HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10708
ime O., Milan
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10708)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1987.
diplomirao15. 3. 1988.
magistrirao22. 7. 1994.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao2001.Šumarski fakultet u Zagrebu
trenutno, od Šumarski fakultet Zagrebdekan
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti

član HŠD ogranak
Zagreb

1988

Šumarski fakultet

dr. sc., diplomirani inženjer šumarstva Sin Josipa i Božice r. Babić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je vozač, a majka domaćica. Školovao se u Otočcu: osnovnu je Školu završio 1978., a srednju ekonomsku 1982. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 15.3.1988. iz područja uzgajanja šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Obnova šuma posebne namjene sječom na krugove".
 Rad u struci otpočeo je nakon diplomiranja 1988. godine u Primorsko - goranskom Šumskom gospodarstvu, OOUR-u za iskorišćivanje šuma Senj, na poslovima pripreme rada. Od 1990. radi kao asistent u Katedri, odnosno Zavodu, za uzgajanje šuma Šumarskoga fakulteta u Zagrebu.
 Upisao je poslijediplomski studij na istom fakultetu iz silvikulture i 22.7.1994. g. obranio magistarski rad.
 Od samog početka rada na Šumarskom fakultetu radi kao pomoćnik upravitelja NPŠO Zagreb te rukovodi rasadnicima Šumarskoga fakulteta.
 Sudjelovao je na vise domaćih i inozemnih stručnih skupova i kongresa.
 Član je HŠD, Hrvatskog ekološkog društva i Istočno alpsko-dinarskog društva za proučavanje vegetacije.
 Radi na mjestu znanstvenog asistenta u Zavodu za uzgajanje šuma Šumarskoga fakulteta u Zagrebu.
 Sudionik je Domovinskog rata 1991.-1993.

1Antun Dokuš, Stevo Orlić, Željko Orešković, Milan Žgela, Slavko Matić, Milan Oršanić, 1992: Šumski rasadnici. Šume u Hrvatskoj, s. 101
2Oršanić, M., Dokuš, A., Orlić, S., Orešković, Z., Žgela, M., Matić, D., 1992.: Šumski rasadnici. šume u Hrvatskoj. Šumarski fakultet i JP "Hrvatske šume", Zagreb 1992., s. 101-104.
3Milan Oršanić, 1993: Uspijevanje šumskih kultura europskog ariša (Larix decidua Mill.) na Medvednici. GŠP vol. P4 s. 173
4Oršanić, M., 1993.: Uspijevanje šumskih kultura europskog ariša (Larix deci-dua Mili., ) na Medvednici. Glas. šum. pokuse, posebno izdanje 4, Zagreb, s. 173-184.
5Vukelić, J., Oršanić, M. 1994.: Vegetacijske i šumsko-uzgojne značajke specijalnog rezervata Šumske vegetacije Bablji zub-Ponikve na Medvednici. Zbornik radova "Simpozij Pevalek", Zagreb, s. 141-149.
6Oršanić, M., Anić, I., TikviC, I.. 1994.: O obnovi prebornih šuma metodom na krugove. Zbornik sažetaka priopćenja "Peti kongres biologa Hrvatske, Hrvatsko biološko društvo, Zagreb, s. 264.
7Milan Oršanić, 1995: Uspijevanje šumskih kultura obične smreke (Picea abies /L/ Karst.), crnoga bora (Pinus nigra Am.) i europskoga ariša (Larix decidua Mill.) na Zagrebačkoj gori. GŠP vol. 32 s. 89
8Oršanić, M., 1995.: Uspijevanje šumskih kultura obične smreke (Picea abies /L/ Karst^, crnoga bora (Pinus nigra Arm. ^ i europskog ariša (Larix decidua Mili., ) na Zagrebačkoj gori. Glas. šum. pokuse, Vol. 32, Zagreb, s. 1-89.
9Matić, S., Oršanić, M., Anić, I., 1995.: Neke karakteristike i problemi gospodarenja šumama obične jele (Abies alba Mili. ) u Hrvatskoj. IUFRO XX World Congress, Poster Abstracts, p. p. 31, Tampere, Finland.
10Matić, S., Oršanić, M., Anić, I., 1995.: Strukturne osobine šuma otoka Mljeta. Zbornik priopćenja simpozija Prirodne značajke i društvena valorizacija otoka Mljeta", Pomena, Mljet, s. 297-303.
11Slavko Matić, Nikola Komlenović, Stevo Orlić, Milan Oršanić, 1996: Rasadnička proizvodnja hrasta lužnjaka. Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, s. 159
12Sever, S., Horvat, D., Matić, S., Anić, I., Oršanić, M., 1996.: Razvoj i organizacija hrvatskog energetskog sektora 6. Gospodarenje šumama u Hrvatskoj, proizvodnja i potrošnja energenata i energije, Energetski institut "Hrvoje Požar" Zagreb.
13Matić, S., Oršanić, M., Anić, I., 1996: Neke karakteristike i problemi prebornih šuma obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.91 pdf
14Matić, S., Oršanić, M., Anić, L, 1996.: Urod žira u prirodnim sastojinama hrasta lužnjaka u Hrvatskoj. Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, knj. 1. HŠD Zagreb, s. 105-110.
15Matić, S., Oršanić, M., Anić, I., 1996.: Js-traživanje obnove i njege šuma na području Pokupskog bazena. Radovi ŠIJ, Vol 31, s. 111-124.
16Matić, S., Oršanić, M., Anić, I., 1996.: Bukove šume Hrvatske i njihovo mjesto u kompleksu šuma središnje i jugoistočne Europe. Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, knj. l, HŠD Zagreb, s. 113-122.
17Oršanić, M., Matić, S., Anić, I., 1996.: O izboru vrsta drveća za obnovu sastojina hrasta lužnjaka zahvaćenih sušenjem. Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, knj. 2., HŠD Zagreb, s. 127-132.
18Matić, S., Komlenović, N., Orlić, S., Oršanić, M., 1996.: Rasadnička proizvodnja hrasta lužnjaka. Monografija Hrast lužnjak u Hrvatskoj, HAZU i "Hrvatske šume, Vinkovci, s. 159-167.
19Matić, S. Oršanić, M., Anić, I., 1996.: Prilog poznavanju nekih sumsko-uzgojnih svojstava pionirskih listopadnih vrsta drveća. Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, knj. l, HŠD Zagreb, s. 179-184.
20Španjol, Z., Anić, I., Oršanić, M., 1996.: Biološka sanacija kamenoloma. Zaštita prirode i okoliša i eksploatacija mineralnih sirovina, Varaždin, s. 193-204.
21Matić, S., Oršanić, M., Anić, I., 1996. Prirodne sastojine topola i vrba u današnjim ekološkim i gospodarskim uvjetima Hrvatske. Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, knj. l, HŠD Zagreb, s. 217-225.
22Oršanić, M., Matić, S., Anić, I., 1996.: Kontejnerska proizvodnja sadnica hrasta lužnjaka i njen utjecaj na kvalitetu šumskih kultura. Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, knj. l, HŠD Zagreb, s. 307-312.
23Oršanić, M., Matić, S., Anić, I., 1996.: Uzgojni zahvati u submediteranskim šumama hrasta medunca (Quercus pubescens Willd., ). Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, knj 1. HŠD Zagreb, s. 343-353.
24Matić, S., Anić, I., Oršanić, M., 1997: Podizanje, njega i obnova šuma kao temeljni preduvjeti ekološkog, društvenog i gospodarskog napretka Mediterana. Š.L. 9-10, s.463 pdf
25Slavko Matić, Milan Oršanić, Igor Anić, 2000: The number of plants and sites as important factor in the growth of young stands of Pedunculate oak. GŠP vol. 37 s. 69
26Anić, I., Oršanić, M., 2000: Prof. dr. sc. Slavku Matiću dodijeljen počasni doktorat (Dr. Honoris Causa). Š.L. 7-8, s.425 PDF
27Slavko Matić, Milan Oršanić, Stevo Orlić, Igor Anić, 2001: Sjemenarstvo, rasadnička proizvodnja i šumske kulture obične jele (Abies alba Mill.). Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 375
28Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, 2001: Uzgojni postupci u prebornim šumama. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 407
29Slavko Matić, Igor Anić, Branimir Prpić, Milan Oršanić, 2001: Uzgojni postupci u jelovim šumama oštećenima propadanjem. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 461
30Matić, S., Rauš, Đ., Seletković, Z., Španjol, Ž., Anić, I., Oršanić, M., Tikvić, L., Baričević, D., 2001: Prilog poznavanju šuma i šumske vegetacije Nacionalnog parka Kornati i parka prirode Telašćica. Š.L. 11-12, s.583 pdf
31Anić, I., Oršanić, M., Detelić, M., 2002: Revitalizacija degradiranoga ekosustava nakon sušenja hrasta lužnjaka - primjer šume Kalje. Š.L. 11-12, s.575 pdf
32Slavko Matić, Milan Oršanić, Igor Anić, 2003: Osnivanje šuma obične bukve. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 307
33Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, 2003: Uzgojni postupci u bukovim šumama. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 340
34Slavko Matić, Milan Oršanić, Igor Anić, 2003: Uzgojni postupci u niskim i degradiranim bukovim sastojinama. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 393
35Slavko Matić, Branimir Prpić, Igor Anić, Milan Oršanić, 2003: Bukove prašume. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 414
36Oršanić, M., 2003: Pošumljavanja. sadašnje stanje i perpektive u globalnom razvoju. Š.L. 13, s.* pdf
37Anić, I., Oršanić, M., 2004: Akademiku Slavku Matiću dodijeljen počasni doktorat (dr. honoris causa) Tehničkoga sveučilišta u Zvolenu (Slovačka R.). Š.L. 9-10, s.565 PDF
38Igor Anić, Slavko Matić, Milan Oršanić, Branko Belčić, 2005: Morfologija i struktura šuma poplavnih područja. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 245
39Igor Anić, Slavko Matić, Milan Oršanić, Željko Majer, 2005: Pomlađivanje i njega šuma poplavnih područja. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 263
40Slavko Matić, Milan Oršanić, Igor Anić, 2005: Sjemenarstvo i rasadničarstvo najvažnijih vrsta drveća poplavnih šuma. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 277
41Slavko Matić, Milan Oršanić, Igor Anić, 2005: Osnivanje šumskih kultura i plantaža glavnih vrsta drveća poplavnih šuma. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 297
42Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, 2005: Uzgojni zahvati u funkciji poboljšanja protuerozijske i vodozaštitne uloge šuma. Š.L. 13, s.* pdf
43Jure Čavlović, Milan Oršanić, Mario Božić, 2005: Gospodarenje privatnim šumama Hrvatske kao ograničavajući čimbenik ispunjenja općekorisnih i gospodarskih funkcija šuma nizinskog područja.. Š.L. 13, s.* pdf
44Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, 2006: Aktualni problemi gospodarenja običnom jelom (Abies alba Mill.) u Republici Hrvatskoj. GŠP vol. P5 s. 7
45Igor Anić, Slavko Matić, Milan Oršanić, Stjepan Mikac, Marinko Blašković, 2006: Strukturni odnosi i šumskouzgojni postupci u raznodobnim bukovim sastojinama hrvatskih Dinarida. GŠP vol. P5 s. 61
46Milan Oršanić, Igor Anić, Damir Drvodelić, 2006: Prilog poznavanju morfološko-bioloških značajki plodova i sjemena grmaste čivitnjače (Amorpha fruticosa L.). GŠP vol. P5 s. 75
47Anić, I., M. Oršanić, 2007: Sjednica upravnoga vijeća asocijacije Pro Silva Europa. Š.L. 1-2, s.85 PDF
48Oršanić, M., D. Drvodelić, I. Kovačević, 2007: Rasadnička proizvodnja sadnica crnoga oraha (Juglans nigra L.). Š.L. 5-6, s.207 pdf
49Oršanić, M., D. Horvat, N. Pernar, M. Šušnjar, D. Bakšić, D. Drvodelić, 2008: Utjecaj mineralnog i biorazgradivoga ulja na rasadničku klijavost i rast sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 1-2, s.3 pdf
50Damir Ugarković, Ivica Tikvić, Zvonko Seletković, Milan Oršanić, Ivan Seletković, Nenad Potočić, 2009: Dieback of silver fir (Abies alba Mill.) in Gorski kotar in correlation with precipitation and temperature. GŠP vol. 43 s. 19
51Milan Oršanić, Damir Drvodelić, Diana Bobinec Mikek, Vinko Paulić, 2009: Impact of root growth potential on European black pine (Pinus nigra Arnold) seedling survival. GŠP vol. 43 s. 61
52Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Vinko Paulić, Milan Rožman, 2011: Morphological-biological properties of fruit and seed of beech (Fagux sylvatica L.) growing at different altitudes. GŠP vol. 44 s. 1
53Joso Gračan, Slavko Matić, Mladen Ivanković, Milan Oršanić, 2011: Sjemenska područja, zone i jedinice u hrvatskom Sredozemlju. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 359
54Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, 2011: Njega i obnova šuma hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 375
55Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, Damir Drvodelić, Vlado Topić, Stjepan Mikac, Zoran Đurđević, 2011: Pošumljavanje krša hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 393
56Milan Oršanić, Damir Drvodelić, Slavko Matić, 2011: Sjemenarstvo važnijih vrsta drveća i grmlja hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 427
57Milan Oršanić, Damir Drvodelić, Slavko Matić, Stjepan Mikac, 2011: Rasadničarska proizvodnja značajnijih vrsta drveća i grmlja hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 465
58Ugarković, D., I. Tikvić, Z. Seletković, M. Oršanić, I. Seletković, M. Blažinkov, M. Mrkonjić Fuka, S. Redžepović, 2011: Neke mikrobiološke značajke tala i prirodno pomlađivanje šumskih otvora oštećenih šumskih ekosustava obične jele (Abies alba Mill.) u Gorskom kotaru. Š.L. 3-4, s.99 pdf
59Oršanić, Milan, 2011: Martin Bobinac:Ekologija i obnova higrofilnih lužnjakovih šuma ravnog Srema. Š.L. 9-10, s.516 PDF
60Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, Sanja PERIĆ, Martina TIJARDOVIĆ, 2013: UTJECAJ NAVODNJAVANJA I MIKRORELJEFA U RASADNIKU NA MORFOLOŠKE ZNAČAJKE ŠUMSKIH SADNICA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) I KITNJAKA (Quercus petraea L.). Š.L. 9-10, s.447 pdf
61Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, Vibor ROJE, Marko TEPŠIĆ, 2014: MORFOLOŠKE ZNAČAJKE KLIJANACA OBIČNE SMREKE (Picea abies L., H. Karst.) U RAZLIČITIM pH OTOPINAMA. Š.L. 7-8, s.397 pdf
62Goran JELIĆ, Vlado TOPIĆ, Lukrecija BUTORAC, Zoran ĐURĐEVIĆ, Anamarija JAZBEC, Milan ORŠANIĆ, 2014: UTJECAJ VELIČINE KONTEJNERA I PRIPREME TLA NA USPJEH POŠUMLJAVANJA JEDNOGODIŠNJIM SADNICAMA BORA PINIJE (Pinus pinea L.) NA SREDOZEMNOM PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE. Š.L. 9-10, s.463 pdf
63Vinko Paulić, Damir Drvodelić, Stjepan Mikac, Goran Gregurović, Milan Oršanić, 2015: ARBORIKULTURNA I DENDROEKOLOŠKA ANALIZA STANJA STABALA DIVLJEG KESTENA (Aesculus hippocastanum L.) NA PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE. Š.L. 1-2, s.21 pdf
64Damir Drvodelić, Tomislav Jemrić, Milan Oršanić, Vinko Paulić, 2015: KRUPNOĆA PLODA DIVLJE JABUKE (Malus sylvestris (L.) Mill.): UTJECAJ NA MORFOLŠKO-FIZIOLOŠKA SVOJSTVA SJEMENA. Š.L. 3-4, s.145 pdf
65Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, Vinko PAULIĆ, 2016: UTJECAJ EKTOMIKORIZE I HUMINSKIH KISELINA NA MORFOLOŠKE ZNAČAJKE JEDNOGODIŠNJIH SADNICA HIBRIDA Paulownia tomentosa x Paulownia fortunei. Š.L. 7-8, s.327 pdf
66Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, 2016: PROCJENA VITALITETA SVJEŽEG I PRELEŽALOG SJEMENA POLJSKOG JASENA (Fraxinus angustifolia Vahl). Š.L. 11-12, s.539 pdf
67Martina Đodan, Robert Brus, Anne-Mareen Eisold, Valeriu-Norocel Nicolescu, Milan Oršanić, Kristina Pratasiene, Sanja Perić, 2018: Alohtone vrste s gledišta klimatskih promjena: prilike i mogućnosti u Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.391 pdf
68Damir Drvodelić, Milan Oršanić, 2020: Cijepljenje kultivara ukrasnih japanskih javora. Š.L. 3-4, s.179 pdf
69Damir Drvodelić, Milan Oršanić, 2020: Sadnja sadnica poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u uvjetima sanacije šumskih sastojina uslijed sušenja. Š.L. 5-6, s.289 pdf
70Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Mirjana Grahovac-Tremski, 2020: Rasadnička proizvodnja šumskih voćkarica u rasadnicima Hrvatskih šuma d.o.o.. Š.L. 11-12, s.597 pdf
71Igor Anić, Milan Oršanić, 2021: In memoriam Akademik prof. emeritus dr. sc. dr. h. c. Slavko Matić (20. siječanj 1938. – 30. ožujak 2021.). Š.L. 3-4, s.195 PDF
72Vinko Paulić, Tomislav Škarica, Damir Drvodelić, Milan Oršanić, 2022: Prosudba truleži stabala hrasta kitnjaka zvučnim tomografom. Š.L. 1-2, s.19 pdf
73Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Damir Ugarković, Mario Šango, 2023: Usporedba vitaliteta i laboratorijske klijavosti žira hrasta crnike (Quercus ilex L.). Š.L. 11-12, s.505 pdf
74Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Ela Španjol, Marko Vuković, Tomislav Jemrić, 2024: Morfološke osobine plodova i sjemena i trajanje učinka skarifikacije sjemena sumpornom kiselinom na neke vrste iz roda Crataegus Tourn. ex L.. Š.L. 3-4, s.131 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠL 1-2/95., s. 55.
 *** ŠIB, s. 6, 68.
 *** HŠD 1846-1996., s. 375, 382.
 *** HŠ br. 32, 1999., s. 17.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 MATIĆ, Slavko: Milan Oršanić, ŠL 1-2/2002, s.105 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM