HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10768
ime P., Savo
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10768)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1968.
diplomirao19. 3. 1969.
magistrirao22. 1. 1998.Šumarski fakultet u Zagrebu

član HŠD ogranak
Koprivnica

1981

umirovljenici

diplomirani inženjer šumarstva Sin Nikole i Savice r. Krajnović. Potječe iz seoske obitelji. Djetinjstvo je proveo u selu Lukaču kod Kutjeva, a osmogodišnju osnovnu školu pohađao je u Kutjevu i Vetovu. Gimnaziju je završio u Požegi 1964. Tada se upisuje na Šumarski fakultet Sveuč, u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 19.3.1969. godine.
 Po završetku studija zapošljava se u svojstvu pripravnika (5.5.1969.) u Šumariji Đurđevac. Pri kraju pripravničkog staža odlazi na odsluženje vojnog roka. Vrativši se, preuzima poslove i radne zadatke referenta iskorišćivanja šuma u Šumariji Đurđevac. Te poslove obavlja do 1.10.1975. kada je izabran za upravitelja Šumarije Repaš. Iste godine upisuje poslijediplomski studij iz znanstvene organizacije rada i ekonomike šumarstva.
 U Šumariji Repaš ostaje do 31.1.1984., kada preuzima poslove i radne zadatke upravitelja Šumarije Đurđevac, koje obavlja do kraja godine, kada dolazi do reorganizacije hrvatskoga šumarstva po funkcionalnom sustavu. Od 1.1.1985. upravitelj je OOUR-a uzgoja u Šumariji Đurđevac na kojim poslovima ostaje do 1.8.1985. god., kad je izabran za upravitelja PJ Uzgoja i zaštite šuma Šumarije Đurđevac.
 Nakon osnivanja JP "Hrvatske šume" p. o. Zagreb, 1.1.1991. postavljen je na radno mjesto pomoćnika upravitelja Šumarije Đurđevac.
 Poslijediplomski studij završava 22.1.1998. obranom magistarskog rada pod naslovom "Proučavanje radnih pokreta pri radu šumarskih radnika".
 Vise od četvrt stoljeća radio je na poslovima vezanim uz proizvodnju u Šumariji. Uvijek je nastojao da organizacijska jedinica racionalnije i efikasnije posluje. Nastojao je da se ljudski rad racionalizira i humanizira i da se stvore radni uvjeti za rad na siguran i biotehnološki način.
 Mnogobrojne kvalitetno obnovljene sastojine na području, šumarija na kojima je radio, rezultat su njegovog ustrajnog i predanog strukovnog rada. Zalagao se za očuvanje šumskih resursa. Pri projektiranju hidroelektrane bio je među prvima koji je naslutio opasnost koju donosi prekapanje derivacijskoga kanala kroz šumu Repaš. Jedan je od zaslužnih sto je spašena šuma Repaš i da se razmišlja o gradnji hidroenergetskog objekta u koritu rijeke Drave.
 Na mnogim natjecanjima šum. radnika u organizaciji Narodne tehnike i šumskih gospodarstava Hrvatske, sudjelovao je u svojstvu republičkoga sudca.
 Za svoj rad u šumarstvu i sire mr. sc. Savo Preradović dobio je vise priznanja.
 Član je HŠD, Lovačkog društva "Fazan" Virje i Pčelarskoga društva Đurđevac.
 Živi i radi u Đurđevcu.

1Preradović, S., 1997.: Proučavanje radnih pokreta pri radu šumskih radnika, (magistarski rad). Šum. fakultet u Zagrebu, s. 1-116+VIII.
2Preradović, S., Tomanić, S., Vondra, V., 1997.: Pokreti dijelova tijela pri učinkovitom radu sjekača. Mehanizacija šumarstva 22 (1), Zagreb, s. 3-18.
3Vondra, V., Preradović, S., Tomanić, S., 1998.: Položaji tijela pri učinkovitome radu sjekača. Mehanizacija šum. 22 (4), Zagreb, s. 189-198.

 *** ŠL 1986., s. 494; 1-2, 1995., s. 63.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM