HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10868
ime PEJAČEVIĆ, Marko grof
zvanje
zanimanje     
grof, predsjednik Hrv. slav. šum. društva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10868)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen28. 4. 1882.Budimpešta
umro1923.
dodatne listepredsjednici HŠD Sin je grofa Teodora Pejačevića, hrvatskog bana (1903. 1907.) i ministra (1913. 1917.) i barunice Jelisave r. Vay.
 Osnovnu naobrazbu i nižu gimnaziju učio je privatno. Zatim je bio redoviti polaznik budimpeštanske gimnazije Piarista, gdje je položio ispit zrelosti 1900.g.
 Pravne znanosti završio je na Sveuč. u Budimpešti. Nakon toga slušao je godinu dana predavanja iz gospodarstva na Gospodarskoj akademiji u ugarskom Altenburgu, kako bi stekao znanja potrebna mu kao posjedniku i nasljedniku virovitičkog vlastelinstva, koje je gospodarilo i šumama.
 Posvetio se javnom životu, obnašajući ugledne dužnosti (časti) kod raznih društava i korporacija. Između ostalog bio je predsjednik Ravnateljstva dravsko savskih željeznica, odbornik Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva, član upravnog odbora Virovitičke županije i saborski zastupnik. God. 1907. podijeljena mu je čast carskog i kraljevskog komornika.
 Tražeći nezavisnog čovjeka koji će znati cijeniti značaj šumarstva i promicati interese šumarskog društva i struke, HSŠD izabralo ga je za predsjednika, koju je dužnost obnašao od 4.8.1913. do 29.12.1918. godine.
 Odmah po izboru pristupio je društvu kao član utemeljitelj, a dao je i priloge Kčrčskenyjevoj pripomoćnoj i Borošićevoj literarnoj zakladi.
 Kao društveni predsjednik zalagao se za realizaciju društvenih zaključaka i predstavki kojima se tražilo, između ostalog, promaknuće upravitelja šumarija imovnih općina, poboljšanje materijalnog statusa šumarskog osoblja, podizanje ugleda i uvažavanje šumarstva kao važnog čimbenika ukupnoga gospodarstva, svrsishodno uređenje Šumarske akademije, za organizaciju šumarske službe i preinaku Zakona (od 1894.) o uređenju šumsko tehničke službe kod političke uprave u smislu poboljšanja staleških odnosa šumarskog osoblja, (npr. mogućnost napredovanja križevačkih apsolvenata do VII. činovnog razreda).
 Hrvatsko šumarsko društvo i hrvatsko šumarstvo duguje mu zahvalnost za dio svog napretka, posebno za podizanje ugleda i uloge šumarstva u Hrvatskoj.

 *** ŠL 1913., s. 525; 1918., 47.
 Uredništvo: Marko grof Pejacsevich virovitički, novi predsjednik HSŠD. ŠL 1, 1914., s. 1-4.
 *** Iskaz utemeljiteljnih članova HSŠD za 1915. ŠL 1915., s. 2.
 *** Osobne vijesti. Umrli. Marko grof Pejačević Virovitički. ŠL 7, 1923., s. 466.
 *** Povijest šumar. Hrvatske 1846 1976., Zagreb 1976., s. 372.
 *** HŠD 1846 1996., Zagreb 1996., s. 135-137, 139-141, 143, 145, 146.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Marko grof Pejacsevich virovitički, c. kr. komornik itd., novi predsjednik hrv.-slav. šumarskog društva. (Sa slikom), ŠL 1/1914, s.1 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM