HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10756
ime PIČMAN, Dragutin
zvanje
zanimanje     
dipl. ing., dr. sc., sveučilišni docent
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10756)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen12. 3. 1948.Karlovac
apsolvirao1973.
diplomirao29. 1. 1974.
magistrirao1983.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao1993.Šumarski fakultet u Zagrebu
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za šumarske tehnike i tehnologije
umro4. 9. 2021.Zagreb Sin Ivana i Blaženke r. Zimpermann. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je dr. veterine, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Pisarovini 1962., a srednju u Zagrebu. Maturirao je na VI. gimnaziji 1966. godine.
 Studirao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i diplomirao 29.1.1974. na ŠG odjelu.
 Nakon diplomiranja od 34. VI. do 3.8.1974. radi kao taksator-pripravnik u Poslovnom udruženju šumsko-privrednih organizacija - Sekcija za uređivanje šuma Zagreb. Od 5.8.1974. do 3.10.1977. godine radi u Poljoprivrednoj zadruzi Začretje - Rasadnik "Mirkovec" kao pripravnik, a kasnije rukovoditelj proizvodnje bilja.
 Dana 3.10.1977. primljen je na Šumarski fakultet u Zagrebu, gdje radi i 1997. u Katedri za šumska transportna sredstva i građevinarstvo, najprije kao asistent, zatim znanstveni asistent, visi asistent i docent.
 Godine 1983. završio je poslijediplomski studij na Šumarskom fakultetu Zagreb iz znanstvenoga područja Šumske komunikacije. Izradio je i obranio magistarski rad pod naslovom "Tehničko-biološka sanacija šumske putne mreže". Iz istog područja obranio je 1993. i doktorsku disertaciju "Utjecaj konfiguracije terena i hidrografskih prilika na ekonomsku opravdanost izgradnje optimalne mreže šumskih prometnica" i postigao stupanj doktora znanosti.
 Sudjelovao je na stručnim skupovima, savjetovanjima i kongresima u zemlji i inozemstvu: na Savjetovanju Sekcije za iskorišćivanje šuma Zajednice šumarskih fakulteta i instituta Jugoslavije (Zagreb 1978. i 1983. ); na savjetovanju Mehanizacija u teoriji i praksi (Opatija, 16.-18.2.1983.); na Kolokviju o bukvi (Velika kod Požege, 33-24.11.1984.); na Savjetovanju u povodu 135 godina šumarske nastave u Hrvatskoj "Doprinos znanosti razvoju šumarstva i prerade drva (Zagreb, 17.-18.9.1985.); bio je na XVIII. World Congress-u (Ljubljana 9.-13.9.1986.), sudjelovao je na simpoziju "Doprinos znanosti razvoju šumarstva Hrvatske" (Brijuni, 30.-23.10.1993.).
 Godine 1980. bio je na studijskom putovanju u ČSSR (Zvolen) i 1983. u SSSR (Moskva - Lenjingrad).
 Od stručnih udruga član je HŠD i Hrvatskog ekološkog društva.
 Objavio je dvadesetak znanstvenih i stručnih radova te izradio još toliko projekata (šumskih cesta i hortikulturnih objekata) i šumsko-gospodarskih karata.

1Pičman, D.: Strojevi za zbijanje tla kod izrade šumskih prometnica. Mehanizacija šumarstva 5 (3-4), 1981., Zagreb, s. 131-136.
2Pičman, D.: Tehničko-biološka sanacija šumske putne mreže, (magistarski rad). Šum. fakultet Zagreb 1983., s. 1-68.
3Pičman, D.: Problematika izgradnje šumskih cesta i vlaka u bukovim sastojinama. Referat na "Kolokviju o bukvi", Velika 1984., Zbornik radova, Zagreb 1986., s. 89-92.
4Pičman, D.: Prikaz ispitivanja modula stišljivosti posteljice i nosive podloge na pokusnoj dionici u Lipovljanima. Mehanizacija šumarstva 8 (9-10), 1984, Zagreb, s. 201-216.
5Pičman, D.: Strojevi za gradnju šumskih cesta u ČSSR. Mehanizacija šumarstva 8 (9-10), 1984., Zagreb, s. 246-248.
6Dragutin Pičman, 1985: Tehničko-biološka sanacija šumske putne mreže. GŠP vol. 23 s. 357
7Sever, S., Golja, V., Pičman, D., Risović, S.: Osovinska opterećenja i dodirni tlakovi vozila na privlačenju i prijevozu drva iz proreda. Mehanizacija šumarstva 14 (3-4), 1989., Zagreb, s. 55-64.
8Knežević, I., Pičman, D., Jakovac, H.: Utjecaj načina gospodarenja na optimalnu gustoću šumskih prometnica u prebornim šumama Gorskog kotara. Mehanizacija šumarstva 16 (1-4), 1991., Zagreb, s. 16-19.
9Knežević, I., Pičman, D., Jakovac, H.: Neravnomjernost intenziteta sječe odjela -čimbenik pri utvrđivanju srednje udaljenosti privlačenja u prebornim šumama Gorskog kotara. Mehanizacija šumarstva 16 (1-4), 1991., Zagreb, s. 20-24.
10Dragutin Pičman, 1994: Utjecaj konfiguracije terena i hidrografskih prdika na ekonomsku opravdanost izgradnje optimalne mreže šumskih prometnica. GŠP vol. 31 s. 231
11Kanajet, B., Pičman, D.: Biljne zajednice koje najčešće rastu na klizištima. Geodetski list 48 (3), 1994., Zagreb, s. 277-283.
12Pičman, D., Tomaz, I., 1995: Određivanje težišta odjela primjenom osobnih računala u svrhu izračunavanja srednje udaljenosti privlačenja. Š.L. 3, s.91 pdf
13Pičman, D., Pentek, T.: The influence of building and maintenance expenses of forest roads on their optimal densitv in low-lying forests of Croatia. Seminar on "Envoronmentalv soud forest roads and wood transport Sinaia, Rumunjska, 1996, p. 1-20.
14Pičman, D., Pentek, T.: Stabilizacija šumskih transportnih sustava vapnom. Mehanizacija šumarstva 21 (2), Zagreb 1996., s. 83-85.
15Pičman, D., Pentek, T.: Prilog poznavanju uporabe strojeva za stabilizaciju šumskih prometnica vapnom. Mehanizacija šumarstva 21 (2) Zagreb 1996., s. 87-96.
16Pičman, D., Pentek, T.: Mogućnost primjene sredstava wegs za stabilizaciju tla pri gradnji šumskih cesta. Mehanizacija šumarstva 21 (2), Zagreb 1996., s. 97-102.
17Pičman, D., Pentek, T.: Metode rada pri stabilizaciji tla kod izgradnje šumskih prometnica. Savjetovanje "Izzivi gozdne tehnike, Zbornik radova, Ljubljana, Slovenija, 1996., s. 125-132.
18Pičman, D., Pentek, T.: Fire-preven-tion roads in the Area of the Forest enter-prise Buzet. Zbornik gozdarstva in lesar-stva 49, Ljubljana, Slovenija, 1996., s. 187-203.
19Pičman, D., Pentek, T.: Čimbenici koji utječu na opravdanost izgradnje mreže šumskih prometnica. Savjetovanje Skrb za hrvatske šume od 1846. do 1996., Znanstvena knjiga "Zaštita šuma i pridobivanje drva", Zagreb, 1996., s. 293-300.
20Pičman, D., Pentek, T.: Utjecaj uzdužnog nagiba traktorskih vlaka na otvorenost odjela. Savjetovanje "Skrb za hrvatske šume od 1846. do 1996. ", Znanstvena knjiga Zaštita šuma i pridobivanje drva, Zagreb, 1996., s. 301-308.
21Pičman, D., Pentek, T., 1996: Uporaba RRP sredstava za stabilizaciju tla pri gradnji šumskih prometnica. Š.L. 11-12, s.469 pdf
22Pičman, D., Pentek, T.: Utjecaj troškova izgradnje i održavanja šumskih cesta na njihovu optimalnu gustoCu u nizinskim šumama Hrvatske. Mehanizacija šumarstva 22 (2), Zagreb 1997., s. 95-101.
23Pičman, D., Pentek, T.,: Forest fire prevention roads on the Karst area of Republic of Croatia. International Scientific Conference "Forest-WoodEnvironment 97, Zvolen, Slovačka, 1997., Zbornik radova, s. 287-295.
24Pičman, D., Pentek, T., 1997: Različite mogućnosti primjene geosintetika kao metode stabilizacije tla pri gradnji šumskih cesta. Š.L. 7-8, s.383 pdf
25Pičman, D., Pentek, T., Mikić, B., 1997: Planiranje i projektiranje šumskih prometnica primjenom osobnog računala. Š.L. 11-12, s.609 pdf
26Pičman, D., Pentek, T., 1998: Relativna otvorenost šumskoga područja i njena primjena pri izgradnji šumskih protupožarnih prometnica. Š.L. 1-2, s.19 pdf
27Pičman, D., Pentek, T., 1998: Raščlamba normalnog poprečnog profila šumske protupožarne ceste i iznalaženje troškovno povoljnijih modela. Š.L. 5-6, s.235 pdf
28Pičman, D., Pentek, T., 1998: Tehnologija rada pri stabilizaciji šumskih cesta primjenom cementa. Š.L. 7-8, s.353 pdf
29Pičman D., Pentek, T., 1998: Određivanje srednje udaljenosti privlačenja težišnim metodama primjenom osobnog računala. Š.L. 9-10, s.423 pdf
30Ante P. B. Krpan, Dragutin Pičman, 2001: Neka obilježja iskorištavanja hrvatskih jelovih šuma. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 659
31Pentek, T., D. Pičman, 2003: Uloga šumskih prometnica pri gospodarenju šumama na kršu s posebnim osvrtom na Senjsku Dragu. Š.L. 13, s.* pdf
32Pentek, T., Pičman, D., Nevečerel, H., 2004: Srednja udaljenost privlačenja drva. Š.L. 9-10, s.545 pdf
33Dragutin Pičman, Tibor Pentek, Hrvoje Nevečerel, 2006: Otvaranje šuma šumskim cestama - odabir mogućih lokacija trasa budućih šumskih cesta. GŠP vol. P5 s. 617
34Dragutin Pičman, Tibor Pentek, Hrvoje Nevečerel, 2006: Katastar šumskih prometnica - postojeće stanje, metodologija izradbe i koristi od njega. GŠP vol. P5 s. 635
35Tibor Pentek, Dragutin Pičman, Hrvoje Nevečerel, 2006: Uspostava optimalne mreže šumskih cesta na terenu - smjernice za unapređenje pojedine faze rada. GŠP vol. P5 s. 647
36Tibor Pentek, Dragutin Pičman, Hrvoje Nevečerel, 2006: Definiranje faza postupka optimiziranja mreže šumskih cesta dizajniranim dijagramima toka podataka. GŠP vol. P5 s. 665
37Pičman, D., I. Rubil, T. Pentek, O. Pičman, 2007: Stabilizaciji tla pomoću powercem-a i mogućnost primjene u izgradnji šumskih cesta. Š.L. 9-10, s.453 pdf
38Šušnjar, M., D. Pičman,T. Pentek, D. Horvat, H. Nevečerel, K. Greger, 2009: Radne značajke pokretne drobilice kamena pri gradnji šumskih protupožarnih cesta i melioraciji krša. Š.L. 9-10, s.493 pdf
39Dragutin Pičman, Tibor Pentek, 2011: Protupožarne prometnice u sredozemnim šumama. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 585
40Dževada SOKOLOVIĆ, Dragutin PIČMAN, Ahmet LOJO, Safet GURDA, Muhamed BAJRIĆ, Haris KOLJIĆ, 2013: ODREĐIVANJE OPTIMALNOG PROSTORNOG RASPOREDA MREŽE SEKUNDARNIH ŠUMSKIH PROMETNICA. Š.L. 1-2, s.7 pdf
41Dragutin Pičman, 2013: Sokolović, Dž., M. Bajrić: OTVARANJE ŠUMA. Š.L. 7-8, s.423 PDF

nedeterminirano:
42Pičman, D.: Utjecaj konfiguracije terena i hidrografskih prilika na ekonomsku opravdanost izgradnje optimalne mreže šumskih prometnica, (disertacija). Šum. fakultet Zagreb, s. 1-116.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠL 1-2/95., s. 56.
 *** HŠD 1846-1996, s. 313.
 Lovreković, M.: Izvori šum. informacija - kazalo autora Meh. šumarstva, 1997., s. 13.
 Maričević, I.: Kazalo autora suradnika Šum. lista 1976-1995. ŠL 3-4, 1997., s. 188.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PENTEK, Tibor: Prof. dr. sc. Dragutin Pičman (12.03.1948. – 04.09.2021.), ŠL 11-12/2021, s.606 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM