HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10461
ime M., Branko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, republički šumarski inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10461)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1939.
diplomirao13. 2. 1930.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Studirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1938.-39. na Šumarskom odjelu, a diplomirao 13.2.1930.
 Kao činovnički pripravnik, zaposlen je 7.5.1930. u Direkciji šuma Zagreb. Prije II. svj. rata službovao je i u Šumariji Vranovina, kao upravitelj šumarije, u Kotaru Crikvenica kao šumarski referent, te za rata u šumarijama Fužine i Skrad kao upravitelj pa kao kotarski šumar u Delnicama. Od 1945. dugi niz godina radio je u Rijeci kao sef odsjeka za šumarstvo Okružnog NO za Hrv. primorje, zatim je radio kao sef Odsjeka za uzgoj šuma kod ŠG Rijeka i kao općinski, kotarski i republički šum. inspektor.
 Bavio se studijem i problematikom gospodarenja prebornim šumama na području Gorskoga kotara i Hrv. primorja. Napisao je i objavio velik broj stručnih radova. Sudjelovao je na vise savjetovanja i simpozija i na njima priopćio referate u kojima je obrađivao problematiku operative.

1O uzgojnim radovima u prebornoj šumi obzirom na proizvodni zadatak. Šum. list l, 1948.
2Ing. B. Milas, 1948: O uzgojnim radovima u prebornoj šumi obzirom na proizvodni zadatak. Š.L. 1, s.9 PDF
3Razvoj prebornih šuma i smjernice rada na njihovoj obnovi i njezi. Ibid. 8-9, 1949.
4Ing. B. Milas, 1949: Razvoj prebornih šuma i smjernice rada na njihovoj obnovi i njezi. Š.L. 8-9, s.284 PDF
5Pošumljavanje u prebornoj šumi. Ibid. 5, 1950.
6ing. B. Milas, 1950: Pošumljavanje u prebornoj šumi. Š.L. 5, s.200 PDF
7Ing. B. Milas, 1953: Ing. Ladislav Kohut. Š.L. 4-5, s.242 PDF
8Ing. B. Milas, 1953: Razmatranja o problematici preborne šume. Š.L. 6, s.289 PDF
9Dinamika gospodarenja prebornim šumama. Ibid. 4, 1954.
10Milas ing. Branko, 1954: Dinamika gospodarenja prebornim šumama. Š.L. 4, s.182 PDF
11Milas ing. Branko, 1954: Ekskurzija inženjera i tehničara šumarskog kluba u Rijeci u Istru u Sloveniju. Š.L. 11-12, s.612 PDF
12Gospodarenje šumama primorske bukve. Referat na god. skupštini Šum. društva Hrvatske 8. II. 1958. Ibid. 3-4, 1958.
13Analiza procjene drvnih masa na panju za prodaju drvnoj industriji. Bilten Poljopr. -šum. komore NRH 2, 1958.
14Prijedlog za izmjenu cjenika glavnih šumskih proizvoda. Ibid. 6, 1958.
15Gospodarenje prebornim šumama Gorskog kotara. Referat na seminaru o prebornom gospodarenju, Institut za šum. i lovna istraživanja NRH, Delnice 12. -15. X1. 1958. Ibid. l, 1959.
16Milas B., 1958: Gospodarenje šumama primorske bukve.. Š.L. 3-4, s.81 PDF
17Gospodarenje pojedinim vrstama drveća u prebornoj šumi. Ibid. 1-3, 1959.
18Milas B., 1959: Gospodarenje pojedinim vrstama drveća u prebornoj šumi. Š.L. 1-3, s.1 PDF
19Gospodarenje primorskom šumom bukve u vezi sa ulogom jele u njoj. Šum. list 11-12, 1961.
20Provedba doznake i nadzor nad tim radovima u prebornoj šumi. Bilten Poljopr. šum komore NRH 10, 1961.
21Ing. Branko Milas, 1961: Gospodarenje primorskom šumom bukve u vezi sa ulogom jele u njoj. Š.L. 11-12, s.413 PDF
22Regeneracija prebornih šuma. Referat na Simpoziju o problemima daljnjeg načina gospodarenja prebornim šumama, Platak, 7. -8. VI. 1962.
23Milas B., 1963: Regeneracija prebornih bukovih šuma viših planinskih područja. Š.L. 11-12, s.435 PDF

nedeterminirano:
24VAŽNIJI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1935., s. 31; 1939., s. 52; 1940., s. 252; 1942., s. 270, 333; 1943., s. 267.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 40, 111.
 *** ŠN,. 356.
 Frković, A:. 40. godina u službi šumarstva (Branko Milas). Drvosječa 45-46, 1974., s. 8.
 *** Povijest šum. Hrvatske 1846-1976., s. 76, 84, 91, 96, 98, 418.
 *** ŠE 2, 1983., s. 417.
 *** HŠD 1846-1996., s. 279.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM