HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1055
ime K., Marko
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1055)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Lovre. Osnovnu školu polazio je u Orahu, a od studenoga 1951. do kraja 1964. radio je kao lugar u Šumariji Metković kada je premješten u Šumariju Vrgorac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM