HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10650
ime NOVAK, Zdravko-Dragotin
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10650)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen10. 4. 1920.Metlika /Slovenija/
apsolvirao1943.
diplomirao24. 8. 1946.
umro9. 7. 2000.

 Sin Valentina-Zdravka i Ka-roline r. Wiedenig. Slovenac, rimokatolik, hrvatskoga državljanstva. Otac mu je bio porezni okružni inspektor. Osnovnu je školu završio u Metliki 1931., a Državnu realnu gimnaziju 1939. g. u Novom Mestu (Slovenija).
 Šumarstvo je apsolvirao 1942.-43. na Šumarskom fakultetu, a diplomirao 24.8.1946. na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 Počeo je raditi kao pripravnik dnevničar pri Poljoprivrednošumarskom odjelu Okružnog NOO Karlovac 1.9.1946. i do 9.4.1948. proveo je na inventarizaciji privatnih šuma na području kotara Karlovac, Slunj i Vojnić.
 Nakon toga radio je u Šumariji Delnice, najprije kao pripravnik, a od 16.8.1948. do 2.6.1949. kao upravitelj šumarije. Tu je stekao osnovnu praksu na poslovima doznake i pošumljavanja pa se u tim poslovima osamostalio.
 Od 2.6.1949. narednu godinu dana radio je u novoosnovanom ŠG "Bitoraj" Delnice. Kao referent za uzgajanje šuma rukovodio je i nadzirao radove u rasadnicima, na pošumljavanju, melioracijama i doznakama na području gospodarstva.
 Sastavljao je planove pošumljavanja, melioracija, zaštite šuma i prijedloge sjeća.
 Likvidacijom ŠG "Bitoraj" sume su pripojene ŠG "Viševica" u Rijeci, gdje je od 2.6.1950. do 1.8.1952. radio u Odjelu za uređivanje šuma te se osposobio za sve terenske i uredske radove. Državni stručni ispit položio je u Zagrebu 27.12.1950. godine.
 Od 1.8.1952. do 15.12.1959., kao upravitelj Šumarije Vrhovine sređuje najprije administrativno poslovanje, a zatim radi na terenu. Zbog opsežnosti poslova na uzgoju i iskorišćivanju šuma radio je na usavršavanju i povećanju broja stručnog osoblja. U pomanjkanju dobrih gospodarskih osnova, a i zbog netočnih podataka iz prethodne "inventarizacije šuma", sto je otežavalo normalno poslovanje, obavio je s osobljem šumarije od 1954. do 1957. radove na uređivanju područnih šuma. Dio radova, koji su preostali, dovršila je Sekcija za uređivanje šuma Gospić. Da bi sebi olakšao rad, sastavio je 1954. osnovne smjernice pod naslovom "Stanje šumskog fonda s problematikom" za potrebe Šumarije Vrhovine i ličkih šumarija. Osim toga 1955. sastavio je "Osnovu smolarenja za GJ Komarnica" koja je poslužila za sastav gospodarske osnove. Prema navodu dipl. ing. Zdravka Novaka, smolarenje do tada nije bilo obrađeno u gospodarskim osnovama.
 Od 16.12.1959. g. radio je u Sekciji za uređivanje šuma kotara Karlovac, koja je tada obavljala uređajne radove na području Šumarije Cetingrad. Ta sekcija kasnije djeluje u sastavu ŠG Karlovac (osnovano 1.1.1960.), kao Odjel za uređivanje šuma. Dužnost šefa odjela obnašao je do 1977. Rukovodio je radovima na uređivanju šuma za 40 gospodarskih jedinica (73. 000 ha) za razdoblje 1960.-1969., dok su za tri gosp. jedinice (6. 000 ha) gospodarske osnove već bile sastavljene.
 Sredinom 1977. preuzima poslove savjetnika-revizora. Kao revizor, imenovan je za područje Okružnoga suda u Karlovcu za stalnog sudskog vještaka za šumarstvo.
 U Zajednici šumarstva, prerade drva i prometa drvnim proizvodima i papirom u Zagrebu bio je član radne grupe za granu šumarstva, koja je razmatrala prijedloge zakona, pravilnika i uputstva. Godine 1981. utvrđena je prva "Metodologija utvrđivanja naknada za oduzeta i ograničena prava u pogledu šuma i šumskih zemljišta", za koju je pripremio tekst.
 Umirovljen je 1983. godine. Živi u Karlovcu. Član je HŠD.
 Ljeti 1957. bio je na stručnom putovanju u Poljskoj. Iste godine prisustvovao je "Tečaju iz uređivanja šuma" na Poljoprivredno-šum, fakultetu u Zagrebu, te je, koristeći stručnu literaturu, sastavio pregled predavanja, koristan za šumarsku praksu. U prosincu 1965. bio je na specijalizaciji u biv. Čehoslovačkoj na temelju znanstveno-tehničke suradnje i na prijedlog ŠG Karlovac. Upoznao je organizaciju službe za uređivanje šuma i radove koje obavlja u Čehoslovačkoj. Boravio je na području Češke (Brandys, Dablice) i Slovačke (Zvolen). O tome je sastavio izvještaj "Primjena aerofotogrametrije u uređivanju šuma ČSSR".

 *** ŠL 1952., s. 73.
 *** ŠN, s. 361.
 *** HŠD 1846-1996., s. 279.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 TONKOVIĆ, Mladen: Zdravko Novak, dipl. ing. šum. (1920 – 2000), ŠL 9-10/2000, s.620 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM