HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10962
ime PIŠKORIĆ, Oskar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, profesor, šumarski stručni pisac, povjesničar šumarstva, šumar enciklopedist
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10962)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen29. 11. 1909.Đurđevac
apsolvirao1931.
diplomirao10. 10. 1932.
umro19. 4. 1998.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Stjepana i Marije r. Moslavac. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio vinogradar u vinogradu na Đurđevačkim peskima, Đurđevačke imovne općine. Pučku školu (1916.-1920.) polazio je u Đurđevcu, a gimnaziju u Vukovaru, Novom Sadu, Novoj Gradiški, Sisku i Koprivnici, gdje je i maturirao 1928. godine. Razlog mijenjanja gimnazije bio je selenje njegovog ujaka Viktora, željezničkog činovnika, kod kojeg je stanovao.
 Šumarstvo je diplomirao 10.10.1932. na Gosp. šum. fakul. u Zagrebu.
 Nakon diplomiranja, od ožujka do lipnja 1933. radi kao korektor u dnevniku Hrvatska straža, a u lipnju nastupa mjesto pisara nadničara u Sudu za ograničavanje državnih šuma Đeret, Paštrik, Koritnik i Šar planina sa sjedištem u Prizrenu (Kosovo). Po završetku rada toga suda, 1.11.1933. nastupa mjesto šumarskog vježbenika kod Kotarskog načelstva u Zagrebu. Tada je ministar šuma i ruda Pavao Matica dekretom namjestio 50 dipl. šum. inženjera, među kojima je bilo i onih koji su nekoliko godina čekali postavljenje. Tadašnji kotarski šum. referent dipl. ing. Ivo Čeović posvećivao je pozornost uvođenju vježbenika u rad i tako ga osposobio i za obavljanje dužnosti šumarskog referenta. Dipl. ing. Oskar Piškorić u Zagrebu ostaje do rujna 1934. kada je premješten Kot. načelstvu u Vrbovskom, gdje ostaje do kraja godine, jer je zbog vojne obveze bio otpušten iz službe, ali ubrzo i ponovo imenovan, u svojstvu šum. vježbenika, u Šum. upravi Čajniče, Direkcija šuma Sarajevo, gdje nastupa dužnost 5.1.1935. Iste godine polaže i državni ispit. Iz Čajniča premješten je za v.d. šefa Šumske uprave u Višegradu (BiH), gdje nastupa 15.6.1936. Godinu dana obavljao je i poslove kot. šum. referenta.
 Osnivanjem Banovine Hrvatske (1939.), premješten je potkraj godine za kotarskog referenta u Vrbovskom
 i na tome mjestu ostaje do kraja veljače 1941., kada je premješten Banskoj upravi u Zagreb s glavnom dužnosti tajnika HŠD.
 Uspostavom NDH (1941.) prelazi u Ministarstvo šumarstva, gdje ostaje do lipnja 1945. godine. Tada je upućen na rad Oblasnom NOO za Istru i postavljen je za šum. referenta Kotarskoga NOO Pazin. Istodobno bio je šum. referent i susjednih kotarskih NOO, zadužen za središnji dio Istre od Čičarije do mora u Rovinju. U veljači 1947. premješten je Povjereništvu za šum. Okružnom NOO za Istru u Labinu, gdje je, preuzeo referadu za uzgajanje šuma i pošumljavanje. Kako je Okružni NOO za Istru rasformiran, 15.10.1947. odlazi u Split, gdje nastupa dužnost u referadi za pošumljavanje, Uprave za pošumljavanje i melioraciju krša. Kada je 1950. ta uprava rasformirana, nastavlja isti posao u Povjereništvu za šum. Oblasnog NO za Dalmaciju, na kojoj dužnosti ostaje do ukidanja povjereništva.
 Službovanje nastavlja 15.5.1950. kao profesor Savezne srednje šumarske škole za krš, u kojoj je već 1948.-49. 49.-50. predavao honorarno. U splitskoj Šum. školi ostaje do kraja škol.g. 1962.-63., kada prelazi u srednju Šumarsku školu u Karlovcu, gdje radi do kraja škol.g. 1967.-68. kad prelazi u Republički zavod za zaštitu prirode u Zagrebu. Tu 31.10.1973. god. završava službenički radni vijek.
 Kako kronologija službovanja pokazuje, dipl. ing. Oskar Piškorić najduže je bio u nastavničkoj dužnosti 18 godina. K tome se može pribrojiti i dvogodišnji (1945. 47.) honorarni nastavnički rad na Vojnoj gimnaziji i Nižoj poljoprivrednoj školu u Pazinu s nastavom iz botanike. U šumarskoj školi glavni mu je predmet bio pošumljavanje melioracija krša, ali predavao je i druge predmete: u Splitu uzgajanje šuma (uključujući sjemenarstvo i šumski
 rasadnici); zatim, zaštita šuma, uređivanje bujica, kraški pašnjaci, lovstvo, planiranje i Zakon o šumama, a u Lugarskom tečaju uzgajanje šuma. U Karlovcu predavao je: uzgajanje šuma, šum. sjemenarstvo i rasadnici, šum. građevinarstvo, organizacija privrednog poslovanja i ekonomika šumarstva. Napisao je i skripta iz tih predmeta, (skripta su pohranjena u HŠD u Zagrebu).
 U Splitu bio je i organizator godišnjih praktičnih radova učenika. Za vrijeme ferijalne prakse 1955. rukovodio je poslovima na inventarizaciji šuma dijela GJ "Crno Jezero", tada Šumarija Ličko Lešće, a 1957. god. na zapadnom dijelu NP "Plitvička jezera".
 Godine 1958. izradio je Program za parkšumu grada Metkovića.
 Aktivnost dipl. ing. Oskara Piškorića očitovala se od mladosti i izvan šumarske struke: kao gimnazijalac četvrtoga razreda osniva Društvo protiv psovke, a u višim razredima, kao član Đačkog literarnog društva "Polet" na sisačkoj gimnaziji aktivno sudjeluje sa predavanjima na društvenim sijelima. Kao student i član Hrv. akademskog društva "Domagoj" u Zagrebu tri semestra je njegov dopredsjednik, a jedan semestar i predsjednik.
 Osim već spomenutog tajništva HŠD (1941.45.), bio je tajnik Šum. kluba DIT Split. Bio je višegodišnji član Škol. savjeta Srednje šum. škole za krš u Splitu i član Odbora Društva nastavnika stručnih škola u Splitu, član Stambene zajednice "Lučac" i član U. O. Društva "Marjan" u Splitu.
 Dio vremena uložio je u urednički rad i spisateljstvo. Od 1942. do 1944. god. tehnički je urednik Šum. lista, 1958. član je uredništva Zbornika DIT-a Split za šumarstvo. U 1976. izabran je za tehničkog urednika Šum. lista, koje poslove obavlja do uključivo 1986.g. Od 1976. član je i uredništva Šum. lista za povijest šumarstva i publicistiku. Član je i uredništva jubilarnih izdanja HŠD "Povijest šumarstva Hrvatske 1846 1976 kroz stranice Šumarskog lista" (Zagreb 1976.) te knjige "Hrvatsko šumarsko društvo 1846 1996." (Za-greb 1996.). Od 1980. uređuje životopise šumara u HBL HLZ "Miroslav Krleža" u Zagrebu. Bio je i urednik za gospodarstvo i šumarstvo u tjedniku "Hrvatska straža" (1942.) te za šumarstvo i drvarstvo u dnevniku "Hrvatsko gospodarstvo" (1942.).
 Spisateljski rad dipl. ing. Oskara Piškorića vrlo je opširan, kako pokazuje iskaz samostalnih publikacija i iskaz publikacija u kojima su objavljivani njegovi radovi. On je pola stoljeća bio kroničar i popularizator hrvatskoga šumarstva pa njemu valja zahvaliti što su mnogi podaci o hrvatskim šumarima sačuvani za povijest.
 Iako u poodmaklim godinama, surađuje i u HŠŽ Leksikonu, i svojim prilozima i savjetima pomaže da leksikon bude potpuniji i kvalitetniji. Stoga dipl. ing. Oskar Piškorić, prof. i šum. savjetnik, zaslužuje priznanje i zahvalnost uredništva, ali i čitavog hrvatskoga šumarstva.
 Prva je njegova samostalna publikacija "Rješenja primjera iz udžbenika Dr. J. Majcena: Trigonometrija za više razrede srednjih škola", koju je izradio kao maturant 1928. godine. Kao nastavnik srednjih šumarskih ško la napisao je 10 skripata, na više od 1000 stranica teksta, od kojih se neka čuvaju u Nacionalnoj i sveuč. biblioteci u Zagrebu te u HŠD.
 Svoje radove objavio je u 64 publikacije (u novinama, kalendarima, zbornicima), od kojih su 24 publikacije tipa kalendara i zbornika, (vidjeti iskaz radova).
 Najopsežnija njegova suradnja nalazi se u Šum. listu, u kojem je od 1932. do 1998.g. objavljeno blizu 700 naslova na više od 1000 stranica. Od toga broja oko 50 članaka su stručnoznanstvenog sadržaja, polemike i sl., a ostalo su mnogobrojni prikazi stručne literature i stručnih časopisa 256 (hrvatskih, francuskih, njemačkih, talijanskih i sa svih slavenskih jezika).
 Rad i djelovanje dipl. ing. Oskara Piškorića, hrvatskoga šumarskoga barda može se podijeliti na dva područja: jedno je njegov rad u struci i drugo rad samostalnog djelatnika.
 U službeničkoj karijeri bio je na raznovrsnim djelatnostima: od upravnih poslova (kao kotarskoga šum. referenta) ili u upravi šuma (kao upravitelja šumarije) do viših organizacija,
 oblasti, uprava i ministarstva. Druga je cjelina nastavnički rad tijekom 18 godina u srednjim šum. školama u Splitu i u Karlovcu. Treća je njegova aktivnost rad na zaštiti prirode u Republičkom zavodu u Zagrebu.
 Njegov spisateljski rad također je višeslojan: dio je obrada šumarskih tema na temelju opažanja i istraživanja, dakle, s elementima znanstvenog rada, i područja koje se može označiti kao rad šumarskoga prosvjetitelja, tj. prikaz pojedinih problema iz šumarstva najširem krugu čitatelja, sve do posljednje seoske kuće (do kojih je dolazio posebno kalendar Danica). U trećoj životnoj dobi naglašeno se bavio poviješću šumarstva.
 Rad dipl. ing. O. Piškorića vrednovan je posebno unutar struke, o čemu svjedoče:
 - Povelja i zlatna medalja prigodom 100. obljetnice Šum. lista (1976.);
 - Izbor za počasnog člana Saveza ITŠDI Jugoslavije (1982.);
 - Pismeno priznanje i Srebrnjak Kralj Tomislav uz proslavu 150. obljetnice postojanja HŠD (1997.).
 Pohvalnu ocjenu rada dobio je već 1938. godine kad ga Ing. O. Krstić u članku objavljenom u Šum. listu (s. 256), ocjenjuje kao "vrednog i energičnog šefa uprave u Višegradu". Vrlo su pozitivno mišljenje o njemu imali i đaci šumarskih škola, kojima je bio nastavnik. Za svoj rad nastavnika (1954.) NO grada Splita izvanredno ga je promaknuo za jedan viši činovni razred.
 Na žalost, u tijeku izradbe ovog životopisa dipl. ing., prof. Oskar Piškorić umro je u Zagrebu 19.4.1998. Rodbina, prijatelji i šumarska javnost ispratila ga je (22.4.1998.) u krematoriju na Mirogoju. Oproštajne riječi izrekli su dipl. ing. M. Stojković, prof. dr. sc. B. Prpić, i razredni kolega iz koprivničke gimnazije dipl. ing. E. Gold.

1Razni časopisi: Luč (1928./29 1930./ 31.); Mladost (1930.); Krijes (1931.); Napredak (1939.); Zlatno Klasje (1939.); Obitelj (1940.); Alma Mater Croatica (1941.); Priroda (1969., 73.; Revija MH Osijek (1970.); Naše planine (1977.); Marulić (1982., 84., 89.91.).
2Rješenje primjera iz "dr. J. Majcen: Geometrija za više razrede srednjih škola. Zagreb 1928., s. 180 (58 sl.).
3Arpad Karolyi (1875-1929). Šum. list 3-4, 1987., s. 162-165.
4Časopisi novine za selo: Zadružna svi-jest (1930.-33.); Gospodarski list (1930., 32., 43., 46., 48.); Hrvatska straža tjednik (1933.-1943.); Seljačke novosti (1934.); Zadr. selo (1952., 53.).
5Dnevne novine: Hrv. straža dnevnik (1930., 32.-35., 40.); Vreme (1936., 37.); Hrv. dnevnik (1939., 40.); Hrv. glas (1941.); Gospo-darstvo Hrv. gospodarstvo (1941.-44.); Glas Istre (1945.-47.); Riječki list (1947.); Slobodna Dalmacija (1947., 48., 50., 52.-55.); Vjesnik (1952., 53., 66., 79.-90.).
6Drvni ugalj umjesto benzina za pogon motornih vozila, (nagrađeni rad O.P. studenta Šum. fakulteta na natječaju JŠU 1932.). Šum. list 4, 1933., 265-272.
7Šumarski i ostali stručni časopisi: Šum. list (1933.-1944., 46., 47. i od 52.-98.); Drvotržac (1935.); Privr. pregled (1935., 37. i 38.); Jugosl. šuma (1936.); Jugosl. stručna štampa (1938.); Hrv. lugarski list (1942.); Narodni šumar, od 1976. Šumarstvo i prerada drveta (1951.-53., 62., 65., 80., 85., 87.-89.); Šumarske novine (1952.-59.); Školske novine (1953.); Šumarstvo (1955., 86.); Topola (1962.); Čovjek i prostor (1974.); Hortikultura (1975., 89.); ACTA historico oeconomica Iugoslavia (1983., 1989.); Poljoprivreda i šumarstvo (1985.); LARUS (1985./86.); Drvna industrija (1989.); Lovački vjesnik (1989.).
8Piškorić, O., 1933: Drvni ugalj, umjesto benzina, za pogon motornih vozila. Š.L. 4, s.265 pdf
9Ing. Oskar Piškorić, 1934: Annales de l´école Nationale des Eaux et Forets et de la Station de recherches et expériences forestieres, 1932 (IV2), 1933 (V1).. Š.L. 9, s.450 PDF
10Kalendari: Danica (1935.-37., 41., 42., 44.-49., 72.-98.; "Napredak", hrv. narodni kalendar (1940.); Napretkova božićna knjiga (1940.); Kalendar hrvatske straže (1942.); Katolički godišnjak (1969.-71.).
11Drvni ugalj kao pogonsko sredstvo motornih vozila. Privr. pr. 8. IX.1935.
12Ing. O. Piškorić, 1935: Upotreba drveta u najnovije vrijeme.. Š.L. 3, s.99 PDF
13O. P, 1935: Izdanja naših šumara u 1934 g.: Ing. J. Miklavžić: Kmetsko gozdarstvo, Ing. V. Novak: O urejanju gospodarstva z gozdi, Ing. S. Baranac: Pokretna poljoprivredna izložba,. Š.L. 3, s.117 PDF
14Drvno-industrijska poduzeća u Hrvatskoj 1935. godine. Šum. list 1993., s. 139-146.
15Ing. 0. Piškorić, 1935: Jedna knjiga o međunarodnim kongresima, A. Crespel: »Le Marché du bois et son Organisation Internationale«, Paris 1933.. Š.L. 4, s.167 PDF
16Ing. O. Piškorić, 1935: Šuma kao prirodni i gospodarski objekat. Predavanje na zagrebačkoj Radio-stanici 5 XII 1934.. Š.L. 7, s.328 PDF
17Ing. O. Piškorić, 1935: Kojim putem? Prilog našoj šumarskoj politici. Š.L. 9-10, s.458 PDF
18O. P., 1935: Kroz planine Bosne i Hercegovine Redig. Ing. Jovo Popović.. Š.L. 11, s.541 PDF
19Za veću upotrebu šumskog plina. Ju gosl. šuma 11, 1936.
20Ing. O. Piškorić, 1936: Šumarstvo u austrijskom zakonu o ustrojstvu poljoprivrednog i šumarskog staleža.. Š.L. 5-7, s.332 PDF
21Ing. O. Piškorić, 1936: O drvarenju bosansko-hercegovačkog seljaka.. Š.L. 8, s.398 PDF
22O drvarenju bosansko hercegovačkog seljaka. Šum. list 8, 1936., s. 398-413.
23Ing. O. Piškorić, 1936: Savremena upotreba šperovanog drveta.. Š.L. 8, s.436 PDF
24O. P, 1936: Prilog poznavanju molike. O publikaciji N. Peneva i M. Tamandžijeva: O molici u drž. šumi Ćoravici.. Š.L. 8, s.443 PDF
25O. Piškorić, 1936: Tri knjige brazilijanskog ministarstva agrikulture: Os caracteres anatomicos das madeiras, Leis Florestaes dos Estados, Codigo Florestal. Š.L. 9, s.505 PDF
26Ing. O. Piškorić, 1937: Pabirci iz stranog šumarstva.. Š.L. 3, s.151 PDF
27Ing. O. Piškorić, 1937: Glasnik za šumske pokuse br. 4, Zagreb 1935.. Š.L. 5, s.259 PDF
28Ing. O. Piškorić., 1937: Evropske šume u svjetlu statistike (Annuaire International de statistique forestiere 1933—1935).. Š.L. 10-11, s.616 PDF
29Ing. O. Piškorić., 1938: Ing. S. Tregubov: Étude forestiere sur le Picea omorica Panč. 1934.. Š.L. 2, s.91 PDF
30Ing. O. Piškorić ., 1938: Sv. Plavšić: Staništa Pančićeve omorike na levoj obali Drine, 1936.. Š.L. 2, s.92 PDF
31Ing. O. Piškorić., 1938: Dr. Sv. Plavšić: Anatomska istraživanja Pančićeve omorike. 1936.. Š.L. 2, s.94 PDF
32Ing. O. Piškorić, 1938: Prilog poznavanju omorike (Picea omorica Pančić).. Š.L. 11, s.577 PDF
33Ing. O. Piškorić, 1938: Daljnja istraživanja Dr. Plavšića o Pančićevoj omorici.. Š.L. 12, s.644 PDF
34Ing. O. Piškorić, 1939: Bolest sušenja krumpira i povoljni utjecaj šume.. Š.L. 2, s.94 PDF
35Ing. O. Piškorić, 1939: K pitanju pojave reljefnih krstova i pojave Picea excelsa var. viminalis.. Š.L. 2, s.94 PDF
36Bolest sušenja krumpira i povoljni utjecaj na šume. ŠL 2, 1939., s. 94-95.
37Ing. O. Piškorić, 1939: Potreba izmjene § 151 Zakona o šumama.. Š.L. 3, s.146 PDF
38Ing. O. Piškorić, 1939: Amerika u svjetlu statistike šuma.. Š.L. 3, s.170 PDF
39Ing. O. Piškorić, 1939: Propaganda šumarstva.. Š.L. 12, s.710 PDF
40Reforma našega školstva. Hrv. straža dnevnik, 2.III.1940. (Đurok).
41Propaganda šumarstva. Naglašavanje materijalne koristi u propagandi. Šum. list 1, 1940., s. 36-37.
42Ing. O. Piškorić, 1940: Propaganda šumarstva. Naglašavanje materijalne koristi u propagandi.. Š.L. 1, s.37 PDF
43Ing. O. Piškorić, 1940: Ponovo o jednom od naših najaktuelnijih problema.. Š.L. 4-5, s.230 PDF
44Ing. O. Piškorić, 1940: Pošumljavanje u anketi Gospodarske sloge.. Š.L. 9, s.455 PDF
45Ing. O. Piškorić, 1940: Šuma i klimastki čimbenici.. Š.L. 11, s.558 PDF
46Reforma hrvatskog školstva. Hrvatski glas od 24.VI.1941. (Đurok).
47Ing. O. Piškorić., 1941: Velika potražnja za bukovinom.. Š.L. 4, s.149 PDF
48Ing. O. Piškorić, 1941: Jedno priznanje šumarima.. Š.L. 4, s.150 PDF
49Ing. O. Piškorić, 1941: Bilješke o bosanskom crnom boru.. Š.L. 7, s.293 PDF
50Ing. O. Piškorić, 1942: Prvo godište časopisa Intersylva.. Š.L. 2, s.53 PDF
51Ing. O. Piškorić, 1942: Ustrojstvo europskog veleprostora u šumskom i drvnom gospodarstvu.. Š.L. 3, s.87 PDF
52Hrvatske šume u brojkama. Hrv. lugarski list 1942., s. 145-149.
53Ing. O. Piškorić, 1942: Doktorska disertacija o bosanskoj prašumi.. Š.L. 6-7, s.205 PDF
54Ing. O. Piškorić, 1942: O rasprostranjenosti pitomog kestena. Š.L. 10-12, s.320 PDF
55Ing. O.Piškorić, 1942: Specifična težina i utezanje slavonske hrastovine.. Š.L. 10-12, s.321 PDF
56Izdanja tipa zbornika: Znanje i radost (1943.); Zbornik DIT Split (1958.); Savezno savjetovanje o kršu (1958.); Šum. enciklopedija, I. izd. 1959.-1963., II. izd. 1980.-1987.; Šum. nastava u Hrvatskoj 1860 1960., (1963.); Priručnik za obrazovanje šum. radnika (1968.); Prirodne znamenitosti Hrvatske 1950. 1980.; Sto godina šumarstva Bilogorsko podravske regije (1974.); Povijest šumarstva Hrvatske 1846-1976, kroz stranice Šumarskog lista (1976.); Monografija Gorski kotar (1981.); Zbornik radova povodom jubileja akademika Pavla Fukareka (1983.); HBL (1983., 87., 93. i dalje); Monografija "Šume u Hrvatskoj" (1992.); Hrvatski leksikon (1996.); Hrvatski šumarski životopisni leksikon (1996., 1997., 1998.); Hrvatsko šumarsko društvo 1846 1996 (1996.).
57Ing. O. Piškorić, 1943: Potreba preustrojstva državnog izpita za samostalno vođenje šumskog gospodarstva.. Š.L. 2, s.33 PDF
58Ing. O. Piškorić, 1943: Gospodarski glasnik II. godište.. Š.L. 3, s.90 PDF
59Ing. O. Piškorić, 1943: Nekoliko misli o promičbi šumarstva.. Š.L. 6, s.181 PDF
60Ing. O. Piškorić, 1944: Hrvatska agrarna politika i šuma.. Š.L. 3-4, s.47 PDF
61Ing. O. Piškorić, 1944: Zemljopis Hrvatske.. Š.L. 5-6, s.104 PDF
62Ing. O. Piškorić, 1944: Intersylva br. 1., 1944. g.. Š.L. 5-6, s.109 PDF
63Gospodarenje šumama u Jugoslaviji do 1945. godine nije bilo stihijsko. Šum. list 6-8, 1990., s. 307-313.
64Ing. O. P., 1946: Jedan prilog iz područja šumarstva o Slavenstvu Istre. Š.L. 1-6, s.54 PDF
65Ing. O. Piškorić, 1946: Bilješke o crnom boru brscu u Istri. Š.L. 7-9, s.107 PDF
66Ing. O. Piškorić, 1946: Četinjače u okolini Rovinja. Š.L. 12, s.215 PDF
67Ing. O. Piškorić, 1947: Kada će biti otvorena ognjišta zamijenjena zatvorenima. Š.L. 10-11, s.345 PDF
68Ing. O. Piškorić, 1947: Pravni propisi iz područja šumarstva, izdani po Oblasnom narodnom odboru za Istru. Š.L. 10-11, s.350 PDF
69O crnom boru i crnoborovini. Narodni šumar 7-8, Sarajevo 1951.
70Problemi sveučilišne nastave: prednosti prakse. Vjesnik 28.VI.1952.
71Kako najbolje meliorirati krš. Vjesnik 7.IX.1952.
72Ing. O. Piškorić, 1952: O Petogodišnjici «Šumarskog priručnika«. Š.L. 4, s.115 PDF
73Ing. O. Piškorić, 1952: Prilog rješenju ekonomsko-socijalnog problema kraškog područja. Š.L. 8, s.281 PDF
74O. Piškorić, 1952: Ing. D. Afanasijev i pošumljavanje krša. Š.L. 12, s.487 PDF
75O. Piškorić, 1952: Economie forestiere Nord-Africain e. Š.L. 12, s.488 PDF
76P. Boudy: Economie forestiere Nord Africaine. ŠL 12, 1952., s. 490-491.
77Daljnji prilog o izobrazbi stručnih ka drova. Narod. šumar 4-5, Saraj. 1953.
78O zaposlenju i školovanju šum. tehničara. Šumar. novine 10, 1953., s. 6-7.
79Srednjoškolski nastavnici biologije i Prvi kongres biologa Jugoslavije. Školske novine, Zagreb, 5.XI.1953.
80Stručni ispit kraških šumarskih tehni-čara. Šumarske novine 6, 1953., s. 7.
81Ing. O. Piškorić, 1953: Utjecaj krupnoće sjemena plutnjaka i prnara na nicanje i razvoj biljaka. Š.L. 4-5, s.169 PDF
82Ing. O. Piškorić, 1953: Kako kudzu podnosi posolicu. Š.L. 4-5, s.221 PDF
83Ing. O. Piškorić, 1953: Kongres biologa Jugoslavije. Š.L. 7-8, s.365 PDF
84Ing. O. Piškorić, 1953: P. Novak: Kornjaši jadranskog primorja. Š.L. 11, s.484 PDF
85Piškorić ing. Oskar, 1954: Prilog poznavanju bionomije Thaumatopoea pityocampa-e. Š.L. 7, s.336 PDF
86Piškorić ing. Oskar, 1954: Ing. A. Krstić: Uređenja predela i park-šuma. Š.L. 8, s.411 PDF
87Piškorić ing. O., 1955: Savjetovanje o problematici šumarstva Dalmacije. Š.L. 1-2, s.39 PDF
88Piškorić ing. O., 1955: Zelena duglazija na kršu. Š.L. 7-8, s.260 PDF
89Zelena duglazija na kršu. Šum. list 7, 1955., s. 260-261.
90Posljedice hladnog perioda zime 1955./56. godine na dendrofloru u Splitu i okolici, (s Jedlowskim). Šum. list 11-12, 1957., s. 418-431.
91Uzgajanje šuma prema programu Tečaja za zvanje pomoćnika lugara, (skripta). Split 1956., s. 1-98.
92Pošumljavanje krša. Split 1956.-1959., s. 1-290.
93Ing. Oskar Piškorić, 1956: Prilog poznavanju mogućnosti uzgoja eukalipta kod nas. Š.L. 3-4, s.111 PDF
94Uvod u šumarstvo. Split 1957., s. 1-42.
95Šumsko sjemenarstvo. Split 1957., I. izdanje, s. 1-88, Karlovac 1965., II. izdanje, s. 1-94.
96Ing. D. Jedlovski i Ing. O. Piškorić, 1957: Posljedice hladnog perioda zime 1955/1956 godine na dendroflori u Splitu i okolici. Š.L. 11-12, s.418 PDF
97Obrazovanje stručnih kadrova za Kraško područje. Publikacija Savezno savjetovanje o kršu 1958. Split 1958., s. 285-291.
98Piškorić O., 1958: Priprema publikacija za Savezno savjetovanje o Kršu. Š.L. 10, s.365 PDF
99Šumski rasadnici. Split 1959., I. izd., s. 1-100, Karlovac 1965., II. dop. izd.
100O. Piškorić, 1959: Savezno savjetovanje o kršu. Š.L. 1-3, s.57 PDF
101Piškorić O., 1959: O desetgodišnjici Srednje šumarske škole za krš u Splitu. Š.L. 10-11, s.390 PDF
102UVOD U ŠUMARSTVO; Šumarska škola za krš, SPLIT 1960. BIB
103Piškorić Oskar, 1960: Duglazija kao vrsta ekonomskih sastojina na degradiranom dijelu Krasa. Š.L. 11-12, s.383 PDF
104Osnovni pojmovi nasljeđivanja. Split 1961., s. 1-19.
105Ekologija i biologija šumskog drveća i šuma. Split 1961., I. izd., s. 1-154, Karlovac 1967., II. izd., s. 1-173.
106OSNOVNI POJMOVI O NASLJEĐIVANJU; Šumarska škola za krš, SPLIT 1961. BIB
107Piškorić O., 1961: Splitski normativi za radove pošumljavanja u Kršu. Š.L. 1-2, s.60 PDF
108Šumskouzgojni radovi od 1961. do 1980. godine i zaštita šuma od požara u Jugoslaviji. Ibid. 1982., s. 279-282.
109O klasifikaciji i nomenklaturi svojta crnog bora. Narodni šumar 1962., Sarajevo, s. 45-50.
110Korčulanski "arizonski čempres" kao brzorastuća vrsta. Topola 28-30, 1962., Novi Sad, s. 31-35.
111Posljedice sušnog ljeta na dendrofloru Splita i okolice. Šum. list 1962., s. 124-128.
112Piškorić O., 1962: Posljedice sušnog ljeta 1961. god. na dendroflori u Splitu i okolici. Š.L. 3-4, s.134 PDF
113Piškorić O., 1962: Podaci za normiranje radova mjerenja i trijebljenja tanjih izbojaka u sastojini makijskog tipa. Š.L. 5-6, s.206 PDF
114Nekoliko podataka o žiru česmine (Quercus ilex L.). Ibid., 1962., Sarajevo., s. 347-350.
115O dozrijevanju i šturosti nekih brijestova. Ibid., 1962., Saraj., s. 390-391.
116Piškorić O., 1962: Javor gluhać u Maloj kosi kod Otočca. Š.L. 11-12, s.439 PDF
117Tehnika podizanja i njege šuma. Split 1963., s. 1-151.
118Piškorić O., 1963: Glasnik za šumske pokuse. Š.L. 1-2, s.78 PDF
119Piškorić O., 1963: Dinamika visinskog prirasta izbojaka iz panjeva česmine. Š.L. 3-4, s.122 PDF
120Ekonomika za šumarske škole. Karlovac 1964., s. 1-140.
121Šumsko građevinarstvo za IV. razred Šumarske škole, (sa Cuvaj, J.). Karlovac 1964., s. 1-51.
122Piškorić O., 1964: Soljanik I. — Ekspozicija kao faktor pri pošumljavanju goleti. Š.L. 1-2, s.70 PDF
123Piškorić O., 1964: Jedan primjer rentabilnosti gnojenja starijih sastojina. Š.L. 5-6, s.274 PDF
124Piškorić O., 1964: Novopronađeni čempresi s jajolikim presjekom grana. Š.L. 9-10, s.446 PDF
125Dinamika prirasta crnog jasena i medunca. Narodni šumar 1965., Sarajevo., s. 163-168.
126Piškorić O., 1965: Dvijestogodišnjica značajnih dokumenata našeg šumarstva. Š.L. 9-10, s.463 PDF
127O. Piškorić, 1965: Dikić S., Jovančević M. i Panov A.: PRINCIPI I PERSPEKTIVE UNAPREĐIVANJA PROIZVODNJE ŠUMSKOG SJEMENA U BOSNI I HERCEGOVINI. Š.L. 11-12, s.619 PDF
128Piškorić O., 1966: Pogled u šumarstvo Hrvatske pred 100 godina.. Š.L. 9-10, s.461 PDF
129Piškorić O., 1966: Dubrovački čempresi spljoštenih grana. Š.L. 11-12, s.546 PDF
130IZOBRAZBA KADROVA ZA ZVANJE "ŠUMSKI RADNIK"; Stručno udruženje šumsko-privrednih organizacija SR Slovenije, Karlovac 1967. BIB
131Privreda civilne Slavonije polovinom XIX stoljeća. Revija 3, MH, Osijek 1970., s. 117-126.
132Piškorić, O, 1971: Stota obljetnica knjige V. Račkoga: »O sječenju i gojenju šuma«. Š.L. 9-10, s.332 PDF
133Piškorić, O., 1971: SimPozij povodom stogodišnjice knjige J. Pančića: »Šumsko drveće i šiblje u Srbiji«. Š.L. 11-12, s.461 PDF
134Piškorić, O., 1972: Milorad Jovančević — Horologija šumskog drveća i grmlja u Dubrovačkom kraju, Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti, 4 svezak Anala za šumarstvo, Zagreb 1972, prikaz.. Š.L. 9-10, s.394 PDF
135Piškorić, O., 1972: Ing. Kevo Ratko. Š.L. 11-12, s.490 PDF
136Piškorić, O., 1973: Mate Aničić — Klasifikacija zemljišta prema proizvodnoj sposobnosti i upotrebnoj vrijednosti Sliva Neretve, Mostar 1970.. Š.L. 1-2, s.61 PDF
137Piškorić, O., 1973: Godišen zbornik na Zemjodelsko-šumarskiot fakultet na Univerzitetot Skopje, Šumarstvo, kniga XXIV, Skopje 1972. Š.L. 1-2, s.62 PDF
138Piškorić, O., 1973: Natur und Landschaft, 1972. Š.L. 1-2, s.68 PDF
139Piškorić, O., 1973: Neki rezultati istraživanja prirasta stabala u skupnom rastu. Š.L. 7-8, s.310 PDF
140O obrazovanju stručnih zaštitnika prirode i životne sredine. Čovjek i prostor 4, 1974.
141Piškorić, O., 1974: Hortikultura god. XL, Split, 1973.. Š.L. 5-6, s.240 PDF
142Piškorić, O., 1974: Savjetovanje o zaštiti šuma od požara. Š.L. 7-9, s.345 PDF
143Piškorić, O., 1974: Jubileen godišen zbornik po povod 25-godišninata na Zemjodelsko-šumarskiot fakultet na Univerzitetot Skopje, Šumarstvo-Skopje,. Š.L. 10-11, s.444 PDF
144Piškorić, O., 1974: Glasnik Republičkog zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja u Titogradu, No 6, Titograd, 1973. Š.L. 10-11, s.448 PDF
145Piškorić, O., 1974: Zbornik gozdarstva in lesarstva, 1. 11, Ljubljana, 1973. Š.L. 10-11, s.450 PDF
146Procjena vrijednosti na parkovnim i drugim površinama. Hortikultura 1, 1975., s. 32.
147Piškorić, O., 1975: Dereta Bogdan: Stanje i razvoj mehanizacije u šumarstvu SR Hrvatske .. Š.L. 1-3, s.57 PDF
148Piškorić, O., 1975: Zbornik radova o 25-oj godišnjici proglašenja Plitvičkih jezera Nacionalnim parkom .. Š.L. 4-6, s.221 PDF
149Piškorić, O., 1975: Tri priloga iz šumarstva u časopisu »Priroda u žarištu« br. 19/1974. Š.L. 4-6, s.224 PDF
150Piškorić, O., 1975: Šume i šumska vegetacija u Fortisovu »Putopisu o Dalmaciji«. Š.L. 7-10, s.353 PDF
151Piškorić, O., 1975: M. Jovančević: Ekologija šumskog drveća i grmlja u Dubrovačkom kraju.. Š.L. 7-10, s.366 PDF
152Piškorić, O., 1975: Topola — bilten br. 103—106. Š.L. 7-10, s.367 PDF
153Piškorić, O., 1975: A. Bernatzky: Baum und Mensch .. Š.L. 7-10, s.372 PDF
154Piškorić, O., 1975: Dvadeset godina našeg plantažnog topolarstva. Š.L. 11-12, s.494 PDF
155O. Piškorić, 1976: Šume i šumarstvo u novinstvu Hrvatske do Šumarskog lista. Š.L. 1-2, s.87 PDF
156O. Piškorić, 1976: B. Dereta: Zaštita na radu u drvnoj industriji. Š.L. 3-4, s.184 PDF
157O. Piškorić, 1976: Ing. J. Batić. Š.L. 3-4, s.193 PDF
158O. Piškorić , 1976: Glasnik za šumske pokuse Šum. fakulteta u Zagrebu, knj. 18. Š.L. 5-6, s.274 PDF
159O. Piškorić, 1976: Bilten Poslovnog udruženja šumskoprivrednih organizacija, Zagreb 1975. Š.L. 5-6, s.277 PDF
160O. Piškorić, 1976: Problematika šumarstva Hrvatske 1877. godine na stranicama Šumarskog lista. Š.L. 7-9, s.295 PDF
161O. Piškorić, 1976: Godišnjak »Trudovi odseka šumarskoga za Hervatsku i Slavoniu« — preteča »Šumarskog lista«.. Š.L. 7-9, s.300 PDF
162O. Piškorić, 1976: 25-obljetnica Jugoslavenskog leksikografskog zavoda . .. Š.L. 10-12, s.548 PDF
163O. Piškorić, 1976: J. Herman: šumarska dendrologija.. Š.L. 10-12, s.552 PDF
164O. Piškorić, 1977: »RADOVI« Šumarskog instituta u Jastrebarskom. Š.L. 1-2, s.73 PDF
165O. Piškorić, 1977: BILTEN Poslovnog udruženja šumsko privrednih organizacija u Zagrebu br. 1—9/1976.. Š.L. 1-2, s.76 PDF
166O. Piškorić, 1977: HORTIKULTURA god. XLII i XLIII. Š.L. 1-2, s.77 PDF
167O. Piškorić, 1977: BILTEN Zajednice šumarstva, prerade drva i prometa drvnim proizvodima i papirom u Zagrebu br. 10—12/1976.. Š.L. 3-4, s.198 PDF
168O. Piškorić, 1977: JEDLOWSKI, D.: Mali botanički rječnik talijansko-srpsko-hrvatski. Š.L. 5-7, s.325 PDF
169O. Piškorić, 1977: RAUŠ, Đ.: Stari parkovi u Slavoniji i Baranji. Š.L. 8-9, s.412 PDF
170O. Piškorić, 1977: RADIĆ, J.: Bilje Biokova. Š.L. 8-9, s.413 PDF
171O. Piškorić, 1977: ZBORNIK »Sto godina šumarstva Bilogorsko-podravske regije«. Š.L. 10-12, s.523 PDF
172O. Piškorić, 1977: POTOČIĆ, Z.: Ekonomika šumske privrede. Š.L. 10-12, s.526 PDF
173O. Piškorić, 1977: JEDLOWSKI, D.: Venecija i šumarstvo Dalmacije od 15. do 18. vijeka. Š.L. 10-12, s.527 PDF
174O. Piškorić, 1977: PREGLED Jugoslavenskih šumarskih časopisa za 1976. god.. Š.L. 10-12, s.529 PDF
175O. Piškorić, 1977: DRVNA INDUSTRIJA, god. 1976.. Š.L. 10-12, s.540 PDF
176O. Piškorić, 1977: SKUPŠTINA SITŠD Makedonije.. Š.L. 10-12, s.552 PDF
177O. Piškorić, 1977: Skupština SITŠD Makedonije. Š.L. 10-12, s.552 PDF
178O. Piškorić, 1978: GENETIKA — Serija F, Vol. 9, No l, Beograd, 1977. Š.L. 1-3, s.105 PDF
179O. Piškorić, 1978: Rezultati pojačane zaštite šuma od požara na Korzici. Š.L. 4-5, s.187 PDF
180O. Piškorić, 1978: GLASNIK za šumske pokuse ŠF u Zagrebu, knj. 19.. Š.L. 4-5, s.190 PDF
181O. Piškorić, 1978: Iz Zakona o eksproprijaciji.. Š.L. 8-10, s.391 PDF
182O. Piškorić, 1978: GODIŠNJAK Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, vol. XXVIII i XXIX. Š.L. 8-10, s.393 PDF
183O. Piškorić, 1978: GODIŠEN ZBORNIK PŠ fakulteta Univerziteta Skopje, Šumarstvo, knj. XXVII — 1975.. Š.L. 8-10, s.396 PDF
184O. Piškorić, 1978: GODIŠNIK Šumarskog instituta Skopje, knj. XI. Š.L. 8-10, s.397 PDF
185O. Piškorić, 1978: Ilija Jankavić, dipl. inž. šum.. Š.L. 8-10, s.425 PDF
186O. Piškorić, 1978: Proslava tridesetgodišnjeg rada Šumarske škole u Karlovcu .. Š.L. 11-12, s.521 PDF
187O. Piškorić, 1978: PREGLED jugoslavenskih šumarskih časopisa za 1977.. Š.L. 11-12, s.537 PDF
188A. Mudrovčić, O. Piškorić, 1978: Vladimir Štetić, dipl. inž. šum.. Š.L. 11-12, s.564 PDF
189Piškorić, O., 1979: Problematika obnove šuma na kršu na savjetovanju održanom 1879. godine u Rijeci i u Senju.. Š.L. 1-3, s.83 PDF
190Jedlowski, D. i Piškorić, O., 1979: Tri poslijeratne specijalizirane institucije za pošumljavanje i melioraciju krša.. Š.L. 1-3, s.89 PDF
191Piškorić, O., 1979: IVO DEKANIĆ: Intenziviranje proizvodnje proredom sastojina u slavonskoj šumi hrasta lužnjaka. Š.L. 4-6, s.220 PDF
192Piškorić, O., 1979: BOGDAN DERETA: Motorne pile.. Š.L. 4-6, s.221 PDF
193Piškorić, O., 1979: DRAGUTIN HANZL: Šumarstvo u Zborniku »POŽEGA 1227—1977. Š.L. 4-6, s.222 PDF
194Piškorić, O., 1979: Stanje i razvoj šumarstva SFR Jugoslavije u funkciji podmirenja potreba u drvetu i ostalih koristi od šuma.. Š.L. 7-8, s.375 PDF
195Piškorić, O., 1979: Problematika pilanarstva u SR Sloveniji — tema savjetovanja na skupštini ZITGL SR Slovenije.. Š.L. 7-8, s.379 PDF
196Piškorić, O., 1979: Pošumljavanje degradiranih šuma i krša te proizvodnja iverica — teme savjetovanja SITŠDI BiH 1979.. Š.L. 7-8, s.381 PDF
197Piškorić, O., 1979: O utjecaju aerosoli u drvnoj industriji na ventilacijsku funkciju pluća. Š.L. 7-8, s.398 PDF
198Piškorić, O., 1979: GLASNIK Republičkog zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja u Titogradu. Š.L. 9-10, s.493 PDF
199Piškorić, O., 1979: Jubieen godišen ZBORNIK po povod 30-godišninanta na Šumarskiot fakultet na Univerzitetom — Skopje. Š.L. 9-10, s.495 PDF
200Piškorić, O., 1979: RADOVI Šumarskog instituta u Jastrebarskom, br. 34. i 35/1978. Š.L. 9-10, s.496 PDF
201Piškorić, O., 1979: Revue forestiere française, br. 1. i 2/1979. Š.L. 9-10, s.501 PDF
202Piškorić, O., 1979: O suvremenoj tehnici pošumljavanja krša.. Š.L. 11-12, s.615 PDF
203Piškorić, O., 1979: ZBORNIK referata III jugoslavenskog ekološkog kongresa. Š.L. 11-12, s.626 PDF
204Piškorić, O., 1980: Prirodno rasprostranjenje zimzelenih listača u gornjem dijelu Hrvatskog primorja. Š.L. 1-2, s.45 PDF
205Piškorić, O., 1980: TOPOLA, bilten Jug. nac. komisije za topolu.. Š.L. 1-2, s.91 PDF
206Piškorić, O., 1980: V. HREN: Podesnost Levakovićeve funkcije za izražavanje i praćenje razvoja sastojinske strukture. Š.L. 1-2, s.93 PDF
207Piškorić, O., 1980: Revue forestiere française, Nr 6, 1979. Š.L. 1-2, s.95 PDF
208Piškorić, O., 1980: Marie France, br. 4, 1980.. Š.L. 3-4, s.176 PDF
209Piškorić, O., 1980: Drugi kongres ekologa Jugoslavije, knjiga III. Š.L. 5-6, s.255 PDF
210Piškorić, O., 1980: M. ANDROIĆ: Osnovi zooekologije s osobitim osvrtom na entomofaunu. Š.L. 5-6, s.257 PDF
211Piškorić, O., 1980: Rezervati šumske vegetacije Prašnik i Muški bunar — Studija ekoloških osobina. Š.L. 5-6, s.257 PDF
212Piškorić, O., 1980: ANTE PREMUŽIĆ, dipl inž. šum.. Š.L. 5-6, s.287 PDF
213Piškorić, O., 1980: Razvojni prostorni plan za budući nacionalni park »KRKA«. Š.L. 7-8, s.363 PDF
214Piškorić, O., 1980: Park prirode »MEDVEDNICA« — studija zaštite prirode .. Š.L. 7-8, s.375 PDF
215Piškorić, O., 1980: Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universität Dresden, Heft 3/4, 1980.. Š.L. 7-8, s.386 PDF
216Piškorić, O., 1980: Aktualni problemi i samoupravni razvoj šumsko-prerađivačkog kompleksa SR Hrvatske.. Š.L. 9-10, s.403 PDF
217Piškorić, O., 1980: Aktualne publikacije o povećanju proizvodnje u našim šumama. Š.L. 9-10, s.448 PDF
218Piškorić, O., 1980: Prirodna obnova sastojina na garištu iz 1979. godine kod Jelse na otoku Hvaru. Š.L. 11-12, s.479 PDF
219Piškorić, O., 1980: D. KLEPAC: Neka iskustva iz francuskog šumarstva naročito s obzirom na uzgajanje i uređivanje hrastovih šuma. Š.L. 11-12, s.519 PDF
220Piškorić, O., 1980: M. VIDAKOVIĆ, M. KRSTINIĆ: Uspijevanje nekih klonova stablastih vrba na aluviju Dunava kod Opatovca.. Š.L. 11-12, s.520 PDF
221Piškorić, O., 1981: U nekoliko redaka. Š.L. 1-2, s.34 PDF
222Piškorić, O., 1981: Franjo Čordašić (1830—1906).. Š.L. 1-2, s.79 PDF
223Piškorić, O., 1981: šumarska enciklopedija, II izdanje, 1. svezak. Š.L. 3-4, s.187 PDF
224Piškorić, O., 1981: Topola, Bilten Jug. nac. komisije za topolu, br. 125—128. Š.L. 3-4, s.190 PDF
225Piškorić, O., 1981: Šumsko gospodarstvo Delnice 1960—1980. Š.L. 5-7, s.289 PDF
226Piškorić, O., 1981: Štete od divljači u Francuskoj. Š.L. 5-7, s.311 PDF
227Piškorić, O., 1981: Akcija pošumljavanja u NR Kongo (Brazzaville) . . .. Š.L. 5-7, s.312 PDF
228Piškorić, O., 1981: Ueckermann, E. — Scholz, H.: Wildäsungsflächen: Planung, Anlage, Pflege. Š.L. 5-7, s.319 PDF
229Piškorić O., 1981: V. Morosini: Catastico generale Boschi della Provinzia dell´Istria. Š.L. 8-9, s.393 PDF
230Piškorić, O., 1981: Revue forestiere française, XXXIII, 1981, br. 1. i 2. . .. Š.L. 8-9, s.401 PDF
231Piškorić, O., 1981: Stota godišnjica prvog hrvatskog udžbenika za uzgajanje šuma. Š.L. 10-12, s.483 PDF
232Piškorić, O., 1981: Šumarstvo u Enciklopediji hrvatske povijesti i kulture. Š.L. 10-12, s.492 PDF
233Vatroslav Rački: Gorski kotar, (Monografija). Delnice 1981., s. 841-842.
234Piškorić, O., 1982: RADOVI Šumarskog instituta Jastrebarsko, br. 44.. Š.L. 1-3, s.61 PDF
235Piškorić, O., 1982: L´ITALIA forestale e montana, br. 1—6/1981.. Š.L. 1-3, s.66 PDF
236Piškorić, O., 1982: Vatroslav German, kr. zemaljski kulturni viećnik u Kutjevu. Š.L. 4-5, s.149 PDF
237Piškorić, O., 1982: IV SAVJETOVANJE o nacionalnim i regionalnim parkovima Jugoslavije. Š.L. 4-5, s.168 PDF
238Piškorić, O., 1982: GLASNIK Rep. zavoda za zaštitu prirode i Prir. muzeja u Titogradu. Š.L. 4-5, s.169 PDF
239Piškorić, O., 1982: TOPOLA, Bilten Jug. nac. komisije za topolu. Š.L. 4-5, s.171 PDF
240Piškorić, O., 1982: L´ITALIA forestale e montana, br. 1—6/1981.. Š.L. 4-5, s.175 PDF
241Piškorić, O., 1982: Što je s našim plantažama topola?. Š.L. 6-8, s.275 PDF
242Piškorić, O., 1982: Šumsko-uzgojni radovi od 1961. do 1980. godine i zaštita šuma od požara u Jugoslaviji.. Š.L. 6-8, s.279 PDF
243Piškorić, O., 1982: GORSKI KOTAR, Delnice 1981.. Š.L. 6-8, s.310 PDF
244Piškorić, O., 1982: ACTA BIOLOGICA IUGOSLAVICA, Serija A — Zemljište i biljke Vol. 30, No 2 i Serija D — Ekologija Vol. 15, No 2.. Š.L. 6-8, s.314 PDF
245Piškorić, O., 1982: Teodor Basara. Š.L. 9-10, s.403 PDF
246Piškorić, O., 1982: KRÜSSMAN, G. et al.: Die Baumschule. Š.L. 9-10, s.425 PDF
247Piškorić, O., 1982: Petar Ostojić, dipl. inž. šum.. Š.L. 9-10, s.428 PDF
248Piškorić, O., 1982: Avioni gase šumske požare na Kraškom području. Š.L. 11-12, s.486 PDF
249Piškorić, O., 1982: LESNOJE HOZJAJSTVO, br. 1—12/1983.. Š.L. 11-12, s.514 PDF
250Oskar Piškorić, 1982: DAVID KABALIN, dipl. inž. šum. — umirovljen. Š.L. 11-12, s.519 pdf
251Piškorić, O., 1983: Burghard v. LÜPKE: Versuche zur Einbringung von Lärchen und Eiche in Buchenbestünde. Š.L. 1-2, s.103 PDF
252Poseban doprinos šuma imovnih općina za općedruštvene potrebe. Acta hist. oeconomica Iugoslaviae 1983., s. 109-115.
253Piškorić, O., 1983: Prof. dr Nikola NEIDHARDT. Š.L. 3-4, s.113 PDF
254Stabla običnog čempresa (Cupressus sempervirens var. horizontalis Gord.) sa spljoštenim granama. Radovi ANU BiH, knj. LXXII, Sarajevo 1983., s. 199-203.
255Piškorić, O., 1983: HORTIKULTURA, br. 1—4/1982.. Š.L. 3-4, s.237 PDF
256Piškorić, O., 1983: R. SABADI: Osnovi gospodarske analize u šumarstvu i drvnoj industriji. Š.L. 3-4, s.237 PDF
257Piškorić, O., 1983: Dvije publikacije djelatnosti IUFRO u 1982. godini. Š.L. 3-4, s.238 PDF
258Piškorić, O., 1983: Restauration des Terrains en Montagne. Š.L. 3-4, s.239 PDF
259Piškorić, O., 1983: Stoto godište austrijskog časopisa »Centralblatt für das gesamte Forstwesen. Š.L. 7-8, s.379 PDF
260Piškorić, O., 1983: O klijavosti brijestovog i čempresovog sjemena. Š.L. 7-8, s.387 PDF
261Piškorić, O., 1983: RADOVI Šumarskog instituta Jastrebarsko, br. 50. i 52. Š.L. 7-8, s.389 PDF
262Piškorić, O., 1983: ZAŠTITA PRIRODE, časopis Republičkog zavoda za zaštitu prirode SR Srbije. Š.L. 7-8, s.391 PDF
263Piškorić, O., 1983: PRAPUTNJAK, Zbornik radova .. Š.L. 9-10, s.457 PDF
264Piškorić, O., 1983: EROZIJA, Stručno-informativni bilten. Š.L. 9-10, s.460 PDF
265Piškorić, O., 1983: TOPOLA, Bilten JNK za topolu, br. 133—138.. Š.L. 9-10, s.461 PDF
266Piškorić, O., 1983: Proslava 35. godišnjice rada Tiskare »A. G. Matoš« u Samoboru. Š.L. 9-10, s.465 PDF
267Piškorić, O., 1983: Nauk o čuvanju šumah Vladimira KISELJAKA. Š.L. 11-12, s.544 PDF
268Piškorić, O., 1984: Uloga šuma u gospodarskom životu naroda. Š.L. 1-2, s.83 PDF
269Piškorić, O., 1984: ŠUMARSKA ENCIKLOPEDIJA II izdanje, 2. svezak. Š.L. 1-2, s.96 PDF
270Piškorić, O., 1984: POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO, god. XXIX, br. 2.. Š.L. 1-2, s.100 PDF
271Piškorić, O., Stipac, D., 1984: ADOLF ŠERBETIĆ, dipl. inž. šum.. Š.L. 1-2, s.101 PDF
272Piškorić, O., 1984: MEHANIZACIJA ŠUMARSTVA u teoriji i praksi. Š.L. 3-4, s.179 PDF
273Piškorić, O., 1984: Zbornik radova povodom jubileja AKADEMIKA PAVLA FUKAREKA. Š.L. 5-6, s.244 PDF
274Piškorić, O., 1984: HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON, knjiga I A-Bi. Š.L. 5-6, s.249 PDF
275Piškorić, O., 1984: ANTE DOBRIĆ, dipl. inž. šum.. Š.L. 5-6, s.305 PDF
276Piškorić, O., 1984: Bili su studenti Šumarskog fakulteta u Zagrebu (A. KRIVEC, B. KORBER i S. RAJIĆ). Š.L. 5-6, s.306 PDF
277Piškorić, O., 1984: inž. ALOJZ ŠTANCAR. Š.L. 5-6, s.308 PDF
278Piškorić, O., 1984: CIVIDINI, R.: Technologia forestale. Š.L. 7-8, s.346 PDF
279Piškorić, O., 1984: VASIĆ, M.: Zaštita šuma od požara. Š.L. 7-8, s.349 PDF
280Piškorić, O., 1984: ACTA BIOLOGICA IUGOSLAVICA, Serija GENETIKA, Vol. 15, No 3. Š.L. 7-8, s.353 PDF
281Piškorić, O., 1984: Zgrada u kojoj je 1846. godine osnovano Hrv.-slav. šumarsko društvo — spomenik kulture. Š.L. 7-8, s.361 PDF
282Piškorić, O., 1984: Simpozij EKOFILM ´84.. Š.L. 9-10, s.456 PDF
283Piškorić, O., 1984: Simpozij EKOFILM ´84. Š.L. 9-10, s.456 PDF
284Piškorić, O., 1984: Ostvarivanje dugoročnog plana pošumljavanja u Velikoj Britaniji. Š.L. 9-10, s.471 PDF
285Piškorić, O., 1984: GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, br. 20 (1980) i br. 21 (1983).. Š.L. 9-10, s.474 PDF
286Piškorić, O., 1984: ŠUMARSTVO, br. 5—6/1983. Š.L. 9-10, s.478 PDF
287Piškorić, O., 1984: ISTRAŽIVANJA U ŠUMARSTVU KOSOVA. Š.L. 9-10, s.479 PDF
288Piškorić, O., 1984: Šumarstvo Evrope — jučer (danas) sutra. Š.L. 11-12, s.560 PDF
289Piškorić, O., 1984: Šumarstvo Evrope, Jučer — danas i sutra. Š.L. 11-12, s.560 PDF
290Piškorić, O., 1984: Dokumenti o osnivanju Uprava za pošumljavanje i meloraciju krša. Š.L. 11-12, s.568 PDF
291Piškorić, O., 1984: ACTA BIOCOVICA, Vol. II — 1983.. Š.L. 11-12, s.581 PDF
292Piškorić, O., 1984: RADOVI ŠUM. INSTITUTA JASTREBARSKO, tor. 56. Š.L. 11-12, s.583 PDF
293Piškorić, O., 1985: D. KLEPAC: Neki rezultati mjerenja prirasta hrasta lužnjaka u Slavoniji tijekom zadnjih 30 godina. Š.L. 1-2, s.84 PDF
294Piškorić, O., 1985: ZAŠTITA PRIRODE, br. 36. Š.L. 1-2, s.84 PDF
295Piškorić, O., 1985: PROKOP AGJIĆ, osnivač lugarske škole u Topuskom. Š.L. 3-4, s.169 PDF
296Piškorić, O., 1985: ACTA HISTORICO-OEKONOMICA IUGOSLAVIAE Vol. 10. Š.L. 3-4, s.189 PDF
297Piškorić, O., 1985: Šumarski razgovori preko Rajne (posebni broj »Revue forestiere française« u 1984. godini). Š.L. 3-4, s.203 PDF
298Piškorić, O., 1985: Phytophtora omnivora (Petri) Buis. u kestenicima na Zagrebačkoj gori 1934. godine. Š.L. 5-6, s.246 PDF
299Piškorić, O., 1985: Prof. dr ZLATKO VAJDA: Integralna zaštita šuma. Š.L. 5-6, s.251 PDF
300Piškorić, O., 1985: GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE Vol. 22. i Posebno izdanje broj 1.. Š.L. 5-6, s.262 PDF
301Piškorić, O., 1985: MATEJ BUTKOVIĆ, dipl. inž. šum.. Š.L. 5-6, s.287 PDF
302Čop, B., Piškorić, O., 1985: ZRINJKO GRAHOVAC, dipl. inž. šum.. Š.L. 5-6, s.288 PDF
303Piškorić, O., 1985: Iz šumarstva Francuske. Š.L. 7-8, s.385 PDF
304Piškorić, O., 1985: J.P.Š. CENTAR: Razvoj šumske proizvodnje Jugoslavije i zadaci Centra do 2000. godine. Š.L. 7-8, s.388 PDF
305Piškorić, O., 1985: ŠUMARSTVO I PRERADA DRVETA, br. 1—3/XXXIX. Š.L. 7-8, s.390 PDF
306Piškorić, O., 1985: Bilten Mjeriteljskog društva Hrvatske. Š.L. 7-8, s.391 PDF
307Piškorić, O., 1985: Eduard Pruša: Die böhmischen und mährischen Urälder — Ihre Struktur und Oekologie. Š.L. 9-10, s.507 PDF
308Piškorić, O., 1985: Allgemeine Forstzeitung, br. 6. — lipanj 1985., Svezak namjenjen Godini šume.. Š.L. 9-10, s.513 PDF
309Piškorić, O., 1985: L´Italia forestale e montane, br. 1. — siječanj/veljača 1985.. Š.L. 9-10, s.517 PDF
310Piškorić, O., 1985: Forest Ecosystems in Industrial Regions. Š.L. 9-10, s.518 PDF
311Piškorić, O., 1985: Svečanost otvaranja Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima 1860. godine. Š.L. 11-12, s.583 PDF
312Piškorić, O., 1985: ANALI ZA ŠUMARSTVO JAZU, Vol. 10 i 11/1. Š.L. 11-12, s.597 PDF
313Ponašanje vrane gaćac (Corvus frugilegus L.) nakon skidanja gnijezda sa stabala u parku Zrinjevac (Zagreb). LARUS, (JAZU) 1986., s. 155-165.
314Piškorić, O., 1986: S. KOLAREVIĆ Šume SR Srbije — fotomonografija. Š.L. 1-2, s.74 PDF
315Piškorić, O., 1986: Proslave 25 i 50 godišnjice rada Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima. Š.L. 3-4, s.133 PDF
316Piškorić, O., 1986: GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, Vol 23, Zagreb, 1985. Š.L. 3-4, s.138 PDF
317Piškorić, O., 1986: Jedno stoljeće Hrvatskog prirodoslovnog društva. Š.L. 5-6, s.230 PDF
318Piškorić, O., 1986: Međunarodni skup o drveću i šumi 60 zemalja - U Burkina Faso mijenja se odnos čovjek - drveće - O crnom boru u šumarstvu Francuske - Iz šumarstva Austrije - Uz stoto godište »REVISTE PADURIOR« i o sušenju hrasta u Rumunjskoj. Š.L. 5-6, s.232 PDF
319Piškorić, O., 1986: REVISTA PADURILOR, br 4/1985. Š.L. 5-6, s.235 PDF
320Piškorić, O., 1986: Centralblatt für das gesamte Forstwesen 103 godište br 2 i br 3. Š.L. 5-6, s.238 PDF
321Ivančević, V. i Piškorić, O., 1986: Obnova šuma na kršu Hrvatske od prošlog stoljeća do danas. Š.L. 7-8, s.333 PDF
322Piškorić, O., 1986: Pogled u prošlost šumarstva Hrvatske. Š.L. 7-8, s.363 PDF
323Piškorić, O., 1986: O šumarstvu Novog Zelanda. Š.L. 9-10, s.472 PDF
324, 1986: Iz šumarstva Francuske: Da li će kuća od drva biti izlaz.... Š.L. 9-10, s.473 PDF
325Piškorić, O., 1986: ŠUMARSKI INSTITUT JASTREBARSKO (1945—1985). Š.L. 9-10, s.475 PDF
326Piškorić, O., 1986: Organizacija šumarstva u Bosni i Hercegovini 1878—1918 i tri druga rada BRANISLAVA BEGOVIĆA. Š.L. 9-10, s.476 PDF
327Piškorić, O., 1986: Knjiga pjesama Antuna VRGOČA »Opekline samoće«. Š.L. 9-10, s.496 PDF
328Piškorić, O., 1986: Bibliografija nekrologa o Josipu Kozarcu. Š.L. 11-12, s.546 PDF
329Piškorić, O., 1986: Kolokvij o bukvi u Slavonskoj Požegi 1985. Š.L. 11-12, s.555 PDF
330Piškorić, O., 1986: VIŠE AUTORA: Šume i prerada drveta Jugoslavije. Š.L. 11-12, s.566 PDF
331Piškorić, O., 1986: VIŠE AUTORA: Kolokvij o bukvi. Š.L. 11-12, s.570 PDF
332Piškorić, O., 1986: D. BURA et al: Fertil Pot. Š.L. 11-12, s.571 PDF
333Piškorić, O., 1986: VIŠE AUTORA: LARUS. Š.L. 11-12, s.572 PDF
334Piškorić, O., 1986: H. SCHUTZENHOFER: Insektenspuren an berindeten Nadelholz. Š.L. 11-12, s.574 PDF
335Piškorić, O., 1986: Prof. dr. Rikard ERKER, dipl. inž.. Š.L. 11-12, s.589 PDF
336Piškorić, O., 1986: Božo ŠARLER, dipl. inž.. Š.L. 11-12, s.590 PDF
337Piškorić, O., 1987: Cijene na talijanskom drvnom tržištu. Š.L. 1-2, s.88 PDF
338Piškorić, O., 1987: Publikacije povodom XVIII-IUFRO Kongres (2). Š.L. 1-2, s.89 PDF
339Piškorić, O., 1987: ARPAD KAROLYI, 1875—1929. Š.L. 3-4, s.162 PDF
340Piškorić, O., 1987: JOŽEF KONOPKA a kol. : Koncentrâcia Präc v lesnom hospodarstve, Bratislava, 1985.. Š.L. 3-4, s.172 PDF
341Piškorić, O., 1987: revue forestiere française numéro special 1986: AMELIORATION GENETIQUE DES ARBRES FORESTIERS. Š.L. 3-4, s.172 PDF
342Piškorić, O., 1987: O štetama na alepskom i primorskom boru i smreci u Italiji i na čempresu u Turskoj. Š.L. 5-6, s.283 PDF
343Oskar Piškorić, 1987: Glasnik za šumske pokuse (Posebno izdanje 2 Zagreb, 1986.). Š.L. 5-6, s.284 PDF
344Piškorić, O., 1987: SPAČVA 30, (1956/1986.). Š.L. 5-6, s.286 PDF
345Piškorić, O., 1987: POGOVOR. Š.L. 7-9, s.552 PDF
346Piškorić, O., 1987: Znanstveni skup uz 120 godina znanstvene ornitologije JAZU. Š.L. 10-12, s.687 PDF
347Piškorić, O., 1987: DIMITRIJE BURA, dipl. inž.. Š.L. 10-12, s.698 PDF
348Piškorić, O., 1988: U nekoliko redaka. Š.L. 3-4, s.136 PDF
349Piškorić, O., 1988: U nekoliko redaka. Š.L. 3-4, s.142 PDF
350Piškorić, O., 1988: U nekoliko redaka. Š.L. 3-4, s.158 PDF
351Piškorić, O., 1988: Iz šumarstva Francuske. Š.L. 3-4, s.167 PDF
352Piškorić, O., 1988: Nekoliko novih knjiga u Francuskoj.. Š.L. 3-4, s.169 PDF
353Piškorić, O., 1988: Poljoprivreda i šumarstvo br. 4. Titograd, 1985.. Š.L. 3-4, s.172 PDF
354Piškorić, O., 1988: VEDECKÉ PRACE, VO Zvolene 36, Bratislava — Zvolen 1987.. Š.L. 3-4, s.174 PDF
355Piškorić, O., 1988: U nekoliko redaka. Š.L. 5-6, s.246 PDF
356Piškorić, O., 1988: JOSIP PANČIĆ (o 175-godišnjici rođenja i 75-godišnjici smrti). Š.L. 5-6, s.273 PDF
357Piškorić, O., 1988: Dvadeseta godišnjica VELEBITSKOG BOTANIČKOG VRTA. Š.L. 5-6, s.277 PDF
358Piškorić, O., 1988: ANALI ZA ŠUMARSTVO, 13/1—2. Š.L. 5-6, s.282 PDF
359Piškorić, O., 1988: HORTIKULTURA, br. 3—4/1987.. Š.L. 5-6, s.284 PDF
360Piškorić, O., 1988: Branislav Begović : Šumska privreda Bosne i Hercegovine 1918. — 1941., Sarajevo 1985. Š.L. 7-8, s.376 PDF
361Piškorić, O., 1988: ANALI ZA ŠUMARSTVO, Vol. 12. Š.L. 7-8, s.378 PDF
362Piškorić, O., 1988: GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE — Posebno izdanje broj 3. Zagreb, 1987.. Š.L. 9-10, s.456 PDF
363Piškorić, O., 1988: Ferdinand Šulentić: NA ŠUMARSKIM I LOVAČKIM STAZAMA, Slav. Brod, 1988. Š.L. 9-10, s.459 PDF
364Piškorić, O., 1988: VILIM BESTAL, dipl. inž. šum.. Š.L. 9-10, s.480 PDF
365Piškorić, O., 1988: U nekoliko redaka. Š.L. 11-12, s.518 PDF
366Piškorić, O., 1988: Tri priloga uzgoju običnog oraha. Š.L. 11-12, s.554 PDF
367Piškorić, O., 1988: Simpozij EKOLOŠKI I PRIVREDNI ASPEKTI PROPADANJA SUMA.. Š.L. 11-12, s.558 PDF
368Piškorić, O., 1988: CENTRALBLATT FÜR GESAMTE FORSTWESEN, br. l 1988. Š.L. 11-12, s.566 PDF
369Piškorić, O., 1989: Nauka za luxke ciuvare u Illirii. Š.L. 1-2, s.55 PDF
370Piškorić, O., 1989: Iz šumarstva Kostarike. Š.L. 1-2, s.85 PDF
371Piškorić, O., 1989: Rezultati dviju inventarizacija šuma u Francuskoj. Š.L. 1-2, s.86 PDF
372Piškorić, O., 1989: Dinamika šumskog fonda NR Bugarske 1960—1985.. Š.L. 1-2, s.87 PDF
373Piškorić, O., 1989: BOGDAN DERETA, dipl. inž šum.. Š.L. 1-2, s.92 PDF
374Piškorić, O., 1989: BORISLAV KOVAČIĆ, dipl. inž. šum. Š.L. 1-2, s.94 PDF
375Piškorić, O., 1989: ČLANSTVO HRVATSKO-SLAVONSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA 1889. GODINE. Š.L. 3-5, s.152 PDF
376Piškorić, O., 1989: Glasnik za šumske pokuse, Volumen 24—1988.. Š.L. 3-5, s.197 PDF
377Piškorić, O., 1989: Knjige iz šumarstva na izložbi »INTERLIBER« na ZAGREBAČKOM VELESAJMU 1989. g.. Š.L. 6-8, s.387 PDF
378Piškorić, O., 1989: Proslava 40-e godišnjice početka rada savezne srednje Šumarske škola za krš u Splitu. Š.L. 9-10, s.504 PDF
379Piškorić, O., 1989: Dell Istituto di Eçologia attie Selvicoltura — Vol. terzo 1981; Vol quinto — 1983.. Š.L. 9-10, s.511 PDF
380Piškorić, O., 1989: Prof. PETAR MATKOVIĆ, dipl. ing. šum. (1913—1988). Š.L. 9-10, s.544 PDF
381Piškorić, O., 1989: U nekoliko redaka. Š.L. 9-10, s.552 PDF
382Piškorić, O., 1989: U nekoliko redaka. Š.L. 11-12, s.602 PDF
383Piškorić, O., 1989: U nekoliko redaka. Š.L. 11-12, s.630 PDF
384Piškorić, O., 1989: M. Ducre — SILVIKULTURE DES TAILLIS DE CHENEVERT (Uzgoj niske šume crnike. ). Š.L. 11-12, s.660 PDF
385Oskar Piškorić, 1989: ELEKTRANE RASTU, ŠUME ODUMIRU. Š.L. 11-12, s.661 PDF
386Piškorić, O., 1989: Godina 1989. godina šumskih požara.. Š.L. 11-12, s.663 PDF
387Piškorić, O., 1989: Ugibanje hrasta rašireno je po cijelom svijetu. Š.L. 11-12, s.664 PDF
388Piškorić, O., 1990: O obrazovanosti i uposlenosti visokostručnih stručnjaka na odgovarajućim poslovima. Š.L. 3-5, s.192 PDF
389Izračunavanje prodajne cijene drveta u predratnom razdoblju Staroj Jugoslaviji. Šumarstvo i prerada drveta 1990., Sarajevo, s. 201-209.
390Piškorić, O., 1990: Dipl. inž. Ivo PODHORSKI - devedesetogodišnjak. Š.L. 3-5, s.202 PDF
391Klepac, D., Piškorić, O., 1990: Zbornik radova JOSIP KOZARAC književnik i šumar. Š.L. 3-5, s.206 PDF
392Piškorić, O., 1990: Gospodarenje sa šumama u Jugoslaviji do 1945. godine nije bilo stihijsko. Š.L. 6-8, s.307 PDF
393Piškorić, O., 1990: Neke teme iz tri inozemne publikacije. Š.L. 6-8, s.316 PDF
394Piškorić, O., 1990: dr. DANILO KLEN (1910—1990). Š.L. 6-8, s.336 PDF
395Piškorić, O., 1990: Milan DRUST bio je 11 godina predsjednik Hrvatsko - slavonskoga Šumarskog društva. Š.L. 9-10, s.416 PDF
396Piškorić, O., 1990: GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, Vol. 25, Zagreb 1989.. Š.L. 9-10, s.418 PDF
397Piškorić, O., 1990: Oesterreichische Forstzeitung Juni 6/1990. Š.L. 9-10, s.425 PDF
398Piškorić, O., 1990: Trojica od brojnih zaslužnih lugara. Š.L. 11-12, s.482 PDF
399Piškorić, O., 1990: Dvije publikacije JAZU o krpeljnom encefalitisu. Š.L. 11-12, s.555 PDF
400Piškorić, O., 1991: ACTA HISTORIOOECONOMICA IUGOSLAVIAE Vol. 14 i Vol. 15 (88). GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE Vol. 26 Zagreb 1990. (89). Uzgajanje šuma ima budućnost. Š.L. 1-2, s.32 PDF
401Piškorić, O., 1991: U SUSRET 150-oj OBLJETNICI HRVATSKO-SLAV. ŠUMARSKOG DRUŠTVA - Stanje šumarstva u Hrvatskoj i Slavoniji 1864. godine prema Divald-Eltzu. Š.L. 1-2, s.73 PDF
402Piškorić, O., 1991: Godišnja Skupština Društva ITŠDI Dalmacije, održana 9. studenog 1990. g. Š.L. 3-5, s.221 PDF
403Piškorić, O., 1991: IVAN JAKOVLJEV (uz 88. godišnjicu života). Š.L. 6-9, s.398 PDF
404Piškorić, O., 1991: U 1990. godini dvije knjige o Nacionalnim parkovima. Š.L. 6-9, s.405 PDF
405Piškorić, O., 1991: ACTA HISTORICO-OECONOMICA IUGOSLAVIAE, Vol. 16. Š.L. 6-9, s.407 PDF
406Piškorić, O., 1991: Iz inozemnih šumarskih časopisa. Š.L. 10-12, s.548 PDF
407Piškorić, O., 1991: Hortikultura, godište 58 1991. br. 1—2. Š.L. 10-12, s.550 PDF
408Oskar Piškorić, Joso Vukelić, 1992: Pregled povijesti hrvatskih šuma i šumarstva. Šume u Hrvatskoj, s. 273
409Nikola Komlenović, Oskar Piškorić, Ivan Maričević, 1992: Hrvatsko šumarsko društvo 1846-1992.. Šume u Hrvatskoj, s. 291
410Piškorić, O., 1992: Jubilarna gospodarsko-šumarska izložba 1891. godine u Zagrebu. Š.L. 1-2, s.77 PDF
411Piškorić, O., 1992: HORTIKULTURA. Š.L. 1-2, s.103 PDF
412Piškorić, O., 1992: ŠUMARSTVO I PRERADA DRVETA XLIV (1990). Š.L. 1-2, s.104 PDF
413Piškorić, O., 1992: FERDO ZIKMUNDOVSKY, zemaljski šumarski izvjestitelj itd.. Š.L. 3-5, s.189 PDF
414Piškorić, O., 1992: Dr. Đuro Rauš: ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA, Zagreb 1991.. Š.L. 3-5, s.218 PDF
415Piškorić, O., 1992: REVUE FORESTIERE FRANÇAISE Numero Special 1991. Š.L. 3-5, s.223 PDF
416Pregled povijesti hrvatskih šuma i šumarstva, (sa J. Vukelićem). Monografija Šume u Hrvatskoj, Zagreb 1992., s. 273-290.
417Piškorić, O., 1992: Prilog biologiji brijesta vez (Ulmus laevis Pall). Š.L. 6-8, s.277 PDF
418Piškorić, O., 1992: DILEME SLOVENSKOG ŠUMARSTVA, Gozdarski vestnik 02/92. Š.L. 6-8, s.354 PDF
419Piškorić, O., 1992: Iz francuskog šumarstva. Š.L. 9-10, s.472 PDF
420Piškorić, O., 1992: O hrvatskom šumarstvu danas i sutra u VJESNIKU Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti br. 5—6/1992.. Š.L. 9-10, s.475 PDF
421Piškorić, O., 1992: GLASNIK za šumske pokuse, Vol 27, Zagreb 1991.. Š.L. 9-10, s.477 PDF
422Piškorić, O., 1992: LARUS, Vol 43, God 1991.. Š.L. 9-10, s.482 PDF
423Piškorić, O., 1992: Iz REVUE FORESTIERE FRANÇAIS No 1/1992.. Š.L. 9-10, s.483 PDF
424Piškorić, O., 1992: ANTE KVATERNIK, dipl. inž. šum.. Š.L. 9-10, s.492 PDF
425Piškorić, O., 1992: JOSIP GRÜNWALD, dipl. inž. šum.. Š.L. 11-12, s.554 PDF
426, 1992: Alpski i brucijski bor u šumarstvu Mediterana (OPTIONS MÉDITERRANÉENNES, 1986-1, Pariz. Š.L. 11-12, s.559 PDF
427Piškorić, O., 1993: HORTIKULTURA, godište 50—59. Š.L. 1-2, s.64 PDF
428Piškorić, O., 1993: Drvnoindustrijska poduzeća u Hrvatskoj 1935. godine. Š.L. 3-5, s.139 PDF
429Piškorić, O., 1993: Monografija ŠUME U HRVATSKOJ, Zagreb 1992.. Š.L. 3-5, s.172 PDF
430Piškorić, O., 1993: GLASNIK za šumske pokuse Vol. 28. Zagreb 1992.. Š.L. 3-5, s.177 PDF
431Piškorić, O., 1993: ZBORNIK radova o ANTUNU LEVAKOVIĆU, HAZU, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci 1992.. Š.L. 3-5, s.180 PDF
432Piškorić, O., 1993: JOSIP RESSEL, šumar i izumitelj (1793—1857). Š.L. 3-5, s.210 PDF
433Piškorić, O., 1993: Smanjenje stručnog osoblja u državnim šumama. Š.L. 6-8, s.333 PDF
434Piškorić, O., 1993: Iz Šumarstva Mađarske, Skandinavije i Švicarske. Š.L. 6-8, s.334 PDF
435Piškorić, O., 1993: Proizvodnost Vjetrobrana u Sahelu Sengala. Š.L. 6-8, s.335 PDF
436Piškorić, O., 1993: GLASNIK za šumske pokuse Vol. 29—1993. g.. Š.L. 6-8, s.338 PDF
437Piškorić, O., 1993: RADOVI, Šumarski institut Jastrebarsko, Vol. 27, Br. 1—1992.. Š.L. 6-8, s.338 PDF
438Piškorić, O., 1993: Dvije knjige izdavača INRA. Š.L. 6-8, s.340 PDF
439Piškorić, O., 1993: Iz Gozdarskog vestnika. Š.L. 6-8, s.340 PDF
440, 1993: GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, Posebno izdanje 4, Zagreb 1993.. Š.L. 9-10, s.450 PDF
441Piškorić, O., 1993: RADOVI Šumarskog instituta Jastrebarsko, Vol. 27. Broj 2—1992.. Š.L. 9-10, s.452 PDF
442Piškorić, O., 1993: Umberto Colombe: ŠUMA: Njezino značenje za okoliš, različitost biosfere i gospodarstvo (L´ Italia forestale e montana, 1993. Nr. 3). Š.L. 9-10, s.454 PDF
443Piškorić, O., 1993: Josip Ressel u Hrvatskom šumarstvu. Š.L. 11-12, s.489 PDF
444Piškorić, O., 1993: Proslava 200-te obljetnice rođenja Josipa Ressela. Š.L. 11-12, s.534 PDF
445Piškorić, O., 1993: Iz Agronomskog glasnika br. l—2 i 3/1993.. Š.L. 11-12, s.552 PDF
446Piškorić, O., 1994: IZ AUSTRIJSKOG ŠUMARSTVA (izlet u Šumariju Weyer). Š.L. 1-2, s.45 PDF
447Piškorić, O., 1994: »HRVATSKE ŠUME« 93 - Ljetopis u riječi, slici i brojci, Zagreb, 1993. Š.L. 1-2, s.47 PDF
448Piškorić, O., 1994: RADOVI, Šumarskog instituta Jastrebarsko, Vol. 28. Br. 1-2/1993. Jastrebarsko, 1993.. Š.L. 1-2, s.48 PDF
449Piškorić, O., 1994: ANNALES FORESTALES, ANALI ZA ŠUMARSTVO, Vol. 16, 17 i 18. Š.L. 1-2, s.49 PDF
450Piškorić O., 1994: Alojzije Frković, BIBLIOGRAFIJA, Lovačko-ribarskog vjesnika 1892-1991., Zagreb, 1993.. Š.L. 1-2, s.50 PDF
451Piškorić, O., 1994: Wissenschaftliche Zeitschrift, der Technischen Universität Dresden 43 (1994) Heft 1. Š.L. 3-4, s.123 PDF
452Piškorić, O., 1994: Acta Historico-Oeconomica, Vol. 17, 18 i 19. Š.L. 5-6, s.183 PDF
453Piškorić, O., 1994: Mehanizacija šumarstva, God. 18. 1993. br. 1-4. Š.L. 5-6, s.184 PDF
454Piškorić, O., 1994: Hortikultura, God. 1994. br. 1-4. Š.L. 5-6, s.185 PDF
455Piškorić, O., 1994: The Earth as Transformed by Human Action, Cambridge University Press 1990. Š.L. 5-6, s.186 PDF
456Piškorić, O., 1994: Hrvatska inženjerska udruga, Marijan Brezinšćak, Svezak prvi, Zagreb, 1993.. Š.L. 5-6, s.187 PDF
457Piškorić, O., 1994: Godišen zbornik na Šumarskoit fakultet na Univerzitetot »Kiril i Metod« - Skopje, knjiga XXXIV, godina 1990/91.. Š.L. 5-6, s.188 PDF
458Piškorić, O., 1994: Ing. VINKO HLAVINKA, profesor Šumarske akademije u Zagrebu. Š.L. 7-8, s.253 PDF
459Piškorić, O., 1994: Internacionalizacija šumarstva. Š.L. 7-8, s.257 PDF
460Piškorić, O., 1994: Dvije godišnjice Nacionalnog parka Plitvičkih jezera u 1993. godini. Š.L. 7-8, s.258 PDF
461Piškorić, O., 1994: Nacionalni park Risnjak, Hrvatska. Š.L. 7-8, s.259 PDF
462Piškorić, O., 1994: GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, Vol. 30 - 1994. godina. Š.L. 7-8, s.260 PDF
463Piškorić, O., 1994: O šumama Austrije, Čilea, Francuske i Poljske. Š.L. 9-10, s.311 pdf
464Piškorić, O., 1994: Mrtvo drvo — važan dio šumskog ekosustava. Š.L. 9-10, s.315 PDF
465Piškorić, O., 1994: Stoljeće i pol Švicarskog šumarskog društva. Š.L. 9-10, s.315 PDF
466Piškorić, O., 1994: Zdravstveno stanje slovačkih šuma vrlo je teško. Š.L. 9-10, s.315 PDF
467Piškorić, O., 1994: Uloga konja za izvlačenje drva. Š.L. 9-10, s.316 PDF
468Piškorić, O., 1994: Uspjeh dražbene prodaje drva u jesen 1993. u Francuskoj. Š.L. 9-10, s.316 PDF
469Piškorić, O., 1994: Austrijska šuma — od prašume do šumskog gospodarstva. Š.L. 9-10, s.317 PDF
470Piškorić, O., 1994: Hrvatski biografski leksikon, knj. 3 Ć-D, 1993.. Š.L. 9-10, s.317 PDF
471Piškorić, O., 1994: Schriften aus der Forstlichen Fakultät der Universitet Göttingen, Bd. 115. 116 u. 117. Š.L. 9-10, s.318 PDF
472Piškorić, O., 1994: Monti e Boschi N. 5. Settembre - Ottobre 1994.. Š.L. 9-10, s.319 PDF
473Oskar Piškorić, 1994: Lesnickâ prâce - les*. Praha, 1994.. Š.L. 9-10, s.320 PDF
474Piškorić, O., 1994: ANTUN TOMIĆ, 1803-1894. - prvi predsjednik Hrvatsko-slavonskoga šumarskog društva. Š.L. 11-12, s.331 pdf
475Piškorić, O., 1994: Obnovljena je zgrada prve austrijske škole u Mariabrunnu. Š.L. 11-12, s.369 PDF
476Piškorić, O., 1994: Štajerska — zeleno srce Austrije. Š.L. 11-12, s.369 PDF
477Piškorić, O., 1995: SPOMENICA (uz obljetnicu) MIHOVILA GRAČANINA, izdavač Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb 1994. Š.L. 1-2, s.44 PDF
478Piškorić, O., 1995: GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, knj. 31 Zagreb 1994.. Š.L. 1-2, s.46 PDF
479Piškorić, O., 1995: RADOVI, Šumarskog instituta Jastrebarsko, vol. 29, br. l i 2, Jastrebarsko 1994.. Š.L. 1-2, s.47 PDF
480Piškorić, O., 1995: KATALOG KNJIGA ZA LOVSTVO I RIBOLOV. Š.L. 1-2, s.49 PDF
481Piškorić, O., 1995: Teškoće prirodnog pomlađivanja šuma u Mađarskoj. Š.L. 3, s.104 PDF
482Piškorić, O., 1995: L´Italia Forestale e Montana, Br. 6. studeni — prosinac 1994.. Š.L. 4, s.141 PDF
483Piškorić, O., 1995: Britanska Kolumbija — zemlja šuma četinjača. Š.L. 4, s.142 PDF
484Piškorić, O., 1995: Stota godišnjica Zakona o uređenju šumskog gospodarstva u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.189 pdf
485Piškorić, O., 1995: Deseci tisuća šuma uništeno u rudarskom bazenu Noriljsk (Sibir). Š.L. 5-6, s.200 PDF
486Piškorić, O., 1995: MARIJAN MATIJAŠEVIĆ, dipl. inž. šum. (1910-1945). Š.L. 5-6, s.210 PDF
487Piškorić, O., 1995: Hansruedi Wildremuht: PRIRODA KAO ZADAĆA, Priručnik praktične zaštite prirode u općinama Zagreb, 1994.. Š.L. 5-6, s.215 PDF
488Piškorić, O., 1995: ACTA HISTORICO-OECONOMICA, Vol. 20, Zagreb 1993.. Š.L. 5-6, s.216 PDF
489Piškorić, O., 1995: Francuska-Leclerc de Hautecloque 30 godina predsjednik Saveza šumoposjednika. Š.L. 5-6, s.218 PDF
490Piškorić, O., 1995: ZBORNIK RADOVA, 40 godina Nacionalnog parka »RISNJAK«, 1953-1993, Crni lug 1994.. Š.L. 7-8, s.267 PDF
491Piškorić, O., 1995: VODIČ ZA NACIONALNI PARK »PAKLENICA«, Zagreb, 1994.. Š.L. 7-8, s.268 PDF
492Piškorić, O., 1995: Proslava 100. obljetnice rada Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša. Š.L. 7-8, s.270 PDF
493Oskar Piškorić, 1995: Finska - zemlja XX. kongresa IUFRO (1995). Š.L. 7-8, s.276 PDF
494Piškorić, O., 1995: PLITVIČKA JEZERA i njihova okolica. Š.L. 7-8, s.280 PDF
495Piškorić, O., 1995: Mediteransko šumsko drveće — Vodič za procjenu krošnje. Š.L. 11-12, s.405 PDF
496Hranilović, S., Piškorić, O., 1995: Doprinos hrvatskih šumara argentinskom šumarstvu — s biografijom šestorice šumara. Š.L. 11-12, s.415 pdf
497Piškorić, O., 1995: Glasnik za šumske pokuse, Vol, 32., God. 1995.. Š.L. 11-12, s.433 PDF
498Piškorić, O., 1995: Akademik Bogoslav Šulek, u povodu 100. obljetnice smrti. Š.L. 11-12, s.435 PDF
499Piškorić, O., 1996: HORTIKULTURA, godište 61 (1995.) br. 1-4. Š.L. 1-2, s.72 PDF
500Piškorić, O., 1996: U nekoliko redova. Š.L. 1-2, s.81 PDF
501Piškorić, O., 1996: Prof. dr. Josip Biškup "Studenti šumarstva 1990-1994."(Sociološka analiza). Š.L. 5-6, s.279 PDF
502HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO 1846 — 1996. ; Hrvatsko šumarsko društvo, ZAGREB 1996. BIB
503Piškorić, O., 1996: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, Zagreb 1996.. Š.L. 11-12, s.529 PDF
504Piškorić, O., 1996: Prirodna baština Hrvatske, Zagreb 1995. Š.L. 11-12, s.531 PDF
505Piškorić, O., 1997: Dragutin Kos, osnivač Hrvatskoga šumarskog društva. Š.L. 1-2, s.35 pdf
506Piškorić, O., 1997: Geodetski list pedesetgodišnjak. Š.L. 1-2, s.53 PDF
507Piškorić, O., 1997: U lipnju 1996. godine u Mađarskoj donesen je novi Zakon o šumama. Š.L. 1-2, s.91 PDF
508Piškorić, O., 1997: Acta historico oeconomico Vol. 21 i Vol. 22. Š.L. 3-4, s.199 PDF
509Piškorić, O., 1997: Forets de France No 400 Janvier - Février 1997. Š.L. 3-4, s.201 PDF
510Piškorić, O., 1997: U nekoliko redaka. Š.L. 3-4, s.211 PDF
511Piškorić, O., 1997: AA. VV. - Pedunculate Oak in Croatia. Š.L. 5-6, s.304 PDF
512Piškorić, O., 1997: N. Weigl - Östrereichs forstwirtschaft in der zwischenkrigszeit 1918 - 1938,. Š.L. 5-6, s.306 PDF
513Piškorić, O., 1997: Hrvatsko Šumarsko društvo u Horvatovoj knjizi Kultura Hrvata kroz 1000 godina. Š.L. 5-6, s.307 PDF
514Piškorić, O., 1997: M. Matezić - Priče bez naslova. Š.L. 7-8, s.439 PDF
515Piškorić, O., 1997: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, god. 47 - br. 1-2 Zagreb 1997.. Š.L. 7-8, s.440 PDF
516Piškorić, O., 1997: Šumarski članci u Wissenschaftliche Zeitschrift 1996. godine. Š.L. 7-8, s.441 PDF
517Piškorić, O., 1997: Musik und Wald. Š.L. 7-8, s.442 PDF
518Piškorić, O., 1997: Dvije 75-te obljetnice u češkom šumarstvu. Š.L. 7-8, s.446 PDF
519Piškorić, O., 1997: 150 godina Hrvatskoga šumarskog društva. Š.L. 7-8, s.448 PDF
520Piškorić, O., 1997: Franjo Presečki dipl. inž. šum. (1908-1996). Š.L. 7-8, s.457 PDF
521Piškorić, O., 1997: Gozdarski vestnik br. l i br. 2 1997.. Š.L. 9-10, s.552 PDF
522Piškorić, O., 1997: O proslavi Hrvatskoga šumarskog društva u časopisu Erdészeti Lapok. Š.L. 9-10, s.553 PDF
523Piškorić, O., 1997: Deforestacija u tropskom pojasu od 1980. do 1990. godine. Š.L. 9-10, s.566 PDF
524Piškorić, O., 1997: Trudovi odseka Šumarskoga za Hrvatsku i Slavoniju 1847 - 1852.. Š.L. 11-12, s.631 pdf
525Piškorić, O., 1997: Proslava 50-godišnjice rada Srednje šumarske škole u Karlovcu. Š.L. 11-12, s.673 PDF
526Piškorić, O., 1997: Deutscher Forstverein, Jahresbericht 1996.. Š.L. 11-12, s.683 PDF
527Piškorić, O., 1998: U nekoliko redaka. Š.L. 1-2, s.98 PDF

nedeterminirano:
528a) Samostalne publikacije
529b) Suradnja u publikacijama
530(Tekstovi su potpisivani punim imenom i prezimenom, sa Ing. P., O.P., te pseudonimom Inoslav Đurok ili samo Đurok).
531c) značajniji članci
532Hrvatsko šumarsko društvo 1846-1992, (s Komlenović, N. i Maričević, I.). Ibid., s. 291-294.
533
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠL: 1939., s. 714; 1940., s. 269, 609; 1941., s. 113, 267; 1942., s. 333; 1943., s. 24, 61; 1965., s. 590; 1976., s. 367; 1997., s. 322.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 8.
 Krstić, O.: Naše "ekspresne šume" sa gledišta narodne privrede. Šum. list 5, 1938., s. 246-268.
 Ravilić, K., M.: Ispraćaj Gospodina inž. Oskara Piškorića, šefa šum. uprave u Višegradu. Šumarski glasnik XX, br. 4, Beograd 1.4.1940., s. 114-115, sa slikom.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 37, 45, 58, 95, 98, 106, 145, 146, 159, 182, 194, 201, 212.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija II, s. 66, 76, 97, 129, 188, 218, 225.
 *** ŠN, s. XII, 357, 562, 570, 571.
 Klepac, D.: Uređivanje šuma. Zagreb 1965., s. 327, 328.
 *** Sto godina šumarstva Bilogorsko -podravske regije. Bjelovar 1974., s. 33, 125, 383.
 *** Povijest šum. Hrvatske 1846 1976., s. 1, 2, 21, 25-28, 30, 34, 66, 77, 85, 116, 117, 127, 183, 191, 247, 250, 251, 299, 311, 332, 336, 341, 386, 387, 413.
 *** ŠE 2, 1983., s. 669.
 Uredništvo: Jubilej vrijedan pažnje i poštovanja. Kalendar "Danica" 1985., s. 78-79, sa slikom.
 Frković, A.: Bibl. LRV, s. 377, 432.
 *** ŠIM, 146, 178.
 *** HŠŽ Leksikon, 1, 1996., s. V.
 *** ŠIB, s. 25, 68.
 *** HŠD 1846 1996., s. 197, 226, 228234, 269, 283-285, 293, 295, 302, 304-307, 310, 313, 316, 320-323, 325-327, 338, 339, 341, 344-346, 349, 350, 355, 356, 364-366, 371, 376, 380, 382, 384.
 *** Šum. škola Karlovac, 1997., s. 9, 52, 61, 70, 134.
 Maričević, I.: Kazalo autora Šum. lista 1976-1995. Šum. list 3-4, 1967., s. 182, (br. 118), 187, (br. 240).
 *** Hrast lužnjak u Hrvat. Vinkovci -Zagreb 1996., s. 515, 529, 531, 553.
 Skoko, M.: Oskar Piškorić, dipl. inž. šum. (1909 1998). In memoriam. ŠL 3-4, 1998., s. 200-204, (s bibliograf.).
 *** SŠN 2, Zagreb 1998., s. 707.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SKOKO, Mladen: Oskar Piškorić, dipl. inž. šum. (1909 -1998), ŠL 3-4/1998, s.200 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM