HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10688
ime OPAČIĆ, Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing., dr. sc.
      redoviti sveuč. profesor Kemije, Kemije s osnovama biokemije te Kemijske prerade drva; prodekan ŠF

                                                                IZBOR      (knjiga3/10688)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen19. 12. 1914.Glina
niže obr. Sisak
srednje obr. Sisakgimnazija
apsolvirao1940.
diplomirao1941.Tehnički fakultet Kemijski odjel
doktorirao1955.
djelovao Zagreb, Đurđenovac, Sisak, Belišće
umirovljen1984.
umro2. 3. 1989.Zagreb Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Sisku, a Kemijski odjel Tehničkoga fakulteta diplomirao je 1941. godine u Zagrebu.
 Nakon završenog studija radi u tvornici Me - Ba u Zagrebu, a od 1942. godine u Tvornici tanina u Đurđenovcu. Od 1945. do 1949. godine radi kao tehnički upravitelj Tvornice tanina u Sisku, a zatim kraće vrijeme kao upravitelj kemijskih pogona u DIP-u Belišće
 Godine 1950. prelazi u Generalnu direkciju drvne industrije u Zagrebu, a 1951. godine izabran je za asistenta i honorarnog nastavnika na Poljopr.-šum. fakultetu u Zagrebu. Na osnovi disertacije Kemijska i tehnološka svojstva tanina iz lišća domaćeg ruja (Rhus cotinus L.) promoviran je 1955. u doktora tehničkih znanosti.
 God. 1956. habilitiran je za docenta iz predmeta kemijska prerada drva s temom "Istraživanje suhe destilacije pa jasena", 1961. izabran je za izvanrednoga profesora, a god. 1970. za redovitoga profesora na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je predavao kolegije: šumarska kemijska tehnologija, analitička kemija, kemija drva i kemijska prerada drva. Nastavnik je iz vise kolegija na poslijediplomskom studiju za znanstveno usavršavanje iz područja kemija drva.
 Poslije prof. Rogine neko je vrijeme predavao anorgansku i organsku kemiju studentima šumarstva. Njegova znanstvena i stručna suradnja sa šumarima i šumarskom strukom, kako na fakultetu tako i u operativi, bila je na zavidnoj razini.
 Prof. dr. Ivan Opačić predavao je vise godina i na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu, Tehnološkom fakultetu u Banja Luci i Višoj tehničkoj školi u Novoj Gradiški. Osnovao je Katedru za kemijsku preradu drva na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, čiji je bio predstojnik od njenog osnivanja 1960. do odlaska u mirovinu 1984. godine.
 Tijekom svog rada na Šum. fakultetu prof. dr. Ivan Opačić razvio je veliku aktivnost na znanstvenom, stručnom i nastavnom području. To se ponajprije očituje u značajnom broju objavljenih znanstvenih i stručnih radova, u objavljivanju priručnika, skripata i udžbenika za uže specijalnosti.
 Prof. dr. Ivan Opačić bio je usko povezan s industrijom kemijske prerade drva, gdje je radio na problemima boljeg iskorištenja sirovine i poboljšanju kvalitete proizvoda u Tvornici tanina Sevnica, Tvornici "Lesonit" Ilirska Bistrica (Slovenija), u Kombinatu Belišće i Tvornici celuloze Banja Luka.
 Intenzivno je surađivao s Institutom za drvo u Zagrebu, Institutom za celulozu u Ljubljani te odgovarajućim institutima za drvo u Mađarskoj, Čehoslovačkoj i Francuskoj.
 U svom znanstvenom i stručnom radu prof. Opačić istražuje probleme iskorištenja detaniziranog drva, projektira i izvodi postrojenje za proizvodnju furfurala i fulfurilnog alkohola, istražuje predhidrolizu bukovine, primjenu organskih otapala i drvnog ugljena.
 Sudjelovao je s referatima s područja kemijske prerade drva i pomoćnih materijala u drvnoj industriji na više znanstvenih skupova u Parizu, Milanu, Münchenu i Oslu.
 Osim aktivnosti na znanstvenom, pedagoškom i stručnom polju, obavljao je i niz organizacijskih dužnosti: bio je predstojnik Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji, prodekan Šum. fakulteta, član Savjeta, predsjednik, odnosno član mnogih stručnih komisija. Na svim tim dužnostima pokazao je izniman smisao za kolektivni rad.
 U nastavnom radu i odgoju mladih kadrova pokazao je velike pedagoške sposobnosti. Brojne naraštaje studenata temeljito je upoznao s velikim područjem kemijske prerade drva. Svi koje je prof. Opačić vodio do diplome, magisterija ili doktorata znaju da je to bio strpljiv, ali uporan i temeljit znanstveni put. Svi su se mogli uvjeriti u plemenitost, istraživačku radoznalost i fascinantnu inventivnost prof. dr. Ivana Opačića. Odnos prof. Opačića prema svojim suradnicima i studentima bio je odnos plemenitog čovjeka prema čovjeku, ali i odnos realnog i objektivnog znanstvenika. I nakon odlaska u mirovinu, vrata doma prof. Opačića bila su otvorena svima onima koji su trebali savjet ili drugi oblik pomoći. S ponosom se može istaknuti da je prof.dr. Ivan Opačić toliko toga ostavio i u znanosti, i u obrazovanju, i u odgoju, i u brojnim naraštajima, da je to najbolji spomenik što ga netko može ostaviti iza sebe.

1Ekstrakcija rujevog lišća. Šum. list 6-7, 1950.
2ing. I. Opačić, 1950: Ekstrakcija rujevog lišća. Š.L. 7-8, s.304 PDF
3Hrastov taninski ekstrakt. Tehnički pregled 6, 1951.
4Ing. I. Opačić, 1952: Dr. Novak: Tränkvorschriften für Schwellen und Maste. Š.L. 1-3, s.84 PDF
5Oplemenjivanje tanina iz rujevog lišća. Kemija u industriji, 8-9, 1953.
6Prilog istraživanja kemijskog sastava kore, bijeli, srži pitomog kestena za proizvodnju tanina. Kemija u industriji 8, 1954.
7Die chemischen und Cterbereichemi-sćhen Eigensćhaften der šumaćhextraćte. Leder-Zeitung, Wien, Fest-Numer, 1954.
8Die chemischen und Gerbereichemischen Eigenschaften der Sumachextrakte (s M. Linke), Leder-Zeitung, Fest-Numer, Wien, 1954.
9Pougljenjivanje pajasena. Šum. list 3, 1956.
10Bakar u taninskim otopinama. Drvna ind. 3, 1956.
11Dr. Ivan Opačić, 1956: Istraživanja suhe destilacije pajasena. Š.L. 9-10, s.300 PDF
12Studij proizvodnje i dotjeravanja sis-kavog taninskog ekstrakta. Monografija Savezne industrijske komore, 1957.
13Suha destilacija topolovine. Kemija u industriji 7, 1958.
14Furfural, Tehnički pregled, (1959), 5.
15Mogućnost daljnje prerade izluženog taninskog drva, Tehnički pregled, (1960), 8.
16Umjetna vlakna iz celuloze bukovine, Tehnički pregled, (1960), 12.
17Zaslađivanje kestenovog tanina. Koža i obuća 2, 1961.
18Istraživanje kore i tanina Pinus ra-diata iz Australije i Novog Zčlanda. Journal of the Society of Leather Chemist 3, (1961. ).
19Istraživanje kestenovine za proizvodnju kvalitetnog tanina. Drvna ind. 3, 1961.
20Prilog poznavanju dušika u drvu. Šum. list, 1961.
21Dr ing. Ivo Opačić, 1961: Prilog poznavanju dušika u drvetu. Š.L. 5-6, s.221 PDF
22Studij mogućnosti izrade lakih građevinskih ploća i elemenata iz drvne vune ili otpadaka listača umjesto Četinjača, (sa SmolciC, Z. ). Bilten Saveznog fonda za naučni rad, 1963.
23Studij utjecaja sredstava za hidrofo-bizaćiju na smanjenje deformacije ploća iverica uslijed djelovanja vlage, (sa SmolciC, Z, Basic, M. ). Ibid. 1965.
24Istraživanje zaštite građevinske stolarije od promjene vlažnosti, (sa SmolciC, Z., Basic, M. ). Ibid. 1965.
25Studij utjecaja sredstava za hidrofobizaciju na smanjenje deformacije ploča iverica uslijed djelovanja vlage (sa Z. Smolčić i M. Rašić), Bilten SFNR, 1965.
26Komparativno testiranje fenol-formaldehidnih ljepila za drvnu industriju (sa Z. Smolčić i M. Rašić), Kem. kom za drvo, 1965.
27Analiza proizvodnje u Tvornici tanina, kao i odnos na proizvodnju celuloze (s M. Lončarić i Š. Kirasić), CPG, (1966), 3.
28Ispitivanje uzroka pojava nekih nedostataka na lakiranim površinama, Drvna industrija, 17(1966), 8.
29Komparativno testiranje polivinil-acetatnih ljepila za drvnu industriju (sa Z. Smolčić i M. Rašić), Kem. kom za drvo, 1966.
30Ekspertize o upotrebi vlastite elektrolize soli u tvornici celuloze i papira Osijek (s I. Mlakar i M. Lončarić), Zbornik savj. celulozne ind. u Ljubljani, 1967.
31Kemijska prerada drva, udžbenik za studente Šumarskog i Tehnološkog fakulteta, Zagreb, 1967.
32Prilog poznavanju kemizma domaćih tanina, (sa Biffl, M. ). Sinopsis radova sa sastanka kemičara u Zagrebu 1969.
33Kemijski sastav drvnih tanina i tanina iz lišća ruja, (sa Bifl, M. ). Simpozij radova sa sastanka kemičara u Beogradu, 75, 1969.
34Polikondenzacija furfurala. Zbornik naučnih radova l, 1969.
35Prilog poznavanju kemizma domaćih tanina (s M. Biffl), sinopsis radova sa sastanka kemičara u Zagrebu, Zagreb, 1969.
36Oksidaciono izbjeljivanje drva. Zbornik radova Šum. fakulteta u Zagrebu, 1970.
37Ivan Opačić, 1972: Kemijska i tehnološka svojstva tanina iz lišća domaćeg ruja (Rhus cotinus L.). GŠP vol. 16 s. 5
38Kemijska i tehnološka svojstva tanina iz lišća domaćeg ruja. Glasnik za šum. pokuse 16, Zagreb 1972.

nedeterminirano:
39ZNANSTVENI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠN, s. VIII-X, XII, 183, 242, 255, 306, 350, 383-385, 477-478, 595.
 *** Povijest šum. Hrvatske 1846-1976, s. 263, 418.
 *** ŠE 2, 1983., s. 546-547.
 Sertić, V.: In memoriam. Prof. dr. Ivo Opačić, dipl. ing. 1914-1989. Drvna industrija, Vol. 40, 3-4, 1989., Zagreb, s. 94.
 Rauš, Đ.: Značenje i uloga Glasnika za šum. pokuse..., Glas. za šum. pokuse, poseb. izd. 4, 1993., s. 410.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 BIFFL, Mladen: Prof. dr IVO OPAČIĆ, ŠL 3-4/1985, s.115 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM