HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10519
ime MLINŠEK, Dušan
zvanje
zanimanje     
dr. sc., redovni sveučilišni profesor, dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen30. 9. 1925.Velenje /Slovenija/
apsolvirao1949.
diplomirao1950.
doktorirao1958.ETH u Zürichu
umro15. 12. 2020.Ljubljana Diplomirao je 1950. na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu, na ŠG odjelu. Doktorat tehničkih znanosti stekao je na ETH (Eidgenossische Technische Hochschule) u Zürichu 1958. g.
 Kao šumar - praktičar radio je od 1950. do 1960. godine - na mjestu voditelja uređivanja šuma i kao upravitelj Šumarije na GG Novo Mesto, u Murskoj Soboti i Slovenj-Gradcu.
 Izabran je za docenta na BTF u Ljubljani. Napredovao je u zvanje izvanrednoga i 1971. redovnoga profesora za uzgoj šuma i ekologiju krajolika. U tom području aktivnosti radio je na produbljavanju studija prašuma; regeneraciji šume na degradiranim staništima; studiju šumskog ekosustava; na planinskim šumskim ekosustavima; na usavršavanju njege šuma; studiju prirodnih populacija i informatike u šumskom ekosistemu.
 U pedagoškoj sferi naročito je razradio slijedeće: šumarstvo kao jezgra aktivne zaštite prirode; razvijanje holističkog shvaćanja prirode i njezine šume na osnovama kognitivnoga kreiranja znanosti o njezi šume kao preduvjet sa >prirodi prijaznom kontaktiranju< sa šumom. Na tu temu organizirao je vise od 135 workshopa (nacionalnih i internacionalnih) i sličnih aktivnosti kao sto su posebni oblici šumsko-uzgojnoga planiranja; interparcelarno gospodarenje šumom; šumsko-seminarska pedagogija i si. Zalagao se za njegu šuma kao organski sastavni dio kulture čovjeka; njegu šuma kao središnji dio njege krajolika; za prenošenje principa njege šuma - kao paradigme -na ostala područja čovjekove aktivnosti i time za nove trendove u šumarstvu budućnosti.
 Posebna je aktivnost prof. dr. sc. Dušana Mlinšeka, osim znanstvenog i redovnoga pedagoškog rada, povezivanje pedagoškog rada i znanstvenog rada sa praksom i sa javnošću (npr. organiziranje "šumarskog okruglog stola" i njegovo redovno provođenje - od 1989. u radu sa javnošću).
 Međunarodna aktivnost prof. dr. Mlinšeka je velika: osim velikog broja međunarodnih seminara, 30 godina aktivnog rada u IUFRO; 10 godina je rukovoditelj znanstveno-istraživačkih grupa; 10 godina rukovodilac je divizije za uzgoj šuma i zaštitu prirode; 10 godina bio je predsjednik i dopredsjednik IUFRO. Organizator je 18. svjetskog IUFRO kongresa u Ljubljani (1986. ). Osnivač je Međunarodne sekcije profesora za uzgoj šuma (1985. ). Osnivač je međunarodnog saveza PROSILVA za ekološki i ekonomski usklađeno gospodarenje šumom (Ljubljana 1989. ) i dr.
 Objavio je vise od 290. znanstvenih i stručnih radova, od toga 160 na slovenskom, a ostalo na stranim jezicima; od toga objavio je sedam samostalnih publikacija.
 Dopisni je član Akademije šumarskih znanosti u Firenzi; Počasni je član organizacije IUFRO; znanstveni ambasador Republike Slovenije; odlikovan je sa Heinrich Kotta medaljom (DDR); odlikovan je Zlatnom medaljom za zasluge u razvoju šumarstva Karl Gayera (SRNJ); izaslanik je mira UN (zajedno sa IUFRO 1986. ); zaslužni je profesor Univerziteta u Ljubljani; počasni je doktor Univerze AS u Norveškoj 1987. godine.

1Untersuchungen ilber den Zustand und die Pflege der Bauernwalder in Po-horsko Podravje. Ziirich 1959.
2Bdeci bor v vzhodni Sloveniji. Ljubljana 1965.
3How can we maintain healthv moun-tainous forest«?, V. Proceedings Forestry in the context of rural developement: Future research needs - COST, Vienna 1966.
4Sproscena tehnika gojenja gozdov na osnovi nege. Ljub. -Beograd 1968.
5Mlinšek, D., 1973: Svjetski šumarski kongres u Buenos Airesu održan u listopadu 1972. godine. Š.L. 1-2, s.55 PDF
6Mlinšek, D., 1982: Svjetski kongres o naučno-istraživačlkom radu u šumarstvu i preradi drveta — IUFRO kongres 1936. godine u Jugoslaviji. Š.L. 1-3, s.33 PDF
7Development and Technologv Transfer in Forestry (v. International Forest Congress, Quebec 1984. ).
8The future of Forest Management Based on Research Besults f r om Virgin Forests (v. 19 World Congress Science in Forestrj-1, Montreal 1990. ).
9Die naturmache Waldwirtschaft - ein Gebot und eine Herausforderung zugleich (v. Der Dauerwald, Hentweinsdorf 1991. ).
10Waldentwicklung in der Jugend und die Kernfragen der Waldpflege (v. SZF, Zlirich 1992. ).
11Pragozd v naši krajini. Ljub. 1992.
12Was ist naturnahe Waldwirtschaft? (v. Okologische Waldwirtschaft, Heidelberg 1993. ).
13Življenski prostor "Nizki Kras", pri-mer clovekove destruktivnosti, enegije življenja, upanja v cloveka in trajen razi-skovalni laboratorij (v. GV Ljubljana 1993. ).
14Der Naturnahe Waldbau - Sein kog-nitiver Weg - Eine Herausforderung (v. Der Dauernwald, Hentweinsdorf 1994. ).
15Forest Information Svstems through-out Historv and in the Future (v. 20 World Congress - Hesearch in a Changing World, Tampere 1995. ).
16Silviculture in Slovenia is based on "Biodiversitv" (v. Proceedings of Int. Bio-diversitj´ seminar, Gozd Martuljek 1995. ).

nedeterminirano:
17NOVIJI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Kauders, A.: Šum. bibliografija II, Zagreb 1958., s. 159.
 *** ŠN, s. 363.
 *** Povijest šum. Hrvatske 1846. -1976., s. 418.
 *** ŠE 2, 1983., s. 422.
 *** Maričević, I.: ŠL 3-4, 1997., s. 186.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 Jurij Diaci: In memoriam Professor emeritus dr. sc. dr. h. c. Dušan Mlinšek (1925. – 2020.), ŠL 3-4/2021, s.203 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM