HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10451
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva, dipl. ing. biologije, redovni sveučilišni profesor Šumarskoga fakulteta u Zagrebu
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10451)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1952.
diplomirao12. 1. 1952.
doktorirao1961.Šumarski fakultet u Zagrebu
dodatne listeHŠD četvrtak Sin Đure i Marije r. Kalaj. Rusin, hrvatskoga državljanstva, grkokatolik. Otac mu je bio svećenik, majka domaćica.
 Osnovnu je školu završio u Ruskom Krsturu (Bačka), a realnu gimnaziju u Vinkovcima, gdje je maturirao 1944. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 12.1.1952. god. Bio je na specijalizaciji iz Šumarske entomologije u Zavodu za entomologiju istog fakulteta. Diplomirao je i na PMF-u u Zagrebu, (Odsjek za biologiju) 1973. g.
 Doktorirao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 1961., obranivši disertaciju pod naslovom "Pyga-era anastomosis L. (Topolin čupavi prelac), biološka studija". Habilitirao je 1970. na istom fakultetu u Zagrebu na temelju habilitacijskog rada "Kvaliteta hrane kao jedan od uzroka masovnih pojava topolina čupavog prelca (Pygaera anastomosis L. ) u nasadima euroameričkih topola". Za docenta iz šumarske entomologije izabran je 1973., za izvanrednoga profesora 1978., za redovnoga profesora 1984. godine. Od 1986. g. do odlaska u mirovinu (1991. ) bio je predstojnik Katedre za zaštitu šuma na Šum. fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 Škol. g. 1977.-78. predavao je zoologiju, koja Je tada uvedena u nastavni plan Šum. fakulteta, ali je taj predmet, nažalost, već iduće škol. godine ukinut.
 Na dodiplomskoj nastavi predavao je šumarsku entomologiju.
 Bio je voditelj poslijediplomske nastave iz područja zaštita šuma. Predavao je predmete: zoologija (specijalna poglavlja), biologija, fiziologija i ekologija insekata, sistematika insekata i Šumska higijena.
 Kao umirovljenik, 1995. god. bio je honorarni nastavnik iz predmeta zaštita šuma na Šumarskom odjelu Biotehničkog fakulteta u Ljubljani.
 Od lipnja do kolovoza 1957. boravio je na usavršavanju iz entomologije i zaštite šuma u Nizozemskoj. Za to vrijeme bio je u Zoološkom laboratoriju Sveučilišta u Leidenu, u Entomološkom laboratoriju u Wageningenu, Biološkom institutu u Arnhemu i Institutu za šumarska istraživanja u Wageningenu. God. 1965. proveo je četiri mjeseca u Zavodu za šumarsku entomologiju Visoke poljopr. škole u Vollebekku u Norveškoj.
 Na studijskim putovanjima bio je u Mađarskoj, Slovačkoj, Njemačkoj, Francuskoj, Španjolskoj, Portugalu, Grčkoj, Kubi i Kini.
 Sudjelovao je na 6. svjetskom šum. kongresu u Madridu, 13. svjetskom entomološkom kongresu u Moskvi (1970. ), na 6. sjednici Međunarodne komisije za topolu u Bukureštu (1971. ), na IUFRO kongresima u Oslu (1976. ) i u Ljubljani (1986. ). Na ljubljanskom je kongresu bio jedan od voditelja simpozija o gubaru i voditelj stručne ekskurzije br. 10. Na poziv Šum. fakulteta Sveučilišta u Solunu 27.9.1988. održao je predavanje o zaštiti šuma u biv. Jugoslaviji.
 Radio je na mnogim znanstvenim projektima, istražujući ponajviše štetnike u našim nizinskim šumama i u nasadima euroameričkih topola i vrba.
 Umirovljenje 1991. godine.
 Član je HŠD i Hrvatskog entomološkog društva, član je uređivačkog odbora časopisa "Entomologia Croatica". Neko je vrijeme bio lektor za strane jezike i prevoditelj sažetaka u "Šumarskom listu".

1Mikloš ing. Ivan, 1954: Jasenova pipa. Š.L. 1, s.11 PDF
2Einfluss verschienderer Nahrungsar-ten auf die Populationsdvnamik des pa-ppelschadlings Pvgaera anastomosis L. Međunarodni sastanak grupe IUFRO Dinamika populacije insekata" u Zagrebu, 1-7. IX. 1958.
3Pojava cvrcka Ceresa bubalus Fabr. na topolama u NB Hrvatskoj. Topola II, 1958., s. 455-461.
4Zapažanja o pojavi i štetnosti nekih insekata na crniki u Hrv. primorju i Dalmaciji. Šum. list 6-7, 1959, s. 159.
5Mikloš I., 1959: Zapažanja o pojavi i štetnosti nekih insekata na crniki u Hrv. Primorju i Dalmaciji. Š.L. 6-7, s.195 PDF
6Prilog poznavanju štetnih insekata na topolama u NB Hrvatskoj. Radovi na istraživanju topola 2, 1960.
7Vremenske i prostorne promjene u gustoći populacije topolina Cupavog prelca (. Pygaera anastomosis L. ). Savjetovanje šum. stručnjaka u povodu 100. obljetnice šum. nastave u Hrvatskoj, 19. XI. 1960.
8Pvgaera anastomosis L. - Novi štetnik na topolama. Šum. list 11-12, 1960., s. 368-370.
9Mikloš Ivan, 1960: Pygaera anastomosis, novi štetnik na topolama. Š.L. 11-12, s.369 PDF
10Pygaera anastomosis L. (Topolin Čupavi prelac). Biološka studija, Zagreb 1961.
11Entomofaunisticka istraživanja u nasadima euroameričkih topola u Jugoslaviji. Internacionalni kolokvij o proučavanju faune na poljoprivrednim kulturama i u šumama, te fauna tla. Zagreb 9. -14. IX. 1963. Had Instituta za zaštitu bilja Poljopr. f ak. u Zagrebu.
12Štetni insekti na topolama i njihovo suzbijanje. Biljna zaštita 7, 1964.
13Himera pennaria L. - novi štetnik na topolama. Šum. list 1-2, 1965.
14Drugi prilog poznavanju štetnih insekata na topolama u SR Hrvatskoj. "Topola", 1965.
15Mikloš I. , 1965: Himera pennaria L., novi štetnik na topolama. Š.L. 1-2, s.52 PDF
16Monima incerta Hifin. - novi štetnik na topolama. Šum. list 9-10, 1966.
17Mikloš I., 1966: Monima incerta Hufn., novi štetnik na topolama. Š.L. 9-10, s.411 PDF
18Vrbina muha siskarica (Helicomvia saliciperda T)uf. ) i njena štetnost u plantažama vrba. Šum. list 1-2, 1967.
19Prilog poznavanju predatorske entomofaune na topolama u SR Hrvatskoj. Šum. list 5-6, 1967.
20Mikloš I., 1967: Vrbina muha šiškarica (Helicomyia saliciperda Duf.) i njezina štetnost u plantažama vrba. Š.L. 1-2, s.21 PDF
21Mikloš I., 1967: Prilog poznavanju predatorske entomofaune na topolama u SR Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.224 PDF
22Ekonomski važniji štetnici hrasta, jasena, brijesta, javora i johe. Materijal za seminar "Zaštita šuma od štetnih insekata i bolesti". Beograd 1970. Izdanje Jugosl. Poljopriv. -šumarskog centra.
23Influence of the food on development and fecunditv of Pygaera anastomosis L. on poplars. Šesta sjednica međunarodne komisije za topolu. Bukurešt, 28. -29. IX. 1971.
24I. Mikloš, 1971: Kvaliteta hrane kao jedan od uzroka masovnih pojava topolina čupavog prelca (Pygaera anastomosis L.) u nasadima euroameričkih topola. Š.L. 3-4, s.53 PDF
25Mikloš, I., 1971: »Boletin del Servicio de Plagas Forestales«, 1970. 25, prikaz. Š.L. 5-6, s.192 PDF
26Mikloš, I., 1971: »Boletin del Servicio de Plagas de Forestales«, 1970, 26, prikaz članaka. Š.L. 9-10, s.341 PDF
27Mikloš, I., 1971: »IDIA — Suplemento Forestales«, 1968—69, prikaz članaka. Š.L. 11-12, s.470 PDF
28Mikloš, I., 1971: »Meddelelser fra Det Norske Skogforsaksvensen«, 1970/1971., prikaz članaka. Š.L. 11-12, s.470 PDF
29Mikloš, I., 1972: »Boletin del Servicio de Plagas Forestales«, 1971, 27, prikaz članaka .. Š.L. 1-2, s.74 PDF
30Mikloš, I., 1972: VII Svjetski šumarski kongres. Š.L. 3-4, s.173 PDF
31Mikloš, I., 1972: Radovi Norveškog instituta za šumarska istraživanja (Moddelelser fra det Norske skogvorsoksvesen), 1971/1972, 28. svezak, 110—118, prikaz članaka. Š.L. 7-8, s.312 PDF
32Mikloš, I., 1973: Boletin de la Estaciön Central de Ecologia, br. 1. 1972. (Bilten Centralne stanice za ekologiju). Š.L. 9-10, s.408 PDF
33Mikloš, I., 1973: Boletin de la Estaciön Central de Ecologia, br. 2. 1972. (Bilten Centralne stanice za ekologiju).. Š.L. 11-12, s.490 PDF
34Mikloš, I., 1974: Priroda, časopis Hrvatskog prirodoslovnog društva. Š.L. 10-11, s.453 PDF
35Mikloš, I., 1974: Boletin de la Estacion Central de Ecologia, br. 3, 1973.. Š.L. 12, s.560 PDF
36Uzroci sušenja jasena u nizinskim šumama. U: "Prethodni rezultati timskog istraživanja uzroka sušenja hrasta u slavonskim šumama". Posebna ed., knj. II, Centar za znanstveni rad Vinkovci. Zagreb 1975., s. 70-71.
37Mikloš, I., 1975: Boletin de la Estacion Central de Ecologia, br. 4/1973. i 5/1974. Š.L. 1-3, s.91 PDF
38Mikloš, I., 1975: Meddelelser fra det Norske skogvorkssvesen.. Š.L. 1-3, s.91 PDF
39Mikloš, I., 1975: Priroda — časopis HPD — 1974.. Š.L. 7-10, s.369 PDF
40Stereonvchus fraxini Degeer (Curcu-lionidae, Col. ) and the dying-back of Field Ash (Fraxinus angustifolia Vahl. ^) in low-land mixed forests of Pedunculate Oak in Tugoslavia. XVI. kongres IUFRO, Oslo, 20. VI-2. VII. 1976.
41I. Mikloš, 1976: Boletin del Servizio de defensa contra plagas e inspection Fitopatologica. Š.L. 1-2, s.108 PDF
42I. Mikloš, 1976: Priroda 1975, časopis Hrvatskog prirodoslovnog društva . .. Š.L. 10-12, s.554 PDF
43Upute za kontrolu nekih značajnijih šumskih štetnika u dijagnosticko-progno-sticke svrhe na području SR Hrvatske. Jasenova pipa (Stereonvchus fraxini Degeer). Radovi 31, Jastrebarsko 1977.
44Ocjena oštećenja na hrastovim parket-nim daščicama, (s Bađun, S. ). Bilten ZIDI 1-2, ŠF Zagreb, 1977.
45I. Mikloš, 1977: O nazivima generacija polivoltnih vrsta insekata. Š.L. 3-4, s.145 PDF
46I. Mikloš., 1977: BOLETIN de la Estacion central de ecologia. Š.L. 3-4, s.201 PDF
47I. Mikloš, 1977: Vladimir Budaj. Š.L. 5-7, s.333 PDF
48I. Mikloš, 1977: Zaštita šuma i zaštita prirode.. Š.L. 8-9, s.377 PDF
49I. Mikloš, 1977: PRIRODA, god. 1976.. Š.L. 10-12, s.543 PDF
50I. Mikloš, 1978: Jasenov štitasti moljac (Siphoninus phillyreae Haliday). Š.L. 4-5, s.149 PDF
51I. Mikloš, 1978: 170. godišnjica šumarskog visokog školstva u Čehoslovačkoj i 25. godišnjica Visoke šumarske i drvarske škole u Zvolenu. Š.L. 4-5, s.188 PDF
52I. Mikloš, 1978: BOLETIN de la Estacion central de Ecologia, 1976. br. 10.. Š.L. 4-5, s.194 PDF
53I. Mikloš, 1978: PRIRODA, Zagreb, 1977.. Š.L. 11-12, s.547 PDF
54Mikloš, I., 1979: Mogućnosti kratkoročnog prognoziranja pojave jasenove pipe (Stereonychus fraxini Deg.) u nizinskim šumama hrasta lužnjaka. Š.L. 4-6, s.139 PDF
55Mikloš, I., 1979: Boletin de la Estacion central de Ecologia., br. 11/1977. Š.L. 4-6, s.226 PDF
56Mikloš, I,., 1979: Boletin de la Estacion central de Ecologia, Madrid, br. 12. Š.L. 9-10, s.499 PDF
57Biologija, (sa Vouk, V. ): Šum. enciklopedija l, 1980., s. 99-101.
58Biotski utjecaji. Ibid. s. 103-105.
59Primijenjena entomologija između zaštite bilja i zaštite prirode. Acta entomo-logica jugoslavica 1-2, 1980., s. 137-143.
60Mikloš, I., 1980: Boletin de la Estacion central de Ecologia br. 14, 1978. Š.L. 3-4, s.170 PDF
61Mikloš, I., 1980: PRIRODA, br. 1—10. šk. god. 1978/79. Š.L. 5-6, s.262 PDF
62Mikloš, I., 1980: Boletin de la Estancion central de Ecologia, br. 15, 1979 .. Š.L. 5-6, s.264 PDF
63Priručnik izvestajne i dijagnosticko-prognozne službe zaštite šuma, (u suradnji). Beograd 1981.
64Mikloš, I., 1981: Boletin de la E stanciol central de écologie, br. 6.. Š.L. 3-4, s.193 PDF
65Golubović, U., Kraljić, B., Mikloš, I., 1981: Šume i šumarstvo Kube.. Š.L. 8-9, s.381 PDF
66Prvi pokusi suzbijanja jasenove pipe (Stereonvchus fraxini Degeer^) Dimilinom, (s I. Spaićem). Jug. savetovanje o primeni pesticida. Opatija 7. -ll. XII. 1981. Zbornik radova. Savez društava za zaštitu bilja Ju-gosl. sv. 3, s. 473- 477.
67Jasenova lisna buha (Psvllopsis fra-xini ii. ) - štetnik jasena u nizinskim šumama. Drugi kongres zaštite bilja Jugoslavije, Vrnjacka Banja (Srbija) 1982. Zbornik radova, sv. 4.
68Mikloš, I., 1982: PRIRODA, šk .god. 1979/80, 1980/81, 1981/82.. Š.L. 1-3, s.62 PDF
69Mikloš, I., 1982: PRIRODA, šk .god. 1979/80, 1980/81, 1981/82.. Š.L. 1-3, s.64 PDF
70Mikloš, I., 1982: BOLETIN de la Bstanciol central de ecologia, br. 17. i br. 18. Š.L. 1-3, s.66 PDF
71Mikloš, I., 1982: PRIRODA, šk .god. 1979/80, 1980/81, 1981/82.. Š.L. 6-8, s.315 PDF
72Mikloš, I., 1982: BOLETIN de la Bstanciol central de ecologia, br. 17. i br. 18. Š.L. 6-8, s.317 PDF
73Mikloš, I., 1982: II Kongres o zaštiti bilja Jugoslavije. Š.L. 11-12, s.490 PDF
74Mikloš, I., 1983: Smernice na ochranu lesov v Slovenskej Socijalističkoj Republike. Š.L. 1-2, s.101 PDF
75Mikloš, I., 1983: BOLETIN DE LA ESTANCION CENTRAL DE ECOLOGIA, br. 19. i 20.. Š.L. 1-2, s.104 PDF
76Štetnici jasena. Šum. enciklopedija 2, 1983., s. 176.
77Štetnici javora. Ibid., s. 186.
78Mikloš, I., Kraljić, B., Golubović, U., 1983: Šumarske bilješke sa studijskog boravka u Kini. Š.L. 7-8, s.361 PDF
79Mikloš, I., 1983: SCIENCIA SILVAE SINICAE, vo. 17, 1981.. Š.L. 7-8, s.398 PDF
80Mikloš, I., 1983: PRIRODA, br. 1—10. šk. god. 1982/83. Š.L. 11-12, s.553 PDF
81Mikloš, I., 1984: Jasenova lisna buba (Psyllopsis fraxini). Š.L. 1-2, s.9 PDF
82Mikloš, I., 1984: BOLETIN de la Estancion central de Ecologia, br. 21.. Š.L. 5-6, s.252 PDF
83Mikloš, I., 1984: BOLETIN de la Estanoion central de Ecologia, br. 22.. Š.L. 5-6, s.254 PDF
84Mikloš, I., 1984: BOLETIN de la Estanciom central de Ecologia, br. 23. i 24.. Š.L. 7-8, s.353 PDF
85Mikloš, I., 1984: Bilješke s Cipra. Š.L. 9-10, s.457 PDF
86Mikloš, I., 1985: Boletin de la Estanciol central de ecologia, br. 25.. Š.L. 1-2, s.87 PDF
87Mikloš, I., 1985: Boletin de la Estanciol central de ecologia, br. 26.. Š.L. 5-6, s.266 PDF
88Mikloš, I., 1985: PRIRODA, br. 1—10. šk. god. 1984/85.. Š.L. 11-12, s.598 PDF
89Mikloš, I., 1986: Ekskurzija katalonskih šumovlasnika kroz Jugoslaviju. Š.L. 9-10, s.470 PDF
90Mikloš, I., 1986: PRIRODA, br 1—10 šk god 1985/86. Š.L. 9-10, s.478 PDF
91Mikloš, I., 1986: BOLETIN de la Estancional central de Ecologia, br 27 i br 28. Š.L. 9-10, s.479 PDF
92Ivan Mikloš, 1987: O nekim jasenovim defolijatorima i posljedicama defolijacije. GŠP vol. P3 s. 277
93Mikloš, I., 1987: BOLETIN DE LA ESTACION CENTRAL DE ECOLOGIA, br. 29, Madrid, 1986.. Š.L. 3-4, s.175 PDF
94Kraljić, B., Mikloš, I., 1987: Ekonomska opravdanost suzbijanja šumskih štetnika aviometodom. Š.L. 5-6, s.209 PDF
95O nekim jasenovim defolijatorima i posljedicama defolijacije. Glasnik za šum. pokuse. Poseb. izd. 3, Zagreb 1987., s. 277-286.
96Mikloš, I., 1987: BOLETIN DE LA ESTACION CENTRAL DE ECOLOGIA, br. 30, Madrid, 1986.. Š.L. 5-6, s.287 PDF
97Mikloš, I., 1987: Kailidis, D. S. ONEČIŠĆENJE PRIRODNOG OKOLIŠA (RIPAN SI FISIKU PERIVALONDOS). Izdanje Jahudi — Japuli, Solun 1985. 196 str., 33 grafička priloga. Š.L. 10-12, s.680 PDF
98Mikloš, I., 1988: Grupa autora: Osnove zaštite šuma od požara.. Š.L. 1-2, s.78 PDF
99Mikloš, I., 1988: Rani šumski štetnici i njihovo značenje u zaštiti šuma. Š.L. 9-10, s.405 PDF
100Mikloš, I., 1988: Šumarska razglednica sa Rodosa.. Š.L. 11-12, s.541 PDF
101Mikloš, J., 1989: Elmir Gogola — Dušan Chovanec: PODKÖRNIK DUBOVI A TRACHEMYKÖZA DUBOV.. Š.L. 1-2, s.90 PDF
102Mikloš, I., 1989: Šumarska razglednica sa Malte. Š.L. 3-5, s.173 PDF
103Mikloš, I., 1989: Da li šume »umiru«?. Š.L. 6-8, s.345 PDF
104Ivan Mikloš, 1990: Šumarska razglednica sa Kube. Š.L. 11-12, s.527 PDF
105Mikloš, I., 1991: Onečišćenje zraka i urod žira u našim šumama hrasta lužnjaka. Š.L. 3-5, s.151 PDF
106Mikloš, I., 1991: Šumarska razglednica sa Kanarskih otoka. Š.L. 6-9, s.365 PDF
107Mikloš, J., 1992: Stručni izrazi »nove vrste«. Š.L. 3-5, s.123 PDF
108Mikloš, I., 1992: Šumarska razglednica iz Maroka. Š.L. 9-10, s.457 PDF
109Ivan Mikloš, 1992: Kemijsko suzbijanje štetnika u sjemenskim sastojinama hrasta lužnjaka. Š.L. 11-12, s.523 PDF
110Mikloš, I., 1993: Šumarska razglednica iz Alžira. Š.L. 3-5, s.147 PDF
111Jesu li defolijatori primarni ili sekundarni šumski štetnici. Glasilo Hrvatske šume 42, 1994.
112Treba li zabraniti upotrebu pesticida u šumama? Glasilo Hrvatske šume 45, 46, 47, 48, 1995.
113Mikloš, I., 1996: ECOLOGIA, Madrid, 1995.. Š.L. 7-8, s.347 PDF
114Mikloš, I., 1996: Acta Facultatis Ecologiae Zvolen. Š.L. 7-8, s.348 PDF
115Mikloš, I., 1996: Hans-Jürgen Otto: WALDÖKOLOGIE. Š.L. 11-12, s.528 PDF
116Ivan Mikloš, 1997: Osnove ekologije in ekologija živali. Š.L. 1-2, s.72 PDF
117Mikloš, I., 1997: Drugi kongres europskog šumarskog udruženja "Pro silva". Š.L. 9-10, s.545 PDF
118Ivan Mikloš, 1997: Ekologija (Bratislava), časopis pre ekologické problémy biosféry. Š.L. 11-12, s.682 PDF
119Ivan Mikloš, 1997: Les (Šuma). Š.L. 11-12, s.683 PDF
120Mikloš, I., 1998: Trajna šuma (Der Dauerwald), časopis za šumsko gospodarstvo primjereno prirodi. Š.L. 1-2, s.81 PDF
121Mikloš, I., 1998: Pedeseta obljetnica Biotehničkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani (1947-1997). Š.L. 3-4, s.168 PDF
122Mikloš, I., 1998: Acta Facultatis Ecologiae Zvolen. Š.L. 3-4, s.175 PDF
123Mikloš, I., 1998: Acta Facultatis Ecologiae Zvolenů. Š.L. 5-6, s.271 PDF
124Mikloš, I., 1998: Monti e boschi, 1. siječanj - veljača 1998.. Š.L. 5-6, s.271 PDF
125Mikloš, I., 1998: Folia forestalia polonica, Serija A - Šumarstvo, br. 39. Š.L. 7-8, s.375 PDF
126Mikloš, I., 1998: Plant research and development (Istraživanje bilja i razvoj). Š.L. 7-8, s.376 PDF
127Mikloš, I., 1998: Annales de la recherche forestiere au Maroc. Š.L. 7-8, s.377 PDF
128Mikloš, I., 1998: Annales de la recherche forestiere au Maroc, tome 28.. Š.L. 9-10, s.481 PDF
129Mikloš, I., 1999: Ecologia br. 12, 1998, Madrid. Š.L. 3-4, s.150 PDF
130Mikloš, I., 1999: Monti e Boschi. Š.L. 5-6, s.258 PDF
131Mikloš, I., 1999: Revista Forestal Venezolana. Š.L. 7-8, s.391 PDF
132Mikloš, I., 1999: Prace instytutu Badawczego Lešnictwa. Š.L. 11-12, s.603 PDF
133Mikloš, I., 2000: Chile Forestal. Š.L. 7-8, s.474 PDF
134O parazitima jasenove pipe Stereonvchus fraxini Degeer. Acta entomologica jugoslavica, vol. 19, num. l, 1983., s. 91-96.
135Mikloš, I., 2001: Nestajanje šuma u Venezueli. Š.L. 11-12, s.657 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠN, s. 170, 304, 364, 459, 593.
 *** Povijest šumar. Hrvatske 1846-1976., s. 116, 117, 118, 418.
 *** ŠE 2, 1983., s. 413.
 Frković, A.: Bibliografija LRV., s. 189, 425.
 *** HŠD 1846-1996., s. 364, 424, 441.
 Maričević, I.: Kazalo autora i struktura sadržaja Šum. lista 1976. -1995., ŠL 3-4, 1997., s. 181 (br. 95)., s. 186 (br. 184).
 Ivančević, V.: Velebitski botanički vrt. Senj 1997., s. 22.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HARAPIN, Miroslav: MIKLOŠ IVAN (1926–2016), ŠL 1-2/2017, s.106 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM