume u Hrvatskoj", Zagreb 1992., s. 131-152.
33Zaštićeni prirodni objekti u hrvatskim šumama, (u surad. ). "šume u Hrvatskoj", Zagreb 1992., s. 197-222.
34ŠUME U HRVATSKOJ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatske šume, javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima Republike Hrvatske, p. o. Zagreb, Zagreb 1992. BIB
35Želimir Borzan, Mirko Vidaković, Šime Meštrović, 1993: Arboretum Brijuni - znanstveno nastavni i turistički objekt. GŠP vol. P4 s. 73
36Meštrović, Š., 1993: Devedesetogodišnjica hrvatskoga NAPUTKA za sastavak gospodarstvenih osnova. Š.L. 11-12, s.539 PDF
37Slavko Matić, Branimir Prpić, Đuro Rauš, Šime Meštrović, 1994: Obnova šuma hrasta lužnjaka u šumskom gospodarstvu Sisak. GŠP vol. 30 s. 229
38Branimir Prpić, Andrija Vranković, Đuro Rauš, Slavko Matić, Ankica Pranjić, Šime Meštrović, 1994: Utjecaj ekoloških i gospodarskih činilaca na sušenje hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici Kalje šumskog gospodarstva Sisak. GŠP vol. 30 s. 361
39Obnova šuma hrasta lužnjaka u Šumskom gospodarstvu Sisak, (u surad. ). Glasnik za šum. pokuse 30, Zagreb 1994., s. 299-335.
40Utjecaj ekoloških i gospodarskih činilaca na sušenje hrasta lužnjaka u OJ Kalje SO Sisak, (u surad. ). Glasnik za šum. pokuse 30, Zagreb 1994., s. 361-419.
41Meštrović, Š., 1995: Dvijestodvadeseta godišnjica ZAKONSKE UREDBE O ŠUMAMA. Š.L. 4, s.144 PDF
42Meštrović, Š., 1995: Pravilnik o uređivanju šuma. Š.L. 11-12, s.409 pdf
43PRIRUČNIK ZA UREĐIVANJE ŠUMA; Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Hrvatske: Hrvatske šume, Zagreb 1995. BIB
44Priručnik za uređivanje šuma, (sa Fabijanić, G. ). "Hrvatske šume", Ministarstvo poljopr. i šumarstva, Zagreb 1995., s. 416.
45Meštrović, Š., 1997: Kretanje drvnih zaliha i prirasta u park-šumi Marjan. Š.L. 1-2, s.13 pdf
46Meštrović, Š., Glavaš, M., 1997: Istraživanja sredozemnoga šumarskog sustava u Republici Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.29 pdf
47ŠUMARSKA NASTAVA 1860-1898. NA KRALJEVSKOME GOSPODARSKOM I ŠUMARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA; ŠUMARSKI FAKULTET, Zagreb 1998. BIB
48Meštrović, Š., Matić, S., Tustonjić, A., Pavelić, J., 1998: Šume medvednice jučer - danas - sutra. Š.L. 7-8, s.315 pdf
49Meštrović, Š., 1998: Šumski požari. Š.L. 9-10, s.459 PDF
50Juro Čavlović, Šime Meštrović, 1999: Management of forest resources in the Zagreb County. GŠP vol. 36 s. 169
51Meštrović, Š., Žaja, D., Đurđević, Z., 2000: Zaštita sadnica kod pošumljavanja. Š.L. 11-12, s.687 pdf
52Šime Meštrović, 2001: Uređivanje šuma obične jele. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 529
53Šime Meštrović, Juro Čavlović, 2003: Uređivanje šuma obične bukve. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 464
54Meštrović, Šime, 2008: Dr. sc. Radovan Križanec (1930 – 2007). Š.L. 1-2, s.101 PDF
55Šime Meštrović, Slavko Matić, Vlado Topić, 2011: Zakoni, propisi, uredbe i karte u povijesti šuma hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 25
56Šime Meštrović, 2011: Parkovi hrvatskoga Sredozemlja – povijesni razvoj. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 59
57Šime Meštrović, Dominik Raguž, 2011: Kratki povijesni pregled faune hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 81
58Šime Meštrović, 2011: Obrazovanje i znanost. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 99
59Šime Meštrović, Juro Čavlović, Mario Božić, 2011: Razvoj i perspektive. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 495
60Akademik Dušan Klepac; HRT-HR3, Zagreb 2011. BIB
61Igor ANIĆ, Šime MEŠTROVIĆ, Slavko MATIĆ, 2012: Značajniji događaji iz povijesti šumarstva u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.169 pdf

nedeterminirano:
62VAŽNIJI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠN, s. 168, 370, 459.
 *** Povijest šum. Hrvatske 1846-1976., s. 55, 77, 127, 135, 418.
 *** ŠE 2, 1983., s. 410.
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 55.
 *** HŠD 1846-1996., s. 295, 345, 355, 356, 381.
 *** Hrast lužnjak u Hrvatskoj, HAZU Vinkovci-Zagreb 1996., s. 524, 526, 532, 535, 552.
 *** ŠIB, s. 41, 67.
 Maričević, I:. Kazalo autora i struktura sadržaja Šum. lista 1976-1995., s. ŠL 3-4, 1997., s. 181, 186
 Klepac, D.: Iz šumarske prošlosti Gorskoga kotara..., Zagreb 1997., s. 73, 135, 149, 154, 162, 217, 229.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM