HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10908
ime P., Andrija
zvanje
zanimanje     
šum. inženjer i dipl. pravnik, šum. nadsavjetnik, inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10908)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1905.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Pučku školu polazio je u Kraljevici, a 1902. maturirao je na klasičnoj gimnaziji u Senju. Šumarstvo je studirao na trogodišnjoj Šum. akademiji u Zagrebu. Apsolvirao je 1905.g.
 Od 1905. do 1919. službuje kod Gradiške imovne općine, a nakon toga u Ministarstvu šuma i rudnika u Beogradu. U međuvremenu studira i pravne znanosti u Zagrebu i diplomira 1917. God. 1922. upravlja Brodskom imovnom općinom, a 1924. Ogulinskom imovnom općinom. Uslijedilo je unapređenje (1930.) za upravitelja Direkcije držav. šuma u Sušaku. Od 1934. ponovno radi u ministarstvu kao inspektor. Nakon osnivanja Banovine Hrvatske 1939. služi u Zagrebu do početka II. svj. rata kad je umirovljen.
 Međutim, 1944. postavljen je za honorarnog nastavnika pčelarstva na Poljoprivredno šum. fakultetu u Zagrebu, koji je predmet predavao studentima agronomije dvadesetak godina, a studentima šumarstva od 1946. do 1949. Nakon rata reaktiviran je kao savjetnik i 1946. po molbi umirovljen.
 Aktivno sudjeluje na šumarskim kongresima u zemlji i 1926. na Međunarodnom šum. kongresu u Rimu, zatim na međunarodnim pčelarskim kongresima u Kopenhagenu, Beču, Rimu i Madridu.
 Kao član HSŠD piše o radu društva u raznim listovima. Bio je član Pravničkog društva u Zagrebu i u njihovom Mjesečniku objavio je više radova šumarskopravne problematike.
 Napisao je i objavio velik broj radova iz područja šumarstva i iz područja pčelarstva. Šumar i pravnik obradio je velik broj tema koje se odnose na imovne općine te na zakone i propise o šumama i u svezi sa
 šumama i šumarstvom. Surađuje u dnevnim, tjednim i mjesečnim novinama, ali i u Šum. listu, pretežito u razdoblju između dva rata. Radi na popularizaciji šumarske problematike, pišući za širu javnost, držeći javna predavanja, a često objavljujući svoje radove u obliku brošura, ponekad i u vlastitoj nakladi. Njegovo pisanje proteže se od vremena kad je studirao na Šum. akademiji do 60-ih godina.
 Bio je član HSŠD, JŠU te član i odbornik HŠD (1918., 1945.) i upravitelj Šum. doma u Zagrebu (1945.).
 Dugogodišnji je član ispitnog povjerenstva šumarskih državnih ispita (1922.-1940.).
 Odlikovan je Ordenom Sv. Save (1923.), i Ordenom Belog orla (1934.).

1Sutrašnja sjednica Šumarske akademije u Zagrebu. Obzor, Zagreb 1904.
2Posveta lovaca u Japanu. ŠL 1905.
3Napisao A. Perušić, 1909: Njeke misli o šumskim štetama. S nacionalno-ekonomskog gledišta.. Š.L. 11, s.416 PDF
4O krajiškim imovnim općinama i pitanje njihove reorganizacije. Hrv. pokret 101, 1914. (i posebna brošura).
5Studija o temeljnim principima uređenja šumskog gospodarstva kod krajiških imovnih općina s osobitim osvrtom na Gradišku imovnu općinu. Šum. list 1915.
6Piše kot. šumar Andrija Perušić, 1915: Studija o temeljnim principima uređenja šumskog gospodarstva krajiških imovnih općina s kratkim osvrtom na gradišku imovnu općinu.. Š.L. 7-8, s.154 PDF
7Uoči skupštine Hrv. šum. društva. Hrvatski Lloyd (dnevnik) 16. X.1916.
8Godišnja skupština Hrv. šum. društva. Ibid. 22.X.1916.
9Hranjivost i upotreba hrastovog žira. Narodne novine 30.X.1916.
10Posavske šume kao žirovnjače. Šum. list 9-10, 1917.
11Kako su se cijenile šume po našem starom pravu. Ibid. 1917.
12predavao ing. Andrija Perušić, kot. šumar, 1917: Posavske hrastove šume kao žirovnjače.. Š.L. 9-10, s.330 PDF
13Prilog organizaciji šumskog gospodarstva u našoj državi. Ibid. 9-10, 1919. (i kao posebna brošura).
14Brodska imovna općina, (monografija). Vinkovci 1923., vlastita naklada.
15Podržavljenje uprave krajiških imovnih općina. Dnevnik Slobodna tribuna, Zagreb 1923.
16Kako mađarski kapitaliste, strani državljani, pljačkaju narodne šume. Brošura, Ogulin 1924.
17Autonomija imovnih općina. Dnevnik Hrvat 1924. i Jutarnji list 6.X.1925.
18Krajiške imovne općine. Časopis Srpsko kolo, Beograd 1924.
19Krajiške imovne općine. Šum. list 1925. Jugosl. šum. udruženje izdalo i kao posebnu brošuru.
20Jedan predratni ugovor o sječi šume Krasnica Ogulinske imovne općine. Mjesečnik Pravničkog društva 1, 1925.
21Reorganizacija krajiških imovnih općina. Tjednik Narodna šuma br. 48 i 49, 1925.
22Šumarstvo i štednjaci. Tjednik Narodna šuma 1925.
23Naši stari hrastici. Ibid. 1925.
24Ing. Andrija Perušić (Ogulin), 1925: Krajiške imovne općine.. Š.L. 9, s.504 PDF
25Isušivanje i kolonizacija Posavine su-šenje hrastovih šuma. Dnevnik Novosti br. 104-106, 1926.
26Krajiške imovne općine. Ibid. 9-11, 1926.
27Pitanje sjedišta Primorsko krajiške oblasti, (brošura), Ogulin 1926.
28Reorganizacija krajiških imovnih općina. narodna šuma br. 27, 1926.
29Krajiške imovne općine. Spomenica Jugols. šum. društva 1926.
30Deputati šumarskog osoblja. Narodna šuma br. 24, 42, 43, 1926.
31Dopune čl. 91. Zakona o državnom računovodstvu. Ibid. 8, 1927.
32Kriza šumskog gospodarstva. Jugosl. Lloyd, br. 88, 90, 92, 93, 1927.
33Licitacije šuma kneza Thurn-Taxis. Časopis Drvotržac br. 15 i 20, 1927.
34Dizanje sela. Jugosl. Lloyd 12.X.1927.
35Krajiške imovne općine. Mjesečnik Pravničkog društva, Zagreb 1927. i posebna brošura.
36Krajiške imovne općine i Državni savjet. Mjeseč. Prav. društva 11-12, 1927.
37Dioba imov. opć. Nar. šuma 7, 1927.
38Andre Perušić, 1927: Dopunska prenosna taksa i krajiške imovne općine. Š.L. 9, s.423 PDF
39Nepotrošive glavnice i vanredni prihod. Šum. list 1, 1928.
40Šumske glavnice, prihodi i potrajnost. Šum. list 2, 1928.
41Velika važnost naših šuma. Dnevnik Narodni val, 22.III.1928.
42Protiv diobe imovnih općina. Narodna šuma 1928.
43O rentabilnosti bukve. Šum. list 3, 1928.
44Zemljišne zajed. Nar. šuma 30, 1928.
45Pitanje opskrbe s vodom i uređenje ispasišta na hrvatskom Kršu. Novosti 28. X.1928.
46Uredovanje pravnog odsjeka jednog našeg Ministarstva. Mjesečnik Pravničkog društva 8 i 9, 1928.
47Krajiške imovne općine. Predavanje na kongresu JŠU 9.XII.1928.
48Ing. A. Perušić, 1928: KrajiškeImovne Općine.. Š.L. 1, s.43 PDF
49Ing. A. Perušić, 1928: Šumske glavnice, prihodi i potrajnost.. Š.L. 2, s.93 PDF
50Ing. A. Perušić, 1928: Brodska Imovna Općina.. Š.L. 3, s.138 PDF
51Ing. A. Perušić, 1928: O rentabilnosti bukve.. Š.L. 5, s.251 PDF
52Komunalne šume u Hrvatskoj. Drvotržac, br. 4, 1929.
53Krajiške imov. opć. Šum. list 2, 1929.
54O rentabilnosti bukve. Ibid. 1929.
55Važnost šuma i zadaća mladoga šumara. Predavanje na proslavi 25 godišnjice rada Kluba hrvatskih šumarskih akademičara, Zagreb 24.II.1929.
56Šumarstvo i vrhovni zakonodavni savjet. Jugosl. Lloyd br. 2 i 24, 1929.
57Umjereno sastojinsko gospodarenje kod imovnih općina. Šum. list 3, 1929.
58Dugoročni šumski ugovori i tzv. šumske afere. Jugosl. Lloyd br 76, 1929.
59Pitanje imovnih općina. Novosti 1929.
60O šumsko gospodarskim odnosima u šumama visokog Krša i o podizanju vrijednosti produkcije. Predavanje u Mariboru na šumar. kongresu 1929.
61Ing. A. Perušić, 1929: Krajiške imovne općine u Hrvatskoj.. Š.L. 2, s.58 PDF
62Ing. A. Perušić, 1929: O rentabilnosti bukve.. Š.L. 2, s.76 PDF
63Ing. A. Perušić, 1929: Umjereno sastojinsku gospodarenje kod Imovnih općina.. Š.L. 3, s.107 PDF
64Ing. A. Perušić, 1929: Rastu li novčane tražbine kad valuta pada.. Š.L. 3, s.132 PDF
65Ing. A. Perušić, 1929: Rad u samoupravi.. Š.L. 6-7, s.277 PDF
66Ing. A. Perušić, 1929: Dioba imovnih općina znači propast šuma.. Š.L. 6-7, s.278 PDF
67Ing. A. Perušić, 1929: Jedan od osnovnih uzroka slabom razvoju našeg šumarstva.. Š.L. 6-7, s.279 PDF
68Ing. A. Perušić, 1929: Član 133. zakona o šumama od 1891. god.. Š.L. 6-7, s.280 PDF
69Ing. A. Perušić, 1929: Nešto o kupoprodaji drva u šumi.. Š.L. 6-7, s.280 PDF
70Velebit će se ponovo zaodjeti zelenim ruhom. Jutarnji list 25.XII.1930.
71Ing. A. Perušić, 1930: Dr. Josip Balen: O proredama. Š.L. 1, s.25 PDF
72Zakon o šumama. Novosti 1931.
73Poteškoće našeg sela utječu na čitav naš privredni život. Jugosl. Lloyd 25. XII.1932.
74O stanju šumskih šteta kod Brodske imovne općine. Lugarski vjesnik 1933.
75O mravima. Ibid. 1933.
76O šumskim enklavama i prikrčcima. Ibid. 1933.
77Koliku starost doživi šumsko drveće. Ibid. 1933.
78Dioba privatnih šuma. Mjesečnik Pravničkog društva 8 i 9, 1937.
79Komunalne šume u Jugoslaviji. Šum. list 2, 1937.
80Ing. A. Perušić, 1937: Komunalne šume u Jugoslaviji.. Š.L. 2, s.49 PDF
81Ing. A. Perušić, 1937: † Ing. Svetozar Ranitović.. Š.L. 5, s.266 PDF
82Parkaža i pošumljenje u Hrvatskom primorju i otocima. Šum. list 1, 1938.
83Porez na naše šume. Šum. list 2, 1938.
84Kritika službenog projekta Uredbe o reorganizaciji, sanaciji i olakšanju stanja krajiških imovnih općina. Ibid. 3-4, 1938.
85Čuvanje šuma u svjetlu naše administracije. Ibid. 6, 10, 11, 1938.
86Organizacija čuvarske službe u šumama pod osobitim javnim nadzorom. Ibid. 12, 1938.
87Imovne općine i zakon o općem upravnom postupku. Mjesečnik Pravničkog društva 10-11, 1938.
88Ing. A. Perušić, 1938: Dioba privatnih šuma.. Š.L. 1, s.1 PDF
89Ing. A. Perušić, 1938: Porez na naše šume.. Š.L. 2, s.50 PDF
90A. Perušić, 1938: Riješenja upravnih vlasti mogu pravovaljano postojati i pored riješenja redovnog suda, i ako je predmet riješenja upravnih vlasti i redovnog suda različit.. Š.L. 11, s.588 PDF
91Ing. A. Perušić, 1938: Organizacija čuvarske službe u šumama pod osob. jav. nadzorom.. Š.L. 12, s.626 PDF
92Zakon o općem upravnom postupku u oblasti šumarstva. Šum. list 1, 1939.
93Javni interes u našem šumarskom gospodarstvu. Ibid. 2, 1939.
94Krčenje šuma i životna potreba vlasnika po zak. o šumama. Ibid. 2, 1939.
95Oko kreiranja ličke imovne općine. Ibid. 1939.
96Ing. A. Perušić, 1939: Zakon o općem upravnom postupku u oblasti šumarstva.. Š.L. 1, s.1 PDF
97Ing. A. Perušić, 1939: Javni interes u našem šumskom zakonodavstvu. Š.L. 2, s.77 PDF
98Ing. A. Perušić, 1939: Krčenje šuma i životna potreba vlasnika po našem Zakonu o šumama.. Š.L. 2, s.88 PDF
99Ing. A. Perušić, 1939: Oko kreiranja Ličke imovne općine.. Š.L. 6, s.269 PDF
100Ing. A. Perušić, 1939: Tko može tumačiti odredbe Zakona o šumama.. Š.L. 7, s.394 PDF
101Ing. A. Perušić, 1939: Šumarstvo u Banovini Hrvatskoj.. Š.L. 12, s.708 PDF
102Iz naše šum. polit. Šum. list 1940.
103Koze i šuma. Ibid., br. 12, 1940.
104Ing. A. Perušić, 1940: Iz naše šumarske politike.. Š.L. 2-3, s.57 PDF
105Ing. A. Perušić, 1940: Koza i šuma.. Š.L. 12, s.573 PDF
106Pripadnost ogrjevnog drva crkvenim općinama kod kraj. imovnih općina. Mjes. Prav. društva br. 5, Zagb 1941.
107Pitanje kultiviranja našega Krša, (bro -šura). Zagreb 1941.
108Pravo nužne obrane u šum. gospodarstvu. Mjes. Pravn. društva, br. 9. Zagreb 1943.
109Šuma i pčela, (posebna knjižica), Zagreb 1943.
110Iz svijeta pčela. Predavanje s filmom u Klubu šumara, Zagreb 1958.
111Pčelarstvo u šumskoj privredi. Šum. list 1961., br. 1.
112Perušić A. , 1961: Šuma u pčelarskoj privredi. Š.L. 1-2, s.46 PDF
113Perušić A., 1961: Ing. Mihovil Markić. Š.L. 9-10, s.402 PDF
114Perušić A., 1963: Ing. Dragutin Brnjas. Š.L. 1-2, s.92 PDF

nedeterminirano:
115RADOVI IZ ŠUMARSTVA
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1906., s. 405; 1908., s. 119; 1912., s. 156; 1916., s. 374: 1918., s. 138; 1919., s. 181, 314, 357; 1920., s. 162; 1921., s. 209; 1922., s. 708, 761, 784; 1923., s. 243, 450; 1924., s. 317; 1926., s. 299; 1930., s. 50; 1933., s. 685; 1934., s. 73, 588; 1936., s. 211; 1937., s. 104, 266, 600; 1940., s. 253, 269, 320, 322; 1941., s. 330; 1943., s. 24; 1945., s. 85.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 3, 41, 82, 148.
 Kauders, A.: Šum. bibliogr. I, s. 67, 91, 106, 126, 144-145, 159, 170, 212, 251.
 *** ŠN, s. 102, 123, 385, 478-483.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoist. Slavonije. Vinkovci Slav. Brod 1974., s. 290, 328, 342, 498, 503, 506, 511, 511, 530, 538, 540, 547, 708, 713, 716.
 *** Povij. šumar. Hrv. 1846 1976., s. 109, 173, 181, 185, 186, 192, 194, 198, 199, 232, 323, 332, 377, 379, 409.
 *** HŠD 1946 1996., s. 150, 156, 171, 186, 188, 191, 213, 236, 241.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM