HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10971
ime PLAVŠIĆ, Milenko
zvanje
zanimanje     
dr. šumarstva, redovni sveučilišni profesor
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10971)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen16. 3. 1909.Stara Pazova /Srijem/
apsolvirao1931.
diplomirao22. 6. 1931.
doktorirao1939.
karijera1. 8. 1932.ŠF Zagreb
djelovao ŠF Zagreb
umro1974.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Pučku školu pohađao je u Novom Marofu i Pregradi, a završio ju je u Koprivnici 1919. Maturirao je na realnoj gimnaziji u Koprivnici 1927. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1930.-31., a diplomirao 22.6.1931.

U službu stupio je 1. 8. 1932. kao asistent Zavoda za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku na Poljopr.-šum. fakultetu u Zagrebu. Dekret o postavljenju dobio je 16. ožujka 1933. Od tada se nalazi u službi i radu na Poljopprivredno šumarskom fakultetu u Zavodu za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku.

U vrijeme II. svj. rata radi kao honorarni nastavnik uređivanja šuma i računanja vrijednosti šuma. Do 1947. godine radio je u svojstvu asistenta i honorarnog nastavnika iz Uređivanja šuma i Šumarske ekonomike. Godine 1935. položio je stručni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva, a god. 1936. asistentski ispit na Univerzitetu u Beogradu. Strogi doktorski ispit položio je 1939. godine. Nakon habilitacije postavljen je 1947. na Poljopr.-šum. fakultetu u Zagrebu za docenta. Od 1952. izvanredni je profesor, a od 1955. godine redoviti profesor za predmete ekonomika šumsko-privrednih organizacija i ekonomika drvnoindustrijskih poduzeća.

Predstojnik je Zavoda za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku.
 Znanstveno mu je područje šumarska ekonomika u kojem istražuje probleme bilanciranja, rentabilnosti, oporezivanja šuma, kalkulacije cijena (šumska taksa) drva na panju, sporednih šumskih proizvoda i sječive zrelosti sastojina.

U razvoju Zavoda za organizaciju proizvodnje u drvnoj industriji ostat će u pamćenju kao predavač predmeta Ekonomika drvne industrije. U 1950-im god. predavao je predmete Ekonomski osnovi proizvodnje i Organizacija i poslovanje drvno-ind. poduzeća.
 Bio je predstojnik Zavoda za šum. pokuse i urednik Glasnika za šum. pokuse od 1953. do 1956. Bio je pročelnik Šumarskog odjela 1954.-55. i dekan Poljoprivredno-šum. fakulteta 1958.-59.g. Bio je i suradnik JAZU.
 Od 1935. do 1939. na specijalizaciji je iz uređivanja šuma i šumarske ekonomike u ČSR, Austriji, Njemačkoj i Italiji. God. 1956. sudjelovao je s referatom na XII. kongresu Internac. udruženja instituta za šum. istraživanja u Oxfordu. Bio je i na velikom broju studijskih putovanja: Engleska, SR Njemačka, Belgija, Nizozemska, Danska, Poljska i DDR.
 Bio je član JŠU, odnosno HŠD.

1Ing. M. Plavšić, 1935: Leopold Hufnagel: Praktische Anleitung zur Waldwertrechnung, 1934.. Š.L. 1, s.27 PDF
2Ing. M. Plavšić, 1936: »Propagandadienst«, Wien 1935 Hft. 2.. Š.L. 1, s.53 PDF
3Oporezivanje šuma. Ibid., 1937., s. 447-464.
4Ing. M. Plavšić, 1937: O novijoj kritici teorije zemljišnog čistog prihoda.. Š.L. 6, s.307 PDF
5Ing. M. Plavšić, 1937: Prof. Dr. Schädelin: Die Durchforstung als Auslese- und Veredelungsbetrieb höchster Wertleistung, Bern 1936. II. Aufl.. Š.L. 6, s.326 PDF
6Ing. M. Plavšić, 1937: Oporezivanje šuma.. Š.L. 7-8, s.447 PDF
7Milenko Plavšić, 1940: O bilanciranju i rentabilitetu šumskog gospodarstva.. GŠP vol. 07 s. 313
8O bilanciranju i rentabilitetu šumskog gospodarstva, (disertacija). Glasnik za šum. pokuse, 1940., knj. 7., s. 313-434.
9Dr. M. Plavšić ., 1941: Dr. L. Hufnagel: Lehrbuch der Forsteinrichtung.. Š.L. 2, s.62 PDF
10Dr. M. P1avšić, 1941: Dr. V. Dieterich: Forstliche Betriebswirtschaftslehre, Bd. II. Waldvertschätzung.. Š.L. 3, s.114 PDF
11Milenko Plavšić, 1948: O određivanju šumske takse (cijene drveta na panju). GŠP vol. 09 s. 259
12O određivanju šumske takse (cijene drveta na panju). Ibid., 1948., knj. 9 (habilitacijski rad).
13Šum. ekonomika, (skripta). Zagreb 1948., s. 1-165.
14Uređivanje šuma. Mali šum. tehnički priručnik. Zagreb 1949., s. 180-206.
15Šumarska ekonomika. Skripta str. 200. Izdao NSO Šumarskog fakulteta 1949.
16dr. M. Plavšić, 1950: Rentabilitet u šumskom gospodarstvu. Š.L. 3-4, s.85 PDF
17M. Plavšić, 1951: Dr. ing. Žarko Miletić: Osnovi uređivanja prebirne šume. Š.L. 1-2, s.97 PDF
18Dr. ing. M. Plavšić., 1952: O cilju šumskog gospodarstva u socijalizmu i njegovoj realizaciji. Š.L. 1-3, s.5 PDF
19Dr. M. Plavšić, 1952: Dr. Ž. Miletić: Osnovi uređivanja prebirne šume. Š.L. 9, s.338 PDF
20Dr. M. Plavšić, 1953: Ing. B. Kraljić: Ekonomski elementi proizvodnje socijalističkog šumarstva. Š.L. 4-5, s.250 PDF
21Dr. M. Plavšić, 1953: Ing. B. Bićanić: »O cilju šumskog gospodarstva i njegovoj realizaciji«. Š.L. 12, s.531 PDF
22Plavšić dr. Milenko i Benić d r. Roko, 1954: Da li je šuma osnovno sredstvo ili prirodno dobro?. Š.L. 4, s.203 PDF
23Plavšić dr. Milenko, 1954: Tabele drvnih masa za poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl). Š.L. 11-12, s.550 PDF
24Prilog istraživanjima u čistim i mješovitim sastojinama poljskog jasena, 1955, Glasnik za šumske pokuse, knjiga 14, 258-313.
25Dr. Milenko Plavšić, 1956: Debljinski rast i prirast poljskog jasena. Š.L. 9-10, s.273 PDF
26Kalkulacija cijene (šum. takse) sporednih šum. proizvoda. Zagreb, 1958.
27Die Schmalblättrige Esche (Fraxinus angustifolia Vahl.) und ihr Stärkenzuwachs. Papers, Volume 3, Inter. Union of Forest Research Organisation, London, 1958.
28Plavšić M., Klepac D., 1959: Utvrđivanje prirasta po kontrolnoj metodi na pokusnim plohama gosp. jedinice »Posavske šume« u šumariji Lipovljani. Š.L. 8-9, s.257 PDF
29Utvrđivanje prirasta po kontrolnoj metodi na pokusnim plohama gospodarske jedinice "Posavske šume" u šumariji Lipovljani. Šum. list, 1959. (sa D. Klepcem), s. 259-271.
30Milenko Plavšić, 1960: Prilog istraživanjima u čistim i mješovitim sastojinama poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl). GŠP vol. 14 s. 259
31Milenko Plavšić, Dušan Klepac, 1960: Strukturni odnosi posavskih šuma obzirom na broj stabala, temeljnicu i drvnu masu. GŠP vol. 14 s. 314
32Prilog istraživanjima u čistim i mješovitim sastojinama poljskog jasena. Glas. za šum. pokuse, 1960., knj. 14.
33Strukturni odnosi Posavskih šuma s obzirom na broj stabala, temeljnicu i drvnu masu. Ibid., knj. 14 (sa D. Klepcem).
34Holzmasse und Zuwachs der spitzblätteringen Esche (Fraxinus angustifolia Vahl.) in Reinbeständen, XII. Kongres IUFRO, Wien 1961.
35ISTRAŽIVANJE SADANJE NAJPOVOLJNIJE SJEČIVE ZRELOSTI U JELOVIM EKONOMSKIM ŠUMAMA; ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Zagreb 1963. BIB
36Plavšić M. i Golubović U., 1963: Istraživanje postotnog odnosa sortimenata kod jele (Abies alba Mill.). Š.L. 9-10, s.367 PDF
37Plavšić M. i Golubović U., 1964: Istraživanja postotnog odnosa pilanskih sortimenata kod jele (Abies alba Mill.).. Š.L. 1-2, s.22 PDF
38Plavšić M., 1965: Drvna masa, prirast i apsolutna zrelost sastojina poljskog jasena. Š.L. 1-2, s.17 PDF
39Istraživanje rentabilnosti u proizvodnji furnira iz furnirskih trupaca hrasta lužnjaka. Drvna industrija, 1967., br. 10-12.
40ISTRAŽIVANJE SADAŠNJE NAJPOVOLJNIJE SJEČIVE ZRELOSTI U JELOVIM PREBORNIM ŠUMAMA; ŠUMARSKI FAKULTET, ZAGREB 1967. BIB
41Plavšić M., 1967: Drvna masa, prirast i apsolutna zrelost sastojina hrasta lužnjaka (Quercus pedunculata Ehrh.). Š.L. 9-10, s.349 PDF
42Plavšić M., Golubović U., 1967: Istraživanja postotnog odnosa sortimenata (eksploatacije šuma) u čistim i mješovitim bukovim sastojinama Gorskog Kotara. Š.L. 11-12, s.456 PDF
43
44Milenko Plavšić, 1972: Istraživanje postotnog odnosa sortimenata kod poljskog jasena. GŠP vol. 16 s. 177
45Plavšić — Gojković, N., Plavšić, M. i Golubović, U., 1972: Prilog poznavanju biljno-sociološkog sastava i elemenata građe prašumskog rezervata Čorkova Uvala (Nacionalni park Plitvička jezera). Š.L. 9-10, s.348 PDF
46M. Plavšić i U. Golubović, 1974: Utvrđivanje štete od divljači. Š.L. 7-9, s.337 PDF
47Milenko Plavšić, Uroš Golubović, 1980: Istraživanje vrijednosnog prirasta drvne mase u mješovitim sastojinama hrasta lužnjaka i poljskog jasena. GŠP vol. 20 s. 93

nedeterminirano:
48ZNAČAJNIJI RADOVI
49Napisao je i više kritičkih prikaza domaće i strane stručne literature u Šum. listu te više studija za privredno polit. institucije.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 Borošić, J.: ŠIS, s. 8.
 *** ŠL 1937., s. 545; 1940., s. 49, 464; 1943., s. 24.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 126, 146; II., s. 160, 188, 430.
 *** ŠN, s. 157, 167, 180, 226, 227, 230, 232, 233, 242, 269, 271, 280, 294, 301-306, 349, 350, 357, 384, 386 492-494, 594.
 Klepac, D.: Uređiv. šuma. Zg 1965., s. 23, 78, 126, 146, 150, 151, 211, 307.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šum. jugost. Slavonije, 1974., s. 703, 704.
 *** ŠE 2, 1983., s. 676.
 Golubović, U.: Dr. ing. Milenko B. Plavšić, red. prof. Šum. fakulteta u Zagrebu (1909 1974). In memoriam Š. list, 5-6, 1974., s. 253-259, (s bibl.).
 *** Povij. šumar. Hrvat. 1846 1976., s. 37, 135, 138, 174, 186, 263, 413.
 *** HŠD 1846 1996., s. 241, 255, 257.
 *** Hrast lužnjak u Hrvatskoj, VinkovciZagreb 1996. s. 529, 553.
 *** SŠN 1998. sv. 2, s. 289, 291, 524, 526, 527, 551-552, 569, 641, 661, 677; sv.3, s. 91, 256, 277-278, 324, 325, 363.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Novi doktori šumarstva Ilija Mihajlov i ing. Milenko Plavšić promovirani 23. XII. 1939., ŠL 1/1940, s.49 PDF
 GOLUBOVIĆ, Uroš: Dr. ing. Milenko Plavšić, ŠL 5-6/1974, s.253 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM