HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1093
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, lugar – čuvar šuma
     

                                                                IZBOR      (lugari /1093)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1976.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

 Sin Ivana i Kate. Osnovnu školu završio je u Dobrinju, a Srednju šum. školu uz rad u Karlovcu 1976. Cijeli radni vijek radio je u Šumariji Krk kao lugar – čuvar šuma (pretežito) i kao šum. tehničar. Ostali podaci nisu nam poznati.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM