HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10901
ime P., Renata
prije
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva, sveuč. docent
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10901)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1988.
diplomirala19. 1. 1989.
magistrirala15. 10. 1993.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirala7. 11. 1996.Šumarski fakultet u Zagrebu
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti

član HŠD ogranak
Zagreb

1999

Šumarski fakultet

dr. sc., diplomirani inženjer šumarstva Kći Dragutina i Nevenke r. Mađer. Hrvatica, rimokatoličke vjere. Potječe iz radničke obitelji: otac skladištar, a majka trgovkinja. Osnovnu je školu završila u Vrbovcu 1980., a u Centru za kulturu i umjetnost u Zagrebu maturirala je 1984. godine.
 Šumarstvo je studirala na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirala 19.1.1989. znanstveno područje uređivanje šuma.
 Nakon završetka studija, kao vrstan student, zaposlila se u Katedri za geodeziju Šum. fakulteta u Zagrebu, kao stručni suradnik, (1.2.1989. 31.5.1990.). Dne 1.6.1990. zasnovala je radni odnos u svojstvu mladog istraživača na predmetu šumarska fotogrametrija. Tijekom 1989. godine bila je na studijskom boravku u Zavodu za aerofotogrametriju pri Biotehniškoj fakulteti u Ljubljani te u Remote Sensing Centru (TFO) u Budimpešti.
 Na Šum. fakultetu u Zagrebu studirala je poslijediplomski studij iz područja šumarska fotogrametrija i fotointerpretacija. Magistarski rad pod naslovom "Način i pouzdanost određivanja oštećenosti hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na infracrvenim kolornim (ICK) aerosnimkama" obranila je 15.10.1993. godine.
 Odlukom Fakultetskog vijeća Šum. fakulteta dne 19.9.1995. izabrana je u istraživačko zvanje asistenta.
 Disertaciju pod naslovom "Primjena rezultata interpretacije aerosnimaka i geografskog informacijskog sustava za planiranje u šumarstvu" obranila je 7.11.1996. godine i stekla znanstveni stupanj doktora biotehničkih znanosti iz znanstvenoga polja šumarstvo, znanstvene grane uređivanje šuma, znanstvenog ogranka šumarska fotogrametrija.
 "U ovom radu korištene su moderne znanstvene metode istraživanja i alati iz znanstvenog područja daljinskih istraživanja, te je prikazana svrhovitost i potrebitost primjene aerofotosnimaka i računalne tehnologije prilikom planiranja uređivanja i gospodarenja te prognoziranja u šumarstvu a i šire. Posebno je potrebito iskazati da istraživanja dr. sci. Renate Pernar ukazuju na nove pristupe integralnom gospodarenju šumskim resursima i prostorom, što predstavlja znanstveni doprinos šumarskoj znanosti i praksi", (N. Lukić, 1997.).
 Od 1.10.1997. radi u Zavodu za uređivanje šuma Šum. fakulteta u Zagrebu u svojstvu višeg asistenta na predmetu šumarska fotogrametrija, a u tijeku 1998. habilitirana je u zvanje sveuč. docenta.
 Dr. sc. Renata Pernar vrlo je marljiva i sposobna djelatnica. Unatoč tomu što se udala i rodila troje djece, u rekordnom roku završila je poslijediplomski studij i postigla doktorat znanosti i zvanje sveuč. docenta. Sudjelovala je na više istraživačkih zadataka, a rezultate istraživanja objavila je samostalno ili u suradnji u dvadesetak članaka.
 Sudjelovala je na više znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. Članica je HŠD i Hrvatskog ekološkoga društva.

1Kalafadžić, Z., V. Kušan, Z. Horvatić, R. Fintić, B. Hrašovec, 1989.: Određivanje oštećenosti šuma NP "Risnjak", te gospodarskih jedinica "Brloško" i "Bitoraj". Studija za Zavod za prostorno plan. i zaštitu čovjek. okoline Zajednice općina Rijeka, s. 1-30.
2Kalafadžić, Z., V. Kušan, Z. Horvatić, R. Fintić, B. Hrašovec, 1989.: Određivanje stupnja oštećenosti šume bukve i jele Zajednice općina Rijeka interpretacijom ICK aerosnimki. Studija za Zavod za prostorno planiranje i zaštitu čovjekove okoline Zajednice općina Rijeka, s. 1-90.
3Kalafadžić, Z., V. Kušan, Z. Horvatić, R. Fintić, B. Hrašovec, 1989.: Određivanje stupnja oštećenosti šuma NP "Plitvička jezera". Studija za Zavod za prostorno planiranje i zaštitu čovjekove okoline Zajednice općina Rijeka, s. 1-15.
4Kalafadžić, Z., V. Kušan, Z. Horvatić, R. Fintić, 1990.: Određivanje stupnja ošteće-nosti šuma šumskog bazena "Spačva" interpretacijom ICK aerosnimki. Prethodni izvještaj. ZIŠ ŠF Zagreb, s. 1-33.
5Kalafadžić, Z., V. Kušan, Z. Horvatić, R. Fintić, 1990.: Određivanje stupnja oštećenosti šuma šumskog bazena "Spačva" interpretacijom ICK aerosnimki. Studija. ZIŠ ŠF Zb, s. 1-105.
6Kalafadžić, Z., V. Kušan, Z. Horvatić, R. Fintić, 1990.: Der Gesundheitszustand der Tanne (Abies alba Mill.) in Sšdwesten Croatien auf Grund der Farb Infrarot Luftbildinterpretation, (Zdravstveno stanje jele (Abies alba Mill.) u jugozapadnoj Hrvatskoj na osnovi interpretacije infracrvenih kolornih aerosnimki). VI IUFRO Tannensymposium. Zbornik radova. Zagreb, s. 219-231.
7Kalafadžić, Z., V. Kušan, Z. Horvatić, R. Fintić, 1991.: Inventarizacija oštećenosti šuma bukve i jele u jugozapadnoj Hrvatskoj primjenom infracrvenih kolornih (ICK) aerosnimki. Bilt. Daljin. istraž. fotointerpret., Vol. 1, (11), Zagreb, s. 23-28.
8Fintić, R., Z. Kalafadžić, V. Kušan, 1991.: Stupnjevanje oštećenosti stabala hrasta lužnjaka. Ekološki glasnik 9-10, Zagreb, s. 54-56.
9Fintić, R., Z. Kalafadžić, V. Kušan, 1991.: Stupnjevanje oštećenosti stabala poljskog jasena. Ekološki glasnik 1-2, Zagreb s. 66-68.
10Kalafadžić, Z., V. Kušan, Z. Horvatić, R. Fintić, 1992.: Rezultati inventarizacije oštećenosti šuma u Hrvatskoj metodama daljinskih istraživanja. Zbornik sažetaka simpozija: Doprinos znanosti razvoju šumarstva Hrvatske, Zagreb (Brijuni), s. 19.
11Zvonimir Kalafadžić, Vladimir Kušan, Zvonimir Horvatić, Renata Pernar, 1993: Inventarizacije oštećenosti šuma u Republici Hrvatskoj primjenom infracrvenih kolornih (ICK) aerosnimaka. GŠP vol. P4 s. 163
12Kalafadžić, Z., V. Kušan, Z. Horvatić, R. Pernar, 1993. Inventarizacija oštećenosti šuma u Republici Hrvatskoj primjenom infracrvenih kolornih (ICK) aerosnimki. Glas. za šum. pokuse, Izv. izd. 4, Zagreb, s. 163-172.
13Kalafadžić, Z., Kušan, V., Horvatić, Z. i Pernar, R., 1993: Oštećenost šuma i neki čimbenici okoliša u šumskom bazenu »Spačva«. Š.L. 6-8, s.281 PDF
14Renata Pernar, 1994: Način i pouzdanost određivanja oštećenosti hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na infracrvenim (ICK) aerosnimkama. GŠP vol. 31 s. 1
15Pernar, R., 1994.: Način i pouzdanost određivanja oštećenosti hrasta lužnjaka (Quercus robur, L.) na infracrvenim kolornim (ICK) aerosnimkama. Glas. šum. pokuse 31, Zagreb, s. 1-34.
16Kušan, V., Z. Kalafadžić, R. Pernar, 1994.: Procjena oštećenosti šuma u NP "Risnjak" fotointerpretacijom infracrvenih kolornih aerosnimki. Zbornik radova "40 godina Nacionalnog parka "Risnjak" 1953 1993". Crni Lug, s. 27-31.
17Kalafadžić, Z., V. Kušan, Z. Horvatić, R. Pernar, 1994.: Experience in use of colour infrared (CIR) aerial imagery in forest decline assessment in the Republic of Croatia, (Iskustva u uporabi infracrvenih kolornih aerosnimki u praćenju propadanja šuma u Hrvatskoj). Tagungsband, Symposium Photogrammetrie und Forst, Freiburg, s. 189-197.
18Pernar, R., 1995.: XX svjetski kongres IUFRO prikaz rada četvrte divizije. Mehanizacija šumarstva 20 (4), Zagreb, s. 233-240.
19Kušan, V., R. Pernar, 1996.: Procjena prsnog promjera i temeljnice najznačajnijih vrsta drveća gorskog područja na temelju veličina mjerljivih na aero snimkama. U ediciji "Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava", knj. I, HŠD, Zagreb, s. 157-168.
20Kušan, V., R. Pernar, 1996.: Procjena oštećenosti stabala hrasta lužnjaka digitalnom obradom ICK aerosnimaka. U ediciji "Skrb za hrvatske šume od 1846. do 1996.", znanstvena knjiga "Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava", knj. II, HŠD, Zagreb, s. 149-158.
21Renata Pernar, 1997: Application of results of aerial photograph interpretation and geographical information system for planning in forestry. GŠP vol. 34 s. 141
22Pernar, R., 1997.: Primjena rezultata interpretacije aerosnimaka i geografskog informacijskog sustava za planiranje u šumarstvu. Glas. šum. pokuse 34, Zagreb, s. 141-189.
23Renata Pemar, Vladimir Kušan, Željko Galić, 2000: Relationship between diameter increment and damage status of pedunculate oak (Quercus robur L.). GŠP vol. 37 s. 241
24Renata Pernar, Damir Klobučar, 2003: Estimating stand density and condition with the use of picture histograms and visual interpretation of digital orthophotos. GŠP vol. 40 s. 81
25Renata Pernar, Damir Klobučar, Vladimir Kušan, 2003: The posibiliry of applying aerial photographs from cyclical aerial survery in the Republic of Croatia to forest management. GŠP vol. 40 s. 113
26Idžojtić, M., Pernar, R., Kauzlarić, Ž., Abramović, M., Janković, D., Pleše, M., 2003: Intenzitet zaraze obične jele (Abies alba Mill.) imelom (Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.) na području Uprave šuma podružnice Delnice. Š.L. 11-12, s.545 pdf
27Idžojtić, M., R. Pernar, Z. Lisjak, H. Zdelar, M. Ančić, 2005: Domaćini žute imele (Loranthus europaeus Jacq.) i intenzitet zaraze na području Uprave šuma podružnice Požega. Š.L. 1-2, s.3 pdf
28Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, M. Dasović, N. Pavlus, 2005: Zaraza obične jele (Abies alba Mill.) bijelom imelom (Viscum album L. ssp. abietis /Wiesb./ Abrom.) u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.559 PDF
29Stjepan Husnjak, Nikola Pernar, Renata Pernar, Ivica Kisić, 2005: Rizik od erozije tla vodom u šumskim ekosustavima Hrvatske. Š.L. 13, s.* pdf
30Renata Pernar, Davor Šelendić, 2006: Prilog povećanju interpretabilnosti aerosnimaka i satelitskih snimaka za potrebe uređivanja šuma. GŠP vol. P5 s. 467
31Renata Pernar, Vladimir Grgesina, Mario Ančić, Ante Seletković, 2006: Određivanje preciznosti snimanja točaka pomoću GPS-a u različitim fenološkim i strukturnim stanjima sastojina. GŠP vol. P5 s. 479
32Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, B. Bradić, D. Husak, 2006: Žuta imela (Loranthus europaeus Jacq.) i bijela imela (Viscum album L.) na području Uprave šuma podružnice Bjelovar. Š.L. 3-4, s.101 pdf
33STUDIJSKI PROGRAMI; Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb 2006. BIB
34Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, P. Beuk, I. Prgić, 2006: Intenzitet zaraze žutom i bijelom imelom na području uprava šuma podružnica Vinkovci i Nova Gradiška. Š.L. 9-10, s.399 pdf
35Dani hrvatskoga šumarstva; Hrvatske šume; Hrvatsko šumarsko društvo, Delnice 2007. BIB
36Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, J. Bećarević, K. Glova, S. Plantak, 2007: Žuta i bijela imela na području Uprava šuma podružnica Našice i Osijek. Š.L. 3-4, s.125 pdf
37Pernar, R., A. Seletković, M. Ančić, 2007: Utvrđivanje oštećenosti šuma spačvanskog bazena primjenom infracrvenih kolornih aerosnimaka. Š.L. 7-8, s.315 pdf
38Pernar, R., 2007: Savjetovanje na temu daljinska istraživanja u šumarstvu . Š.L. 7-8, s.388 PDF
39Pernar, R., M. Ančić, A. Seletković, 2007: Primjena ick aerosnimaka za utvrđivanje oštećenosti šuma na području UŠP Gospić. Š.L. 11-12, s.507 pdf
40Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, Ž. Kušan, Đ. List, M. Grahovac-Tremski, 2008: Intenzitet zaraze žutom i bijelom imelom na području Uprava šuma podružnica Zagreb i Koprivnica. Š.L. 3-4, s.107 pdf
41Seletković, A., R. Pernar, A. Jazbec, M. Ančić, 2008: Točnost klasifikacije satelitske snimke visoke prostorne rezolucije ikonos za potrebe šumarstva. Š.L. 9-10, s.393 pdf
42Klobučar,D., R. Pernar, 2009: Umjetne neuronske mreže u procjeni sastojinskih obrasta s cikličkih snimaka. Š.L. 3-4, s.145 pdf
43Branimir Prpić, Renata Pernar, Petar Jurjević, Ivan Milković, Miljenko Vrepčević, Stjepan Petreš, 2011: Kartiranje općekorisnih funkcija šume u sredozemlju. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 288
44Ivan BALENOVIĆ, Ante SELETKOVIĆ, Renata PERNAR, Maša Zorana OSTROGOVIĆ, Anamarija JAZBEC, 2012: Regresijski modeli procjene prsnih promjera za potrebe fotogrametrijske izmjere. Š.L. 3-4, s.129 pdf
45Šumarske karte i planovi - Iz povijesti gospodarenja šumama Hrvatske; Šumarski fakultet, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, Šumarski fakultet 2015. BIB
46Stare šumarske karte; HRT-HTV1, Zagreb 2015. BIB
47Šumarske karte i planovi; Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Zagreb 2015. BIB
48Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet u akad. god. 2014./2015.; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2015. BIB
49Renata Pernar, 2016: Stručna tema: ŠUMARSKE KARTE I PLANOVI – IZ POVIJESTI GOSPODARENJA ŠUMAMA HRVATSKE. Š.L. 1-2, s.100 PDF
50Ivan BALENOVIĆ, Ante SELETKOVIĆ, Renata PERNAR, 2017: USPOREDBA TOČNOSTI PROCJENE STRUKTURNIH ELEMENATA SASTOJINA FOTOGRAMETRIJSKOM IZMJEROM AEROSNIMAKA RAZLIČITIH PROSTORNIH REZOLUCIJA. Š.L. 1-2, s.15 pdf
51Kristijan Tomljanović, Helena Nosek, Renata Pernar, Marijan Grubešić, 2018: Mogućnosti primjene lakih bespilotnih letjelica u prebrojavanju krupne divljači. Š.L. 11-12, s.621 pdf
52Mario Ančić, Renata Pernar, Milan Bajić, Andrija Krtalić, Ante Seletković, Dubravko Gajski, Jelena Kolić, 2020: Spektralni potpisi (endmemberi) nekih šumskih vrsta u Republici Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.119 pdf
53Jelena Kolić, Renata Pernar, Ante Seletković, Mirna Samaržija, Mario Ančić, 2022: Usporedba procjene oštećenosti krošanja na analognim i digitalnim infracrvenim kolornim (ICK) aerosnimkama. Š.L. 5-6, s.187 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠL 1-2/95., s. 56.
 *** HŠŽL, 1996., s. 317, (Fintić).
 Lovreković, M.: Korištenje izvora šum. informacija, (dipl. rad). Kazalo autora u Mehan. šumarstva., Zagreb 1997., s. 13.
 Lukić, N.: Novi doktori znanosti Renata Pernar. Šum. list 1-2/97., s. 99-100.
 Maričević, I.: Kazalo autora Šum. lista 1976 1995. ŠL 3-4, 1997., s. 188.
 *** SŠN 2, 1998., s. 296, 297, 353-356, 636, 649.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 LUKIĆ, Nikola: Renata Pernar, ŠL 1-2/1997, s.99 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM