HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10970
ime P., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10970)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1978.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1983.
diplomirao1984.
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Osijek

1984

HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Stručne službe

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Martina i Štefanije r. Cesar. Hrvat, katolik. Potječe iz obitelji oca KV voćara i majke domaćice. Osnovnu školu završio je u Semeljcima 1975., a srednju Šum. školu u Karlovcu 1979. godine.
 Diplomirao je šumarstvo na Šum. fakultetu u Zagrebu 1984., iz fitocenologije s temom diplomskog rada "Fitocenološka karta šumskog predjela "Tomin hrast"".
 Završio je i dvije godine poslijediplomskog studija iz specijalnosti organizacija i ekonomika šumarstva.
 Prvih pet zaposleničkih godina provodi u Šumariji Osijek kao stručni suradnik za iskorišćivanje i mehanizaciju, zatim četiri godine radi u Šumariji Valpovo kao suradnik za uzgoj i iskorišćivanje šuma, a nakon toga radi kao revirnik iste šumarije.
 Bio je na praksi u Slovačkoj 1982. i u Češkoj 1983. godine.
 Član je Hrvatskoga šumarskog društva Osijek. Živi u Valpovu.

1Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, J. Bećarević, K. Glova, S. Plantak, 2007: Žuta i bijela imela na području Uprava šuma podružnica Našice i Osijek. Š.L. 3-4, s.125 pdf
2UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN PRI UZGOJNIM RADOVIMA; HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb, Zagreb 2009. BIB
3Upute za rad na siguran način pri privlačenju i prijevozu drveta; Hrvatske šume d.o.o, Zagreb, Zagreb 2010. BIB
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠL 1-2/95., s. 59.
 *** SŠN 2, 1998., s. 697.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM