HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1050
ime K., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1050)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1982.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Našice

1993

Šumarija Našice

šumarski tehničar

 Sin Josipa i Ane rođ. Marijančević. Osnovnu školu završio je u Našicama, a srednju Šum. školu u Karlovcu (1982). U šumarstvu se zaposlio 1982. god. Pretežito je radio kao pom. revirnika u Šumariji Našice, ŠG Našice, odnosno "Hrv. šume" UŠP Našice gdje radi i sada. Živi u Vukojevcima.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM