HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10925
prije
ime PETTERS, Stjepan
zvanje
zanimanje     
mr.sc, dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10925)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen9. 4. 1961.Novska
apsolvirao1985.
diplomirao1. 7. 1986.
magistrirao14. 5. 2004.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1. 8. 1986.ŠG Josip Kozarac, Nova GradiškaSlužba za uređivanje šuma
1. 1. 1991.Šumarija Lipovljanirevirnik
1. 1. 1992.Šumarija Jasenovacupravitelj šumarije
1. 7. 1995.Šumarija Lipovljaniupravitelj šumarije
1. 10. 1997.Prijevoz i mehanizacija Kutinadirektor, upravitelj RJ
26. 7. 2004.UŠP Zagrebvoditelj UŠP
16. 3. 2008.UŠP Zagrebsavjetnik, ss za analizu, ss za mehanizaciju
trenutno, od17. 5. 2017.Šumarija Jasenovacupravitelj šumarije
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Zagreb

2006

isčlanjeni

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana, radnika, i Marije rođene Kuzmić, domaćice. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu školu završio je u Staroj Subockoj i u Lipovljanima kod Novske 1976. godine, a srednje usmjereno obrazovanje u Novskoj i Kutini, stekavši zanimanje inokorespodent za vanjsku trgovinu (srednja ekonomska - jezična škola).
 Šumarstvo je diplomirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 1. srpnja 1986. iz znanstvenog područja iskorišćivanje šuma. Obranio je diplomski rad pod naslovom "Štete kod privlačenja drva traktorom kod oplodne sječe".
 Prvog dana kolovoza 1986. godine zaposlio se u ŠG "Josip Kozarac" Nova Gradiška, u Službi za uređivanje šuma dio Kutina, na radnome mjestu taksator pripravnik. Nakon završenog pripravničkog staža, dvije godine radi na radnom mjestu taksatora, da bi nakon tri godine radnog staža, dobio Odluku za samostalnoga taksatora u istoj službi. U SIZ-u za šumarstvo u Zagrebu 1989. godine položio je stručni državni ispit.
 Nakon osnutka JP "Hrvatske šume", od 1. 1. 1991. radi u UŠ Zagreb, Šumarija Lipovljani, na radnom mjestu revirnika u GJ "Josip Kozarac".
 Sudjelovao je u Domovinskom ratu kao dragovoljac i to od 1. 7. 1991. do kraja 1992. godine. U ratu je obnašao dužnost zapovjednika Mješovitog haubičkog divizijona 125. brigade Hrvatske vojske Novska i Operativne grupe Posavina, na bojištima zapadne Slavonije i slavonske Posavine. Dana 20. 12. 1991. teško je ranjen na prvoj crti bojišnice kod sela Stari Grabovac (Novska). U redarstvenoj akciji Oluja 1995. godine sudjeluje kao pripadnik 6. topničkog divizijuna Hrvatske vojske. Po osnivanju dvije topničke brigade u Hrvatskoj vojsci, obnaša dužnost zapovjednika drugog topničkog divizijuna „R“ u prvoj topničkoj brigadi.
 Od 1. siječnja 1992. raspoređen je na radno mjesto upravitelja Šumarije Jasenovac, UŠ Zagreb, na koje nastupa po demobilizaciji iz Hrvatske vojske, krajem 1992. godine. Dana 1. srpnja 1995. godine premješten je na radno mjesto upravitelja Šumarije Lipovljani.
Po odluci Upravnog odbora JP "Hrvatske šume" od 1. listopada 1997. godine premješten je protiv svoje volje na radno mjesto direktora d.o.o. Prijevoz i mehanizacija Kutina.
Sporazumom od 31. srpnja 2000. godine između Predsjednika Skupštine trgovačkog društva Prijevoz i mehanizacija Kutina i zaposlenika, istom je prestao radni odnos u spomenutom društvu, te je prema odluci direktora Hrvatskih šuma u UŠ Zagreb od 1. kolovoza do 31. prosinca 2000. godine obavljao dužnost upravitelja Radne jedinice „Prijevoz i mehanizacija Kutina“. Nadalje, od 1. siječnja 2001. godine radi na radnom mjestu zamjenika Upravitelja UŠ Zagreb, ali i istovremeno dužnost likvidatora trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću „Prijevoz i mehanizacija Kutina i to do završetka postupka likvidacije na Trgovačkom sudu u Zagrebu i Sisku do sredine 2003. godine.
Odlukom direktora trgovačkog društva „Hrvatske šume“ od 26. srpnja 2004. godine imenovan je za Voditelja UŠP Zagreb.
Odlukom Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. od 11. ožujka 2008. godine razriješen je dužnosti Voditelja UŠP Zagreb, te premješten na radno mjesto Savjetnika u uredu Voditelja Podružnice Zagreb, gdje radi do 26. svibnja 2013. godine.
Nadalje, Odlukom Uprave trgovačkog društva Hrvatske šume od 27. svibnja 2013. godine premješten je na radno mjesto stručnog suradnika za analize u Plansko – analitičkom odjelu Podružnice Zagreb.
Od 1. rujna 2016. odlukom Uprave HŠ premješten je na poslove stručnog suradnika za mehanizaciju u Proizvodnom odjelu UŠP Zagreb.
Odlukom Uprave društva od 17. svibnja 2017. godine premješten je iz UŠP Zagreb u UŠP Nova Gradiška na radno mjesto upravitelja Šumarije Jasenovac.
 Dana 13. 7. 1993. pred povjerenstvom Hrvatskog lovačkog saveza, položio je ispit za ocjenjivača trofeja divljači, u lovačkoj kući Opeke Šumarije Lipovljani.
 Tijekom Domovinskog rata i akcije Oluja pohvaljivan je u nekoliko navrata i nositelj je više odličja. Odlukom Predsjednika Republike Franje Tuđmana od 26. 9. 1995. odlikovan je Medaljom za iznimne pothvate, a odlukom od 23. 5. 1996. odlikovan je Redom hrvatskog trolista. Nositelj je spomenice Domovinskog rata 1990.-1992. i Medalje Oluja, a Ukazom Predsjednika Republike od 28. 5. 1992. godine dodijeljen mu je čin bojnika Hrvatske vojske.
Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića od 18. listopada 2013. godine odlikovan je Redom hrvatskog križa.
 Nezavisni je zastupnik u gradskom vijeću Grada Novske od 1993. godine u dva mandata.
 Sudjelovao je na znanstvenom skupu na Brijunima 1992. godine kao suautor referata.
 Dana 14. svibnja 2004. postigao je stupanj magistra bioloških znanosti na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, obranivši magistarsku radnju pod naslovom "Privlačenje oblovine zglobnim traktorima LKT 81T i TIMBERJACK 225A iz dovršne sječe hrasta lužnjaka s osvrtom na oštećivanje mladog naraštaja".

1Neke štete pri eksploataciji šuma na sastojinama hrasta lužnjaka kod oplodne sječe, (stručni rad). SIZ SRH, Zagreb 1989., s. 1-48.
2Ante P. B. Krpan, Stjepan Perteš, Željka Ivanović, 1993: Neke fizičke štete u sastojini, posljedice i zaštita. GŠP vol. P4 s. 271
3Krpan, A. P. B., Ivanović, Ž., Petreš, S., 1993: Fizičke štete na tlu pri privlačenju drva. Š.L. 1-2, s.23 PDF
4Oštećenost stabala tvrdih listača ratnim djelovanjem. Glas. za šum pokuse 1996., Poseb. izd., s. 115-124.
5Krpan, A. B. R., Petreš, S., Poršinsky, T., 1996: Istraživanje oštećenja trupaca hrasta kitnjaka i bukve ratnim djelovanjima. Š.L. 9-10, s.399 pdf
6Privlačenje oblovine zglobnim traktorima LKT 81T i TIMBERJACK 225A iz dovršne sječe hrasta lužnjaka s osvrtom na oštećivanje mladog naraštaja. Magistarska radnja. Zagreb 14.5.2004.
7PETREŠ, Stjepan, 2006: Oštećivanje ponika i pomlatka pri privitlavanju i privlačenju oblovine traktorom LKT 81 T iz dovršne sječine hrasta lužnjaka. Š.L. 3-4, s.87 pdf
8Branimir Prpić, Renata Pernar, Petar Jurjević, Ivan Milković, Miljenko Vrepčević, Stjepan Petreš, 2011: Kartiranje općekorisnih funkcija šume u sredozemlju. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 288
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠL 1-2/95., s. 64.
 *** Posl. izvješće 1995., "HŠ", s. 62.
 Maričević, I: Kazalo autora i struktura sadržaja Šum. lista 1976 1995. ŠL 3-4, 1997., s. 188.
 *** SŠN 2, Zagreb 1998., s. 698.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 JAKOVAC, Hranislav: Mr. sc. Stjepan Petreš, dipl. ing. šum., ŠL 7-8/2004, s.476 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM