HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10619
ime NENADIĆ, Đuro
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva, dr. oeconomiae publicae
      redovni sveuč, profesor, rektor Zagrebačkog sveučilišta, nestor hrvatskoga šumarstva

                                                                IZBOR      (knjiga3/10619)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen24. 4. 1876.Rudopolje
apsolvirao1901.
doktorirao1907.Bavarsko sveučilište u Münchenu
umro16. 7. 1966.Zagreb
dodatne listepredsjednici HŠD Potekao je iz siromašne seljačko-radničke ličke obitelji.
 Završivši realnu gimnaziju u Zagrebu 1898., studirao je Šumarstvo na Šumarskoj akademiji u Zagrebu, u prvoj generaciji. Apsolvirao je 1901. godine.
 Po završetku studija postavljen je za Šum. vježbenika kod Petrovaradinske imovne općine u Srem. Mitrovici, a već 1902. premješten je Šum. odsjeku Zemaljske vlade u Zagrebu.
 Godine 1905. izabire Zemaljska vlada dva najsposobnija diplomanta Šum. akademije - Đuru Nenadića i Andriju Petračića - i šalje ih na dvogodišnji Šumarski studij na Bavarsko sveučilište u München. Nenadić je poslan sa zadatkom da se teorijski usavrši u predmetima: uređivanje šuma i računanje vrijednosti šuma sa Šumskom statikom, i da postigne doktorat iz svoje struke.
 Prof. dr. ing. Đuro Nenadić doktorirao je na Bavarskom sveučilištu u Münchenu 1907., postigavši titulu "doktora oeconomiae publicae", obranivši disertaciju o rentabilitetu gospodarenja u hrastovim šumama visokog i niskog uzgojnog oblika u Hrvatskoj i Slavoniji.
 Po završetku studija vratio se Šumarskom odsjeku Hrvatske zemaljske vlade u Zagrebu. Istodobno sa dužnošću Šum. pristava i, kasnije, Šum. povjerenika, postavljen je 1910. za suplenta na Šum. akademiji, a 1912. imenovan je profesorom Šumarske akademije, gdje predaje kolegije uređivanje šuma i računanje vrijednosti šuma. Predavao je neko vrijeme i povijest Šumarstva, upravu šuma, Šumarsku politiku, dendrometriju i trgovinu drvom. Od 1911. do 1919. bio je predstojnik Kabineta za šumskouređajnu skupinu predmeta, a 1913.-14. i 1916.-17. bio je pročelnik Šum. akademije.
 Bori se za samostalnost visokoškolske šum. nastave. Sa prof. Petračićem osnivač je Gospodarsko-šumarskoga fakulteta u Zagrebu 1919. godine. Od 1930. do 1945. redovni je profesor za uređivanje šuma na Gospodarsko-šumarskom, odnosno Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Na novoosnovanom fakultetu od 1919. g. predaje uređivanje šuma i računanje vrijednosti šuma sa Šumskom statikom.
 "Prof. Đ. Nenadić stalno je održavao vezu sa šumarskom operativom. Njegova suradnja sa šumarskim ustanovama bila je obilata i uspješna. Dokaz je činjenica da je u decembru 1919. bio postavljen za šefa Šumarskog odsjeka u Zagrebu, ali se nije prihvatio te dužnosti zbog poslova na Fakultetu. Od marta do novembra 1921. g. bio je pomoćnik ministra šuma i ruda u Beogradu. Zbog poteškoća u radu dao je ostavku", (M. Anić, 1966).
 "Nenadić se okušao i u praktičnom uređivanju šuma. Izradio je dvije gospodarske osnove: jednu za sumu Lepoglavske kaznionice, gospodarsku jedinicu >Ošura< i drugu za sumu Prvostolnoga Kaptola Zagrebačkoga, gospodarsku jedinicu >Markuševačka Gora<. Ova druga ušla je u Šumarsku enciklopediju 3, Zagreb 1987., str. 551, kao primjer uređenja sume po kombiniranom rašestarenju, kakvo je bilo propisano po Naputku iz 1903. ", (D. Klepac, 1996. ).
 Godine 1922.-23. bio je rektor Zagrebačkog sveučilišta, a god. 1927.-28. dekan Poljoprivredno-šum, fakulteta. Na dužnosti rektora i dekana istakao se osobitim organizacijskim sposobnostima.
 Na fakultetu osnovao je Zavod za uređivanje šuma, u kojem je sredio zbirke, biblioteku i druga pomagala, te stvorio uvjete za dobar nastavni i Znanstveno-istraživački rad.
 Kao sveučilišni profesor "davao je mnogo i tražio je mnogo. Rezultat nije izostao. Nenadićevi đaci postali su vrlo dobri šumari u zemlji i u svijetu, mnogi od njih bili su odlični taksator! kojima se i danas dići naše šumarstvo". Nenadićev postulat bio je načelo potrajnosti. On ga je zvao željeznim zakonom u šumarstvu", (D. Klepac, 1996. ).
 Profesorsku dužnost obavljao je prof. Nenadić do 17.10.1941. kad su ga nove vlasti umirovile i otpremile u logor Jasenovac. Uz zalaganje prof. dr. M. Gračana oslobođen je iz logora.
 Nakon rata rehabilitiran je i izabran za redovnog sveuč, profesora i predstojnika Zavoda za uređivanje šuma, gdje je ostao do umirovljenja 1946. godine. Ali i nakon umirovljenja bio je aktivan i surađivao sa fakultetom i svojom strukom.
 Objavio je velik broj stručnih i znanstvenih radova, ponajviše u "Šumarskom listu" i "Glasniku za šumske pokuse", ali i samostalne publikacije i udžbenike. Surađivao je sa Leksikografskim zavodom kod izrade Šum. enciklopedije.
 Od mladosti zanimao se za lovstvo i lovačku problematiku. Objavio je nekoliko članaka iz lovstva, a poglavito valja pripomenuti da je bio 32 godine urednik i nakladnik "Šumarsko-lovačkog kalendara" (1909.-1941. ).
 Odlikovan je Ordenom Sv. Save 3. reda (1925. ) i 2. reda (1926. ).
 Bio je dugogodišnji i vrlo aktivan član HSŠD i HŠD. Od 1911. do 1920. bio je odbornik, 1940. primljen je kao član utemeljitelj HŠD, a 1945. g. biran je za predsjednika. Godine 1961. proglašen je za počasnog člana SŠD Hrvatske.

1Preveo G. Nenadić, stud for., 1900: Kratki pregled razvitka šumarstva u Japanu.. Š.L. 9-10, s.550 PDF
2S njemačkoga preveo Gj N., 1902: Prilog k poznavanju najvažnijih vrsti drva u bosanskim šumama.. Š.L. 12, s.733 PDF
3Kratki pregled razvitka šumarstva u Japanu. Šum. list 1905.
4G. Nenadić, 1905: Važnost šumarske statistike.. Š.L. 4, s.164 PDF
5Šumarska nastava u Bavarskoj. Ibid. 1906.
6Izložba Bavarske u Nilrnbergu gledom na šumarstvo. Ibid., 1906.
7Od G. Nenadića, 1906: Šumarska nastava u kraljevini Bavarskoj.. Š.L. 6, s.209 PDF
8Od G. Nenadića, 1906: Izložba kraljevine Bavarske u Nürnbergu.. Š.L. 10, s.385 PDF
9Sa izložbe rogovlja i lovačkih trofeja u Milnchenu. LRV 1907, XVI, l, 6-7.
10Za vrijeme parenja jelena u bavarskim Alpama. LRV 1907., XVI., 11, 125-127.
11Uber die Rentabilit&t der Eichen Hoch- und Niedervaldwirtschaft in Kroatien und Slawonien. Munchen, 1908.
12Po prof. dr. M. Endresu priobćuje G. Nenadić, 1908: O proizvododnoj snazi u šumarstvu.. Š.L. 1, s.1 PDF
13Ueber die Rentabilität der Eichen- Hoch- und Niederwaldwirtschaft in Kroatien und Slavonien unter besond. Berücksichtigung der Broder- und Peterwardeiner Vermögensgemeinde. ; Kgl. Hofbuchdruckerei Kastner & Callwey, München 1908. BIB
14Piše Dr. G. Nenadić, 1908: O uzgoju šuma gledom na rentabilitet vrsti drva i uzgoja.. Š.L. 5, s.184 PDF
15Piše dr. G. Nenadić, 1908: O cienama hrastovog drveta. Š.L. 8-9, s.343 PDF
16O uzgoju šuma gledom na rentabilitet vrsta drveća i uzgoja. Ibid. 1909.
17Skrižaljke prihoda i prirasta za hrastove visoke sume od prof. dra C. Wimme-nauera. Ibid., 1909.
18Piše dr Gjuro Nenadić, kr šumar, pristav, 1909: O porezu na šume.. Š.L. 4, s.121 PDF
19Od prof. Dr. C. Wimmenauer-a. Priredio : Dr. Gjuro Nenadić, 1909: Skrižaljka prihoda i prirasta za hrastove visoke šume.. Š.L. 10, s.361 PDF
20DENDROMETRIJA; Klub hrv. šum. akademičara, Zagreb 1910. BIB
21Napisao Dr. Gj. Nenadić, 1911: Obračunanje šteta učinjenih po divljači u šumi.. Š.L. 1, s.19 PDF
22Računanje vrijednosti šuma i šumska statika; KLUB HRV. ŠUM. AKADEMIČARA U ZAGREBU, Zagreb 1912. BIB
23DENDROMETRIJA; Klub hrv. šumarskih akad, Zagreb 1913. BIB
24Naučni rad prof. F. Z. Kesterčaneka. Zalobni broj, Šum. list 1915.
25Piše prof. dr. Gj. Nenadić, 1917: Carinski savez središnjih vlasti obzirom na šumsko gospodarstvo.. Š.L. 1-2, s.2 PDF
26Uredovna zbirka šumarskih propisa. Šum. list 1918.
27ZADAĆA I CILJEVI NAŠEG ŠUMSKOG GOSPODARSTVA POSLIJE RATA; Hrv. slav. šumarsko društvo, ZAGREB 1918. BIB
28Napisao prof. dr. Gjuro Nenadić, 1918: Uredovna zbirka šumarskih propisa.. Š.L. 3-4, s.57 PDF
29Predavanje prof. dr. Gj. Nenadića, 1918: Zadaća i ciljevi našeg šumskog gospodarstva poslije rata.. Š.L. 11-12, s.254 PDF
30Otvorenje Oosp. -šumarskog fakulteta na sveučilištu u Zagrebu. Ibid., 1919.
31BOROŠIĆEV JUGOSLAVENSKI ŠUMARSKO-LOVAČKI KALENDAR ZA GODINU 1921.; GJURO NENADIĆ, ZAGREB 1920. BIB
32RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA I ŠUMSKA STATIKA; NAKLADA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA, ZAGREB 1922. BIB
33Računanje vrijednosti šuma i šumska statika, Zagreb, 1922., s. 1-422
34Prof. Dr. Đuro Nenadić (Zagreb) , 1922: Zakonski projekt o neposrednim porezima. Š.L. 12, s.788 PDF
35Prof. Nenadić, 1923: Dr. Endres: Forstpolitik 1922.. Š.L. 3, s.170 PDF
36Prof. dr. Djuro Nenadić (Zagreb), 1923: Stanovnište J. Š. U. prema Zakonskom projektu o neposrednim porezima. Š.L. 11, s.657 PDF
37Osnovi šumarstva. Zagreb, 1924.
38OSNOVI ŠUMARSTVA; ZAKLADA TISKARE NARODNIH NOVINA, ZAGREB 1924. BIB
39BOROŠIĆEV ŠUMARSKO-LOVAČKI KALENDAR ZA GODINU 1926.; GJURO NENADIĆ, ZAGREB 1925. BIB
40Prof. dr. Đuro Nenadić (Zagreb), 1925: Šume Beogradskog Univerziteta.. Š.L. 12, s.701 PDF
41Prof.dr. Đuro Nenadić, 1926: Drvena građa za kolonističke kuće.. Š.L. 4, s.253 PDF
42Prof.dr. Gjuro Nenadić [Zagreb], 1926: Nepotrošive šumske glavnice.. Š.L. 5, s.299 PDF
43Problemi uređivanja šuma. Pola stoljeća šumarstva, Zagreb, 1926., s. 531-568.
44Prof. Gj. Nenadić, 1926: † Profesor Ivan Partaš. (1862-1926). Š.L. 11, s.576 PDF
45Prof. Nenadić, 1926: Aeroplan u službi šumarstva.. Š.L. 12, s.660 PDF
46Uređivanje šuma. Zagreb, 1929.
47Dr. D. Nenadić, 1929: Zabrana izvoza,hrastovih pragova.. Š.L. 1, s.1 PDF
48UREĐIVANJE ŠUMA; NARODNIH NOVINA, ZAGREB 1929. BIB
49O produktivnim faktorima i rentabi-litetu šumskog gospodarstva. Godišnjak Sveuč. Kralj. Jugoslavije, 1929., s. 722-737.
50piše Dr. Nenadić Gjuro, 1930: † Dr. Juraj Vrbanić. Š.L. 1, s.16 PDF
51Dr. Gj. Nenadić, 1930: O produktivnim faktorima i rentabilitetu šumskog gospodarstva.. Š.L. 5, s.209 PDF
52Dr. Gj. Nenadić, 1930: Sedamdesetgodišnjica prof. Dr. Endresa.. Š.L. 9-10, s.397 PDF
53Dr. Gjuro Nenadić, 1930: Dioba zemljišnih zajednica.. Š.L. 11, s.437 PDF
54, 1930: Paša koza u šumama. Stručno mišljenje profesora unizerziteta u Zagrebu povodom naumljene revizije § 33. zakona o šumama. Š.L. 12, s.503 PDF
55Đuro Nenadić, 1931: Istraživanje prirasta hrasta lužnjaka u šumi Žutici. GŠP vol. 03 s. 1
56Istraživanja prirasta hrasta lužnjaka u sumi Žutici. Glasnik za šum. pokuse, 1931., s. 1-27.
57Dr. Gj. Nenadić, 1931: O suštini krize u trgovini drvom.. Š.L. 2, s.45 PDF
58Dr. Gj. Nenadić, 1931: Napomene pravilniku o odštetama za eksproprisane šume.. Š.L. 8, s.353 PDF
59Prof. Dr. Đ. Nenadić, 1932: Naša šumarska terminologija.. Š.L. 1, s.5 PDF
60Prof. Dr. Đ. Nenadić, 1932: Odgovor na članak g. Ing. Petrovića »Šumarska terminologija«.. Š.L. 4, s.254 PDF
61Prof. Dr. Nenadić Đuro, 1932: Prof. Ing. Vinko Hlavinka. Š.L. 8-9, s.489 PDF
62Uputstva za uređivanje drž. šuma. Šum. list 1932., s. 528-537.
63Prof. Dr. Đuro Nenadić, 1932: Uputstva za uređivanje državnih šuma.. Š.L. 8-9, s.538 PDF
64Prof. Nenadić, 1932: Dr. Inž. Ž. Midetić: Opšti pogled na šumarstvo Moravske banovine.. Š.L. 10, s.607 PDF
65Đuro Nenadić, 1935: O prirastu niskih šuma. GŠP vol. 04 s. 1
66O prirastu niskih šuma. Glasnik za šum. pokuse, 1935., s. 1-22.
67
68Dr. D. Nenadić, 1939: Da li »Računanje vrijednosti šuma« ili »Procjena šuma«?. Š.L. 4-5, s.213 PDF
69Dr. D. Nenadić, 1939: Austrijska kameralna taksa i njen 150-godišnji jubilej.. Š.L. 8-9, s.484 PDF
70Đuro Nenadić, 1940: O posljedicama sušenja hrastovih šuma Gradiške imovne općine.. GŠP vol. 07 s. 1
71O posljedicama sušenja hrastovih šuma Gradiške imovne općine. Glasnik za šum. pokuse, 1940., 1-29.
72Šumsko gospodarenje i drvna industrija Like - perspektive kojima treba težiti. Problemi, 1957., br. 13-14, s. 32-36.
73Investiciona zaklada, Krajiška. Šum. enciklopedija 2, Zagreb 1983., s. 137-138.

nedeterminirano:
74VAŽNIJI RADOVI
75Važnost šuma u narodnom gospodarstvu. Hrv. Njiva II.
76Drvena građa za kolonisticke kuće. Ibid., s. 253-257.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠL 1901., s. 567; 1902., s. 450; 1907., s. 239, 464; 1908., s. 119, 446; 1911., s. 197; 1912., s. 34; 1913., s. 31, 439; 1914., s. 46, 488; 1916., s. 312; 1917., s. 271, 272, 351; 1918., s. 189; 1919., s. 188, 315; 1920., s. 26, 27; 1921., s. 89, 208; 1922., s. 847; 1925., s. 52; 1926., 144, 661; 1938., s. 457; 1940., s. 566.
 Borošić, J.: SIS, s. l, 3, 136, 147.
 *** Lične vijesti. Prof. dr. Đuro Nenadić 60-godisnjak. ŠL 5-7, 1936., s. 364.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 106, 117, 125, 144, 155, 159, 170, 181, 182, 200, 212, 223, 251, 262.
 *** ŠN, s. 67, 98, 99, 105, 107, 111, 116, 118-125, 157, 166, 167, 180, 203, 226, 227, 230, 233, 300, 301, 310, 383-385, 446-447.
 Eić, N.: In memoriam prof. dr. Nena-diću. ŠL 7-8, 1966., s. 397.
 Anić, M.: Prof. dr. ing. Đuro Nenadić. Nekrolog. ŠL 11-12, 1966., s. 554-557.
 *** Povijest šum. Hrvatske 1846-1976, s. 131, 138, 148, 151, 152, 155, 181, 186, 187, 200, 244, 247, 248, 249, 251, 253, 319, 320, 321, 335, 342, 368, 376, 378, 380, 384, 388, 405, 409.
 *** ŠE II, JLZ, 1983., s. 496.
 *** Obljetnice. 80-godisnjica prvih doktora šumarskih znanosti, /prof. dr. Đ. Nenadić, prof. dr. A. Petračić, prof. dr. A. Ugrenović). ŠL 10-12, 1987., s. 668-678.
 Frković, A.: Bibliografija LRV, s. 270, 297, 427.
 Rauš, Đ.: Popis autora u Glasniku za šum. pokuse (1926-1992. ). Glas. za šum.pokuse, pos. izd. 4, Zagreb 1993., s. 405-423.
 Klepac, D.: Obljetnice - Prvi profesori uređivanja šuma u Hrvatskoj. ŠL 3-4, 1996 s 211-212
 *** HŠD 1846-1996., s. 132, 136, 137, 140, 143, 146, 149-152, 155, 158, 162, 171, 178, 181, 182, 184-186, 189, 193, 216, 229, 234, 236, 237, 241, 242, 274, 275.
 Klepac, D.: Prvi profesori uređivanja šuma u Hrvatskoj. ŠL 3-4, 1996., s. 213-214.
 *** Hrast lužnjak u Hrvatskoj, Vin-kovci-Zagreb 1996., s. 527, 552.
 Klepac, D.: Iz šum. povijesti Gorskoga kotara..., Zagreb 1997., s. 108, 114, 120, 147, 217, 230.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Prof. Dr. Đuro Nenadić, povodom 60-god. života, ŠL 5-7/1936, s.364 PDF
 EIĆ, Nikola: Prof. dr Nenadiću, ŠL 7-8/1966, s.397 PDF
 ANIĆ, Milan: Prof. dr ing. Đuro Nenadić, ŠL 11-12/1966, s.554 PDF
 KLEPAC, Dušan: Sjećanje na prof. dr. ĐURU NENADIĆA, ŠL 10-12/1987, s.669 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM