HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10704
ime ORLIĆ, Stevo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, dr. sc., znanstveni savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10704)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen15. 11. 1934.Brinje
srednje obr.1955.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1960.
diplomirao30. 5. 1961.
magistrirao1971.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao1986.Šumarski fakultet u Zagrebu
umro26. 11. 2020.
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti Sin Jove i Savke r. Rajačić. Hrvatske narodnosti i državljanstva. Potječe iz radničko-seljačke obitelji. Osnovnu je školu završio u Brinju 1950., a srednju Šumarsku školu u Karlovcu 1955. godine.
 Nakon završene srednje škole radio je u svojstvu šum. tehničara kod Šumarije Crikvenica i Šumarije Brinje (1955.-1956. ). Od Šumarije Brinje dobio je stipendiju za studij šumarstva, koji je upisao škol. g. 1956.-57. na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je i apsolvirao škol. g. 1959.-60., a diplomirao je na već osamostaljenom Šumarskom fakultetu 30.5.1961. god.
 Nakon odsluženog vojnog roka, zaposlio se kod ŠG Ogulin u svojstvu referenta za uzgoj i zaštitu šuma. Početkom 1963. primljen je u radni odnos kod bivšeg Zavoda za četinjače, Jastrebarsko, kasnije Jugosl, institut za četinjače, a od 1974. Šumarski institut Jastrebarsko gdje radi i 1997. g.
 Poslijediplomski studij upisao je u jesen 1964. g. na Šumarskom fakultetu u Zagrebu iz područja silvikulture, a magistrirao je 1971. godine. Na istom fakultetu doktorirao je 1986.
 U zvanje znanstvenog suradnika biran je 1975., višeg znanstvenog suradnika 1986. i znanstvenog savjetnika 1991. godine.
 U Šumarskom institutu Jastrebarsko zaposlen je kao samostalni istraživač u Odjelu za uzgoj i zaštitu šuma, odnosno u Odjelu za uzgoj. Od 1985. pored istraživačkih zadataka vodi i podprojekt iz područja silvikulture. Objavio je vise od 70 znanstvenih i stručnih radova, samostalno ili u suradnji, u domaćim i stranim časopisima i edicijama te vise od 150 projekata, elaborata i ekspertiza za potrebe hrvatske šumarske operative.
 U Šumarskom institutu Jastrebarsko obnašao je različite dužnosti, od kojih se posebno ističe mjesto predsjednika Znanstvenoga vijeća i glavnog urednika časopisa "Radovi" tijekom deset godina.
 Član je HŠD, Hrvatskog ekološkog društva, Hrvatskog biološkog društva i IUFRO.
 Škol. g. 1970.-71. boravio je u SAD u svojstvu Special Student kod Harvard Forest-a, Harvard University.
 Sudjelovao je u radu vise strukovnih skupova u zemlji i inozemstvu.

1Prilog pitanju gustoće sadnje biljaka u kulturama četinjača. Bilten Posl. udruženja šum. privr, organizacija, Zagreb 1967., s. 341-350.
2Uspijevanje crnog bora (Pinus nigra, ii. ) na Suboticko-Horgoskoj pjescari, (magistarski rad). Šum. fakultet Zagreb 1971., s. 1-89.
3S. Orlić, 1971: Obrezivanje grana kao mjera njege u intenzivnim kulturama običnog bora (Pinus silvestris L.). Š.L. 1-2, s.18 PDF
4Orlić, S., 1972: Šumarstvo u Harvardu. Š.L. 9-10, s.388 PDF
5B. Meyer, N. Komlenović, S. Orlić, 1973: Istraživanje produktivnosti vrištinako-bujadinačnih tala pod mladim kulturama običnog bora (P. silvestris L.) na području Šumskog gospodarstva Karlovac. Š.L. 1-2, s.22 PDF
6S. Orlić et al., 1973: Sušenje američkog borovca (Pinus strobus L.) u kulturama. Š.L. 9-10, s.375 PDF
7S. Orlić, 1973: Komparativna istraživanja o najpovoljnijim razmacima sadnje običnog bora (Pinus silvestris L.) i američkog borovca (Pinus strobus L.) u intenzivnim kulturama. Š.L. 11-12, s.421 PDF
8Orlić S. — Dokuš A., 1973: Iufro, Sekcija l. Š.L. 11-12, s.486 PDF
9Orlić, S., 1974: O nekim pitanjima u vezi s proširenjem areala četinjača u nas. Š.L. 5-6, s.213 PDF
10Običan bor, crni bor, evropski ariš, obična smreka i američki borovac u jugoistočnoj Slavoniji. JAZU, Simpozij 100 godina znanstvenog i organiziranog pristupa šumarstvu jugoistočne Slavonije, knj. II., Zagreb 1975., s. 143-153.
11S. Orlić, 1975: Preživljenje i razvoj biljaka običnog bora različitih visinskih klasa. Š.L. 4-6, s.161 PDF
12S. Orlić, 1976: Američki borovac (Pinus strobus L.): za i protiv. Š.L. 1-2, s.51 PDF
13S. Orlić, 1976: Simpozij IUFRO, S4.01 i 51.05.05 (Poljska, rujan 1975). Š.L. 1-2, s.97 PDF
14S. Orlić, 1977: Preživljenje i visinski prirast biljaka običnog bora (Pinus silvestris L.) različitih starosti. Š.L. 10-12, s.436 PDF
15Rezultati prorjeđivanja sastojina običnog bora, (s Dokuš, A. ). Radovi 37, ŠIJ 1979. s. 6-20.
16Obrezivanje grana - mjera njege u kulturama i sastojinama Četinjača za proizvodnju visokokvalitetne oblovine. Radovi 37, ŠIJ 1979., s. 22-38.
17Orlić, S., 1979: Bibliografija o ekonomskoj historiji Jugoslavije.. Š.L. 4-6, s.223 PDF
18Orlić, S., 1979: Prvi rezultati komparativneg pokusa uzgajanja nekih domaćih i stranih četinjača. Š.L. 9-10, s.433 PDF
19Orlić, S. i Dokuš, A., 1980: Međunarodni simpozij IUFRO, S 3,02—00 — SSSR, rujan, 1979. Š.L. 1-2, s.77 PDF
20Rekonstrukcija panjača unošenjem Četinjača u pruge i krugove. Radovi 47, ŠIJ 1981.
21Stevo Orlić, 1981: Prilog poznavanju sezonske dinamike visinskog rasta obične smreke, Pančićeve omorike i sitkanske smreke.. Š.L. 5-7, s.219 PDF
22Orlić, S., 1983: Rezultati komparativnog uzgoja nekih domaćih i stranih vrsta četinjača. Š.L. 3-4, s.207 PDF
23Preživljenje i razvoj biljaka običnog bora (Pinus silvestris, L., ) različitih visinskih klasa. III kongres ekologa Jug., Serija B, knj. III, Sarajevo 1984.
24Kulture američkog borovca u SR Hrvatskoj. Radovi 55, ŠIJ 1984., s. 5-11.
25Istraživanje utjecaja obrezivanja grana i gnojidbe na intenzitet sušenja američkog borovca. Radovi 55, ŠIJ 1984., s. 13-23.
26Prorjeđivanje kultura Četinjača s posebnim osvrtom na vrijeme i metod prvog prorednog zahvata. Savjetovanje, Stubičke Toplice. Radovi 2, izv. izd., ŠIJ 1984., s. 67-74.
27Orlić, S., 1984: Preživljenje i rast biljaka običnog bora (Pinus silvestris L.) različite starosti (II). Š.L. 5-6, s.209 PDF
28Uspijevanje Četinjača u kulturama na području ŠG Bjelovar, (u suradnji). Radovi 65, ŠIJ 1985., s. 5-63.
29Orlić, S., 1985: Plan znanstvenih ekskurzija za učesnike XVIII svjetskog kongresa IUFRO. Š.L. 1-2, s.47 PDF
30Orlić, S., 1985: Seminar za pripremu ekskurzije (Delnice 13—14.06.1985). Š.L. 7-8, s.373 PDF
31Prilog poznavanju uspijevanja Četinjača na lokalitetu "Imrijevci", Šumarija Čaglin. Radovi 70, ŠIJ 1986.
32Rhe Growth of Six Conifers Species on Different Sites in Croatia, (s Komlenović, N. ). Voluntarj- paper, XVIII ITJFKO Kongress, Ljubljana 1986.
33IUFRO Excursion No. 3 and 18. Jastrebarsko 1986.
34Orlić, S., 1986: Sastanak voditelja ekskurzija IUFRO. Š.L. 1-2, s.59 PDF
35Šumske kulture i plantaže, (s Dokuš, A. ). Monogr., ŠIJ 1986., s. 87-91.
36Utjecaj razmaka sadnje na uspijevanje obične smreke (Picea abies, Karst. ^ na području Pljesivickog prigorja, (doktorska disertacija), ŠF. Zagreb 1986., s. 280.
37Šumske kulture i plantaže. Šum. enc. 3., 1986., s. 362-364.
38Uspijevanje šest vrsta Četinjača na različitim staništima u Hrvatskoj, (s Komlenović, N. ). TreCi kongres biologa Hrv. s međunarod. sudjelovanjem, Mali Lošinj, 1987.
39Influence of Spacing on Height and Diameter Ctrowth of Norway Spruce on Meliorative Pseudoglej. IUFRO Simpozij, Š. L. 05-05, Garpenberg, Švedska, 1987.
40Orlić, S., 1987: Utjecaj razmaka sadnje na uspijevanje obične smreke (Picea abies Karst) na području Plešivičkog prigorja. Š.L. 5-6, s.221 PDF
41Orlić, S., 1988: ŽARKO HAJDIN, dipl. inž. šum. Š.L. 1-2, s.91 PDF
42Rasadnička proizvodnja breze (Betula pendula Koth. ^), (prvi rezultati), (s Oc-virek, M. ). Radovi 75. ŠIJ 1988., s. 109-113.
43Uspijevanje kultura Četinjača i njihov utjecaj na kemijska svojstva tla na različitim staništima, (s Komlenović, N. ). Radovi 75, Zbornik radova Drugo savjetovanje naucnoistraživackog rada, ŠIJ 1988., s. 115-121.
44Prilog poznavanju utjecaja prorednog zahvata na vertikalni raspored debljinskog prirasta kod običnog bora (P. silvestris, ´Li. ), (s Ocvirek, M. ). Radovi 75, ŠIJ 1988., s. 123-128.
45Orlić, S., 1988: STJEPAN MILČIĆ, šum. tehničar.. Š.L. 5-6, s.294 PDF
46Prilog poznavanju sezonske dinamike visinskog rasta kod običnog bora, crnog bora i američkog borovca. IV. kongres ekologa Jug., Ohrid 1989.
47Orlić, S., 1989: Rezultati o visinskom i debljinskom rastu obične smreke (P. abies Karst) u pokusima različitih razmaka sadnje na području Slavonije. Š.L. 1-2, s.17 PDF
48Tending of Toung Stands. IUFRO, Š. L. 05-05. Proceedings, Dresden 1989., s. 149-164.
49Pokus IUFRO provenijencija Pinus Contorta var. latifolia (Engelman) Critch, (s Ocvirek, M. ). Radovi 80, ŠIJ 1989., s. 217-229.
50Pokus IUFRO provenijencija sitkanske smreke (P. sitchensis, Carr. ), (s Ocvirek, M. ). Radovi 80, ŠIJ 1989., s. 231-243.
51IUFRO Contort Pine Provenances in Tugoslavin. IUFRO, Joint Meeting of Working Parties S2. 02-05. 06. 14 Plvpia, Washington, USA, 1990.
52Research of Influence of Spacing on the Ctrowth of Scots Pine (P. sylvestris, L. ^ in intensiv cultures. XIX IUFRO Kongres, Montreal 1990.
53Međunarodni pokus provenijencija zelene duglazije (P. mensiesii, Franco^, (s Ocvirek, M. ). Radovi, Vol. 25, br. 2, ŠIJ 1990.
54Uskladistenje žira hrasta lužnjaka, (s Ocvirek, M. ). Radovi, Vol. 25, br. 2., ŠIJ 1990., s. 311-321.
55Orlić, S., 1990: Njega mlađih borovih sastojina proredom. Š.L. 9-10, s.369 PDF
56Prvi proredni zahvat, produkcija biomase i njezin kemizam u kulturi obične smreke (P. abies, Karst. ^ Velika Buna, (u suradnji). Radovi, Vol. 26, br. l, ŠIJ 1991., s. 77-94.
57Rasadnička proizvodnja obične breze (Betula pendula Roth). Radovi, Vol. 26, br. l, ŠIJ 1991., s. 105-114.
58Istraživanja o utjecaju razmaka sadnje na razvoj stabala običnog bora (P. sylvestris L., ) u intenzivnim kulturama. Radovi, Vol. 26. br. 2, ŠIJ 1991., s. 175-186.
59Utjecaj različitog načina uzgoja i sadnje obične smreke (Picea abies, Karst. ^ na njihov rast, (u suradnji). Radovi, Vol. 26, br. 2, ŠIJ 1991., s. 211-222.
60Antun Dokuš, Stevo Orlić, Željko Orešković, Milan Žgela, Slavko Matić, Milan Oršanić, 1992: Šumski rasadnici. Šume u Hrvatskoj, s. 101
61Slavko Matić, Antun Dokuš, Stevo Orlić, 1992: Šumske kulture i plantaže. Šume u Hrvatskoj, s. 105
62Research of Different Larch Provenances in Croatia. IUFRO Larix Sympo-sium, Montana, SAD, 1992.
63Proučavanje uspijevanja ariša različitih provenijencija u Hrvatskoj, (s Ocvirek, M. ). Radovi, Vol. 27, br. l, ŠIJ 1992., s. 21-28.
64Utjecaj različitih načina uzgoja i sadnje sadnica običnog bora (Pinus sylvestris ii. ) na njihov rast. Radovi, Vol. 27, br. l, ŠIJ 1992., s. 55-64.
65Šumski rasadnici. šume u Hrvatskoj, monografija, Zagreb 1992., s. 101-104.
66Šumske kulture i plantaže. šume u Hrvatskoj, monografija, Zagreb 1992., s. 105-108.
67Prilog poznavanju sezonske dinamike visinskog rasta kod običnog bora, crnog bora i američkog borovca. Radovi, Vol. 27, br. l, ŠIJ 1992., s. 115-122.
68Orlić, S., 1992: Preživljenje i rast biljaka običnog bora (P. sylvestris L.). Š.L. 6-8, s.271 PDF
69Conversion of Beech Coppice Forest by Introduction of Conifers. IUFRO Sym-posium "Mounntin Silviculture in Control Spain", 1993.
70IUFRO Contorta Pine Provenances in Croatia, (sa Gračan, J. ). Proceeding of IUFRO Working Partj- S. 2. 02. 06, Umea, Švedska, 1993.
71Rasadnička proizvodnja u Hrvatskoj od 1993. -1996. god. Proizvedeno vise od 152 milijuna sadnica. Časopis "Hrv. šume, sr-panj-kolovoz 1997., Zagreb, s. 11-12.
72Uspijevanje domaćih i stranih vrsta Četinjača u mladim kulturama na području bujadnica i vriština Hrvatske, (s Ocvirek, M. ). Radovi, Vol. 28, br. 1-2, ŠIJ 1993., s. 91-104.
73Orlić, S., 1993: Proučavanje provenijencije američkog borovca (Pinus strobus L.). Š.L. 9-10, s.361 PDF
74Frilog istraživanjima kultura i uspijevanja obične breze (Betula pendula, Roth. ) u području bujadnica i vriština Hrvatske. Radovi, Vol. 29., br. l, ŠIJ 1994., s. 49-58.
75Razmak sadnje i razvoj obične smreke u kulturama. Radovi, Vol. 29., br. l, ŠIJ, 1994., s. 59-70.
76Orlić, S., Ocvirek, M., 1994: Istraživanje provenijencija zelene duglazije (Pseudotsuga menziessi (Mirb.) Franco) u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.139 pdf
77IUFRO Douglas Fir (Pseudotsuga menziessii Mirb. Franco> Provenance Ex-periment in Croatia, (s Ocvirek, M. ). Joint of the IUFKO Working Parties S2. 02. 05. 06, 12 and 14 1995. Evolution of Breeding Strategies for Conifers from the Pacific Northwest, DF-5, Limoges, France.
78Proreda u kulturi običnog bora (P. silvestris ´L. ), (s Ocvirek, M. ). Radovi, Vol. 30, br. l, ŠIJ 1995., s. 11-21.
79The Ctrowth of Seven North American Tree Species on Experimental Plots in Heathlanđ Area of Croatia, (Hast sedam sjevernoameričkih vrsta na pokusnim plohama na području bujadnica i vriština Hrvatske), (s Ocvirek, M. ). Radovi, Vol. 30, br. 2, ŠIJ 1995., s. 141-151.
80Komlenović, N., Orlić, S., Rastovski, P., 1995: Uspijevanje šest vrsta četinjača u području bujadnica i vriština. Š.L. 5-6, s.169 pdf
81Orlić, S., 1995: Mr. sc. Miroslav Šojat. Š.L. 11-12, s.441 PDF
82Research of Growth of Different Larch Provenances in Croatia, (s Ocvirek, M. ). Ecologj´ and Management of Larix Forest: A Look Ahead, Proceeding« of an International Svmposium, Report GTK-INT, USA, 1995., s 495-498.
83Slavko Matić, Stevo Orlić, Miroslav Harapin, 1996: Sjeme hrasta lužnjaka kao temeljni uvjet nastanka i opstanka lužnjakovih šuma. Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, s. 145
84Slavko Matić, Nikola Komlenović, Stevo Orlić, Milan Oršanić, 1996: Rasadnička proizvodnja hrasta lužnjaka. Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, s. 159
85Sjeme hrasta lužnjaka kao temeljni uvjet nastanka i opstanka hrasta lužnjaka, (u suradnji). Monografija Hrast lužnjak u Hrvatskoj", Zagreb 1996., s. 145-158.
86Rasadnička proizvodnja hrasta lužnjaka, (u suradnji). Monografija Hrast lužnjak u Hrvatskoj", Zagreb 1996., s. 159-166.
87Orlić, S., Ocvirek, M., 1996: Istraživanje provenijencije zelene duglazije [Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco] u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.455 pdf
88Proreda i mineralna prehrana kao mjera njege u kulturi obične smreke. Radovi l, 1997., ŠIJ, s. 55-66.
89Orlić, S., Komlenović, N., Rastovski, P., Ocvirek, M., 1997: Uspijevanje šest vrsta četinjača na lesiviranom tlu na području Bjelovara. Š.L. 7-8, s.361 pdf
90Orlić, S., Gračan, J., 1998: Dr. sc. Branimir Mayer (4. 1. 1938. - 10. 2. 1998.).. Š.L. 1-2, s.118 PDF
91Orlić, S., 1998: Međunarodni pokus provenijencija sitkanske smreke (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.213 pdf
92Slavko Matić, Milan Oršanić, Stevo Orlić, Igor Anić, 2001: Sjemenarstvo, rasadnička proizvodnja i šumske kulture obične jele (Abies alba Mill.). Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 375
93Orlić, S., Perić, S., 2004: Prilog poznavanju utjecaja različitih načina uzgoja sadnica običnog bora (Pinus silvestrys L.) na njihov rast u terenskom pokusu. Š.L. 1-2, s.13 pdf
94Orlić, S., S. Perić, 2005: Proučavanje uspijevanja provenijencija duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) na Krndiji. Š.L. 5-6, s.243 pdf

nedeterminirano:
95Prvi rezultati komparativneg uzgoja nekih domaćih i stranih Četinjača.
96Eksperimental Area "Točak", Forest Enterprise Karlovac: 1. Comparativ Species Plantation 2. Norway Spruce Thinning Plots
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠN, s. 373.
 *** Povijest šumar. Hrvatske 1846-1976., s. 54, 77, 98, 118, 418.
 *** ŠIM, s. 32, 87, 88, 91, 118, 122, 139, 140, 150, 154, 156, 157, 178,
 *** Tko je tko u Hrvatskoj, Zagreb 1993., s. 534.
 *** ŠIB 1996., s. 6, 26, 34, 44-50, 68, 150, 154, 156-157, 178.
 *** HŠD 1846-1996., s. 377, 422.
 *** Hrast lužnjak u Hrvatskoj, s. 504, 527, 552.
 Maričević, I.: Kazalo autora Šum. lista 1796-1995., ŠL 3-4/97., s. 182, 187.
 *** Šum. škola Karlovac. Monografija, Karlovac 1997., s. 81, 133.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PERIĆ, Sanja: Dr. sc. Stevo Orlić (1934. – 2020.), ŠL 11-12/2020, s.622 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM