HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10757
ime P., Damir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10757)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1963.
diplomirao25. 7. 1964. Sin Vinka i Nikolina r. Mudrovčić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio pekar, majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Novom Vinodolskom, a realnu gimnaziju u Senju, maturiravši 1957. godine.
 Studij šumarstva završio je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, diplomiravši na ŠG odjelu 25.7.1964.
 Prvo radno mjesto u državnoj službi dobiva 5.10.1965. u Šumariji Jablanac ŠG Senj. Nakon pripravničkog staža tu najprije radi kao referent uzgoja. Položivši stručni šumarski ispit (15.6.1969.) imenovan je upraviteljem Šumarije Jablanac, na kojem radnom mjestu ostaje osam godina.
 U razdoblju od 1968. do 1979. godine aktivno surađuje sa Katedrom za uzgajanje šuma Šum. fakulteta u Zagrebu (prof. dr. sc. Ivo Dekanić) kao predavač studentima treće godine, izlažući stručne podatke o GJ "Štirovača" u Šumariji Jablanac.
 Zbog potrebe službe od 1978.-1980. šef je uzgoja, zaštite šuma i lovstva u ŠG Senj, a narednih šest godina (1980.-1986. ) radi u Općini Crikvenica i to prvih pet godina kao referent šumarstva i lovstva, a zatim kao predsjednik Komiteta za privredu.
 Kad je osnovano Goransko-primorsko ŠG Delnice, imenovan je upraviteljem OOUR-a za gospodarenje šumama krša Senj - Šumarija Crikvenica (1986.-1992. ). Ustrojem "Hrvatskih šuma" p. o. Zagreb, UŠ Senj, postavljen je na dužnost savjetnika u stručnim službama uprave (1.2.1992.) s radnim mjestom u Šumariji Novi Vinodolski, na kojoj je dužnosti i 1997. g.
 Uz mnogobrojne uspješno provedene radove na obnovi šuma u primorskom kamenjaru, dipl. ing. Damir Piškulić angažiran je i u lovstvu. Od 1970., kad je izradio prvu lovnogospodarsku osnovu za lovište "Jablanac" LD "Divokoza", izradio je vise takvih elaborata, mahom za lovišta senjskog sjevernog Velebita. Posljednji takav elaborat izradio je za državno lovište "Ričićko bilo", dodijeljeno na gospodarenje UŠ Senj.
 Od 1980. do 1990. bio je stalni član stručnih komisija za ispitivanje i odobrenje šumsko-gospodarskih osnova na području ŠG Senj.
 Član je SRD "Liganj" Novi Vinodolski, član lovačkoga društva "Košutnjak" Novi Vinodolski i HŠD, ogranak Senj.
 Živi u Novom Vinodolskom.

 *** ŠL 1-2/95., s. 68.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 IVANČEVIĆ, Vicko: DAMIR PIŠKULIĆ (1937–2015), ŠL 5-6/2017, s.330 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM