HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1098
ime K., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, viši lovni tehničar, čuvar šuma i lov. – pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1098)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1976.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
više obr.1989.Šumarska škola KarlovacViši lovni tehničar - V. stupanj
djelovao Lipovac

 Sin Srećka i Milke rođ. Dejanović. Osnovnu školu završio je u Posavskim Podgajcima, a Šum. školu u Karlovcu (1976). U istoj školi god. 1989. stekao je uz rad zvanje viši lovni tehničar. Cijeli dosadašnji radni vijek od 1976. god. proveo je u Šumariji Lipovac, ŠG "Hrast" Vinkovci, sada UŠP Vin kovci. Glavninu radnog vijeka radio je na poslovima lovstva (lovočuvar). Živi u Lipovcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM