HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10554
ime MUČALO, Vitomir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10554)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen28. 6. 1913.Pazin
apsolvirao1941.
diplomirao13. 2. 1943.
umro17. 4. 1987.Rijeka

 Studij šumarstva započeo je na Poljoljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zemunu, a završio na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1940.-41. i diplomirao 13.2.1943. na Šumarskom odjelu.
 Nakon diplomiranja zaposlen je u Ministarstvu šumarstva (Odjel za uređivanje šuma) u Zagrebu.
 Po završetku II. svj. rata odlazi u Istru, gdje je postavljen za upravitelja Šumarije Labin. Uz ostale poslove posebno je radio na pošumljavanju krša i melioraciji makija i šikara u Istri. "I tako na obalama Istre i po kamenjarima Cresa i Lošinja ostadoše za našim Vitom živi spomenici njegova djela - bujne krošnje borova i visoke zimzelene makije", (Pelcer, Z., 1988. ).
 Godine 1954. dolazi u Institut za šumarska i lovna istraživanja NRH, radi na kartiranju Šumske vegetacije u Istri, a zatim prelazi u Zavod za kotrolu šumskoga sjemena u Rijeci. I u znanstveno-istraživačkom radu ostaje vjeran pošumljavanju krša - bavi se pitanjima uzgoja pucaline, sibike i drugoga grmlja, kako bi se poboljšanjem pedoloških prilika omogućilo uspješnije pošumljavanje krša. Istražuje mogućnost uzgoja veprine u rasadniku i bavi se pokusima unošenja različitih vrsta borova u degradirane sastojine autohtonih šuma. Za uspješan i predan rad u području šumskoga sjemenarstva primio je Prvomajsku nagradu grada Rijeke i Spomen - plaketu Šumarskog instituta Jastrebarsko.

1Ubrzanje klijanja i povećanje energije klijavosti sjemena pucaline (Colutea ar-borescens L. > Obavijesti 7, SlJ, Zagreb 1959., s. 1-6.
2Mogućnost i naćin konzerviranja sjemena obične jele (Abies alba ii. ), (sa Be-gent, B. ). Posl. udruženje šum. -privr. organizacija, Zagreb 1964.
3Stimuliranje klijavosti i energije klijanja sjemena obične jele i zelene duglazije prethodnim tretiranjem, (sa Hegent, B. ). Dokumentacija za tehnologiju i tehniku u šumarstvu 54, Beograd 1966.
4Ispitivanje o mogućnosti vitaliteta sjemena Fraxinus spp i Acer spp metodom sposobnosti rastenja eksplantiranih embriona, (sa Hegent, B. ) Poslov. udruženje šum-sko-privr. organizacija, Zagreb 1967., s. 1-24.
5Prilog poznavanju čistoće, apsolutne težine i metoda za određivanje klijavosti sjemena zelene duglazije, lijeske, crnoga graba i obična judina drva, (sa Hegent, B. ). Poslov. udruženje šum. -privr. organizacija, Zagreb 1968.
6Ispitivanje o mogućnostima i ispravnosti upotrebe biokemijskih metoda (te-trazol, indigokarmin) za određivanje vitaliteta sjemena obične jele (Abies alba Mili., ) i himalajskog cedra (Cedrus deodara Laws. ^, (sa Hegent, B. ). Poslov. udruženje šumsko-privr. organizacija, Zagreb 1968., s. 1-29.
7Određivanje vitaliteta sjemena nekih vrsta četinjača topografskim metodama (alepski, brucijski i crni bor, američki borovac, obična smreka), (sa Hegent, B. ). Posl. udruženje šumsko-privr. organizacija, Zagreb 1968., s. 1-23.
8Kvalitativna svojstva sjemena obične jele u odnosu na sušenje. Istraživanje uzroka i posljedica sušenja prirodnih jelovih šuma u SRH, (sa Hegent, B. ). Radovi 23, Zagreb 1975., s. 115-125.

 *** ŠN, s. 360.
 *** ŠIM, s. 55, 65, 118, 155, 161, 178.
 Pelcer, Z:. In memoriam - Vitomir Mucalo dipl. inž. šum. (1912. -1987. ). ŠL 3-4, 1988., s. 184.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PELCER, Zvonimir: VITOMIR MUČALO, dipl. inž. šum., ŠL 3-4/1988, s.184 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM