HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10989
ime P., Ivo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, viši stručni suradnik.
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10989)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1923.
diplomirao13. 10. 1924.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin poznatog arhitekta Stjepana Podhorskog. Pučku školu i gimnaziju polazio je u Zagrebu gdje je 1917.g. maturirao. Nakon vojne obveze na bojištu u Galiciji upisao je Šum. akademiju u Zagrebu. Polazio je i studij glasovira te se bavio dirigiranjem u amaterskim pjevačkim društvima. Diplomirao je 13.10.1924.
 Rad u struci započinje u listopadu 1925.g. kao činovnički pripravnik Direkcije šuma na Sušaku, na poslovima uređivanja šuma. Stručni ispit položio je 1927. god. u Beogradu. Krajem iste godine imenovan je rukovoditeljem Šumske uprave u Vranovini kod Topuskog. U studenom 1934. dobio je premještaj u Šumsku upravu u Đevđeliji u Makedoniji, ali na dužnost nije nastupio, već je krajem 1934.g. premješten za rukovoditelja Šumske uprave u Glini.
 Nastankom NDH, 26.5.1941. premješten je u Ravnateljstvo šuma u Zagrebu, gdje kao taksacijski referent radi na poslovima uređivanja šuma.
 Poslije rata od studenoga 1945. radi kao rukovoditelj taksacije u Okružnom NO Gorski kotar u Delnicama, a zatim u Kotarskom NO Delnice. Krajem siječnja 1947.g. prelazi za nastavnika Lugarske škole u Delnicama. Od 1948. do umirovljenja (1962.) radi u Institutu za šumarska i lovna istraživanja u Zagrebu u referadi za intenzivni uzgoj topola, u svojstvu višeg stručnog suradnika.
 Bio je višegodišnji član Jug. komisije za topole, član Savjeta Šumarskoga fakulteta u Zagrebu te član šumarskoga društva.
 Odličan stručni i znanstveni djelatnik za uzgoj euroameričkih topola; zaslužan za razvoj te grane i za širenje topolovih kultura u Hrvatskoj.
 Napisao je i poveći broj stručnih radova iz toga područja.
 U Šumarskom listu surađivao je od 1950. do 1960. godine.
 Godine 1961. primio je povelju zaslužnog člana Saveza ITŠDI, a 1967. proglašen je zaslužnim članom Jug. komisije za topole. God. 1972. postao je zaslužnim članom Saveza ITŠDI SFRJ za istaknuti društveni i stručni rad. Prigodom proslave 130. obljetnice HSŠD i 100. obljetnice izlaženja Šum. lista (1976.) dodijenjena mu je zlatna medalja i povelja kao priznanje za rad na području topolarstva.

1Domači kostanj (Castanea sativa Mill.). Les, 1949, 5-6, Ljubljana, s. 133-136.
2Podaci o prirastu i prihodu drvne mase topolovih sastojina prema prihodnim tabelama od K. Blume 1949. Obavijesti br. 3. 1954., s. 20.
3ing. I. Podhorski, 1950: Kapilarno klijalo. Š.L. 9-10, s.384 PDF
4Uzgoj topola. Institut za šum. i lovna istraž., Zagreb 1951., s. 1-65
5UZGOJ TOPOLA; POLJOPRIVREDNI NAKLADNI ZAVOD, ZAGREB 1951. BIB
6ing. I. Podhorski, 1951: Vegetativno razmnažanje topola spojenim reznicama i svinutim prutovima. Š.L. 3-4, s.157 PDF
7Ing. I. Podhorski, 1952: O platani i uzgoju njenih sadnica. Š.L. 10-11, s.376 PDF
8O šumskim zajednicama. I. Šumarske novine 7, 1953.
9Vazda zeleno šumsko grmlje i bilje. Šumarske novine 4, 1953.
10O šumskim zajednicama. II. Šumarske novine 11, 1953.
11Ing. I. Podhorski, 1953: J. Pourte: Topole u Jugoslaviji. Š.L. 4-5, s.243 PDF
12Ing. I. Podhorski, 1953: Dr. Wezzstein: Kultura topola. Š.L. 4-5, s.245 PDF
13Ing. I. Podhorski, 1953: Bauer: Die Roteiche. Š.L. 7-8, s.363 PDF
14Uzgoj topola. Obavijesti Inst. za šum. i lovna istraž. NRH, 1954., 1, s. 1-7.
15Bolest ugibanja kore topola. Obavijesti 1954, br. 2, s. 4-8.
16Podhorski ing. Ivo, 1955: O razmnažanju topola motkama. Š.L. 9-10, s.281 PDF
17Podhorski ing. Ivo, 1955: Razvoj uzgoja topola u NRH. Š.L. 11-12, s.396 PDF
18Ing. Ivo Podhorski, 1956: Slika poprečnih presjeka peteljke lista u nekih vrsta lisnatog drveća i grmlja. Š.L. 11-12, s.369 PDF
19Izbor staništa za uzgoj topola. Obavijesti 1957, br. 3, s. 1-19.
20O uzgoju topola u NR Hrvatskoj. Topola 1957, br. 1, s. 12-16.
21Uzgoj topola u drvoredima van šume. Topola br. 3, 1957., s. 185-204.
22Prihodi i prirasti euroameričkih topola u NR Hrvatskoj. Obavijesti 1959., br. 8, s. 1-14.
23Aktuelni problemi plantažnog uzgoja topola. Topola 1960, br. 1, s. 2-9.
24Problemi i značajke plantažnog uzgoja topola. Ibid., 1960., br. 8/9, s. 145.
25Podhorski Ivo, 1960: Kaptažni uzgoj topola u plantažama. Š.L. 7-8, s.220 PDF

nedeterminirano:
26Kultura topola. Ibid., 4, s. 1-10.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠL 1925., s. 765; 1929., s. 303; 1937., s. 269; 1940., s. 464, 560; 1941., s. 327; 1943., s. 24.
 *** Izvještaj JŠU o radu u 1926/27., Zagreb 1927., s. 30, (Prilog ŠL).
 Borošić, J.: ŠIS, s. 6, 41, 100, 148.
 *** ŠN, s. XIII, 294, 349, 354, 592.
 Kauders, A.: Šum. bibliogr. II, Zagreb 1958., s. 37, 45, 49, 66, 160, 430.
 *** Povijest šum. Hrv. 1846 1976, s. 23, 24, 65, 75, 76, 384, 385, 386, 418.
 *** ŠIM, s. 18, 83, 87, 118, 158, 159, 178.
 *** ŠE 3, 1987., s. 1.
 Piškorić, O.: Dipl. inž. Ivo Podhorski, 90-godišnjak. ŠL 3-4, 1990., s. 202.
 Štraser, R.: Ivo Podhorski, dipl. ing. (1899 1991.). In memoriam. ŠL 3-5, 1991., s. 238-239.
 *** HŠD 1846 1996., s. 271, 276, 349.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ŠTRASER, Rudolf: IVO PODHORSKI, ŠL 3-5/1991, s.238 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM