HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10894
ime PERIĆ, Zlatko
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva, asistent
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10894)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen3. 5. 1965.Osijek
apsolvirao1989.
diplomirao30. 1. 1990.
magistrirao22. 7. 1996.Šumarski fakultet u Zagrebu
umro10. 2. 1998.Malovan /Gračac/ Sin Marka i Anice r. Blažanović iz Gorjana kod Đakova, zanimanjem radnika i domaćice. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu je školu polazio u Gorjanima, a srednju poljoprivrednu završio je u Đakovu 1984. godine.
 Studirao je na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na Šum. odjelu 30.1.1990. iz šumarske fitocenologije. Obranio je diplomski rad "Šumska vegetacija predjela "Zahorica" na području Šumarije Đakovo". Na istom fakultetu studirao je i poslijediplomski studij od 1992. Izradio je magistarski rad pod naslovom "Genetske razlike u testu potomstava polusrodnika europskog ariša (Larix decidua Mill.) iz klonske sjemenske plantaže u Bjelovaru". Obranio ga je 22.7.1996., iz šumarske genetike oplemenjivanja šumskog drveća.
 Dana 30.9.1997. odobrena mu je tema doktorske disertacije na Šumarskom fakultetu u Zagrebu pod naslovom "Varijabilnost nekih morfoloških svojstava europskog ariša (Larix decidua Mill.) u ranim testovima potomstava polusrodnika iz klonske sjemenske plantaže".
 Nakon diplomiranja, od 20.3.1990. zaposlen je u Šum. institutu Jastrebarsko u Odjelu za oplemenjivanje i šumsko sjemenarstvo, najprije kao znanstveni novak, zatim od 15.11.1990. kao pripravnik, a nakon obrane magistarskog rada u zvanju asistenta.
 Kao mladi, marljivi znanstveni djelatnik, bio je u Šum. institutu suradnik na temi "Oplemenjivanje šumskog drveća i unapređenje sjemenarstva za obnovu šuma" u okviru programa "Obnova i zaštita šumskih ekosustava". Samostalno je vodio istraživački zadatak "Praćenje postojećih (europski ariš, obični i crni bor, američki borovac, zelena duglazija) i osnivanje novih klonskih sjemenskih plantaža (europski i japanski ariš, kalabrijski i korzički crni bor, obična smreka, hrast lužnjak i poljski jasen)". Vrlo je uspješno surađivao i na istraživanjima koja se odnose na izučavanje uspijevanja provenijencija različitih vrsta šumskog drveća (obični bor, obična bukva, obična jela i hrast lužnjak). Značajan je i njegov prilog kod osnivanja i praćenja uspijevanja međunarodnog pokusa od pedesetak provenijencija obične bukve, u okviru projekta Europske unije pod naslovom "Procjena genetskih resursa obične bukve". Povrh toga bio je član povjerenstva "Hrvatskih šuma" za osnivanje klonskih sjemenskih plantaža hrasta lužnjaka i član istraživačkog tima na zadatku "Oplemenjivanje alepskog i brucijskog bora" koji financira Vlada Republike Hrvatske, Svjetska banka i "Hrvatske šume".
 Osim šumarstvom i oplemenjivanjem šumskoga drveća, od 1990.g. bavio se i hortikulturom. Hortikulturne projekte nacrtao je za više javnih i privatnih površina te na njima izvodio i nadzirao osnivanje parkova.
 Smrtno je stradao u prometnoj nesreći na cesti kod Malovana (Gračac) 10.2.1998. sa još petoricom šumarskih znanstvenika iz Šum. instituta Jastrebarsko i Šum. fakulteta u Zagrebu.
 Sudjelovao je na stručnim i znanstvenim skupovima u Kanadi (1990.), Nizozemskoj (1992.), u Češkoj (1994.), Izraelu (1996.), Švedskoj (1997.) i Turskoj (1997.).
 Bio je član HŠD i Hrv. ekološkog društva te povjerenik Sekcije asistenata Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu.
 Odlukom Predsjednika Republike posmrtno je odlikovan Redom hrvatskoga pletera (1998.).

1Gračan, J., Perić, Z., 1993.: Pokus provenijencija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj. Radovi 28 (1/2), ŠIJ, s. 25-36.
2Perić, Z., Littvay, T., 1995.: Seed Orchards in Croatia. ECE/FAO, Work shop on "Forest seed collection, treatment and storage" Czech. republic. Abstracts, (poster), Opočno.
3Gračan, J., Trinajstić, I., Orešković, Ž., Perić, Z., Franjić, J., 1995.: Growth of Common oak (Quercus robur L.) provenances in Croatia, (Uspijevanje provenijencija hrasta lužnjaka /Quercus robur L./ u Hrvatskoj). XX IUFRO World Congress, 6-12 kolovoza 1995., Poster Abstracts, Posters No. 114, s. 67, Tampere, Finska.
4Gračan, J., Trinajstić, I., Orešković, Ž., Perić, Z., Franjić, J., 1995. Growth of Common oak (Quercus robur L.) provenances in Croatia, (Uspijevanje provenijencija hrasta lužnjaka /Quercus robur L./ u Hrvatskoj. Radovi 30 (2), ŠIJ, s. 109-123.
5Mrva, F., Perić, Z., 1995: Klijavost i sadržaj vlage klonskih uzoraka sjemena europskog ariša u različitim uvjetima čuvanja.. Š.L. 4, s.133 pdf
6Perić, Z., Mayer, B. i Ocvirek, M., 1996.: Bibliografija 1986 1995. ŠIJ, s. 1-178.
7Gračan, J. i Perić, Z., 1996.: Rast i prirast različitih provenijencija običnog bora (Pinus Sylvestris L.) u Hrvatskoj. Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava (knjiga 1), Zagreb, s. 283-294.
8Gračan, J. i Perić, Z., 1997.: Growth and increment of different Scots pine (Pinus sylvestris L.) provenances in Croatia. Proceedings of the XI World Forestry Congress, 13-22, Oct. 1997, Antalya, Turkey.
9Perić, Z., Mayer, B., 1997.: Utjecaj mi-kro-staništa na uspijevanje i urod sjemena europskog ariša (Larix decidua Mill.) u klonskoj sjemenskoj plantaži kraj Bjelovara. Rad. Šum. inst., Vol. 32, 1, Jastrebar., s. 43-53.
10Littvay, T. i Perić, Z., 1997.: Štete od voluharica u klonskoj sjemenskoj plantaži običnog bora (Pinus sylvestris L.). Šesti kongres biologa Hrvatske, s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, Zbornik sažetaka priop., s. 180-181.
11Perić, Z., Bilandžija, J., Segedin, S., 1997: Izvješće s međunarodnog tečaja gospodarenje okolišem, Tivon, Izrael, 12. do 31. 8. 1996.. Š.L. 3-4, s.203 PDF
12Perić, Z., 1997: Međuklonske i unutarklonske razlike u sjemenskoj plantaži europskog ariša (Larix decidua Mill.) kraj Bjelovara. Š.L. 5-6, s.253 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 56.
 *** ŠIB, s. 11, 12, 43, 51, 68.
 Maričević, I.: Kazalo autora Šum. lista 1976 1995., ŠL 3-4, 1997., s. 188.
 *** Večernji list, Zagreb, 11.II.1998., s. 17; 12.II.1998., s. 17.
 Gračan, J., Tikvić, I., Littvay, T.: Mr. sc. Zlatko Perić asistent (3.5.1965. 10.2.1998.), nekrolog. ŠL 1-2, 1998., s. 122-123.
 Gračan, J., Moćan, D.: In memoriam Nenadoknadiv gubitak za hrvatsko šumarstvo. Časopis "Hrvatske šume", br. 15, Zagreb 1998., s. 1-2.
 S., S.: Nek vam je vječni plov po šumištima našim Žal na šumarničkom grobištu. Na vječni spomen. Mr. sc. Zlatko Perić 1965. 1998. Meh. šum., Vol. 23, br. 1, 1998., s. 1-6.
 *** Odlikovani šum. stručnjaci (posmrtno). ŠL 5-6, 1998., s. 277.
 *** SŠN 2, 1998., s. 638, 700.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 GRAČAN, Joso: Ante Krstinić, Nikola Komlenović, Branimir Mayer, Petar Rastovski, Zlatko Perić i Goran Bušić - skupna komemoracija i ispraćaj u Jastrebarskom, ŠL 1-2/1998, s.105 PDF
 GRAČAN, Joso: Mr. sc. Zlatko Perić (3. 5. 1965. - 10. 2. 1998.), ŠL 1-2/1998, s.122 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM